Irudiak: Santos Etxeberria

Alos-Torrea
Jon Etxaide

Itxaropena, 1950

 

 

III

 

      Egunak joan eta egunak etorri, urteak joan eta urteak etorri, Usoa'ren osasuna gero ta okertzenago ari zan. Ugazamaren tratu txarrak eta seniden irri, iseka ta nardak jartzen zioten ezin biziak, neska gaxoa illobira zeramaten zuzen-zuzenik. Bere aitaren naitasun sutsuak bakar-bakarrik iraunazten zion eta aita etxean zanean soilki egiten zitzaion iraungarri Alostorrea'n zeraman bizi zorikabea, aita aldendu ordukoxe Deba'ko gaztelu zarra inpernu bizi baitzan beretzat.

      Beltran jaunak gogoan ba'zun ere bere alabaren zorikabetasuna, etxetik kanpora zanean emazteak zegizkion irain, dollorkeri ta makurkerien berri zeatzik etzun. Usoa'k berriz, bere ugazamak eta senideak egiten zizkioten txarkeriak etzizkion esaten bere aitari, au naigabetu etzedin eta sendian asarre-istillurik ez sortzearren. Ain baitzan ona Usoa!

      Usoa'ri egiten zizkioten txarkerien berri morroi edo neskame batengandik zetozkion Beltran'i ta naiz ta onek, Usoa'k zeraman bizikera errukarriagatik oņazerik bizienak artu, etzun indarrik emazteari, akar egiteko. Onek ziaro bere mende zeukan eta Usoa'rekin txeratsuago eta maitakorrago izateko oartu zion bakoitzean, emakume ziztriņak, berak oi zun etorriaren bidez eta gizonak zurikatzeko loxinkeriaz nai bezela iruzur egiten zion.

      —Usoa! —Zion bere senarrari kutunkeriak egiņaz, bere gorputzaren edertasunak nabarmenduz eta bere begi biziak gizonen lilluragarri erabilliz—. Ori da aurraren edertasuna. Nork esan dizu baņa beretzat garrazkeririk detanik?

      —Garrazkeririk ez, —erantzun oi zion Beltran'ek emakume dollorrak zabaldutako saretan ziaro nasita, ta bere aurreneko zakarkeria legundu naian—, baņo nolabaiteko oztasuna edo... nik al-dakit!

      —Oztasuna! Baņo nola esan dezakezu orrelakorik nere Beltran, zure urrenik bera baitut nere begiko ninia...

      —Eztakit bada, —amaitu oi zun Beltran'ek ematen egiņaz—, norbaitek aditzera eman dit besteai aņako naitasunik ez ote diozun edo... Barkatu baņa, kuttuntxo, zure itza aski det-eta.

      —Ez dago zergatik. Ba'dakizu, enetxo, mundu au bekaizkeriz eta espaz beterik dago ta batzu-batzuk nere zoriona ondatu nairik dabiltzana ba'dakit.

      Onelaxe bukatu oi zan Beltran biozperaren akar egitea. Bere emaztearen emetasunak lilluraturik zeukan eta beste gauzetarako oi-zun kemena ta zentzua, ziaro galdu oi-zun emakume baten lillurapean.

      Azkenean ordea, Beltran jauna benetan ikaratzen asi zan Usoa'ren osasunari buruz. Arpegia zurbildu zitzaion, auleria bere soņaz ziaro jabetu, azalaren margoa txuri-orixta biurtu, mamian utsuneak egiten eta ezurrak nabarmentzen asi zitzaizkion.

      Alaxe bada, Beltran'ek erabaki bat lenbailen artzea pentsatu zun. Usoa amabost urteak betetzera zijoan bezperan aitak beragana deitu zun eta onela mintzatu zitzaion:

      —Usoa, biar amabost urte beteko dittun.

      —Bai, aita.

      —Urtero bezela erregalu bat egin nai nikenan. Alabaņa, erregalurik onenak egiņarren, bai ire egunez ta bai ondorengoetan itun ta goibel zekuskiņat. Erregaluak eztin biotza asebetetzen nunbait, eztin zorionik irixten, eta nik aurten egingo diņatan opariak ire zoriona irixtea nai.

      —Aita, asko poztutzen nau zure niganako onginaiak baņa zuk eman dizaidakezun erregaluak ezin iritxi lezake nere zoriona, ezin asebete dezake nere biotza.

      —Nik opa diņatan erregalua zer dan ba'ekin, ba'lekiken onenean zorion ori topa aal izatea.

      —Zer da ba aita? Zoriongai orren irudirik ezin sortu baitzait.

 

 

      —Usoa, —esan zion aitak maiteki biotz ondoan estutuz—, ba'zekiņat ondotxo i etxe ontan nozitzen ari aizena ta ire neke-oņazeak aspaldi ontan nere biotza minberaturik zeukaten. Ire osasuna ta bizia etxe ontan utzi baņo len, iretzat kabi goxo bat billatzea erabaki diņat. Gogorra izango zaidan i gabe bizibearra, baņo ire zoriona iritxi diņatala jakiteak nere biotza zorionez beteko din.

      —Eskarrikasko, aita, ta nor pentsatu dezu?

      —I ezkondu bearraz nere emazteari mintzatu nintzaionan...

      —Eta baietsi al-du berak? —Itza jan zion Usoa'k urduri.

      —Bai, ta alegia, Bidani'ko Joanes Muņoa'ren seme zarrena egoki litzaikenala esan zidanan.

      —Migel?

      —Bai, Migel. Ez al-deritzan ondo?

      —Ez da, izan ere, mutil zuzena.

      —Ik zuzenduko omen den ordea. Bere gurasoekin mintzatu naun eta aiek poz-pozik entzun zitenan ire izena. Ziur omen zioztin i bezelako neska on batek bide zuzenean jarriko diņala beren mutilla.

      —Zorion uztean ez ote dut zorikabe aundiagorik topatuko?... Ez aita, ez... Barkatu, —dio bat-batean biotza lertu bearrez—, baņo zorigaitz aundiagorik ezin topa dezaket. Esan Muņoa jaunari, baietz, ezkondu nai detala... lenbailen, lenbailen... Emendik erten, aita!

      Usoa'k, biotza zabal-zabal egiņik, bere barreneko mingostasuna, bere lor aztuna negarretan ustutzen du, aitak bularrondoan maiteki estutuz sedazko zapi eder batez malkoak txukatzen dizkion artean.

 

Alos-Torrea
Jon Etxaide

Itxaropena, 1950