www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGabonetarako ikuskizuna
Pedro Ignazio Barrutia
XVIII. mendea, 1897

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio informatiko honen egilea: Mikel Martinez.

Iturria: Teatro zaarra. Gabonetako ikuskizuna. gabon-sariak. El borracho burlado, Pedro Barrutia, Sor Luisa, Xabier Munibe (Gabriel Arestiren edizioa). Auspoa, 1965

 

   

Acto para la Noche Buena
 

                Cantan adentro

        La divina Magestad

        ha querido que este día

        se despose con María

        Joseph por su bondad.

                Salen S. José y la Virgen

SAN JOSE:

        Benturosoa milla bider ni

        Zeren juntadu naizazun zeuri

        Mila grazia ematen deusat

        Au ordenadu dauen Jaunari.

VIRGEN:

        Ni mila bider benturosea

        Josefe Dabiden semea

        Zerren zeruak ala nairik

        Naizan zeure esposea.

SAN JOSE:

        Ainbat bentura ¿nundik nik, nundi?

                Responde de dentro el angel

ANGEL:

        Doa gustia dator zeruti

SAN JOSE: (Ponese de rodillas)

        Kunplitu bedi sekula beti

        Ordenadua zeru altuti.

VIRGEN:

        Nundi nik nundi ainbat bentura

ANGEL:

        Jaun zerukuak ala dau gura

VIRGEN: (de rodillas)

        Cunplitu bedi beti sekula

        Zeru altuak ordenadua.

                Cantan de dentro

        Esta Virgen celestial

        de San José digna esposa

        será con Dios piadosa

        á remediar nuestro mal.

                Sale la Virgen

VIRGEN:

        Trinidade altuko seme bakarra

        Arren adiezazu gure negarra

        Zatoz Orienteko eguski klarua

        Akordadu bekizu Adan ichua

        Adanek egiñ eban ichurik bekatu

        Aren da gure kulpak damu ditugu

        Merezidu ez arren parkazionoa

        Bakigu zen zarana piadosoa

        Profeta sagraduak eskribidu eben

        Nola zan Jaun aundi bat jaioko Belenen

        Bera zala izango salbadorea

        Desegindu egian gure kulpea

        Donzella bategainik xaiokozala

        ¿Nor izango ote dau Jaun onek Ama?

                Sale el Angel

ANGEL:

        Ave mila bider Birjiña Maria

        Ni naiz zeru altuko mandataria

        Zerureanik dakart embajadea

        Zeu zarala izango Jaunaren amea.

VIRGEN:

        Ezagutu ezpadot sekula gizonik

        nola jaioko da Jaunori neugainik?

ANGEL:

        Ez dozu zer ifini batere dudarik

        Ez ta zeruarentzat imposiblerik

        Imposibleak eurak aditu nagizu

        Egimbite esanak egite ditu. (váse)

VIRGEN:

        Zeu zara ene Xauna, esklabea naiz ni

        Zeure borondatea kumplitu bidi (váse)

                Cantan dentro

        Josepf, con resignación

        Pon los ojos en el cielo

        Que á sus siervos da consuelo

        En la mayor aflicción.

                Sale Sn. José

SAN JOSE:

        Izorra sentizen dot neure esposea

        Aditu ezin dot nik zer dan kausia

        Donzella bat ain garbia

        Nola zaran zu Maria

        Nola da posible

        ¡ay, ay, ay ene!

