www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XVII. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Mikoletaren elkarrizketak

(1653)

 

Fol. 12

Platica lelengoa, oerean

Xayguiteco goxean, ta ari dagocasan gausena, essatari, Peru xauna derechan vategas, vere osseyñ Alonssoen artean ta bere adisquide derechala Joane xauna; eta asso bategas.

 

D.P. Bansuc mutil.

A. Xauna.

D.P. Se ordu da?

A. Vostac jodaude.

D.P. Saycora, yricasu araco ventanea, ta eguna den ecussu.

A. Aranguiño estau ondo arguitu.

D.P. Bada astoa nolan esando<s>u bostac xodaudela.

A. Xauna nic vostac contaninçean baya goxa ta herloxua estabilsas

batera.

D.P. Edo suc diñosu gusurra, edo bay herloxuac, ser<r>en egusquiac esin esa<n> ley gusurric.

A. Obeda nic diñoda gusurra se es vrteac.

D.P. Se egun dacarr?

A. Yluna, xauna.

D.P. Seuc edo daucas<u> beguietan odeyac, serren nic dacust arguiric

cerua;

A. Bada esnago ytsuric.

D.P. Lenago vstiot bete sagosala loo.

A. Es nas bada ni elefantes oyñer ganean loo eteco.

D.P. Osic bacarr?

A. Axechu ozbat sarsayten da ventanatic ebaguiten dausela surrac.

D.P. Yndasu xasten, serren guradot xaygui.

A. Noraco aen goxetic.

D.P. Negocietan, serren daucat gaurr asco ser eguin.

A. Araynguino estago yñor xayguiric.

D.P. Seuc seure prouechua vstiosu.

A. Seyn soyñeco asseguin dau ymini seure meçedeor<r>ec?

D.P. Velabrescoa, serren diñocdala prouechua ta hondrea.

A. Seyñ xupoea.

D.P. Raçu pespuntadu duna.

A. Ara emen.

D.P. Auerea, lenago dacarsu jupoea alcandorea baño gura deustasu eguin azotaduen soria.

A. Ycusleac aranguino estitu ecarri alcandorac.

D.P. Oa vada esque ardi seme ori.

A. Este refran assi se repite aun en vasquenze lo demas diçe: Ara emen non datorre ycuslea.

—12v—

D.P. Sicu dago?

A. Adarra nola.

D.P. Esteusut esan sedeguidisula ecarri orrelaco comparaçiñoyric.

A. Orilisate valiz sure meçedeori persona sospechacoa, serren esta aytatuco soquea vrcatuen esean.

D.P. Yndasu fraca terciopelo acuchilladuscoac.

A. Emendagos xauna.

D.P. Garuiric dagos? adisate badauque calzerdiac puncturic ascaturic.

A. Ori da bat yru gausetaric esan eroena Ganasac aditu joeala guisona cuydadu ascogas. Ta ydoro asquero oydauela damu.

D.P. Ta seynsuc dira vesteac?

A. Ycuscatasumbat oean, ta adarrac yminiten badeusas emasteac; baya onec osoric dagos.

D.P. Xansi eguida<s>us: yndasu velartesco xaquea serren er<r>axascoa megach da oss onegasco.

A. Naydau ymini borzegueric.

D.P. Es espada zapatac ta pantofleac bassasacayti; yndasu lenago vra

escuetaraco.

A. Xauna vra ley-eguinic dago xarroan.

D.P. Señale ona.

A. Sena xauna.

D.P. Leyen moçoena.

A. Bayta oss dacar<r>ena

D.P. Vrtu eguisu sutaldean ta artean yndasu espillua ta artasiac, daguida ondo ymini bissarrau.

A. Aramen estuchea, non dago dustia orraziagas..

D.P. Useymba vlle vrdin daucada ya noa sarrtuas.

A. Xauna Nativitateac estoas alperric.

D.P. Çiertu estaucat asco, vaya ene errian esan daroen aleguez, adarrac eta vlla vrdinac estoas etorri egunacayti.

