www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzMaria birjinaren hilabetia
Emanuel Intxauspe
1894

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Maria Birjinaren hilabetia, Michel Inchauspe. Pauen Vignancou, 1894

 

 

aurrekoa  

AMA BIRJINAREN LITANIAK ÜSKARAZ

 

        Jauna, ükhazü pietate gützaz.

        Jesüs, ükhazü pietate gützaz.

        Jauna, ükhazü pietate gützaz.

        Jesüs, beha zakizkü.

        Jesüs, entzün gitzakü.

        Jinko Aita zelietan zirena, ükhazü pietate gützaz.

        Jinko Seme mündia arrerosi düzüna, ükhazü pietate gützaz.

        Spiritü Saintü Jinko zirena, ükhazü pietate gützaz.

        Trinitate Saintü Jinko bakhoitza, ükhazü pietate gützaz.

        Maria Sainta, othoi egizü guregatik.

        Jinkoaren Ama Sainta, othoi egizü guregatik.

        Birjinen Ama Sainta, othoi egizü guregatik.

        Jesüs-Kristen ama, othoi egizü guregatik.

        Grazia Dibinoaren ama, othoi egizü guregatik.

        Ama ezinago garbia, othoi egizü guregatik.

        Ama ezinago xahia, othoi egizü guregatik.

        Ama noküo gabia, othoi egizü guregatik.

        Ama thona gabia, othoi egizü guregatik.

        Ama maithagarria, othoi egizü guregatik.

        Ama adimiragarria, othoi egizü guregatik.

        Kreazaliaren ama, othoi egizü guregatik.

        Salbazaliaren ama, othoi egizü guregatik.

        Birjina ezinago zühürra, othoi egizü guregatik.

        Birjina güziz ohoragarria, othoi egizü guregatik.

        Birjina orotan gainti aiphagarria, othoi egizü guregatik.

        Birjina photeretsia, othoi egizü guregatik.

        Birjina eztia, othoi egizü guregatik.

        Birjina fidela, othoi egizü guregatik.

        Jüstiziazko mirailla, othoi egizü guregatik.

        Zühürtziaren tronoa, othoi egizü guregatik.

        Gure boztarioen kausa, othoi egizü guregatik.

        Onzi spiritüala, othoi egizü guregatik.

        Debozionezko onzi admiragarria, othoi egizü guregatik.

        Dabiden thorria, othoi egizü guregatik.

        Iboerazko thorria, othoi egizü guregatik.

        Ürhezko etxia, othoi egizü guregatik.

        Alianzazko arkha, othoi egizü guregatik.

        Zelietako bortha, othoi egizü guregatik.

        Erien osagarria, othoi egizü guregatik.

        Bekhatoren iheslekhia, othoi egizü guregatik.

        Aflijitien konsolazalia, othoi egizü guregatik.

        Khiristien sokorria, othoi egizü guregatik.

        Aingürien erregiña, othoi egizü guregatik.

        Phatriarken erregiña, othoi egizü guregatik.

        Profeten erregiña, othoi egizü guregatik.

        Apostolien erregiña, othoi egizü guregatik.

        Martiren erregiña, othoi egizü guregatik.

        Konfesoren erregiña, othoi egizü guregatik.

        Birjinen erregiña, othoi egizü guregatik.

        Saintü ororen erregiña, othoi egizü guregatik.

        Sorzaroko Thonagabe konzebitürik izan ziren erregiña, othoi egizü guregatik.

        Arrosario saintiaren erregiña, othoi egizü guregatik.

        Jinkoaren axuria, zoinek mündüko bekhatiak xahatzen beitütüzü, Jauna pharka izagüzü.

        Jinkoaren axuria zoinek mündüko bekhatiak xahatzen baitütüzü, Jauna entzün gitzazü.

        Jinkoaren axuria zoinek mündüko bekhatiak xahatzen beitütüzü, ükhazü pietate gützaz.

        —Othoi ezazü guregatik, Jinkoaren Ama sainta.

        —Jesü-Kristek hitzemanak merezi ahal ditzagün.