        Ez dot nik merezizen zeugaz geldizea

        Zer egingo neuke ¡ai! ene tristea

        Fuerza jat juatia

        Imposible egotea

        Zeugainik ausente

        ay, ay, ay ene! (échase a dormir)

                Aparece el Angel

ANGEL:

        Jospeh itzi bekio pentsamentu orri

        Biotzeko penea desterra bidi,

        Zure esposeagan ez da posible

        Inok edirozea kulparik batere

        Labur da gizonaren adimentua

        Adizeko Jaunaren ordenadua

        Espiritu Santuak keriza eginik

        Jesusa xaiokoda Virjiniea gainik (váse)

                Edicto de Cesar

                Salen el Ministro y el Gracioso

MINISTRO:

        Mundu guztiko Enperadore Zesar Augusto aundiak

        Ala nairik alista bitez aren basallo gustiak

        Gizon bakoizak pagatu bedi tributua ta zensoa

GRACIOSO:

        Diruak ez atara zeori eztok egingo beloa

        Ene bolsea arina beti urrin neuganik dirua

        Nik neuk ere dirua baneu ederra neuke mosua

MINISTRO:

        Chakurrak eurak egiten dabe danza diruagaiti

GRACIOSO:

        Gure Mondragoen pagatzen dogu dirua dazeagati

        Auxe dok bizitza modu

        Neska zarrok danza egin da mutilok dirua pagadu

        Ibini bidi, Alkate Xauna, ibini bidi legea

        Mutilak libre, neskachak eurak paga dezeela danzea

MINISTRO:

        Zuk emoniko sentenzi orrek chapadamente dirudi

        Zu legezko abogadurik ez da sekula ikusi

GRACIOSO:

        Zerrebeta xo bidi emon daiztan salto bi

CHAMB.:

        Zer soñu?

GRACIOSO:

        Gura doana xoegik eze gustirako nok agudu

                Danza el grazioso un villano

                Salen Sn. Joseph y la Virgen

SAN JOSE:

        Goazen Maria, goazen Belenera

        Zesari tributua an pagatzera

VIRGEN:

        Borondate asko gaz xarten naiz bidean

        Pozik etorriko naiz zure atzean

SAN JOSE:

        Emeti Belenera dago bide luzea

        Zure trabajua da ene penea

VIRGEN:

        Ordenadurik dago gu ara xuatea

        Cunplitu bidi Xaunaren borondatea (váse)

                Cantan dentro

        A Belen caminan Josef y María

        Jesús vá encubierto, El es quien los guía

        Seguid sus pisadas, seguid, alma mía,

        Errar no es posible con tan zierta guía.

                Salen Sn. Joseph y la Virgen

SAN JOSE:

        Xaunari demazugan graziak Maria

        Orra nun agertudan Belengo uria

VIRGEN:

        Eperik ezta Josef cunplitzen eztanik

        Laster xaioko da Jesusa niganik

        Kontenturik bioz au kabidu ezin jat

        Neu sentizen dot paradisu bat

SAN JOSE:

        Pensamentuan nator zerren dan berandu

        Izango ote dogun Belenen ostatu

VIRGEN:

        Ostaturik ezpada Belengo errian

        Zeruko Jauna dago leku guztian

        Ordua etorri da esposo maitea

        Seinonek xaio beardau xokudi atea (tocan la puerta)

                Cantan dentro

        Llamando está San Josef

        A las puertas de un meson

        Con la Reina de los cielos

        Virgen y Madre de Dios.

                Dentro el mesonero y el criado

TOMAS: (da voces)

        Mutill, aditzen dok, mutill!

CHATO:

        Beti arran eginik naduka adikaturík

        Erribateko kanpaetzat ez tau bere parerik

TOMAS:

        Ez al nok aditu

        Zori gaiztoan artu indudan nere echean criadu

CHATO:

        Lo egiten iskuzu; goiza etorri echazu

        Puntu onetan oera naiz da enaiz ondo berotu

TOMAS:

        Ara norbait da atean

CHATO:

        Gu ondo gauza oean

TOMAS:

        Mutil nagia xagi adi

CHATO:

        Xaginendi albanegi

TOMAS: Arraka

        Gura al dok ibili nadin makilaka ta agaka

CHATO:

        Arzaraz beti gure nagusi

        Alamenean ezteuz ichi

        Olloa nola iskintokian

        Gizenzen jaku losagerian

TOMAS: Aguro

        Ondo ikasteko bearneuskio zaukazanak ebagui

        Bera dazan oearekin su emon prestu ezari

CHATO:

        Eso sí

        Orrelako orazinoak zure aoan ugari

TOMAS:

        Chato mutil lotsagabe, desvengonzadu perroa

        Xagi banadi ichiko deustat moltsuarekin aoa

        Ay kora mutill

CHATO:

        Flema oberik ekusi dozu urtezen daben zerekin.

