inprimatu
Aita illaren itzala
Izenburua:
Aita illaren itzala
Sinadura:
Roman Irigoien
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Irigoien, Roman

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1965
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1965 I-II Ikurrin
Orrialdea:
51-60

Aita illaren itzala

 

Irigoien'dar Erroman

 

                 I

 Ogei ta amalau urte jun-arren

 ez det egun ura aztua...

 Uda-berriko igandebat zan,

 illuna gareñatua,

 anai-arreba danok etxean

 eta aita ogeratua.

 Egia lendik arkitzen zala

 osasunez makaldua,

 baña ikusirik bein eta berriz

 txar ondoren suspertua,

 ezin sinistu nun zitekenik

 eriotza inguratua.

 Ala tamalez, ordea, ta or

 aita oso gaizkitua,

 ta kristau zintzo beti izan zanez

 Elizakoak artua.

 Negar batean sendi guztia

 oge-aurrean bildua,

 beldurrez ura izango ote zan

 bere azkeneko ordua.

 Orduak... Gaur bai ordu luzeak...

 Eta igarotzeko izua...!

 Bederatziak... Gure aitaren

 bizitza azkeneratua...!

 Begiak itxi zaizkio, indarrak

 jun... Aoa zabaldua,

 itz egiteko ez baña —«Jesus»,

 ainbat aldiz aitatua,

 ez degu orain entzuten— baizik

 aizeaz egarritua.

 Gelan, aitaren zurrungarekin

 gure negarra nastua...

 Maitxo batean gurutzearen

 aurrean kandel pixtua.

 Belaunikatu guziok, ta asi

 degu eskari sutsua

 ludi ontatik besteratzean

 iritxi dezan zerua.

 Gure otoitzak amaitzerako

 ixildu da arnas soñua

 soin eta gogo alkar lotutzen

 zitun aria, askatua...!

 Ill da aita, ainbeste maite ginduna,

 guk ainbeste maitatua...!

 —Bederatzi ta erdiak ziran...

 Ni, ume-zurtz geratua...—

 Or dago soiña luze, geldi, ixil,

 or gure aita amaitua

 itzal begiak, aoa zabal,

 arpegia zurbildua,

 bular gañean eskuak, bata

 bestearekin batua

 eta erdian, babes goxoan,

 Jesus gurutziltzatua.

 Gogoa, jun zan; Zu'ganatu da,

 Jaungoiko errukitsua...

 Arren, aitari eman, amaren

 albo, zeruan lekua...!

 

               * * *

 

 Dezakedanez oraindik —gero

 au ere debekatua—,

 zurekin egon nai det, zaitudan

 nigan txit ondo sartua;

 ta eundaka aldiz ikusi zure

 esku, arpegi, burua...

 Aita, baña aita, ara emen ni

 zure seme kuttuntxua...

 Aita, aitatxo, itz egidazu,

 ez zaitez orla ixildua,

 asko degu-ta biok oraindik

 esateko gelditua...

 Amets txar bat len izan det, ta zu

 ez illa, lotaratua

 zaude, aitatxo: neke-larrien

 ondorengo lo gozua.

 Ara...! esango nuke mugitu

 dezula orain eskua...!

 Baña ez, nere naia zan, dana

 irudipenak sortua.

 Utzi gaituzu betiko, aita...

 Aita, utzi dezu mundua...

 

               * * *

 

 Biotza miñez lertu-zorian

 ta burua zoratua,

 gertatzen dana sinistu bear,

 eta ezin sinistua...

 Amaitu zaizkit betiko bere

 goiz-arratseko musua...

 Sutondoko ipui, bere itzal aundi

 ta aolku... dana galdua...!

 Gaur arte, bere babesean, nor

 ni bezin zoriontsua?

 Gaurtandik, berriz, ara nun naizen

 lagundik gabeko itsua.

 Orain... Ta gero...? Zer egingo det,

 ardi artzaigabetua...?

 Gero ta gero etxeratuko

 naizenean samindua,

 danak aitatzaz itz egingo dit,

 danean bere kutsua,

 bañan aurrera utsa egongo

 gure etxeko mai-burua...

 Gizona ez da beti lurrean

 bizitu dedin sortua;

 emen bidazti bakarrik gera,

 zerua atseden-lekua;

 zeru-lurraren Jaun eta Jabe

 Zu bakarrik, Jaungoikua.

 Ez da erortzen osto bat ere

 ez ba'da Zuk agindua.

