inprimatu
Askatasuna
Izenburua:
Askatasuna
Sinadura:
Andolin Eguzkitza
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Eguzkitza, Andolin

Argitalpena:
Egan.
Urtea:
1975
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1/6
Orrialdea:
93

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


1869-co Constituciyua

 

Demaq

 

 CANTARTEA

 

 Constituciyuaz / da España erori

 Jei bedi betico / Paper-tzar ori! (&)

 

 CANTALDIAC

 

 1.-

 

 Ecin guc contatu / Ecin benetan

 Cembat gaitz diraden / Paper orretan.

 Luzblec sorturik / Impernuetan

 Berac zabaltzen du / Bazter danetan. (&)

 

 2.-

 

 Etziran aimbeste / Yzugarriyac

 Egipton ciraden / zazpi izurriyac.

 Sodoma urico / Sugar biciyac

 Eta ur-ujolde / ondargarriyac. (&)

 

 3.-

 

 Ori diyo etsayac / Milla dearretan

 Leice bi irikiric / Orroarekin

 Leice bi minezco / Euskia ayekin

 Ez beguira nairic / dago odeyekin. (&)

 

 4.-

 

 Bata da naigabe / Ta odolezcua

 Bestea tristura / Negarrezcua...

 Eta ay! su-leizera / Zucen dijua

 Milloica gendea / Guizonezcua!...

 

 5.-

 

 Oh mundu gucia / gaitzen semea

 oker da charkeriz / Dana betea!!!

 Impernuco subaz / Betico errea

 Madaricatua / Izan zaitea ...

 


Bersu berriac laucoetan esanac sobra eguia dana

 

 

 1.-

 

 Liberalac apaizac / Quendu nay dituzte

 Pobrien mesedian / Ez dala nic uste.

 ¡Ay, Ay, Ay, mutillac! / Ez dala nic uste. (&)

 

 2.-

 

 Cerurican espero / Ez dutenen lanac

 Apaizac gorrotatu / Quendu amarrenac. (&)

 

 3.-

 

 Apaizac maite ditu / Fedea duenac

 Quentzen diozcalaco / viotzeco penac... (&)

 

 4.-

 

 Esan bear didazu / Clarota feonéz

 Sinisten dezun ala / Eleizan edo ez ... (&)

 

 5.-

 

 Gloriaco atea / Esaten du Eleizac

 Idiquitzeco ala / Daucatela Apaizac... (&)

 

 6.-

 

 Eleizari quenduta / Beretzaco artu

 Maizterrari itz onac / Bañan ez barcatu... (&)

 

 7.-

 

 Amarrenac gañera / Contribuciyua;

 Pobrien oneraco / Beltzen leciyua... (&)

 

 8.-

 

 Apaizari eman ez / Maizterra cargatu;

 ¿Cer nai lutequean / Dezute ezagutu ? (&)

 

 9.-

 

 Apaizac pobretuta / Pobriac zatitu

 Jaun oyen desiua / ondo da aguertu. (&)

 

 10.-

 

 Apaizac cererebait / sobra zutenean

 Etzan calte izaten / Pobrian artian. (&)

 

 11.-

 

 Oraiñ vici dirala / Apaizac pobrezan

 len becin emalleac / Nai ta ere eciñ izan. (&)

 

 12.-

 

 Apaizac pobretuta / Zuc, pobre tristea,

 ez dezu mesederic / Beltzac bay ordea... (&)

 


Ogueita bi bertso-berri

 

Arana

 

 1.-

 

 Ogueita amabost urte / Dira igaruac

 Aguintzen digutela / liberal gaistuac;

 astuciya andiyakin / madaricatuac

 engañatu cituzten / Carlista cintzuac.

 

 2.-

 

 Judaso-ec saldu zuen / Ceruco Maisua

 Maroto Generalac / Carlos guizasua

 Billauqueri onekin / Jaso zan tronua

 España danarentzat 1 Zori-gaistocua.

 

 3.-

 

 Isabelen ondoan / Beltz infernucoae

 Bete dituzte ondo / Beren polchilloac

 Quendu diskigute ere / Gueldica fueroac

 Ascoc artu dituzte / Grado ta empleoac.

 

 4.-

 

 Inoiz azpertu eciñic / duten egarriya

 ondatu dute ederki / Españaco erriya;

 gueratu da erreinu au / ¡Oh lotsagarriya!

 Beren asmoargatic / Galduta guztiya.

 

 5.-

 

 Eskerric beltzaenakin / ¡oh ce gende piña!

 Azkenic bota dute / Beren erreguina...

 Aguintari izatia / (Ez iñoren miña)

 Izan da, liberalac / beti zuen griña.

