inprimatu
Errezil da Erromako batallak
Izenburua:
Errezil da Erromako batallak
Sinadura:
Petriarena, Joan Frantzisko (Xenpelar)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Petriarena, Juan Frantzisko

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
26.zk.
Orrialdea:
162-163

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Errezil da Erromako batallak

 

Xenpelar

 

 1

 

 Ogei eta sei bai urtez

 Jesus baņon lenagotik

 etsai gogorrak etorri ziran

 gure kontra Erromatik;

 bildur aundirik ustez etzuten

 bada izango gugatik,

 asmo gaistoak aldrebes irten

 egiņ alegiņa gatik

 euskaldunak garailariak

 len, oraiņ eta beti.

 

 2

 

 Antisteo eta Firneo,

 Marko Agriparekin,

 Otabiano buruzariya

 ere an zuten berekin;

 iru tarderi etorri ziran

 lau nagusitxo oyekin

 banidadearen bandera

 ongi zabalduarekin,

 modu onetan-sartu ziraden

 ausandi gogorrarekin.

 

 3

 

 Lenengo lanak atiak itxi

 itsasoz eta legorrez

 baņan etziran luzaro egon

 arpegi eman bildurrez;

 loa gabean ariņa eta

 begiak alert egunez

 beriala ziran balientiak

 asi galdetzen lagunez

 aita arren seme irten ziraden

 arain letutzen degunez.

 

 4

 

 Goguan gorde litekeana

 da seme oriyen esana

 erromatarrak or datozkigu

 peleatzera gugana,

 aldan guziya biribillatu

 bear degu alkargana.

 bildurrek gabe sartu aurrera

 gogor etsayarengana

 bentzu dezagun indarrarekin

 onuntza agertzen dana.

 

 5

 

 Uste etzutela samindu ziran

 erromatar oyen farrak

 Gipuzkoako mendi mutillak

 ziradelako azkarrak;

 buruzariak ere etziran

 orientzako ain txarrak,

 oņak ariņak, gorputz liraņak,

 gogor berriz atzaparrak,

 ainbeste gizonen mendean

 gure probintzi bakarrak.

 

 6

 

 Asi arren etor berrian

 erromatarrak gogorki

 bost urtean zenbat pelea

 galdu zituzten nork daki;

 alegiņa egin det baņa

 nik au eziņ erabaki

 gerra gura baziran ere

 aspertu ziran ederki

 soldadu arro orgullosoak

 jolastun egonak gatik.

 

 7

 

 Euzkaldunaren agintariak

 ori entzutearekin

 erantzun ziyon:-konforme gera

 gu zuben esanarekin;

 irureun mutill eskojitubak

 emen dauzkat nik nerekin

 azken batalla nai badezute

 onela egin gurekin

 buruz buruban etorri zaitezte

 soldadu, onarekin.

 

 8

 

 Bear bezela kunplitu zuten

 beren itz onorezkua

 eskojituba zegoan bada

 batallaraka lekua;

 Gipuzkoaren onra aundirako

 zelai bai Errezilkoa

 makiņaren bai erromatarrak

 biziya utzitakoa,

 egun beretik da erri ori

 esan dan izenekoa.

 

 9

 

 Ordu ta laurden iraun zuben

 gauza gutxi gora bera

 eta batalla beti bezela

 mendi mutillen aldera;

 erromatarrak iya guztiyak

 erori ziran lurrera

 Otabianok ikusirikan

 beren jendearen galera

 zer gertatzen zan laister bialdu

 zuan Erroma aldera.

 

 10

 

 Albisda ori juan da laister

 an Erromako errian

 Senadu danak erantzun zuan

 guztiz kolera aundian:

 -Batalla irabazi dizute

 txit errez beren errian

 guk ori egingo degu

 nai bada geren lurrian

 gizonez gizon euskaldun oyek

 etorri nai dutenian.

 

 11

 

 Uste gabeko erantzuera

 arrokerizko orrekin

 euskal mutillak berotu ziran

 onra nai aundiarekin;

 Oyartzunen zegoan etxe bat

 Lartaunen izenarekin,

 ango gallai bat giyari berriz

 eun mendi mutillekin

 peleatzeko pozez juan ziran

 bada danak elkarrekin.

 

 12

 

 Erromako Tiberiok

 ibayaren erdian

 zelai eder bat antxek zegoan

 guztiz leku agirian;

 esolezia zeukan agiņa

 guztiz arreta aundiyan

 berreun gizon peleatzeko

 itxitu arren erdiyan

 iges lekurle iņora ezta

 etsaya berriz aldiyan.

 

 13

 

 Erromatikan irten ziraden

 batallarako lurrera,

 Kantabriatarrak arrimatuaz

 ibayaren baztarrera

 beren gabarra zulatu eta

 bota zuten ondarrera;

 erromatarrak ikusten zeuden

 mendi mutillen sarrera,

 salto eta brinko igaro ziran

 zelaitxoaren gaņera.

 

 14

 

 Erromatarrak albora ziran

 etorri galdetutzera

 ia zer bidez botatzen zuten

 ontzi ura ondarrera;

 kantabriatarren buruzariak

 erantzun diye ostera:

 -Lenengo lana oraiņ guazen

 zelayan peleatzera

 eta ondoren zuben gabarrian

 an gera beste aldera.

 

 15

 

 Noizbait biar da bildu ziraden

 peleara elkarrekin,

 bi aldetako buruzariak

 eun bana gizonekin;

 lizar makillak orduko armak

 puntan bayonetarekin,

 biotzak salto egingo zuben

 ayek ikusiarekin,

 erromatarrak gelditu ziran

 lenengo golpearekin.

 

 16

 

 Ogei ta bat gizon ziraden

 illak kantabriatarri,

 larogei eta geyago berriz

 oyek erromatarrari;

 euskaldunak irabazirik

 batalla sonatu ori

 instante artan eldu zioten

 etsayaren ontziari

 era betiko erendu zuten

 Transtiberiako lur ori.

 

 17

 

 Erromako presidenteak

 Senaduko itzarekin

 euskaldunai au esan zion

 frankeza guztiarekin:

 -Alkardadian bizi nai degu

 araiņ aurrera zubekin

 seme ordeko nai badezute

 izan ill arte gurekin

 egingo degu geren alabak

 emazte emanarakin.

 

 18

 

 Euskaldun oyek animaturik

 guziyak baten itzera

 erantzueran esan ziyoten

 jaun prestu orri ostera;

 -Jarriko gera zuben alaba

 onan senar izatera

 pake gozuan gerta gaitezen

 gu alkarrekin aurrera,

 anajetasun guziarekin

 Erroman biziko gera.

 


inprimatu