 Orla dezu gaur gure aita-re

 betiko Zu'ganatua.

 Ludian aita nun dana: lagun,

 maisu, ama-ordezkua...

 Nere biotza ain zegon sendo

 berearekin lotua...,

 ta orain —ondo dakuszu, Jesus—

 bakar-miñez urratua.

 Zure naia zan, ta onetsia

 bedi Zure izen Santua.

 

                 II

 Eta nola aita ez da egongo

 nere biotz-muñ-muñean...?

 Bi urte nitun bakarrik ama

 zerura joan zanean,

 ta ezagutu gabeko utsa

 nabaitzen det barrenean,

 Ta amaren altzo, otoiz, musurik

 ez da oroimen nerean;

 ez lo artzeko kantu goxorik, ez ipuirik esnatzean...

 (Aur txikientzat arnasa bezin

 bearreko gauz oietan

 —nola odaindu zor au...?— arrebak

 nitun «ama» urte aietan)

 Jauna, ordea, nitzaz erruki,

 ta ez nendin illunpean

 aita bat eman —nolako aita!—

 aurtzaroa argitu zezan.

 Amaren babes goxoa gabe

 nintzala ikusi zunean

 eta zeruan zegonak ere

 ontzat emango ustean,

 txokorik xamur-beroena autu

 zun neretzat biotzean.

 Barru-barruan ondo jaso-ta

 dauzkaten oroimenetan

 aita dakust, bai nere aurtzaro,

 bai gaztaroko urteetan

 «txalo-pin-txalo» nere eskutxoak

 arturik bere eskuetan;

 belaunetara igo, eseri,

 ta gañean zaldiketan;

 edesti ta ipui, abesti ta abar...

 Ta maian, jatorduetan,

 ta sutondora inguratzean

 neguko illunabarretan,

 bere ondoan ni egotea

 atsegin gendun benetan.

 Ta udaran biok etxe-aurreko

 exer-lekuan izketan;

 ta egurasten Sagartzazu ta

 sagardiko bazterretan...

 Ta giza-bide onean ibil

 nendin, ordu guzietan

 zenbat aolku eder ereintzen

 nigan, itz goxoenetan...!

 Bai, ezagutu ez nun amaren

 babesaren ordañetan,

 aitak senide guziok maite,

 kuttunena ni danetan...

 

                 III

 Amabost urte nereak, aita,

 amatxo'n aldamenera

 gure ondotik jun ziñanean

 betiko saria artzera.

 Amabost urte: aurtzaroa utzi

 ta gizon naian astera,

 jostalluaren baztertzea ta

 griña txarren esnaera;

 zu geien bear zindun aroan,

 ta ikusiko ez aurrera...!

 Baña ereiñ zendun azia

 sartu biotz-sakonera,

 ta sendotuaz jun dira zañak

 egunetik egunera.

 Ogei ta amalau urte abetan

 zenbat jardun-aldi gera

 biok egiñak ixill-itzetan

 biotzetik biotzera...!

 Zenbat bider, bai, bakardadean

 nengola etorri zera

 zure aotik irten zan azken

 aolkua berritzera...:

 gelan zu ta ni bakarrik geunden;

 egun, zu illtzeko bezpera.

 Zuk, ludia ta ludiko gauzak

 utzirik alde batera,

 asmo beroen, lei bizienak

 jarriak zeru aldera:

 ixilik otoitz eta otoitz, bat

 egin ta bestea astera.

 Ni, nakusena egizko, edo

 guztia ametsen antzera

 ote zan nion nere artean,

 josiak ankak lurrera,

 biotza estu, zoro burua

 gelatik ezin atera...

 Ontan, otoitzak utzi, begiak

 jarri ni nengoenera,

 ta nere izena irten zitzaizun

 —ez nitzun entzungo ostera:

 —«Seme, bi itz esan nai dizkit orain,

 eta ator, ator onera.

 Jaunaren naia dek, eta uzten aut;

 gaztetxo uzten gañera...

 Nolako izango aizen, ekingo

 ote dioken txarrera...:

 nere zalantza; ta kentzearren

 deitu dit bi itz esatera.

 Bizitza ez dek ik orain uste

 deken bezela, bai zera...

 Laister aiz orain dituken amets

 oietatik esnatzera,

 ta esnatzean, beti zerurontz

 begiratu, ez lurrera.

 Gaiztakeria an-emen zegok...