 

ORAZIONIA

        Zure grazia, othoitzen zütügü Jauna, gure izpiritietara ixur ezazü, amurekatik aingüriak erranez Jesüs-Krist zure Semiaren mündiala jitia ezagütü dügün bezala, haren pasioniaz eta mereximentiez hel ahal gitian zelüko gloriala; Jesüs-kristez berartzaz zoin beita gure Jauna. Halabiz.

 

Ama Birjinari, S. Bernaten oraizonia

(300 egünen indüljentzia)

        Orhit zite, o Birjina Maria, huntarzünez betherik zirena, eztela egündano entzünik izan, zure arrimiala laster egin diana, zure lagüngoa galthatü diana, zure arartekotarzünari hersatü dena, izan dela abandonatürik; ni ere, konfidantza horrek bihotza phiztürik, zure gana, o Birjina, birjinen Ama, laster egiten dit, zure aitzinian ene bekhatien pian oihüminez. Eztitzatzüla, o Salbazaliaren Ama, ene othoiak irax, bena entzün itzatzü zure huntarzünian, eta balia zakitzat. Halabiz.

 

Hasperenak

(Hirur ehün egünen indüljentzia)

        Benedikatü dela Maria Birjina Jinkoaren Ama dohatsiaren Konzepzione Sainta eta thonagabia.

(Ehün egünen indüljentzia)

        Zure Konzepzionian thona gabe izan zira, o Birjina Maria, othoi ezazü guregatik Jinko Aita zoinen Semia Jesüs konzebitü beitüzü Spiritü Saintiaren berthütez.

(Hirur ehün egünen indüljentzia)

        O Mariaren Bihotz eztia, izan zite ene Salbagarria.

 

Xahütarzünaren galthatzeko

        Zure Konzeptione thona gabiaz eta birjinitate bethierekoaz, ene bihotza eta ene khorpitza xahü begira etzatzü, o Maria Birjina ezinago xahia.

        O Maria, bekhatü gabe konzebitia, guregatik othoi egizü, zuri hersatzen gütüzü.

 

Ama Birjina doloratiari

(Ehün egünen indüljentzia)

        Salütatzen zütüt, Maria, dolorez bethia; zure Seme krüzifikatia zurekin düzü; dolügarri zira emazte güzien artian, eta dolügarri düzü zure sabeleko frütia Jesüs. Maria sainta, khürützian itzatiaren Ama: emagüzü nigar guri zure Semiaren krüzifikazale bekhatorer, orai eta gure hiltzeko orenian. Halabiz.

 

Aingürü begirariari

(Ehün egünen indüljentzia)

        Jinkoaren Aingüria, ene begirari ezaririk zirena zelüko Aitaren hontarzünaz; zuri gomendatü naianez gainian, othoi, argi nezazü, begira nezazü, gidsa eta goberna nezazü. Halabiz.

 

Sen Josefi othoitziak

        (Pio IX gure Aita Saintiak hirur ehün egünen indüljentziaz dohaintü dü othoitze hau)

        Orhit zite, o Birjina Mariaren espus ezinago xahia, Sen Josef, ene itzalegile maithagarria, eztela behinere entzünik izan, zure heltüra deithü dianik, zure lagüngoa galthatü dianik, baratü dela konsolazione gabe. Zure photerian konfidantzaz betherik, zure gana jiten nüzü, eta othoiez gomendatzen nitzaizü. Eztitzatzüla ene galthoak irax, o gure Salbazaliaren Aita deithürik zirena, bena entzün itzatzü gogo honekin eta ardiets itzadatzü. Halabiz.

 

Xahütarzünaren galthatzeko othoitzia Sen Josefi

(Elizak onhetserik eta indüljentziaz dohaintürik)

        Birjinen begiraria eta Aita, Sen Josef zoinen gomendü fidelari emanik izan beita Inozentzia bera, Jesüs Jauna, eta Maria Birjinen Birjina; othoitzen zütüt eta erekeritzen bi bahi maiteen hoietzak, Jesüsez eta Mariaz, theiükeria orotarik begira nezazün, eta gogoa argi düdalarik, bihotza xahü, khorpitza garbi, bethi Jesüs eta Maria zerbütza ditzadan xahütarzün osoenarekin. Halabiz.