 

 6.-

 

 Aguintari jarrida / Gende ichusiya

 Serrano ta Topete / Prim da familiya;

 Onela bete dute / Dauquen vaneriya,

 Manchaturic galanki / Beren concienciya.

 

 7.-

 

 Aguintari izateco / oyen astuciyac...

 Lenengo eman dituzte / Itzac pozgarriyac;

 Laster ezagutu du / Erreiñu guztiyac

 Nola beltzac diraden / Beti guezurtiyac.

 

 8.-

 

 Ardi narru batekin / Jantzitaco otsuac

 Izan dira, ta dira / liberal palsuac

 Otso oyen artean / ez dira mancuac

 Ardi triskiltzaraco / Gaurco ministruac.

 

 9.-

 

 Eleiza Santagana / Dauqueen gorrotuac

 Artu-eraguin dizte / Diabruzco asmuac

 Erbestetu dituzte / Jesus-en soldauac

 Eta bota chit arras / Mojen comentuac,

 

 10.-

 

 Lenengo utzi dituzte / Ondasun bagueric

 Guero bota dituzte / Beren etchetatic ;

 Orain moja aseo daude / Gosiac iya illic!

 Guizon gogor oyentzat / Ez dao barcamenic.

 

 11.-

 

 Liberalen artean / Dauzca deabruac

 Animac galdutzeco / Lagun trebetuac

 Aitu ditu Madril-go / Diputau-lecua

 Dar-dar eraguiteco / Itzaldi-moduac.

 

 12.-

 

 Ucatu da Jesusen / Jaungoicotasuna

 Ta berdin Mariaren / Dontzellatasuna

 Aundiya de benetan / jaunen ontasuna

 Igarotzeco isillic / Iraiñ aiñ astuna.

 

 13.-

 

 Pecatu aimbesterekin / aspertu bagueric

 Aldendu naf luquete / Fedea gugandic;

 Beltzen gaistotasunac / Ez dauca neurriric;

 Ez dago oyen artean / Fededun guizonic.

 

 14.-

 

 Desprecia dituzte / Erregu-beroac

 Españan ez sartzeco / Jaungoico palsoac

 Iriqui ditzatela, / diote, temploac

 Hereje ta judiyo / Gentil ta Turcoac.

 

 15.-

 

 Oraindaño badago / Españan lotsaric

 Ecin litezque igaro / Gauza oyec gueldiric

 Euscaldunen artean / Ez al da mutillic ?

 Edo daude guizonac / Oillo bihurturic.

 

 16.-

 

 Amar milla aingueruac / ez onelacoric

 Euskaldunen biotza / ez dago olloturic;

 Iaiquico guer(r)a laster / Danoc bat eguinic

 Liberal arruari / Jarquitzen gogotic.

 

 17.-

 

 Egon ezquero danoc / alcar ondo arturic

 Garaitza irabazteco / Ez dago bildurric;

 Noiz egongo bada / Españan paqueric

 Ez du guelditu bear / liberal-sustrairic.

 

 18.-

 

 Ea bada, mutillac / gogor sendoturic

 Fusill eta makillac / Artu ber-bertatic

 Jaunac egongo dala / Beti gure aldetic

 Eta Vírgin Mariyac / Digute cerutic.

 

 19.- Esnatu da noizbait / Lo-egon dan legoya

 Españan aituco da / Laster bere orroya

 Alperric jeiqui contra / Tirio eta Troya

 Carlosec jantzico du / Erregue coroya.

 

 20.-

 

 Don Carlos-ec eman du / Erregue itz-andia

 Nahico dubela gorde - Jaunaren leguia;

 Izaten bada Erregue / Bere mesedia

 Sendotuco da Españan / Cristoren Fedia.

 

 21.-

 

 Carlos zazpigarrena / ¡Gure Jaun maitia!

 Zure premiyan dago / Emengo gendia

 Zapalduric betico / liberal-castia

 Zurequin izango da / Bear dan paquia.

 

 22.-

 

 Españaco coroya / Buruban janzita

 Don Carlos izango da / Españolen aita

 Esan bada gogotic / bildurrari utzita

 Bici bitez Don Carlos / Eta Margarita!».

 


"Ta noiz zuazte"

 

 

 1.-

 

 Donostiaco / Baserritarrac

 Eraguiñazten dizquigute farrac

 Danac dira Carlosen maizterrac

 ta noiz zuazte

 Galdezca gabiltza jaita aste

 Bañon ez guera / Juango eztet uste.

 

 2.-

 

 Donostiaco / Baserritarrac

 Arturic, daude z(s)ubac eta garrac

 Aplacatu dira oyen indarrac

 Umilducoitu beren biarrac

 ta noiz zuazte etc.

 

 3.-

 

 Donostiaco / Baserritarrac

 Guciac eztirade guizon charrac

 Antigualdian dira onshamarrac

 Baño ausi bear zaizque bizcarrac

 ta noiz zuazte...

