inprimatu
Munduko arrokeriyak zer sententzi ekarriko duan
Izenburua:
Munduko arrokeriyak zer sententzi ekarriko duan
Sinadura:
Petriarena, Joan Frantzisko (Xenpelar)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Petriarena, Juan Frantzisko

Argitalpena:
Argia.
Urtea:
1927
Argitalpenaren urtea:
7
Alea:
314.zk.
Orrialdea:
3

Munduko arrokeriyak zer sententzi ekarriko duan erakusteko Senpelar'ek jarriyak

 

     1

 Bertso berriyak jartzera nua

 iñork nai badu ikasi;

 orretarako nere burua

 sartu biet lendabizi.

 Mundu ontako pasadizua

 nai nuke adierazi:

 asko gabiltza arrokeriyan

 Elizagandik igesi;

 geren animaz oroi gaitezen,

 ez du galtzerik merezi.

 

     2

 Eskolarikan ez daukat bañan

 esango ditut egiyak

 zer sententzi ekarriko duan

 munduko arrokeriyak.

 Elizarikan ikusi nai ez,

 beti pestara begiyak,

 beren buruak apaindu eta

 nun dira erromeriyak...

 ¡gaztiak nola ibiltzen diran

 badaki bertsolariyak!

 

     3

 Pestara juan da gau ta gauerdi

 beren buruak ondatzen...

 zarrak berdintsu ikusten dira

 oitura txarrak banatzen.

 Mundu ontako bizimoduaz

 jarri naiz konsideratzen,

 anima galdu kulparik gabe

 gorputza abandonatzen;

 bukaera txarra guretzat dator

 ezpagerade aldatzen.

 

     4

 Puntziyo eta erromeriyak

 mundutarrentzat egiñak,

 bañan ez degu konsideratzen

 nola geran buru-ariñak.

 Errespetua guardatzera

 beti egin alegiñak,

 edo bestela guretzat datoz

 eternidadeko miñak.

 ¡Bere eskutik, arren, eduki,

 gaitzala Amabirjiñak!

 

     5

 Eleizarako deboziyorik

 ez degu artzen erdiyak;

 orregatikan eltzen zaizkigu

 kastigu izugarriyak.

 Asko onela egoten dira

 meza entzuten jarriyak

 ausentziyan da arguriyuan

 mingañaren pikardiyak.

 Aditu nai ez duenik bada

 itxi bitza belarriyak.

 

     6

 Eleizatikan atera eta

 junta alkarren ondora:

 bi deboziyoz baldin badaude

 iru murmuraziyora.

 Meza luziyan egondu gera

 ezin pasarik denbora;

 geren animak desanparatu

 etsarayentzat mejora.

 Oyek orrela gertatzen dira:

 guazen konfesiyora.

 

     7

 Asko onela ikusten gera

 esanaz: "¿konpesatzera?

 naigo degu pausua eman

 aurrera baño atzera".

 Urtian beingo jornada degu

 mundua engañatzera;

 modu orretan, pekatariya,

 konbertituko etzera.

 Bere anima entregatzen du

 fariseoen etxera.

 

     8

 Urtian beingo konfesiyua

 geienak gogo txarrian:

 "egunez askok ikusten gaitu,

 guazen illunabarrian."

 Damurik gabe prestatzen gera

 sazerdotien aurrian,

 txikiyak esan aundiyak utzi,

 irutatik bi gordian.

 Beste munduan ageriko da

 orrelakuak nor dian.

 

     9

 Konpesatuta au esaten da

 kanpora atera artia.

 "munduarekin kunplitu degu;

 urte beteko pakia."

 Baña orrela ez da serbitzen

 Jaunaren borondatia;

 ordu batetik bestera dator

 munduko errematia.

 Pekatuarentzat itxia dago

 zeruetako atia.

 

     10

 Barrabas dabil gu toriatzen

 gauza gorriyak jantziya;

 desanparatu dezagun ori

 artu dezala etsiya.

 Inpernurako izan ez dedin

 animaren sententziya,

 konfesio on bana egiyaz egin,

 kunplitu penitentziya.

 Obra onakin logra dedilla

 zerurako lizentziya.

 

     11

 Pekatariya sartutzen bada

 etsai gaiztuen tartera,

 ura andikan ateratzeko

 ¿bitartekorik ote da?

 Ordu bi daude mundu onetan

 konparaziyo batera,

 oriyek nola pasako diran

 ondo kontubak atera;

 biziyo txarrak engañatzia

 animarentzat kalte da.

 

     12

 Zar eta gazte, pobre ta aberats,

 maizter eta nagusiyak,

 ez gaitzala, arren, desanparatu,

 Jaungoikoaren graziyek.

 Animarentzat kaltian datoz

 gorputzaren maliziyak;

 ¿zertako dira tratuak eta

 munduko irabaziyak?

 Emen utzita joanak dira

 oraindañoko guziyak.

 

     13

 Batayotikan artu genduan

 Jaungoikoaren graziya,

 kontu ez dedin galdu zeruba

 lenago irabaziya.

 Guregatikan lajatu zuen

 Jesus'ek bere biziya;

 ikusten degu nola daguan

 gurutziari josiya,

 bera serbitzen pasa dezagun

 eternidade guziya.

 

     14

 ¡Bertsolariyak zertako egin

 bere burua justua!

 Bestela pobre bizi naiz bañan,

 pekatuz aberastua.

 Alde batera utzi dezagun

 mundu ontako gustua,

 edo bestela etorriko zaigu

 sententzien bat estua.

 Jesus'engana biur gaitezen,

 ez dago gutaz aztua.

 

     15

 Animak garbi jarri ditzagun

 al bada kristau guziyak,

 eta irabazi, gogor egiñaz,

 etsayakiko guziyak,

 Pekatutikan zer datorkigun

 ondo gaude ikasiyak,

 gero damurik ez du izango

 munduan ondo biziyak.

 Orretarako lagun deigula

 gure Jaunaren graziyek.

 


inprimatu