SAN JOSE:

        Ostatu eske gabilz ez arren beatu

        Zeuroen trabajua pagatuko xazu.

CHATO:

        Zuentzat ostaturik eztago emen

        Akomoda zaitez bazterren baten

SAN JOSE:

        Belenen ostaturik guretzat ezpada

        Arren erakuskuzu nun irago gaua.

CHATO:

        Or dago portale bat uriaz ateti

        Iskuzu lo egiten zuaz emeti (váse)

VIRGEN:

        Besterik ezin bada guazen bada ara

        Xaungoikoa dan lekuan ezer ez ta falta

                (Entran en el portal)

                Tocan algún instrumento y cantan dentro

        Bekatariak alegrabitéz alegrabidi zerua

        Portale baten jaiorik dago Mesias prometidua

        Zeruarentzat gloria dakar gizonarenzat bakea

        Bakea bere ez nola nai ondasun askoz betea

        Amorioak dakar zerurik Jesusa zuen artera

        Bekatuaren poderiotik guztiok atarazera

        Bekatariak ez desechadu Xaun onen amorioa

        Mundureanik apartaduta agan ibinzu gogoa

        Askoda lorik esnaazaitez; bioz garbierazazus

        Bioz garbira etorriko da, an izatera kontentuz

                Sale el demonio echando fuego

LUZIFER:

        Izanik infernuko prinzipe andia

        Demonio guztien agintaria

        Ni orain indar baga ni orain loturik

        Sein bat baster baten jaioagaitik

        Luzifer altibo soberbioa

        Nun da anchiñako ire brioa

        Pena garratz, rabia, tormentu andiak

        Abrasatzen deust errai gustiak

        Iregibidi lurra irunsi nagi

        Sekula ainbat pena estot eugi

        Ene infernua dago Belenen

        Enaiz atrebitzen gaizki esaten

        Señora birtuosa (zer esango dot

        Gaizki nai arren esan ezin dot)

        Señora birtuosa ¡ai ene tristea!

        Andra gustien artean kulpa bagea

        Donzella daguala semea egin dau

        Nik ezin aditu dot misterio au

        An dago agura bat ez mundukua

        Gura nukean baño santuagua

        ¡Aí ni mila bíder desdichadua!

        Nola ausi deusten neure burua

        Orain portalean jaio-dan orrí

        Ausía emango deusat sekula beti

        Gizonak ene kontra ainbat podere

        Gizona izatea ez da posible

        Nun aiz Asmodeo, nun aiz Berzebu

        Ocasino onetan fabore indazu

        Fabore infernua, fabore, fabore,

        Lagun izango dogu Erodes errege

        Zierra, zierra, guerra, guerra.

                (hacen ruido: salen Asmodeo y Berzebu (sic.)

ASMODEO:

        Luzifer andi balerosoa ez adila turbadu

        Ire favore etorri gaituk Asmodeo ta Berzebu

        Baal, Belial, Lebiatan ta beste gañeko jentea

        Azean dituk dakardela ire estandartea

        Publicavidi gerra eruela gerra mundu gustiti

        Emon bekio álada kumpli xaio dan infante oni

BERZEBU:

        Gure kontra etorri da benturaz bere kostuan

        Padezídu bearko ditu mila trabaju munduan

        Aldagidana egingodot nik neure podere gustían

        Kruzebaten isete-arren Jerusalengo mendían.