 

Heriotze hon baten galthatzeko Sen Josefi othoitzia

        O Sen Josef handia, hiltzera doatzanen lagüntzalia eta konsolazalia; egündanik galtatzen deizüt zure lagüngoa, ene biziaren azken meneko, phüntü izigarri hartako, zointan ezpeitakit ükhenen düdanez indarra, hel zakiztadan ere erraiteko. Egizü, othoi, hil nadin jüstoen heriotziaz. Bena grazia handi hori egüriki ahal dezadan, egizü bizi nadin, Jesüs eta MAria, zük bezala, aitzinian dütüdalarik; eta haien begiak eztitzadan seküla kolpa bekhatiaren thona itxusiaz; oraidanik hil nadin nihauren büriari, ene enjogidüra gaistoer, lürreko nahikünter, eta Jinkoaz besterik diren gaiza güzier; bizi nadin Jesüsen enegatik hil denarentzat. Jesüs, Maria eta Josef, zien hontarzünari gomendatzen ditit ene nahi eta xede hon horik; hel zakiztade, othoi, orai eta ene hiltzeko orenian; eta egizie ene azken hatsa har dezadan, zien izen maithagarrien erraitiarekin. Halabiz.

 

Othoitzia Sen Josefi

        Zuri, o sen Josef, hersatzen gütüzü gure eskernioetan; eta galthatü ondoan zure Espusa osoki saintaren lagüngoa, zure heltüra ere konfidantzarekin deitzen dizügü. Birjina Jinkoaren Ama thonagabiari jüntatü zütian afetzioniaz, eta Jesüs haurra besarkatü düzün Aita-ordarikoaren amurioaz, othoitzen zütügü, so-egin dezazün huntarzünekin, Jesü-Kristek bere odolaz erosi dian Primantzari, hori beita Eliza sainta, eta gure behar ordietan hel zakizkün zure lagüngoa photeretsiarekin.

        O familia dibinoaren zaintzale zühürra, begira itzazü Jesü-Kristen aurhide haitatiak; Aita ezinago huna, hürrünt ezazü gütarik gezürren eta theiükerien khozü gaistoa. Gure begirari azkarra, hel zakizkü zelütik ifernuko photerekin süstengatzen dügün güdüka huntan; eta beste-ordüz Jesüs haurra begiratü zünian bezala hiltzeko lanjeretik, hala gü ere etsaien zephoetarik eta gaitz orotarik begira gitzatzü. Zure bethiko zaingoaren pian oro har gitzatzü; zure etsenplier jarraikiz eta züre lagüntzaz bermatürik, saintüki bizi gitian, debotki hil gitian, eta zelian bethiereko dohatsütarzüna ardiets ahal dezagün.

        Halabiz.

        (Erran aldikal irabazten da üztailan, zazpi urtheren eta zazpi garozemaren indüljentzia eta hantik kanpo 300 egünena. Leon XIIIk emana agorrilaren 15n 1889)

 

FAMILIA SAINTIAREN GÜZIETAKO KHIDEGOA
AITA SAINTIAK EZARIA

(15ko eta 20ko güthünez)

        Dohain eta indüljentzia gehienak, khidegoa saintü horri emanak.

        Indüljentzia pleniario bat edo oso bat:.

        1. Khidegoan sartzeko egünian. — 2. Egüberriz, Urthatsez, Apharizioz, Bazkoz, Salbatorez, — Konzepzione thonagabeko, Ama Birjinaren sortzeko, Anontziazioneko, Pürifikazioneko, Zelietarat igaiteko, eta Espusatzeko bestetan, — S. Josefen bestan, haren Patrunajian, — Hilabetian behin, nork bere haitüko egünian. — Indüljentza pleniarioaren irabazteko behar da kofesatü, komüniatü eta parropiako eliza bisitatü eta han othoitü Aita saintiaren intentzionetara. — Indüljentzia osoa irabazten da ere hiltzeko menian, ezpadaite ere kofesa eta komünia, bekhatien dolümenarekin, Jesüsen izen saintia ahoz edo berere bihotzez aiphatzen delarik.

