inprimatu
Zortzikote
Izenburua:
Zortzikote
Sinadura:
Juan Ignazio Goikoetxea Gaztelu
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Goikoetxea, Juan Inazio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1962 I-II Zortzikote
Orrialdea:
9-13

Zortzikote

                                 (Amalaukoak)

 

Gaztelu

 

I

Olertitza

 

                         «Avec comme pour langage

                         rien qu'un battement aux cieux

                         le futur vers se degage

                         du logis tres precieux.»

                                                         Mallarmé

 

 Zerurantz doan egoketa arin,

 len illun bazan ere orain oztin;

 ta gezi zorrotz elburutzat osin,

 eziñera bide amets egamin.

 

 Argi? margo? gezi? ala ego?

 eta mintzoan oiartzun betirako;

 Dianak esku-eragiz uztai alako,

 izarren bidastean aztarren edo.

 

 Eta aratz (or ere nunbait ispillu,

 etziñalde-argiz barnea dizdizu;

 urre-errauts ukieziñaz subizgu,

 ez biotz-erio, adimen-sukatillu).

 

 Orla nabari bedi ire eskutan

 betidanik darion Itza sutan.

 

II

Argi

 

 Urre-orraze garbiz argiak ñabar

 piztu oi du inguru dena emaro

 ur, odei, lore, belar, osto ta abar

 ainbat margorik ager, nork esan zearo?

 

 Argi-egal me ukitzez lurra dizdiz,

 ezteiaro bailitz ezkontiden zai;

 ortan txoriek deika txiunta biziz,

 susmur-jario iturri, durundiz ibai

 

 Zeruan, lurrean, margoak zein-geiago

 —noizdanik?— argitara dute jaialdi:

 elurrez, loretan ala igaliz, urtaro

 aldi-ardatzan bira dabiltz alkarri.

 

 Betiko argi-iturri, itzal-eziña

 ase zaidazu noizbait nere goimiña!

 

III

Izar

 

 Izar dago ortzia. Gaua nare.

 Itxas geldian igeri zillar-ontzi.

 An emen, multzoka, belardian larre,

 —artzaiak nun ote?— ardi zuri, gorri.

 

 Ortzian ba dira urgane oztin, baratz,

 bai muño guri, lorez bitxi josiak;

 bai borda txuri, edaska garden, aratz;

 ur bizi, urlo, urrunez beti geldiak.

 

 Zingira zabal, beti musker, ortan

 izarrak, urrumaz ixil eta zoar,

 noraezean dabillen artalde otxan.

 Illargi artzai-neska lurrari oar...

 

 Atseden-egarriz edo, ase dedin,

 orain gizonak orrera nai du egin.

 

IV

Aldegain

 

 Leio borobil, aurrean oargille,

 ortzadarrean oi dute bataioa.

 Nork esan begien jai ñabar, bete,

 ainbat litsaz ager danean margoa?

 

 Leiora da anima, argirudiz murgil,

 egotzat ditula begiak aldakari;

 inguma bailitz, arat-onat urbil,

 egalak kikirriki, jantzi-erantzi.

 

 Gauzak oro begitan dute azpegi,

 bestela ez antzik ez margorik ere;

 garbi ala gandu, begiak urgeldi,

 barnegiro denak oetan dagerzte.

 

 Ene begiak, zeitezte aratz, ez lizun,

 zuen bidez baita den oro ikuskizun!

 

V

Alderantzi

 

 Aldegain, alderantzidun ikusmena,

 landara, barnera, begiek berdin oarmen.

 Ikusmen biko onetan zein ederrena?

 Bañan ura kanpoko, au norberaren!

 

 Azti dugu barnea, sabel-izor:

 egin, berregin, —erlea eztiketa—

 argi-mamuz ba diardu irudikor,

 t'antzak alkarren leiaz billaketa.

 

 Gauez ere, gogamena lotan baitago,

 zentzukiak ba dute nolanai bira;

 argi-txakur, ordea, amets-iratxo,

 eguneango argiz itzali oi dira.

 

 Entzun, ikutu, usna ala dasta,

 barne-ikusmenaren bidez gerta da.

 

VI

Irudimen

 

 Ez da gauzen kaizua, ain zuzen,

 gogamenari zaiona laztanago,

 irudimenez emana baizik, barrunen

 irarririk dagona bein-betirako.

 

 Diranean daude gauzak, arria

 beti bera da, ez du aldatzerik;

 besterik irudimena, argizagia

 bezin bigun, ba du antz-artzerik.

 

 Maitea maite, baiña barnean dana

 ura bai eder, itzalik eza degu.

 Alaxe oro: landara eder emana

 barnean ederrago; oni eregu!

 

 Zenbat begiño ortik, —edermiñ gizona!—

 aunitzez gezurrarekin naasten ona.

 

VII

Naimen

 

 Nai dana egingarri: orrela ote?

 Ederrak, diruak, aipuak subera gaitu.

 Nun ona, an biotza, ta abar diñote.

 Berez nunbait; ezinbestez, aiduru?

 

 Au da dakiguna: naimena, alegia,

 zorion-zoritxar-iturri izan oi dala.

 Ortik ontasun, maitasun, erruki: egia!

 baña baitare gorroto ta gaitz asm'ala.

 

 Bere irritsak, diñote, darama nornai;

 erraietan errotzen zaigu galea,

 ta andik sortzen ere oldar bultzagai.

 Oldez, ala bearrez, artzen bidea?

 

 O biotz, oreña bezela egarri urera,

 abil i ere, zuzen, onaren aldera!

 

VIII

Adimen

 

 Nungo, noizko du gizonak olako doai?

 Zentzukoi ala gogakoi? Eleta naiko!

 Ilkizun ala ezilkor? Biotzak ala nai!

 Ontan ere gizonak ba dakar arazo.

 

 Onek garama jakin-bidetan aurrera.

 Onek eztitzen griñen arteko burruka.

 Onek ezarten nornairi mailla, era.

 Zer ere onetsi, gaitzetsi, berexi, uka.

 

 Illunez, argiz, au dugu bidelagun;

 gaiñ-azpiko izkutuz barna garama;

 zana, dana, daikena nai dugu ezagun;

 auxe da gogai garbi, sakonen ama.

 

 Onek darakus bidea, egia, bizia

 ontan da gizona aurren eritzia.

 

 


inprimatu