www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesus Maria eta Joseren debozioa
Agustin Kardaberaz
1764, 1824

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa. Agustin Cardaberaz. Francisco La Lama, 1824.

 

 

aurrekoa  

DOLORETAKO AMA BIRJIÑAREN
DEBOZIOA, ETA BEDERATZI URRENA

 

        Ama Santisimaren Misterio, edo Pauso guztiakin gure Erri oetan dan amorio andia, Jainkoa alabatzeko gauza da. Baita Ama Birjiñaren Doloreakiko emen oi dala erreberenzia, txit señalatua da, ta guzien biotzetan txikitarik sortu eta beti azi da; eta arrazoi andiarekin. Bada umerik erreglatuenak, Amarik gozoenari zor dioten zorioneko lege ta debozioaren marka agiria au da. Ala gure jende piadosoak deitzen diote: Doloretako Ama Birjiña: Piedadeko Ama, Angustietako Ama eta Soledadeko Ama Santisima; eta izen eder oiekin Ama Birjiñaren Imajiña milagrosoak, eta txit debozio andikoak leku askotan beneratzen dirade.

        Pauso deboto oriek eta beste orrelakoak Ama Birjiñaren Doloreetan sartzen, edo aditzen dirade. Oien gañean, Aita Franzisko Garciak luzaro eta ederki eskribitu zuen: Eta Santuetatik onek dakarrena bera sobra da, Ama Santisimaren Doloretako debozioa emateko. An dakar, nola Ama Birjiñaren dolore, angustia eta Soledadeko pena guztiak Jesus bere Semearen Pasioko pauso, eta gurutzeko Eriotzan zimentatu, edo fundatu ziraden. An dio, oriek zenbat, nolakoak eta zeiñ gogorrak izan diran. An dakar San Alberto andiaren dotriña, zeña dan; Jesu-Kristoren Pasio Santuko penak gogora ekarri eta debozioaz orietan pensatzeak Kristau onari probetxu geiago egiten diola, Ur, ta ogi urte oso batean barau ateratzeak baño eta azotez bere burua, odol asko emateraño, zatitzeak baño.

        Gauza jakiña da, Semearen tormentuak, Amaren doloreakin batean ondo konsideratzeak berez, eta bere debotoenzat nolaerebaiteko suabidade gozoagoa dakartela. Bien tormentuak eta penak, samiñak eta garratzak izandu ziraden; baña orien konsiderazioa bien debotoenzat txitezko gozoa eta probetxosoa da. Orregatik nobena asi baño leen Ama Birjiñaren zazpi doloreak iru modutara, laburtxo badere esan, edo kontatu bear ditugu Aita Garciak era onetan dakarzi.

        Lenengo dolorea: Ama Birjiñak bere Semea Jerusalengo Tenploan presentatu zuanean eta Simeon santuak aur dibinoa besoetan artu ta Espiritu Santuaren argiaz esan zionean, Amari bere anima dolorezko ezpatak josi eta igaroko ziola, edo Jesusen Pasio ta eriotzan, amak eraman bear zituan penak.

        Bigarrena: Aingeruak San Joseri agindu zionean, Jesus jaio berria ta bere ama artu, eta Ejiptora iges egin zezala, zergatik Herodesek Aurrari bizia kendu nai zion. Berri triste onekin ama maiteak, zer pena bere biotzean artuko zuan!

        Irugarrena: Jesus amabi urtekoa zala bere amak eta San Josek Jerusalengo Tenplora eraman, eta galdu zitzaienean. Zer naigabe ta penak Ama Santisimak bere Semearen billa ibilli zanean, eta bere ondasun guztia Tenploan irugarren egunean argitu zuan artean.

        Laugarrena: Ostiral Santuz Jerusalengo kalean amak topatu zuanean bere seme dibinoa gurutze pisua bere gañean zeramala, an josirik tormentuz ilzeko. Ama Semeak alkar ikusi eta begietatik biotzetara zer dolore ta pena gogorrak sartuko ziran.

        Bostgarrena: Kalbarioko mendian Ama Santisimak bere biotzeko seme bakarra gurutzean, ilze gogarrakin josirik, eta penazko lotsa andian gora jasorik ikusi zuenean: Andik zazpi itz dibinoak aditu ta Aitari bere espiritua eman, ta illik iausi zuenean.

        Seigarrena: Jose eta Nikodemusek gorputz Santua gurutzetik eratxi eta bere besoetan utzi ziotenean; bere Seme inozentea etsai odolgiroak nola paratu zuten, soseguz begira jarri zanean. Zer penazko itxaso ondo gabea Amaren biotza orduan egongo zan!