 Gizon jator izatera

 etorri baño len, lan astunak

 irtengo zaizkit bidera.

 Izerdi-nekez egitekoaz

 gañera, badek beste era,

 burruka bizi bat ez gaitzaten

 griñak bultza gaizpidera;

 gau ta egunez eta edonun

 etsaia zirikatzera

 etorriko zaik; prest egon bada

 beti gogor egitera.

 Lan abek zenbat aldiz biotza

 jartzen ditek adoltzera...

 Baña ez aztu, seme, lanaren

 ondoren dala alogera,

 bai ludi ontan lenengoz, eta

 bai zeruan atzenera.

 Lagunak... A, zer garrantzi duten...

 Onen artean aukera,

 bada sarritan bere gain zegok

 gizonaren izaera.

 Estu-aldian otoitz, zeruak

 entzun dezan eskaera;

 gu, bai ama ta bai ni-re, izango

 gaituk andik laguntzera...

 Nekeaz ezin geiago esan,

 ta ba'niak amaitzera:

 anaiak dituk nere ordezko,

 jari beren esanera...

 Leiatuko aiz, noski, aitaren

 aginduak betetzera...?»

 Itz abek, une aiek... Bai bizkor

 sartu nere barrenera...!

 Ta nakusenez asaldatu-ta,

 zoratuaren antzera,

 erantzun naita alperrik: itzik

 ezin igo ezpañera...

 Noiz-bait: «—Bai, jauna, egingo ditut»

 —izan zan erantzuera.

 Orduan nere burua artu zuk

 esku biekin batera,

 jarri eztiro kopeta zure

 ezpañekin ikutzera,

 musu luze bat —azkenekoa...!

 ta —«Bai, bai, oraingo itzera

 beti jarriko aizen ustean

 negok; ez egin atzera...!

 Ta orain nere onespena iri...»

 Amaitu zan jarduera.

 Malko mardulak zijoazkidan

 arpegian goitik-bera

 gelatik irten nintzanean, ta

 buru-biotza lertzera.

 

                 IV

 Bai, aita maite, amabost urte

 besterik ez nitunarren

 betiko utzi ninduzunean

 malko garratzak ixurtzen,

 amabost urte aietan biok

 ain giñan bat bestearen,

 ain nere biotz-mami-mamian

 zearo sarturik zeunden,

 zeruan artu ba'zendun ere

 beti-betiko atseden

 ez orregatik nere biotza

 utzi, ez nigangik irten

 Irten...? Ez, bizi naizen artean

 nerekin egongo emen

 beste garaian bezela gure

 lengo kontuak berritzen

 ta nundik-nora kristau-bidean

 joan, neri erakusten.

 Irten...? Ez ditut bada zure itzak

 eun aldiz biotz-barrenen

 entzun, itz ixil baña sarkorrak,

 maiteki neri laguntzen,

 griña gaiztoak bein eta berriz

 nindutela zirikatzen...?

 Orain... ikusten dezu: nik aita

 deitzen nizun bezela len,

 iru seme ta bi alabatxok

 didate gaur neri deitzen;

 orduan maite ninduzun eran

 nik orain berak maitatzen;

 etxeko beren jolas ta kontu

 neretzat jairik ederren;

 beren onuraz diran lanetan,

 lan eta neke arintzen;

 ta geroari begira beti,

 oker txikiak zuzentzen

 egun batean gizon ta andre on,

 egizko kristau ditezen.

 Lan aundi, astun, garrantzikoa,

 —bañan gozoa—, ta lenen

 guraso geran guztiok bete

 bear deguna txit zuzen.

 Baña lan ontan ari naizela

 sarri eztabaidak sortzen;

 asmatu naiak berak askotan

 zalantzak neri ekartzen...

 Jauna'ren urren, orlakoetan

 zugan det nere itxaropen.

 Biok dakigun izkuntz goxoan

 zenbat aldiz nik galdetzen,

 bizitzak ditun biurrikeri

 ta pauso txar ez dakiten

 nere semetxo ta alabatxoei,

 onena zer ote zaen;

 nere aurtxoa ni izango ba'nintz,

 zer aginduko zenduken...

 Eta ­egia— zure esanera

 jartzeaz ez naiz damutzen...

 Ara nun, aita, giza-bidean

 neri lagundu ondoren,

 nik orain nere txiki kuttunak

 zure erakuspean jartzen,

 billobak ere nik bezelaxe

 zuzendaritzat zaitzaten.

 

 


inprimatu