A. Ya dago ondo vrau, er<r>asti bustedite berori.

D.P. Ecasu bada vaziña eta escu trapua.

A. Naydau eroan capuza ta gorrea ala ferreruelua ta sombrerua.

D.P. Esta au demporea gorraensaco, yndasuç, ferreruelua ta sombrerua

fieltroscoa.

A. Seyñ espata, doradua, plateadua ala pauonadua.

D.P. Naystot espada barnizadua euria badagui bere; ecussu nor dagoan

gueyes atetan.

—13—

A. D. Juan Jauna da.

D.P. Soas, carran yricassu.

D.J. - - - - - -

D.P. Agur D. Juan Jauna, dala berori aen ondo etorri seyn vrte onac;

selan dago berrori?

D.J. Seure mecede ori seruietaco; seure mecede ori ondo dago?

D.P. Edo selan seruietaco berrori baya guichibat gayxoric.

D.J. Bada selan xayguitenda aen goxeti espadavil ondo.

D.P. Serren diñoe doctoreac goxeti xayguitea dala ona ossasunensaco.

D.J. Beuque eurac osasun ori, segayti enessat oneyc dira egunac beardogusanac esean sartu esan daroen aleguez. Ta daucagusula oean esan leye obato:

D.P. Eguia esateco gueyago eytendot elduteco neure ser eguinay.

D.J. Nolan joasu euracas.

D.P. Berrori servietaco deunsuro; Jauna bis bedeyncatu.

DJ. Selan alan estaude despachetan orren meçede ori.

D.P. Bay xauna etendaude: Mutil ecarguc almorzua vrten artean.

D.J. Nic ya beyn edandot.

D.P. Edandaysu ostera se esteysu gachic.

D.J. Bay se enas orren delicadua, seyn Judegua baricus.

A. Ser naydaude almorzado orren meçedeoc.

D.P. Ecargussu pastel basuc. Ta auma laurenbat erreric.

D.J. Se galantic dauco guelau, Berorrec D.P. xauna.

D.P. Alan alan xauna, escutari pobre batensat nola.

D.J. Nondic ysanditu or<r>en Meçede or<r>ec tapizhoc.

D.P. Xauna Flandesic etorri sirea.

D.J. Angoac edo dira pinturoc edo erretratuoc.

D.P. Bassuoc ser<r>en besteoc dira Ytaliaric etorriac.

D.J. Escu ederrenac dira; Seynbatan eve berorec escritoriau?

D.P. Baliodaue baxin gueyago; berroguey ducat.

D.J. Selango surescoa da?

D.P. Sur gorri au Hauanaco caobea, balsau ebanua ta suria marfila.

D.J. Se curiosoro dagoa, ta se ondo conformadurie pedaçuac.

D.P. Emen ecussicodau seure meçede or<r>ec bufete bat obetu

eguinic.

D.J. Non eguin sidi?

—13v—

D.P. Au ta sillac etorsan Salamancaric.

D.J. Gausaric obena falta xaco beror<r>i guela onetan.

D.P. Sure visisea esadosu seyn da, d. J. xauna.

D.J. Esaneroeala legues d. Juan Manuelec chapinen os-chubat.

D.P. Aditutendot emasteagayti diño berrorec.

D.J. Ori ta berrori.

D.P. Enesat daucan obena da aymbaga egotea.

D.J. Xauna sebegui ori esan, se gausa balsa da bacartasuna.

D.P. Banagoconi diñoanari obedala bacarric egotea, lagun

deungueagas baño.

D.J. Esanic dago estala deunguea ysango.

D.P. Ta non ydorocogu ona ysandinbat.

D.J. Asco dago onac direanic.

D.P. Eguia da, beaturic dagosanac.

D.J. Or < r > elan esanguradau emastea dala ona beaturic dagoan

orduan.