        Khidentzat erraiten diren mezek badükeie Althare pribilejiatiaren indüljentzia.

 

Konsekrazioneko Aktia
Khidegoan sartzian egin behar dena

        O Jesüs gure Arrerosle ezinago maithagarria, zü zelütik igorririk mündiaren argitzera zure erakaspenez eta etsenpliez, zure bizitziaren haboroa Nazaretheko etxe txipian igaran nahi ükhen düzüna, Mariaren eta Josefen manüzpian; eta familia hura konsekratü düzünz, Khiristi familia güzien modela izateko; — othoitzen zütügü har dezazün huntarzünekin egün zuri osoki konsekratzen den gure familia hau. Itzalpe egiozü eta begira ezazü; zure beldür salbagarria hartan azkar ezazü, bakiarekin eta khiristi honen amoriozko batarzünarekin; — zure familia saintiaren üdüriko izan dadin, eta haren menbro güziak, batere galdü gabe, hel ahal ditian egün batez bethiereko dohatsütarzünaren gozameniala.

        O Maria, Jesü-Kristen Ama maithagarria eta gure Ama, zure eztitarzünaren eta hontarzünaren medioz, egizü Jesüsek onhets dezan gure konsekrazionia, eta gütüra ixur ditzan bere honkiak eta beneditzioniak.

        O Josef, Jesüsen eta Mariaren begirari handia eta leiala, lagünt gitzatzü zure othoitzez gure arimako eta khorpitzeko beharrünetan; zurekin batian eta Maria Birjina dohatsiarekin, Jesü-Krist gure Arrerosle Dibinoari ützül ahal ditzogün bethiereko laidorioak eta eskerrak.

 

Familia saintiaren imajina baten aitzinian
egün oroz erraiteko othoitzia

        O Jesüs ezinago maithagarri zirena, zure ezin aiphatüzko berthütez, eta zure etxen-barneko etsenplü ederrez zuretzat lürrian haitatü düzün familia konsekratü düzüna, sogizü, othoi, hontarzünekin gure familia huni, zure hoinetan belhainka dagozünari, eta beharordian ürgaitz ezazü. Orhit zite zuria dela, zuri berheziki eman eta konsekratü denez gainian. Har ezazü zure hontarzünaren itzalpian; begira ezazü galbidetarik, bere beharrünetan hel zakitzo, eta zure familia saintiaren imitatzen zinki jarraikitzeko eman izozü indarra, amorekatik eta zure zerbützari eta amorioari fidelki eretxekirik egon ondoan bizitze hilkor huntan, bethiereko laidorioak ützül ahal ditzagün zelian.

        O Maria, Ama eztitarzünez bethia, zure lagüngoari hersatzen gütüzü, segür beikira zure Seme Dibinoak entzünen dütiala zure othoiak.

        Eta zü, o Sen Josef Aita loriusa, hel zakizkü zure aitatarzün photeretsiarekin, eta gure othoitziak Mariaren esküz eskent itzotzü Jesü-Kristi.

        (300 egünen indüljentzia erran aldikal khidentzat)

 

Familia Saintiari hel-deiak

Jesüs, Maria, Josef,

emaiten deiziet ene bihotza,

eta ene bizia.

Jesüs, Maria, Josef,

hel zakiztaie ene azken agonian.

Jesüs, Maria, Josef, bakian hil nadila, zien konpaña saintian.

(300 egünen indüljentzia othoitze horren erran aldikal;
eta ehün egünena dei bakhoitzarentzat)

 

Hasperena Familia Saintiari

        Jesüs, Maria, Josef, argi gitzatzie, lagünt gitzatzie, salba gitzatzie.

        Halabiz.

        (200 egünen indüljentzia, egünian behin khidentzat)

 

ÜRHENTZIA

 

aurrekoa