                Sale el Gracioso

GRACIOSO:

        Lian, lan bere, lian lan bere gabaren alegerea

        Lian, lan bere gauza ona dok buzkantz ondo betea

        Lian, lan bere, emenchen datoz amar libra okela

        Lian, lan bere birao gura eztala ene sabela

        Lian, lan bere, bai nik ekarri presentean neurekin

        Guzurrik batere asmatu baga zaspi ochaba chakolin

        Afaritako esala falta arrain zabala salsatan

        Salsatako zeruak xakin zeinbat inchaur jo ziran

        Lian lan bere, Lian lan bere ondo nago kontuan

        Salsa xaiten iru motrallu pedazadu nituan

        Lian lanbere irunsi ditu eunda ainbat gaztaña

        Egía da ta artu zituen lagun bik garau bana

        Sagarrak bere eziran falta mispil ustelak abondo

        Lian lan bere ediro zenda ene tripea gaur ondo

        Ogiak bere baziran iru bakocha lau librakoa

        Lian lanbere ezegoala geldirik orduan aoa

        Lian lanbere echetik nator egiten paseadea

        Lian lanbere dijerizeko neure afari puskea

        Lian lan bere, Lian lan bere

                Mira á los demonios, túrbase y dice:

        Arako ura zer jente

        Losauaño bildurragoñok ikaratu najok

        Korpuz gustia ikara jarri auxe dok bide obia

        Ene kontra baldin badatoz orpoak erakustia

        Berna gogorrak milazemai neuk egitea kunplida

        Menturaz neu legez ikaratuta igesi juango dira

BELTRAN:

        Nor da ura

ASMODEO:

        Aje dok Charles tripazabal mendietako on gura

BELCEBU:

        Artu daigun ingura

        Gaurko gauaz akordadidin para siempre sekula

        Camaradas engañaduriz ezpadago begia

        Au dok mutil balz Veragarako danzari koplaria

        Mundu guztia kolpatzeko echaio falta grazia

        Probadu bedi nolakoa dan infernuko ogia

        Auxe dok auxe gure morroe alper kazadorea

        Kazara doean orduan beti aldamenean botea

        Akari sarri eman oijeusak apagozo dulcea

ASMODEO:

        Adiezak Berzebu onen bizitza modu

        Goizean goizean bearko ijok entresilua kapazu

        Mantenitzeko tripea da gustiz dilijentea

        Ardan truke salduxok egun emazte aren moldea

        Au dok fiesta zaleak gure adiskidea

        Guganik orain eroan begi merezidu dauen doea

        Da infernuko legea sekula ausi gabea

        Obeto serbitzen gaituanari aumentazea penea

GRACIOSO:

        Ordu gaistoan ken zaitez orrik ezpabere ta fedea

        Xakin baixakin nolakoa dan ene ukabil parea

BELCEBU:

        Quien eres tú?

GRACIOSO:

        Orren mesediori serbitzeko ni naiz Jauna Machi frisa

ASMODEO:

        Zer gizon?

GRACIOSO:

        Tontorron ton

TODOS:

        Emon, emon! tiene lindo barrigón (aporreanle)

GRACIOSO:

        Auxe dala Zeledon, artu bai ta ez emon.

        Mari Gabon, nun aiz ene Mari Gabon

        Neure azurrak pedazatuta emeti jagi ezin non

                Asoma Mari Gabon á la ventana

MARI GABON:

        Edan eitegi adinon

        Ondatu naxok ire tripa traidore gextoa

        Or konpon:

GRACIOSO:

        Mari Gaboncho enea, biozeko puskea, Orienteko perlea

        ¿Nun da zure legea? ¿nun zure karidadea?

MARI GABON:

        Berbok eder aoan orapiloa kolkoan

        Leen legez egongo enaiz zure ukaondoan

GRACIOSO:

        Echeko-andra maitea eukidazu piedadea

MARI GABON:

        Zurekin beti gerran baño

        Obedot zubaga baquea

GRACIOSO:

        Orrela tratatzen nozu

MARI GABON:

        Bestelako tratamenturik merezizen ez dosu

GRACIOSO:

        Guarda xagi banadi

MARI GABON:

        Zemai, Mari Gaboni, Mari Gaboni zemai

                (baja y dice)

        Orain xaukat neure aldi

        Galdunok eta galadi (aporrea á su marido: váse)

GRACIOSO:

        Berdin ossa banadi

        Laster da ondo egingo deusat

        Pagu erreala beroni

        Adiezazu mundua

        Ze modutan emaiten dauen

        Emaste onak pagua.