 

 4.-

 

 Barullo franco / Izandu degu

 Basarritarraquin uda ta negu;

 Bañon guc beti gauza bati eldu,

 Ez beñere horandican galdu;

 ta noiz...

 

 5.-

 

 Jay egunetan / Basarrietan

 Oyequin gabiltza beti erriyertan

 bistan egongo da beguiyetan

 Asten baguerade egiyetan

 ta...

 

 6.-

 

 Astigarragaco / baserritarrac

 Loyolan berriz ayec diadarrac

 Vivaca Carlos ta carlostarrac

 An sartu ciran gure atzaparrac

 ta...

 

 7.-

 

 San Ignaciyoz / Da urte bete

 Astigarragan goguan izango dute

 Aurten ere etorri nai badute

 Esanaz vi vacá Carlos siete

 ...

 

 8.-

 

 Astigarraco / Gende canallac

 Eguin nacituzten an egiñalac

 Urdindu ziozcaten bizcarrac,

 jaunoyeri donostiarrac

 ta...

 

 9.-

 

 Carlos setimo / Gabe etsico

 Ecin dutela ta estutela utzico

 Bañan isildu dira betico

 Eztira len becin maiz asico

 ta...

 

 10.-

 

 Basarritarrac / Duten pelia

 Carlos setimo nai dutela erreguia

 Guc berriz nai ura bañan obia

 ori da gucien naigabia

 ta...

 

 11.-

 

 Carlos setimo / Erregue jarri

 Biar degu esanaz dabiltza elcarri

 Baldin nai badezute ecarri

 Soroetaco chori izugarri

 ta...

 

 12.-

 

 Republica da / Guc naideguna

 Betico artu biardegun laguna

 oraindic etorrico da eguna

 pocez celebratu biaguna

 ta ...

 

 Abisua cantabec erosi nai dituenentzat.

 Saltzen dira champon bana Garibay calian.

 Letra B. Bostgarren vicitzan.

 


Españaren canta berriac

 

Esquiña

 

 CANTAURREA

 

 España gorde zazu

 Egui Erligioa

 España ondatu zazu

 PROTESTANTISMOA.

 

 CANTALDIAC

 

 1.-

 

 Guezurrac sortu dira / Londresco zulotic

 Lutero zacarraren / Adar metondotic

 Su-ta-gar eguin gogor / Luzbeli gogotic

 Mundua garbitzeco / Bere oker gaistotic. (&)

 

 2.-

 

 Impernucoen asmo / Galgarriz asea

 Or dabil irrintzica / Calvino-gendea

 Gartu bedi, cristauba / Gaur gure FEDEA

 Gori gori aguer bedi / Obra onez betea. (&)

 

 3.-

 

 Janci gaitecen gaurtic / Cerutic gudari...

 Guerra bici bat danoc / Protestanteari

 San Miguel degula guc / Aingueru guidari

 Onda dezagun arte / Ez barca berari. (&)

 

 4.-

 

 Gure Erreligioco / Euzqui eder aurrean

 Odey beltz ori certan / Jarri da parean?

 Gaisto illun oyec beude / Belzebu-en leizean

 Jaincoarenac guera / Argui ibill gaitea. (&)

 

 5.-

 

 Guere biotzac danoc / Alcha Jaunagana

 Bere gloriaraco / Eguiñic aldana

 Guc orain gorderican / Beraren esana

 Betico emango digu / Coroi onen bana. (&)

 


Bersu berriac Inaciyo Eguijariyoc jarriac

 

Eguijariyo, Inaciyo

 

 Ler eguiten dabiltza / Apaiz devotoac

 Baserriric baserri / Bildutzen votoac.

 Esanaz, cristau onac / Baldin baguerade

 Votoac emateco / Carlistaren alde

 Eta contra ematen / Duben cristau charrac

 seguru dituela / infernuco garrac.

 

 Ori diote gauza / icaragarritzat

 icararic ematen / ezdit neri beintzat

 Orlaco guezurraquin / tontoac bacarric

 izutuco dituzte / ez ernai z(s)amarric.

 Baserrico gendea! / Zaude bada ernai

 ez apaizac esanta / sinistatu cernai.

 

 ¡Ondo gogoan daucat / joan dan guerratea

 ceren ecin litequen / burutic joatea!

 Orain nola dabiltzan / oro ordubauden

 apaiz cristau on oyec / icusi nituben

 Baserriric baserri / zapatac puscatzen

 liberal beltz-en contra / buruac berotzen.

 

 Aguintzen jartzen bazan / gende liberala

 gure fuero maiteac / galduco cirala.

 Amaica guizon prestu / irten zan mendiz,

 bañan etxera berriz / ondo guchi gira.

