inprimatu
Aiton baten eriotza. Nere adiskide on Jose Artola-ri
Izenburua:
Aiton baten eriotza. Nere adiskide on Jose Artola-ri
Sinadura:
Arrese, Emeterio
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Arrese, Emeterio

Argitalpena:
Escualduna.(Eskualduna).
Urtea:
1900
Argitalpenaren urtea:
14
Alea:
694.zk.
Orrialdea:
4

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Aiton baten eriotza

 

Arese, Emeterio

 

 1

 

 ¡Betoz... betozkit oroimen zarrak.

 Neregandik ez itzuri.

 ¡Atozte bada lagun elkarrak

 Jardun zaitezte kantari;

 Ishkanbilla ta jolasa gabe

 Osoro triste nago ni,

 Nere biotz ta buruan jabe

 Alayera izan bedi.

 ¡Zenbat atsegiñ, zembat zorion,

 Zenbat algara ta irri

 Gaztetasunak ematen dion

 Munduan bizi danari!

 ¡Doatsutasun ibilkaria.

 Urbildu zaitez, ¡etorri!

 Zure laztancho leungarria

 Eman zaldazu gaur neri!

 

 ¡Bañan autatzen zertako nabill

 Jolas aien oroimena

 Jolasa bada geyago eziñ

 Neregandu litekena?

 ¿Zertako dabill leya sutuan

 Alferrik irudimena

 Billatu nayaz emen munduan

 Arkitu ez lezakena...?

 ¡Ez othe dakit, ai! zer dagoan

 Poz-bide oien urrena,

 ¿Ez-alda sartu nere gogoan

 Aspaldi bear zubena...!

 Nagon mendaro; bakartadean

 Sufritu nai det minpena,

 Malko samiñak ishuritzean

 Gozatuko zait barrena.

 

 Ume zoroa nintzan orduan

 Eznegon beñere triste,

 Gaur berriz penak nere barruan

 Eztena darabilkite;

 Udazkeneko lore bakanak

 Galtzen dirau bezelashe

 Larperaturik orricho denak

 Aizeak desegiñ arte,

 Biziz nastuen ego zakarrak

 Illerira naramate,

 Ezdit anima shamurtzen farrak

 Lenago ziran ainbeste.

 ¡Joshe..., Manthoni..., nere ondora

 Arren ta arren ¡atozte !

 Emen albotik ez joan inora,

 ¡Maite maiteak zerate!

 

 Ara seaska (t)urean dago

 Kulunpatu ninduena

 Ori oztu da baña lenago

 Aitu da nere kemena

 Ain da laburra gure bizia

 Nola egun motz batena,

 Amets-aldi bat, autereztia,

 Ezercho ez, utsa, azkena;

 Damua daukat umoi ortatik

 Oyera posez irtena.

 Ezdet senditu iñun geroztik

 Lenaz or senti nuena...

 ¡Ai, nere ama, ¡ama gashua!

 Ama zan maitetsuena

 Seaskachoan lo... lo... gozua

 Arazten oi ziradena.

 

 Bai, goguan det nola ziraden

 Goizero egun sentian

 Begiratuta farrez ematen

 Mushu bat espain tartian;

 Goguan daukat neri gabero

 Nola bere magalian

 Doi doi goshuan geldi... geldiro

 Begiyak ishten zizkian;

 Etzait artuko nola ¡gajua!

 Gaizkitu nintzan batian

 Egon zan oso miñeritua

 Negarrez aldamenian.

 Bai, ondo dakit iñor etzala

 Iñor ez emen lurrian

 Zuk aña maite nindunik ala

 Zorion bete betian.

 

 Gogoz arturik aren bularra

 Eder oparotsuena,

 Eman oi ziran amak indarra

 Eman oi ziran gallena;

 Ogei bat urte nituenian

 Aldapa danik luzena

 Irrinz-oyuka lagun artian

 Igotzen nuan aurrena

 Ogei kolpetan ibaitze nuan

 Aizkoraz pago zallena,

 Famaren egoz tontor altuan

 Ipiñi nuben izena...

 Bañan arkhaitz bat lenago izanik

 Muttill indartsu, lerdena,

 Orain... eznaiz ni arkaitza, baizik

 Amildutako lurmena.

 

 Oyuka dator negu beltzaren

 Eraso bildurgarria,

 Oñazkarra ta chimist ondoren

 Turmoi durunba ta aizia;

 Elurra dakust mendi gañeta

 Maindire lanbo churia,

 Laister neroni modu orretan

 Egongo naiz eztalia...

 Gashua daukat, illa biotza

 Kopeta jelaz bustia,

 Lurtarra naiz ta zerabe otza

 Nola dan emen guzia...

 ¡Ene zentzoa...! ¡nora zoazkit!

 ¿Zer det ikhusten ordia!

 Ezurruts-utsak iduri zaizkit

 Lizarra pago ta urkia...

 

 ........................

 ........................

 

 ¿Atoz neregan Joshe maitia,

 Atoz aguro Manthoni,

 Atozte biyok nere bizia

 Aitu baño len mushu bi

 Azken aldiyaz gaur ematera.

 ¡Atoz Joshe zu lenbizi!

 Urbildu zaitez aldamenera...

 Orlashen... eultzi... bai... ¡tori!

 

 Orain atoz zu bertute-lora

 ¡Atoz laztandutzera!

 Anima laister arin or gora

 Urrundatuko zait neri

 Jaso zaidazu kontuz burua

 Ta idiki leyatill ori,

 Eguzkiyaren argingurua

 Arratsa nola dan aurki

 Loramendiko bizkar gañetik

 Agur egiñaz berari

 Zokora jeisten logiroturik

 Nai nuke arren ikusi...

 

 .......................

 .......................

 

 Zeñen kerizpe illuna bean,

 ¡Zein triste dan au ageri,

 Anche bakarrik, mendi gañean,

 An dago zerbait uztargi...

 Baña eguzkiak agur egin du

 Illunabarra da sarri...

 ¡Illtzera nua! Manthoni! ¡eldu!

 Otza dathorkiot eri...

 Atoz berriro, atoz nigana,

 Eman deiegun alharri

 Laztan aldi ta mushucho bana...

 ¡Atoz berriro... Man tho ni.

 


inprimatu