inprimatu
Konfesiyuen gañian
Izenburua:
Konfesiyuen gañian
Sinadura:
Petriarena, Joan Frantzisko (Xenpelar)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Petriarena, Juan Frantzisko

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
27.zk.
Orrialdea:
168-169

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Konfesiyuen gañian

 

Xenpelar

 

 1

 

 Berso berriak jartzera nua

 iñork nai badu ikasi

 nere burua sartu beardet

 ortarako lendabizi

 mundu ontako pasadizua

 nai nuke adierazi,

 asko gabilza arrokeriyan

 Elizagandik igesi,

 geren animaz oroi gaitezen

 eztu galtzia merezi.

 

 2

 

 Eskolarikan eztaukat bañan

 esango ditut egiyak,

 zer sentenzia ekarriko dun

 munduko arrokeriyak,

 Elizarikan ikusi nai ez

 beti festara begiyak,

 beren buruak apaindu eta

 nun dira erromeriyak...

 gaztiak nola ibiltzen diran

 badaki bersolariyak.

 

 3

 

 Pestara joan da gau ta gauerdi

 beren buruak ondatzen...

 zarrak berdintsu ikusten dira

 oitura txarrak banatzen.

 Mundu ontako bizimoduaz

 jarri naiz konsideratzen,

 anima galdu kulparik gabe

 gorputza abandonatzen;

 bukaera txarra guretzat dator

 ezpagerade mudatzen.

 

 4

 

 Puntziyo eta erromeriyak

 mundutarentzat egiñak,

 bañan ez degu konsideratzen

 nola dan buru-ariñak.

 Errespetua guardatutzera

 beti egin alegiñak,

 edo bestela guretzat datoz

 eternidadeko miñak.

 ¡Bere eskutik, arren, eduki,

 gaitzala Amabirjiñak!

 

 5

 

 Eleizarako deboziyorik

 ez degu artzen erdiyak;

 orregatikan eltzen zaizkigu

 kastigu izugarriyak.

 Asko onela egoten dira

 meza entzuten jarriyak

 ausentziyan da arguriyuan

 mingañaren pikardiyak.

 Aditu nai ez duenik bada

 itxi bitza belarriyak.

 

 6

 

 Eleizatikan atera eta

 junta alkarren ondora:

 bi deboziyoz baldin badaude

 iru murmuraziyora.

 Meza luziyan egondu gera

 ezin pasarik denbora;

 geren animak desanparatu

 etsarayentzat mejora.

 Oyek orrela gertatzen dira:

 guazen konfesiyora.

 

 7

 

 Asko onela ikusten gera

 esanaz: «¿konposatzera?

 naiago degu pausua eman

 aurrera baño atzera».

 Urtian beingo jornada degu

 mundua engañatzera;

 modu orretan, pekatariya,

 konbertituko etzera.

 Bere anima entregatzen du

 fariseoen etxera.

 

 8

 

 Urtian beingo konfesiyua

 geienak gogo txarrian:

 «egunez askok ikusten gaitu,

 guazen illunabarrian.

 Damurik gabe prestatzen gera

 sazerdotien aurrian,

 txikiyak esan aundiyak utzi,

 irutatik bi gordian.

 Beste munduan ageriko da

 orrelakuak nor dian

 

 9

 

 Konpesantuta an esateko

 kanpora atera artia

 «munduarekin kunplitu degu

 urte beteko pakia.»

 Baña orrela ez da serbitzen

 Jaunaren borondatia;

 ordu batetik bestera dator

 munduko errematia.

 Pekatuarentzat itxia dago

 zeruetako atia.

 

 10

 

 Barrabas dabil gu toriatzen

 galtza gorriyak jantziya;

 desanparatu dezagun ori

 artu dezala etsiya.

 Inpernurako izan ez dedin

 animaren setentziya,

 konfesio on bana egiyaz egin,

 kunplitu penitentziya.

 Obra onakin logra dedilla

 zerurako lizentziya.

 

 11

 

 Pekatariya sartutzen bada

 etsai gaistuen tartera,

 ura andikan ateratzeko

 ¿bitartekorik ote da?

 Ordu bi daude mundu onetan

 konparaziyo batera

 oriyek nola pasako diran

 ondo kontubak atera;

 biziyo txarrak engañatzia

 animarentzat kalte da.

 

 12

 

 Batayotikan artu genduan

 Jaungoikoaren graziya,

 kontu ez dedin galdu zoruba

 lenago irabaziya.

 Guregatikan lajatu zuen,

 Jesus'ek bere biziya;

 ikusten degu nola daguan

 gurutziari josiya,

 bera serbitzen pasa dezagun

 eternidade guziya.

 

 13

 

 Zar eta gazte, pobre ta aberats

 maizter eta nagusiyak,

 ez gaitzala, arren, desanparatu,

 Jaungoikoaren graziyak,

 Animarentzat kaltian datoz

 gorputzaren maliziyak,

 ¿zertako dira tratuak eta

 munduko irabaziyak?

 Emen utzita juanak dira

 oraindañoko guziyak.

 

 14

 

 ¡Bertsolariyak zertako egiñ

 bere burua justua!

 Bestela pobre bizi naiz bañan,

 pekatuz aberestua.

 Alde batera utzi dezagun

 mundu ontako gustua.

 edo bestela etorriko zaigu

 sententzien bat estua.

 Jesus'engana biur gaitezen,

 ez dago gutzaz aztua.

 

 15

 

 Animak garbi jarri ditzagun

 al bada kristau guziyak,

 eta irabazi, gogor eginaz,

 etsayakiko auziyak,

 Pekatutikan zer datorkigun

 ondo gaude ikasiyak,

 gero damurik ez du izango

 mundua ondo biziyak.

 Orretarako lagun deigula

 gure Jaunaren graziyak.

 


inprimatu