        Zazpigarrena: Gizon santu biak besoetatik bere Semea artu, eta obi berrian debozio guziaz sartu zutenean: eta Ama dolorosa guztizko bakardade edo Soledade tristean negarrez gelditu zanean. Onen Animan orduan zer igaro zan nork esan dezake?

        Zazpi Dolore jakiñak oriek dira. Baña nola gure Españiarako Aita Santuak bere Buldan dion, Ama Birjiñak Semearen pasioan, igaro zituen zazpi doloreak, festa berrian beneratzen dirala, Aita Garciak berak urrenguako kontatzen ditu onela.

        Lenengoa: Ostegun Santu arratsean Jesus amorosoa bere pasio, eta eriotzarako prestatu, eta bere Ama maiteagandik despeditu zanean, onen biotz amatsuak artu zuan dolore esan al baño andiagoa. O nola bere Semearekin laztanga negarrez urtuko zan.

        Bigarrena: Jesus bere Semea Koluna bati lotu, eta azote gogorrakin urratzen ikusi zuanean, eta guzien aurrean alako lotsa ta pena andian. Eta Ama maitea (berak Santa Brijidari esan zion bezela) begira zeguala. Ai zer tormentu, eta naigabeak onen biotzekoak!

        Irugarrena: Azoteen ondoren aranzazko koroa burlazko Erregeari bezela etsaiak Jesus onari buruan josi ziotenean, Amak zekian nola bere Semea Errege guzien egiazko Errege bakarra zan, tormentu ta burla pisu oien artean nork pisa dezake Amaren dolorea?

        Laugarrena: Jerusalengo kalean Amak bere Semea gurutzearen kargarekin makurturik, eta erorten zala ikusi zuanean: Eta lapur birekin, orien erdian iltzera Jaungoikoaren ta bere Semea zeramatela.

        Bostgarrena: Kalbariora igo, ta bere Seme santua ikusi zuanean guzien aurrean, ta lotsa andian soñekoak kendu ta gurutzean etzin erazo, eta borreroak ilze gogorrakin Jesusen esku dibinoak, oiñ Sagraduak jositzen ziozkatela. O zer Amaren tormentua!

        Seigarrena: Gurutzean illik ta lanzadaz josirik bere Semea ikusi, eta gizon santu biak bere besoetara eratxi ziotenean: Eta ala Jesus ederra ikusi, ta dolorez beterik ari begira egon zanean.

        Zazpigarrena. Jose eta Nikodemus Santuak Amari bere Seme, ta konsuelo bakarra obirako kendu ziotenean. Ai zer angustiak! Zer negarrak! Zer Soledade tristea! Onela geratu zan Ama.

        Aita Kornelio Alapide txit jakintsu, ta debotoak beste era batera Ama Birjiñaren Doloreak kontatzen ditu, ta ziran guziak aren Biotza Gurutzearen ondoan zazpi modutan josi zutela dio.

        Lenena. Zerren Gurutzean ikusten zuena, Jesus bere seme bakarra zan: eta Amak ondo ziekienak bezela, bere burua, ta bizia baño ere geiago estimatzen, ta amatzen zuen. Dolorearen neurria amorea da: Eta naiago zuen, al bazan, Amak Pasio guzia igaro, bere Semea ala ikusi baño. O zer Amaren dolorea alako Semeagatik!

        Bigarrena: Zerren alako termentu gogor andietan zegoena bere Seme, ta Jainkoaren Seme egiazkoa zan; eta onek Gorputz guztian Burutik Oñetara, sentidu, ta parte bakoitzean barrendik eta kanpotik dolore, ta penak izan zituen eta, guztiak Ama doloretuak bere biotzean eraman zituen.

        Irugarrena: Zerren tormentu orietan ikusten zuana, Jaun andia ta gure Redentore, eta burua; eta gizonik billauena, jentil bat bada ere, ilzen ikustean, lastima ematen badu, zer pena izango zan Ama maitearena, Jaungoikoaren semea azote aranza eta tormentuakin ilzen ikustea?

        Laugarrena: Tormentu orien iraupena edo luzetasuna Jesus onak bere bizi guztian biotzean igaro zuan eta ordu orietan, gurutzean ill arteraño gorputzean eraman zituan; eta Ama Birjiñak bere biotzean ta Jesus ill ezkero ere bai. O zer onen pena, Semeari lanzada ematean, obian sarzean ta bere soledadeko bizitza tristean!