                Asoma Mari Gabon y dice

MARI GABON:

        Munduak aditu begi

        Senar gaizak emaste ona esperadu ezpegi (váse)

GRACIOSO:

        Ene tripa tristea

        Zori gaistoan ikusi neban araisteko jentea.

                Salen los pastores cantando lan beres

BELTRAN:

        Charles guerea ordirik daza

        Aikona laster Machi Ardanza

                Levantase el gracioso y da saltos

GRACIOSO:

        Lian lan bere gauaren ona

        Xaunak emona

        Bestebat nago puntuti ona

LORENZO:

        Esak mutil modu orretan zek arabil

GRACIOSO:

        Iru deabruk erruki baga

        Lastasakuba baininzan ala

        Kendu jeuste zayak

        Barberu gaba osatu xataz neure azur ausiak

GABRIEL:

        Matasanoen eskuan, osasuna dabena bere

        Xarten dok peliburuan

                Aparece el Anxel y canta Gloria in excelsis Deo:

                Túrbanse los pastores y dicen en su orden:

LORENZO:

        Ene lagunak zer ete dogu arako misterioa

        Choriak legez egoak dakarz dulzea bere aoa

        Zori onian juntatu gara gustiok leku batera

        Angeruzko exerzituak, xasi dira lurrera.

TOMAS:

        Ala sarde eztok agertu ene dempora gustian

        Onelako gizon ederrik gure Belengo mendian

        Agana begira dago kontentu askoz begia

        Beragatarren trukadu nei pozik mundu guztia

GRACIOSO:

        Aserik orain franko dago onela esanagaitik

        Kalchapotak eman leizke bokadu on bategaiti

BELTRAN:

        Angerua dok ez dok gizona

        Aren abegi ederrak

        Duda baga benzizen ditu

        Kanpoetako eperrak

        Kantore asko arkizen dira Jerusalengo temploan

        Musika dulzeagoa dago angeru onen agoan

GRACIOSO:

        Beltranikocho aleizako esaminadorea

        No se hizo para los asnos estimakaz dulzea

ARICHA:

        Berau ikusi nuen ezkero da ene pentsamentua

        Zeruetako gloria gaiti irizeari mundua

        Desiertura juango naiz ni egiten penitenzia

        Ene xana ta ene edana, urarekin ogia

GRACIOSO:

        Gure mutil au izango jaku santu gustiz andia

        Alboan falta dakionian kuartilloko onzia

        Arichabalcho gurea zezen toreadorea

        Penitenzia egite ori ez dok insaur saltsea

CHATO:

        Anteoxoak ibini eizke Charlesikocho laztana

        Esan egidak zer misterio etorri jakun geu gana

GABRIEL:

        Aren aoko berba dulzea aditu neban puntuan

        Sentidu neban argi andibat neure biotz barruan

        Arzain ignorantea ninzan biurtu naiz sabio

        Ene ustez mundu guztiak eztau zuribat balio

GRACIOSO:

        Parabolok esan franko Gabrieliko gureak

        Biar goiseko beste alderuz izulikoxok aizeak

        Beistegiko Gabriel kañaberan kaskabel

        Lindo mozo despachazeko de vino blanco un pichel

        Sekula iñok eztau ikusi onereango konturik

        Ezta posible eztaodela ene lagunak ordirik

        Ez aldezu dijeridu arrasaldeko salsea

        Chakolin orrek turbadu deusu begietako bistea

        Sermonadore barri orri egonaizako begira

        Orida buru moz Oñatiko Peru Jainkoen mutila

        Kasi buruan ilerik echok, diranak ere bakarrak

        Mosu linduan argizen dira begi eder gorri bi

        Goizean bein ematen dabe estimakaza ugari

        Gidalbi-gidalgozoagorik eztira jamas ikusi

        Badirudie izan dirala Durangon errementari

        Arpegiko narru ederrak pergaminoa dirudi

        Pergaminoa bustita gero erakusia suari

        Berba baten esan dagidan nolakoa dan mutila

        Egin eginik aren gorpuza Nativitate subila

        Izan ezidin gauza gustian mutil au desgraziadu

        Zerren dauen kantu ederra egingo dogu angeru

        Mila grazia emon eusan Jaun zerukoak aoan

        Mila maña on erakusten dau bere ofizioan

        Gure burloi ichita orain biurtu gaitezen azera

        Zertara xakin gura genduke zatozen gure artera

GABRIEL:

        Bateti ene bioza poz da, besteti dabil ikara

        Ezkutaria konbeni bada esan egizu nor zara

ANGEL:

        Ni naiz zeruetako Jaunaren angerua

        Dakardana zeruti barri deseadua

        Asegin arrezazu Belengo pastoreak

        Iditen asi dira zeruko portaleak

        Donzella batenganik jaio dan infanteak

        Zeruko jaunarekin egin ditu bakeak

        Donzella santa onek izena dau Maria

        Erakusiko deusu xaio dan eguzkia

        Belengo portalean baturik oxalean

        Kumearen ordeaz daraza pesebrean

        Sartu zan infante au Amaren sabelean

        Adanen bekatuti ezebela arean.

        Berau da Xangoikoa ama dau Birjinea

        Ori da marabilla andi parebagea

        Josephe dichosoa amaren esposoa

        Ezta Jesusen aita bañan bai ordekoa

        Abere mutu biren erdian xaio dana

        Bera adoratzera zeruti xasi gara

        Iru errege Mago izar baten azean

        Bisitazera datoz dromedario gainean

        Desegingo ditu Xaun onen geraziak

        Bekatu oraingaño egiñiko gustiak

        Da gure infantea bioz garbi zalea

        Apareja bekio esse natto bagea (vánse todos)

                Dice la Virgen

VIRGEN:

        Adorazen zaitut Xainkoa legez

        Laztan egiten deusut semeari legez

SAN JOSE:

        Zeruak eta lurrak zeureak izanik

        Nola zatoz mundura orren billoxik

        Zer da ori Jauna portale baten

        Guri umildadea erakusterren

        Nola konfundizen ez da mundua

        Admiraturik dago zeru altua

VIRGEN:

        Eji ene laztanchoa, eji negar tanta bat da asko

        Oraingañiko kulpa egiñak deseginzeko

        Amorioak irizi zaituz zerueanik lurrera

        Adanen ume desterraduak zeugana konbertizera

        Magestatea bateti dakuts, besteti umildadea

        Xangoikoa ta gizona zara, milagro parebagea

        Zeureak dira gure biozak, mundu gustia zeurea

        Erakuskuzu Jaun zerukoa, zarala gure xabea

        Eji ene laztantxoa exi: etc.:

                Entran los pastores a adorar

GABRIEL:

        Lizenzia iguzu birjina santea

        Adoradu daigun zeure infantea

        Zeruko erregea dana bakigu

        Aingeruen aoti aditu degu

VIRGEN:

        Pastoreak, ea, barrura sar zaitez

        Xaio dan Xaun onekin konsola zaitez

        Eskatu zakio oa askoren

        Umildadeai ez taki ezer ukazen

ARICHA:

        Adanen bekatua kausa izanik

        Denbora luzean gabilza issurik

        Desegindu beiz zeure argiak

        Gure biozetako odei guztiak

        Pobrero xaio zara Jesus dulzea

        Ediro ezin arren ostatu obea

        Portale ori ichita zatoz geugana

        Bakizu gure biozok, zeureak dirana.