D.P. Diñot xauna, ero bacocha bere erasunagas, nic emondot orayn

onetan.

D.J. Ta vrtengodosu orregas Erreguec bere alcaualacas nola.

D.P. Esandaroe, mandaco onbat, auns-onbat ta emaste onbat yru cuca

gaysto direala.

D.J. Maya yminiric dago, er<r>asti xarridites seure mesedeoc

almorzetan.

D.P. D. Juan xauna xarribidi mapuruan.

D.J. Ondo lisateori, orrec guradau esan sarra naxala.

D.P. Es espada errazoegaz cumplietaco

D.J. Artubegui berrorec bere lecua, se neuc artucodot neurea.

D.P. Ondo lisate datorrela ene esera, neuc-baño aguindu dayana.

D.J. Orti badaroa sure meredeor<r>ec, nic obedietendot esean ta ateti.

D.P. Ni nax serviduco dodana, dana-aleguez errazoea; Mutil betos

plateroc.

Al. Emendagos xauna.

D.P. Noric ecarri do<s>us pastel-hoc.

Al. Vrian dan pastelerea garuienerean.

D.P. Bira gure auso ederrenean.

Al. Bay xauna.

D.P. Errasti xandays yzal baga, se andra garuienac dira.

D.J. Ta espadira vere esnax ni adituten or<r>elaco gausetara.

D.P. Bada guichiago adituco sinate basina aen adisquidea onena seyn

ni naxa.

D.J. Sapore ona dauque ta ydarayten dodan obea da, direala aen xateco presta, se edoseyn ordutan ydorodays guisonac guisadoric.

—14—

D.P. Mutil yguc edaten se piperac piquetan xoc.

A. Seyn aseguin dau, suria ala gorria

D.P. Esarsu surirean serren da beroago goxetaraco.

D.J. Ta osasunsuagoda gorria baño.

D.P. Brindetan deusat don Juan xauna.

D.J. Escuetan emon eyten deusat, errazoea eguingodot.

D.P. Seyn tazatan aseguin dau edan, launti ala saconchu onetati.

D.J. Alonsso adisquidea, xaquin eguisu naxala ni ordi ona, ta daquidala ser edaten doda ta alan esarrieguidasu araco taza launti.

D.P. Nic guradot edan vidriosco copa onetati se veste taza gustietati.

D.J. Xauna gustuetan esta disputaric.

Alan da eguia, onaco aumen xamoe onegas edangodau berrorec ostera, ecarsu azeytuna basuc yrugar<r>eneraco.

D.J. Or<r>i errasti guey emon dite xatecoa ta es almoriçua.

D.P. Segayti?

D.J. Serren esandaroe xateco onari edo deungueari yru bider

edangodala.

D.P. Or diño gure ama Çelestinac dagoala letrea cor<r>umpiduric, serren diño amayrugayti diñoala yru.

D.J. Ea xauna, au ondo eguinda, es gueyago serren galdugueyñ xateco

gurea.

D.P. Betor edaten beste beyñatan calabriada-reonic.

D.J. Noraco gara.

D.P. Lelengo Elexara ta Xaungoycoari encomendadu.

D.J. Ondo dago ori, serren Missa ensunagati ta garragarra esarri-ar<r>en esta videric galsayten.

D.P. Ysi eguisu araco cofrea, yminsu cobrutan trastuoc, gueyenasu assoari garbitu ta componidu daguiala guelau.

A. Xoangonas laguenetan berrori.

D.P. Es e<s>pada gueldisate esean vrgazi eguiosu criadeari, ta garvi essasus ene erropa dustiac ta yminsus ordean, eta amaquetan eroadasu saldia Palaciora.

A. Ondo xauna nic eguingodot alan.

D.P. Ene mutila D. Juan xauna malillea legues da serren beragas

eytendot gura<do>dana.

—14v—

D.J. Aes ganean sagos çiertuan, ondo seruidua ysayteco, serren dauquanean guisonac criadu asco basuac besteacayti, estaude gausaric eguiten artez.