        Bostgarrena: Tormentu orietan bere semearen bakardade, ta desanparoa; bada Apostoluak igesi zebilzan, edo bakarrik utzi zuten. Aingeruen ta Aita Eternoaren anparorik ikusten etzuan; bere Ama bakarrari ta an zeudenai begira zeguan. O zer tormentu gogorra!

        Seigarrena: Bere semearen kontra ainbeste mingañ zorrotz, madarikatuak esaten zituzten gezur, burla, gaizkiesaka ta buroak edo blasfemia ikaragarriak aditzen zegoan. O zer naigabe ta pena! Dudarik gabe tormentu andienetatik bat, Ama Birjiñak onetan izan zuan.

        Zazpigarrena: Ordu orietako bere semearen betiko, bista edo aren pena, eta tormentuak ikusi bearra, ta ari begiratzea. Orregatik Santuak diote: Ama Santisima bere biotzean martiria baño geiago zala; bada Semearen gaitz, pena eta tormentu guztiak Amaren anima beti pasatu zuten.

        Eta oiek dira onen Debotoenzat iru modu oietan nik arkitu ditudan zazpi doloreak, edo Ama Birjiñaren biotz maitean ikusten ditugun zazpi Ezpatak, arenean bezela gure biotzetan betiko jositzeko. Doloreen festak bi urteero zelebratzen ditugu, Eta zazpi doloreen kontu eta izenean beste ezin kontatu ala tormentu, pena eta dolore, eta guziak esan al baño andiagoak aditzen dirade.

        Oraiñ Ama Santisimaren Nobena onetan besteetan bezela artu bear dira, soseguz, ta era onean bederatzi egun, eta ez errenka, ondo ezpadator; baizen debozioaz egingo diran moduan; eta bakoitzari ondoen datozkion egunetan. Ama Birjiñak eta Santuak ori nai dute, bakoizak bear duena alkanzatzeko.

        Egun batean beiñzat konfesatu eta Komulgatu bear da; limosnaren bat egin pobreai, ta zerbait irakurri, edo enzun ta egunero orren gañian konsideratu bear da, eta orrela beste obra onak.

        Ama Birjiñaren aurrean belauniko jarri eta beti ondo ziñatu, Kontrizioko Aktua, Nere Jesu Kristo Jauna esan, eta gero egunero Orazioak asitzen dira onela.

 

 

DOLORETAKO AMA BIRJIÑARI NOBENA

 

        O Birjiña Maria, Jainkoaren Ama miragarria eta zure Semearen Pasio, ta Eriotzan, dolorez ta penaz alde guzietatik betea! Baldin Jaunaren borondatea bada, Nobena onetan nai dedan faborea, nik alkanzatzea, zure Doloreakgatik eska zaiozu berari, eta bestela, bera ta zu, ebeto serbitzeko ondoen dagokidan grazia, Amen.

 

LENENGO EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guztien Erregiña! Zer dolorea zure biotzak artuko zuen, arako zure Seme Jesus angustietako kalean Gurutzearekin ikusi eta Kalbariora jarraitu zinionean! Orduan ark bere Gorputzean eta zuk biotzean igaro zinduzten tormentu guziak Aita Eternoari presenta zaiozkatzu, nere pekatuen damuzko penitenzia egiñaz, zuen amoriora biurtu nadin; eta indazu Nobena onetan eskatzen dedan faborea Jaunaren gloriarako, eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

        Emen Ama Birjiñaren Dolore, guztien eta zazpi jakiñen erreberenzian, zazpi Ave Maria, eta Gloria esan, eta gero.

 

EGUNEROKO ORAZIOA

        O Munduko Amarik aflijituena, ta pekatarien Ama bakarra! Or daukazu Gurutzean zure Seme laztana eta Aita Eternoari eskeintzeko Sakrifizio, edo ofrendarik onena. Ori da gure kulpen erremedioa ta zor guzien pagu osoa, ta guztiak baño andiagoa. Eska zaiozu bere Seme maiteari begiratu, eta gure pekatuak barkatzeko bigundu dedilla: Eta pekatari, eta infiel guziak bere graziara ekarri ditzala.

        Emen fede, eta konfianza osoaz bere biotza jaso ta Ama Birjiñaren bitartez bakoitzak nai duen faborea eskatzen du, eta gero esango du onela.