                Sale Aseginzoro y dice:

ASEGINZORO:

        Mila barrion puntu onetan aditu ditut esean

        Seiñ eder bat xaioxakula abere biren artean

        Neuk ere gura neuke ikusi chikirritiko gurea

        Ugasabari artuta nator isilik lukainkea

        Trabajo asko kosta jat neure egungo lapurretea

        Ezoixaku sekula falta eskarazen jentea

        Eseko andra noblea dogu bear bere ala nik

        Zerren bestela egongo ninzan oraingo enterradurik

        Gure andreak uste oidau naizala mutil santua

        Echok osorik ediroko lukainken kontua

        Kontazen asi didin orduan, xarririk eskarazean

        Ene kulpea xauxikoda alabearen gañean

                Ofrecen dones los pastores

GABRIEL:

        Guchiagaiti parkatu

        Borondatea bakussu

        Zure seme xaun orrendako

        Esne gichi bat dakargu

VIRGEN:

        Atsegin artu egizu

        Borondatea bakussu

        Beronek borondate on ori

        Pagatuko deussu

GRACIOSO:

        Falta bajat saria

        Echat falta naia

        Afari onek eruan deust

        Etxean neban gustia

        Trabaxu andi mortal bat

        Andrea opukadu xat

        Mila golpe artuta nago

        Gusti gustiak neuretzat

        Beste marabilla bat

        Neri sucedidu xat

        Nundi ta nola eztakidala

        Neke gustia kendu jat

VIRGEN:

        Dicha gustia zeruti

        Xaun onen eskuetati

        Biozerean emon bekioz

        Mila grazia beroni

GRACIOSO:

        Usik banator barkatu

        Borondatea bakussu

        Sekula beti izango naiz ni

        Onen eta zure kriadu

VIRGEN:

        Atsegin artu egizu

        Borondatea bakusku

        Beronek borondate on ori

        Pagatuko deussu

GRACIOSO:

        Mesede eske nagozu

        Ezarren orain ukatu

        Jesusikori bear deusat

        Billanziko bat kantadu

        Adi, adi, adi, adi, adiezazuz berba bi

        Azkonarraren azamarchoa ekarriko dot menditi

        Begizkorik eztegizuen bularchorean isegí

        Adi Adi

        Goizean bein nik ekarriko

        Esnea zure amari

        Amachok gero egingo deusa

        Aía semechoari adi adi

        Ezer ekarri bear danean

        kriadu izango naiz ni

        Bearrak pozik egingo ditut

        Sein ederra zeugati.

        Adi adi adiezazuz berba bi.

SAN JOSE:

        Adanek ausi eban ezkero

        Xaunaren mandamendua

        Miseriazko balle onetan

        Echaku falta llantua

        Konbertibidi llantua gozo

        Konsolabidi mundua

        Guretakotzat jaio da Jesus

        Askoren deseadua

VIRGEN:

        Biurrerazazuz orain geugana

        Jesussa zure begiak

        Ona nun ofrezizen deusut

        Munduko bioz gustiak

ARICHA:

        Beste gauzarik eztozu gura

        Ezpada borondatea

        Guradozuna geugaz egizu

        Zaran ezkero xavea

GABRIEL:

        Milla grazia emon bekioz

        Xaio dan infante oni

        Ainbat favore zelebrazeko

        Danza bat ordenau bidi

 

                == Fin ==

 

                Canta uno

CANCION:

        Gaur dala gabon gaua, gaur dala gabon

        Gaur egiten xaku Xangoikoa gizon

        Osbegi dambolinak, lutua ken bidi

        Fiesta degiogun infante oni

        Zerureanik dator gure artera

        Erratuai bidía erakustera

        Emaitera dator milla barri on

        Gaur egiten xaku Xangoikoa gizon

        Ezta besteren eske biozak bakarrik

        Beretzat gura ditu beste bagarik

        Kunplidu egiozu Xaun oni naia

        Beroni sal-erozuz bioz guztia

        Ordeaz bera zeuri, dakizun emon

        Gaur egiten xaku Xangoikoa gizon

LOS REYES MAGOS:

        Marabilla bat argitu xaku

        Amabi egun danean

        Besteak baño ederragoa

        Izarbat Orientean.