D.P. Onec seruietanau mayordomusat, maestre sala-sat guarda-ropa-sat, paxe ta salsaynsat ta basuetan dispenseru-sat.

D.J. Berac dirudi guiça cume ona.

D.P. Ona xauna ta aen ona se balis obago es leuque montaco eser;

faltabat dau bacarric.

D.J. Seyñ da.

D.P. Da vren arerio andia.

D.J. Ori eguinday gozo derechalaco ardaoac baya ori esta faltea,

sobrea baxe.

D.P. Mutil ysi eguissu atea guilsas, serren ate ysietaric biortuten da

diabrua.

A. Ayña ecarsu calderabete vr ta ñarrabat erregadu ta garbitu daygua

guelau.

Am. Artu-eguisu beyñ onaco trapu yquileac ecarri ditusanac.

A. Ychasu atera dayda contua ecusteco eser faltaden.

Am. Non daucasu.

A. Emen daucat faltriqueran.

Am. Yracurri eguisu bada.

A. Memoria ene gasaben trapuycusleac eroan eguisanena Martien amar gar < r > en egunean, milla ta bost eun ta laurogue ta emerecico vrtean. Lelengo, lau alcandora euren ydun lechuguillascoacas.

Am. Emen dagos.

A. Ysara bi oeco cochiña bi, pare bi fraca miesascoac, ta yru

calsetenac.

Am. Emen dagos.

A. Doçenabat pare escarpiña.

Am. Estago emen sorçi vaxe.

—15—

Al. Bada lau faltadira ycusleari escatuconax emondaguiala contua ta berac galdu baditus, pagadu daguisala.

Am. Esac, ser montadaude lau escarpiña sar ta vrratuac.

Al. Ta gueyago cofia bi, tocadorearic lau, dozena erdi bocader

surretacoac.

Am. Emen dago dustia.,

Al. Samau bisuc ta amar seruilleta.

Am. Emen dagos.

Al. Yru toalla, fruteru bat, ta cabezoc bi, euren puñuacas.

Am. Emendago deustia eser falta baga.

Al. Bada dobladu daygua ta caxan gordebite.

Am. Selan gueyemoyten deustasu onetan vrgasteco, esseyn geuyemon vrgasteco almorzetan.

 

Diálogo primero

para leuantarse por la mañana, y las cosas a ello perteneçientes, entre vn hidalgo llamado Don Pedro y su criado Alonso, y vn su amigo llamado

D. Juan, y una Ama.

 

D.P. Oyes moço.

A. Señor.

D.P. ¿Qué hora es?

A. Las çinco son dadas,

D.P. Leuantate y abre aquella ventana, ver si es de dia.

A. Aun no es bien amanecido.

D.P. Pues asno como dixiste que ha dado las çinco.

A. Señor las cinco yo las conte pero el relox y la mañana no andan a

vna.

D.P. O tu mientes, o el relox miente, que el sol no puede mentir.

A. Mas vale que mienta yo q(ue) no el año.

D.P. Que dia haze?

A. Señor, nublado.

D.P. En los ojos deues tu de tener las nubes, que el çielo yo le veo

claro.

A. Pues no estoy çiego.

D.P. Antes creo que estás dormiendo todavia.

A. Se que no soy elefante que tengo de dormir en pie.

D.P. Haze frio?

A. Vn çerçeganillo entra por la ventana que corta las narizes.

D.P. Dame de vestir, que me quiero levantar.

A. A que tan de mañana.

D.P. A negoçiar, que tengo mucho q(ue) hazer oy.

A. Aun no estara nadie en pie.

D.P. Tu adiuinas tu prouecho.

A. Que vestido se quiere poner V(uestra) M(erced)?

D.P. El de velarte, que diçen que es de honrra y prouecho.

A. Que jubon?

D.P. El de raço pespuntado.

A. Hele aqui.

D.P. Majadero, pues el jubon me traes antes que la camissa, quieres me motejar de azotado.