 

JESUS KRIZIFIKATUARI ORAZIOA

        Nere Jesus maitea! Bada zure amorioak gurutzetik zure Ama dolorosaren mantupean utzi, ta ditxarik andienaz egin ginduen beraren dolore ta negarren umeak. Arren Jauna, zure eriotzagatik betiko bizitza iguzu: eta zure odolaz ta aren negarraz garbitu ta señalatuak bezela gorde gaitzazu zure biotzean orañ, eta gure eriotzan. Amen.

 

BOST LLAGA SAGRADUEN ADORAZIOA

        Nere Ama doloretakoa. Zure Semeak nigatik artu zituen bost llaga preziosoak zure aurrean adoratu nai ditut: ta oriek adoratzean zuk iduki zenduen Espiritu ta amorioa beti iduki nai nuke.

 

Ezkerreko oñeko Llagari.

        O nere Jesusen Llaga preziosoa! Biotz guztiaz adoratzen zaitut: ta orregatik eskatzen dizut Jauna, nere pauso ta ibillera gaiztoakin egin dizkitzudan ofensa guzien barkazioa. Pater noster, eta Gloria Patri.

 

Eskuiko oñeko Llagari.

        O nere Jesusen Llaga preziosoa! Biotz guztiaz adoratzen zaitut, eta onegatik eskatzen dizut, Jauna, nere itz ta obra gaiztoakin egin dizkitzudan ofensa guzien barkazioa. Pater noster, ta Gloria Patri.

 

Ezkerreko eskuko Llagari.

        O nere Jesusen Llaga preziosoa! Biotz guztiaz adoratzen zaitut: eta orregatik eskatzen dizut, Jauna, nere begiaz ta beste sentiduaz, egin dizkitzudan ofensa guzien barkazioa. Pater noster, ta Gloria Patri.

 

Eskuiko eskuko Llagari.

        O nere Jesusen Llaga preziosoa! Biotz guztiaz adoratzen zaitut, eta orregatik eskatzen dizut, Jauna, nere memoria, entendimentu ta borondateaz egin dizkitzudan ofensa guzien barkazioa. Pater noster ta Gloria Patri.

 

Kostadu Sagratuko Llagari.

        O nere Jesusen Llaga preziosoa! Biotz guztiaz adoratzen zaitut eta orregatik eskatzen dizut, Jauna, nola zure biotza lantza gogorraz josi, eta zure Ama Santisimarena Ezpata zorrotzak, ala nere anima zure amorioaz betiko josi dezazula; bada ill naiago det, zu ofenditu baño, Amen.

        Pater poster, eta Gloria Patri.

 

BOST LLAGAI, S. FRANZISKO JABIERREK
EGUNERO EGITEN ZIEN ORAZIOA

        Nere biotzeko Jaun eta Jaungoiko Jesu-Kristo, bost Llaga Gurutzean eta beste ezin kontatu ala zure Pasioan gure amorioak ar erazo zikitzutenak gatk eskatzen dizut zure odol preziosoaz redimitu ginduzunok arren zure ontasunak gorde eta zure gloriara eraman gaitzala, Amen.

 

        Bigarren egunean, ziñatu, Aktu Kontriziozkoa egin, eta lenengo Orazioa eta beste atzenekoa beti egunero esaten dira.

        Bigarren Orazioa egun bakoitzerako da, urrengoetatik bat.

 

BIGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima, eta Martiri guzien Erregiña! Zer Dolorea zure biotzak izango zuen, arako Gurutzearen ondoan zutik eta firme zeundela zure Sabeleko frutu bedeinkatua arbola artan josirik, ta gure pekatuakgatik agonian ikusi zenduenean eta zure biotza dolorezko itxaso bat eta zure begiak negarrezko iturri bi egiñik. Arren zure piedadeaz begira zadazu, nere kulpen egiazko penitenziaz zure Semearen Odol preziosoan nere anima garbi dedin eta indazu Nobena onetan eskatzen dedan faborea, beraren gloriarako eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

        Emen zazpi Ave Maria, eta lenengo eguneko beste Orazioa.

 

IRUGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guztien Erregiña! Zer Dolorea zure Biotzak izandu zuen, arako zure Semeak, S. Juan amatuaren kontura zu utzi eta aren buruan gure guztien ama egin zinduenean, ta zure Doloreen umeak gu izateko, zure kontura utzi ginduen! O Amarik gozoena! Begira zaguzu bada, eta zure mantupean gorde, ta Jaunaren borondatea dan bezela bizi berri santu bat egiten lagundu zaguzu; eta iguzu Nobena onetan eskatzen degun faborea beraren gloriarako, eta gure salbaziorako baldin bada, Amen.

 

LAUGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guzien Erregiña! Zer dolore zure biotzak izango zuen, arako zure Seme Jaunari Judu eta Jentil itxuak, zure begietan alako burla itxusi, eta gaizki esakak aren eskarnioan, lotsarik gabe esatean? O zer tormentua zuk oriek aditzean, eta zure Semea Aita Eternoari bere Espiritua agindu, eta iltzen ikusi zenduenean! Pena guzien gogorren onegatik arren begira zadazu neri, kulpa guziak egiazko damuz garbitzeko, ta Jesus inozentea ta nere salbadorea beti alabatzeko: eta indazu nobena onetan eskatzen dedan faborea beraren gloriarako eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

 

BOSTGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guztien Erregiña! Zer dolorea zure biotzak artuko zuen, arako zure Semea Gurutzean illik ikusi ezkero eta tormentuak igaro ziralakoan ikusi zenduenean Soldadu bat, lantza jaso eta Jesus onaren biotza idikitzen eta zurea erdiratzen! Orduan saiets Sagradutik gure salbazioko Atea idiki eta odola eta ur garbia Iturri artatik irteten ikusi zenduen. Zure tormentu eta dolore onegatik, arren begira zadazu eta odol prezioso eta ur gozo artan nere anima garbitzen lagun zadazu, Zeruko ate artatik seguru sartu nadin: Eta Nobena onetan eskatzen dedan faborea, beraren gloriarako, eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

 

SEIGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima, eta Martiri guzien Erregiña! Zer dolorea zure biotzak artuko zuan arako Jesus zure Semeari aranzazko Koroa, eta ilze odolez beteak atera ziozkatenean! Ai, ta nolako fede eta amorioaz zure eskuetan artu, eta adoratuko zinduan. Orduan igaro zenduan dolore eta pena tristeagatik, arren begira egidazu nere begi, eta beste sentiduetan aranza oriek, eta ilze oriek nere biotzean josi ditzadan eta pekatu guzien gorroto bizi batekin guztien barkazioa izan dezadan: eta Nobena onetan eskatzen dedan faborea, Jaunaren gloriarako baldin bada, Amen Jesus.

 

ZAZPIGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima, eta martiri guztien Erregiña! Zer dolorea zure biotzak artuko zuan, arako seme dibinoaren gorputza era artan, bere diñako Aldarerik ederren, eta garbiena, edo zure beso birjiñaletan artu zenduanean! Au da zure Angustietako pauso ikusgarria. Ai! Eta nola begiratuko ziñion gorputz dibino Espiritu Santuak zure Sabelean egin zuen ari! Lan guztiz ederra, eta orain tormentuz itsusitua eta nere kulpakgatik desegiña. Zure penen artean arren begira niri, orien lotsaz ta damuz bien piedadea billatzen dedan oni; eta Nobena onetan, eskatzen dedan faborea, bien gloriarako eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

 

ZORTZIGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guzien Erregiña! Zer dolore zure biotzak artuko zuan, arako zure semearen burua, eskuak eta oñak, eta gorputz guztia ikusten jarri ziñanean! Zure negar tristeakin aren arpegia garbitu eta untatzeko, eta obirako janzitzeko, dolorez beterik eman zenduen. Zure animako pena orregatik arren begira zadazu neri, eta nere pekatuen penitenzia, eta bizitza berri santu bat egiten lagun zadazu, zure Semea nere biotzean betiko artu eta gorde dezadan, baita ere Nobena onetan eskatzen dedan faborea alkanzatzeko, beraren gloriarako eta nere salbaziorako baldin bada, Amen.

 

BEDERATZIGARREN EGUNEKO ORAZIOA

        Nere Ama Santisima eta Martiri guztien Erregiña! Zer dolore zure biotzak artuko zuen, arako zure Seme laztana obian sartu eta utzi zenduenean eta penaz illa bezela bakarra eta zure biotzeko bizitza gabe gelditu ziñanean! O Aingeruak, eta kriatura guztiak, zuen Erregiñari lagun egiozute, bere luto eta Soledade triste onetan. Arren nere kulpen barkazioa, zure Doloreakgatik, Jaunagandik alkanza zadazu eta Nobena onetan eskatzen dedan faborea, beraren Gloriarako eta nere salbaziorako baldin bada, Amen Jesus.