A. Aun no ha traydo las camisas la lauandera.

D.P. Pues hideputa yd por ellos.

A. Al ruyn de Roma quando le nombran luego assoma; aqui viene ya

la lauandera.

—2—

D.P. Esta enjuta?

A. Como vn cuerno.

D.P. No os he dicho que no me traygas essas comparaçiones.

A. Esso fuera si V(uestra) M(erced) fuesse persona sospechosa, que no se ha de mentar la soga en cassa del ahorcado.

D.P. Dame las calças de terciopelo achuchilladas.

A. Aqui estan señor.

D.P. Estan lympias? mira si tienen algun punto suelto las medias.

A. Esta es vna de las tres cossas que Ganaza dezia que el hombre buscava con gran cuydado y quando las ha hallado le pessa.

D.P. Y cuales son las demas?

A. Vna suciedad en la cama, y los cuernos, si su muger se los pone; pero estas sanas estan.

D.P. Calçamelas; dame el sayo de velarte que el de raxa es delgado para este frio que haze.

A. Quiere V(uestra) M(erced) ponerse borzeguies?

D.P. No sino zapatos y pantuflos, por amor del lodo; dame primero el

agua manos.

A. Señor el agua esta elada en el xarro.

D.P. Buena señal.

A. De que señor.

D.P. De carambanos.

A. Y aun de que haze frio.

D.P. Derritelo en el brazero, da me entretanto el espejo y unas tixeras, que quiei-o adrezarme la barba.

A. Aqui esta el estuche donde esta todo y tambien el pe<i>ne.

D.P. O que de canas, tengo, ya me voy parando viejo.

A. Señor las nauidades no se van en valde.

D.P. Por çierto no tengo muchas, sino como diçen en mi tierra: canas y cuernos no vienen por dias.

A. Ya esta buena esta agua, bien se puede V(uestra) M(erced) lauar.

D.P. Pues daca la fuente y la toalla.

A. Quiere V(uestra) M(erced) lleuar capa y gorra, o Herreruelo y

sombrero.

D.P. No es aora tiempo de gorra da me el ferreruelo y un sombrero de

fieltro.

A. Que espada, dorada, plateada, o pauonada.

D.P. No la quiero sino embarnizada por si llouiere; mira quien llama a

la puerta

—3—

A. El señor d. Juan es.

D.P. Corre, abre presto.

D.J. Muy buenos dias de dios a V(uestra) M(erced) s(eñor) D. Pedro.

D.P. 0 señor D. Juan V(uestra) M(erced) sea tan bien venido como los buenos años: como esta V(uestra) M(erced)?

D.J. Muy a servicio de V(uestra) M(erced) esta bueno?

D.P. Al servicio de V(uestra) M(erced) como estuuiere aunq(ue) algo

achacoso.

D.J. Pues porque madruga tanto, sino anda bueno.

D.P. Porque diçen los medicos que para la salud es bueno el leuantar

de mañana.

D.J. Essa salud tenga se la ellos, que para mi estos son los dias que deuemos meter en cassa, como dice el refran, o que los tengamos en la cama, dixera mejor.

D.P. Para dezir la verdad, yo mas hago por entender en mis negocios.

D.J. Como le va a V(uestra) M(erced) dellos.

D.P. Señor al seruirio de V(uestra) M(erced) mal, bendito sea dios.

D.J. Como ansi no despachan a V(uestra) M(erced).

D.P. Si señor despachan me; muchacho traernos de almorçar antes

q(ue) salgamos.

D.J. Ya yo he beuido vna vez.

D.P. Bebera V(uestra) M(erced) otra que no le hara mal.

D.J. No que no soy tan delicado como judeo en viernes.

A. Que quieren V(uestra)s M(ercede)s almorçar.

D.P. Trae vnos pasteles y un quarto de cabrito assado.

D.J. Que bien adressado tiene V(uestra) M(erce)d señor D. Pedro.

D.P. Señor razonable para vn hidalgo pobre.

D.J. De donde vuo V(uestra) M(erced) esta tapiceria.

D.P. Señor de flandes vino.

D.J. También deuen de ser de alla los lienços o pinturas o retratos.

D.P. Algunos dellos, otros son de Ytalia.

D.J. De gentil mano son por çierto; Quanto le costo a V(uestra)

M(erced) este escritorio?

D.P. Mas que vale quarenta ducados.

D.J. De que madera es?

D.P. La colorada es caoba de la hauana, y esta negra ebano, la blanca

de marfil.

D.J. Çierto que esta curioso y muy bien assentada la tarazea.

D.P. Aqui vera v(uestra) m(erce)d vn bufete mejor labrado.

D.J. A donde fue hecho?

—4—

D.P. El y las sillas vinieron de Sala(ma)nca.

D.J. Lo mejor le falta a v(uestra) m(erced) en este aposento.

D.P. Que es por vida del s(eño)r don Juan.

D.J. Por lo que dezia d. Juan Manuel vn sonito de chapin.

D.P. Ya entiendo, por la muger lo diçe V(uestra) m(erced).

D.J. Por la misma.

D.P. A mi me parece que lo mejor que tiene es estar sin ella.

D.J. 0 s(eñor) no diga V(uestra) m(erced) esso que es triste cosa la

soledad.

D.P. Atengo me a el que dice que mas vale solo que mal acompañado.

D.J. Pues no se entiende que a de ser mala.

D.P. Y donde hallaremos q(ue) sea buena.

D.J. Muchas ay muy buenas.

D.P. Es verdad, las que estan enterradas.

D.J. De suerte que V(uestra) m(erced) quiere deçir q(ue) la muger entonçes es buena quando esta muerta.

D.P. Digo señor que cada loco con su tema, yo he dado aora en esta.

D.J. Y se saldra V(uestra) m(erced) con ella como el Rey con sus

alcaualas.

D.P. Se diçe que vna buena mula y vna buena cabra y una buena muger son tres malas cucas.

D.J. La messa esta puesta bien pueden V(uestras) m(ercede)s sentarse

a almorçar.

D.P. Señor d. Ju(an) tome V(uestra) m(erced) aquella cabecera.

D.J. Bueno seria esso, es por motejarme de viejo.

D.P. No sino por cumplir con la razon

D.J. V(uestra) m(erced) tome su lugar q(ue) yo tomare el mio.

D.P. Bueno es que venga a mi cassa quien mande en ella mas que yo.

D.J. Oh si por ay lo echa V(uestra) m(erced) yo obedesco en su cassa

y fuera.

D.P. Yo soy el que tengo que seruir como la razon me obliga;

muchacho daca platos.

Al. Aqui estan señor.

D.P. De donde truxistes estos pasteles?

Al. De la mas limpia pastelera que ay en la ciudad.

D.P. Son de n(uest)ra vez(in)a la hermosa.

Al. Si señor.

D.P. Bien puede V(uestra) m(erced) comer sin asco q(ue) de muger

lympia son.

D.J. Mas que nunca lo fueran, nunua yo miro en miserias.

D.P. Pues menos mirara si fuera tan amigo dellos como yo.

D.J. Muy bien me sauen, y lo que Yo hallo es ser comida tan acorida que a qualquiera hora que el hombre la quiera la hallara guisada.

—5—

D.P. Muchacho da nos de beuer, que pica la pimienta.

A. Que quiere V(uestra) m(erced) blanco o tinto?

D.P. Echa de lo blanco, que es mas caliente para por la mañana.

D.J. Y aun es mas saludable que lo tinto.

D.P. Brindo a V(uestra) m(erced) s(eño)r don Juan.

D.J. Besso a V(uestra) m(erced) la mano hare la raçon.

D.P. Por qual tasa quiere V(uestra) m(erced) beber por la llana o por

esta ondilla.