 

 

AMABIRJlÑAREN LETANIAK

 

        Jauna, erruki zaite.

        Kristo, erruki zaite.

        Jauna, erruki zaite.

        Kristo, adi gaitzatzu.

        Kristo, enzun gaitzazu.

        Zeruko Aita Jaungoikoa.

                Erruki zaite guzaz.

        Munduaren Redentore Seme Jaungoikoa.

                Erruki zaite guzaz.

        Espiritu Santu Jaungoikoa.

                Erruki zaite guzaz.

        Trinidade Santu, Jaungoiko bat zerana.

                Erruki zaite guzaz.

        Maria Santa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Jangoikoaren Ama Santa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiñen Birjiña Santa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Kristoren Ama.

                Erregu ezazu gugatik.

        Grazia Jangoikozkoaren Ama.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama guztiz garbia.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama guztiz kastoa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiña zeralarik Ama.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama tatxarik gabea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama Sortzetik garbia.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama maitegarria.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ama miragarria.

                Erregu ezazu gugatik.

        Kreatzallearen Ama.

                Erregu ezazu gugatik.

        Salbatzailearen Ama

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiña guztiz begiratua.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiña beneragarria.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiña alabagarria.

                Erregu ezazu gugatik.

        Esku andiko Birjiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiñe biotz beraa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiña leiala.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birtute guztien ispillua.

                Erregu ezazu gugatik.

        Jakinduriaren eser lekua.

                Erregu ezazu gugatik.

        Gure poz emallea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Ontzi espirituala.

                Erregu ezazu gugatik.

        Onzi errespetagarria.

                Erregu ezazu gugatik.

        Debozioaren onzi andia.

                Erregu ezazu gugatik.

        Arrosa misteriosoa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Dabiden Torrea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Marfillezko Torrea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Urrezko Etxea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Batasunaren Kutxa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Zeruko Atea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Egun sentiko Izarra.

                Erregu ezazu gugatik.

        Erien Osasuna.

                Erregu ezazu gugatik.

        Pekatarien Igeslekua.

                Erregu ezazu gugatik.

        Estuasunen konsueloa.

                Erregu ezazu gugatik.

        Kristaben laguntzallea.

                Erregu ezazu gugatik.

        Aingeruen Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Patriarken Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Profeten Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Apostoluen Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Martirien Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Konfesoreen Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Birjiñen Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Santu guztien Erregiña.

                Erregu ezazu gugatik.

        Jaungoikoaren bildots munduko bekatuak kentzen dituzuna.

                Barka eiguzu Jauna.

        Jangoikoaren bildots munduko bekatuak kentzen dituzuna.

                Enzun gaitzazu Jauna.

        Jaungoikoaren bildots munduko bekatuak kentzen dituzuna.

                Erruki zaite guzaz.

        Aña. Zure anparora gatoz Jaungoikoaren Ama Santa, ez ditzadazula aditu gabe utzi gure Premietan egiten dizkizuguna eskariak, baizik libra gaitzatzu beti peril guzietatik Birjiña gloriaz eta bendizioz betea.

        Erregutu ezazu gugatik Jaungoikuaren Ama Santa.

                Iritxi dezagun Kristok aginduak.

 

ORAZIOA

        Erregutzen dizugu, Jauna, ixuri dezazula gure animetan zure grazia: Kristo zure Semea gizon egin zala Aingeruaren aotik jakindu degun ezkero, aren pasio eta gurutzearen bidez erresurrezioko gloriara eramanak izan gaitezen, Kristo gure Jaun beraren merezimentuakgatik. Ala gerta dedilla.

        Jaungoikoaren laguntza izan dedilla beti gurekin.

        Ala izan dedila.

 

AMA BIRJIÑARI
SAN AGUSTIÑEK EGIN ZION ORAZIOA

        Akorda zaitez, O Birjiña Ama piedade guziaz betea, iñoiz ere, edo sekulan ez dala aditu zure anparoa etorri danik, eta bere nekeetan zuri deitu dizunik, desanparatua izandu dala. Ni bada konfianza onekin animaturik, zugana lasterka biurtzen naiz; Birjiña guztien Birjiña, Ama, zugana nator; zure aurrean negarrez eske nago. Ez arren bada, o Jaungoikoaren berbo edo itz dibinoaren Ama, nere itzai gor egin, baizikan nere onerako oriek enzun, eta onez adiezazu. Au eskatzen dizut zure Semearen pasio ta eriotzagatik, eta zure dolore guztiakgatik. Amen Jesus.

 

aurrekoa