D.J. Alonsso amigo aueys de sauer que yo soy muy buen borracho, y se muy bien lo que me beuo, por esso echadme por essa taza llana.

D.P. Yo gusto mas beber por esta copa de vidrio, que no por ninguna

de las tazas.

D.J. Señor contra gustos no ay disputas.

D.P. Assi es verdad, con esta pierna de cabrito bebera V(uestra) m(erced) otra vez; y trae unas azeytunas para la terçera.

D.J. Essa ya se llamara comida y no almuerzo

D.P. Porque?

D.J. Porque dicen que a buen comer o a mal comer tres vezes se a de

beber.

D.P. Ay diçe n(uest)ra Madre Çelestina que esta corrupta la letra, que por dezir treze dice tres.

D.J. Ara señor, bien esta lo hecho no mas que perderemos la gana

de comer.

D.P. Den los de beber otras sendas de la calabriada.

D.J. A donde yremos.

D.P. Lo primero a la Yglesia y encomendarnos a Dios.

D.J. Esta muy bien, que por oyr Missa y dar ceuada no se pierde

jornada.

D.P. Cierra aquel cofre, pon en cobro essas baratijas, llama al Ama que baxe y componga este aposento.

A. Tengo que yr acompañando a V(uestra) m(erced).

D.P. No, sino quedate en cassa, ayuda al Ama y limpia todos mis vestidos y ponedla en horden, y a las onze lleua me el cauallo a Palacio.

A. Esta muy bien S(eñ)or, yo lo hare ansi.

D.P. Este mi criado s(eñ)or D. Juan es como malilla que ha o del lo

que quiero.

—6—

D.J. Y aun anda V(uestra) m(erced) en lo çierto para ser bien seruido, que quando el hombre tiene muchos criados vnos por otros nunca hazen cosas a derechas.

D.P. El me sirue de mayordomo de repostero de maestre sala, de guarda ropa, de paje, de lacayo, y a vezes de dispensero.

D.J. El parece buen hijo.

D.P. Bueno señor es tan bueno que a ser mas no valiera nada, solo vna

falta tiene.

D.J. Qual es.

D.P. Que es grandissimo enemigo del agua.

D.J. Esso haralo por lo bien que le saue el vino, pero esso no se puede llamar falta sino sobra.

D.P. Muchacho, cierra essa puerta con la llaue, que a puerta çerrada el

diablo buelue.

A. Ama trayga un caldero de agua y una escoba, regaremos y barreremos este aposento.

Am. Toma primero esta ropa blanca que traxo la lauandera.

A. Aguarda, sacare la memoria para ver si falta algo.

Am. A donde la tienes.

A. Aqui esta en mi faltriquera.

Am. Le la pues.

A. Memoria de la ropa de mi amo que llevo la lauandera, el 10 de marzo de 1599. Primeram(en)te quatro camissas con sus cuellos de lechugillas.

Am. Aqui estan.

A. Dos sabanas, dos almohadas de cama dos pares de calrones de lienço, tres de calçetas.

Am. Aqui estan.

A. Vna dozena de pares de escarpines.

Am. No ay aqui mas que ocho.

—7—

Al. Pues quatro faltan; a la lauandera pedirle he que de quenta dellos,

y si ella los perdio que los pague.

Am. Anda, que valen quatro escarpines viejos y rotos.

Al. Yten mas dos escofietas, quatro tocadores media dozena de

panizuelos de narizes.

Am. Aqui esta todo.

Al. Dos mesas de manteles y 10 servilletas.

Am. Aqui estan.

Al. Tres toallas y un frutero, y dos cuellos de encaje, con sus puños.

Am. Todo esta aqui que no falta nada

Al. Pues doblemoslo y pongamos lo en el arca.

Am. Como me llamais paraque os ayude a esto, no me llamaríades paraque os ayudara a almorzar.

 

Bertsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, 1983, 188-208 or.

 

aurrekoa hurrengoa