 Amaicac utzi zuen / larrua mendiyan

 eta oroitza tristea / bere familiyan.

 

 Noizbait zori onian / bucatu zan guerra

 gueroztican paquean / gu bicitu guera:

 Eta gure fueroac / Carlos izan gabe

 liberalac maite ta / bicirican daude.

 ¿Certaco biar degu / Paquian gaudela

 igaro zan demanda / berritu ostera?

 

 Ernai, baserritarrac / ez izan tontoac

 guerra zale oyeri / ucatu votoac.

 Ni ere zuen guisa / baserritar bat naiz,

 Soroan izardiya / quentzen detana naiz:

 nere arto, sagar, ta / cecorren tartean

 lan eguiñ ta bici naiz / nuquena paquean.

 

 Apaizac nai badute / ibilli guerretan

 dijoacela berac / mendira tropetan.

 Liberalaren contra / daude ernegatzen

 ez erreligiyua / dutelaco galtzen

 (berac becelacoric / ezta ortaraco)

 Baicican liberalac / nai dituztelaco

 diran apaizetatic / erdiyac guchitu

 edo baten errentac / birentzat partitu.

 

 Duan entierruac, / duan batayuac

 illac duan graciya / orobat jayuac,

 adisquideac, orla / izango ez degu guc

 Gure Jaungoicoaren / graciya diru truc.

 Ez dabiltza jaun oyec / champon contu baicic;

 argatic, icusten da / orrelaco pilla

 carlistaren aldeco / votoaren billa.

 

 Cergatican carlistac / esqueñi dizcaten

 Baldin ayec badira / aguintean jartzen.

 Emango dizcatela / naico irabaciyac

 amarrenac ere bai / eta primiciyac

 Gañera egongo dala / apaizaren escu

 alcate cein ipiñi / ta ceiñ diputadu

 Berac izan ditecen / Contrariyo gabe

 Erriyaren buru; ta / Guizonaren jabe.

 


Verso berriyac Inacioren contra Pepechoc jarriac

 

Eguizuriya, Pepecho

 

 Docenacho bat verso / Zorcico berriyan

 azaldutcera nua / Ni euscal-erriyan

 Naiz dala calean da / eta baserriyan

 Danac bizi ditezen / Jesusen leguean.

 

 Iñaciyo eguijariya / nondic atera dezu

 Zuc eguiya ori / Gusto emate arren

 Cembait personari / Buruak galtzen zabiltz

 Baserritarrari.

 

 Iñaciyo cer diote / or cale aldean

 Guezurra saltzen dute / egui colorean

 Sarritan badabiltza / Baserri videan

 Provechurican gabe / alferric lanean.

 

 Iñaciyo utci eiyezu / apaizac paquean

 deadar eguin zuten / An Cadiz aldean:

 Vicico guiñarela / gu libertatean

 Ez guezurrezco legue / Char oyen mendean.

 

 Pepechoc esaten die / Iñaciyo berriz

 Guezur oyec saldutzen / alferrican dabilz

 naiz datooela oñez / igual da zaldiz

 provechurle ez dute / ateraco aniz.

 

 Iñaciyo esango ditut...

 badaquigu... / guc gueren votoac

 gueretzat nai ditugu / Carlos eta Fueroac.

 Alferrican dabiltza / Guezurrac saldutzen

 

 Carlos cale corrica / Zapatac urratzen!

 Iñaciyo ez badira / Laister acordatzen

 egon bearrac dira / Penaz cispurutzen.

 

 Iñaciyo dabiltza / Corrica alferric

 Lutero ta Calvino / Berentzat arturic

 Baserriyan ez da nsusi / Gaiztuen legueric

 Anima ta gorpuza / Galduco duenic.

 

 Ai! Cembat nagusiren / Maister coitaduac

 Vorchas (Borchaz) emanarazi / berentzat votoac

 An dira menacheac / An desafioac

 Orra Iñaciyocho / Cer legue moduac.

 

 Baserriyan ez dago / gendea eroa

 maliciaric gabe / ain gucis tontoa

 irichi ... / oriyen votoa

 Duda gabe bear du / arras tranposoa.

 

 Gure Religioac / Iraun dezan garbi

 Erregue eguiazco bat / bear da ecarri

 Guztien oneraco / An tronoan jarri

 Temploric eguin gabe / Protestantiari.

 

 Protestante, Judio / Mahometanoac

 Ez dirade guretzat / legue onecoac:

 Españian guerade / Chit catolicoac

 Guc ecin ametitu / oyei temploac.

 

 Au Pepechoren allegrura.

 

 Orra Iñaciyocho / Orra despeidan

 Engañu gabe ez(s)an / gauzac nola diran.

 Baguca bear degu / nori bere toquian

 erri eta baserri / erreinu guztiya.

 


Bersu berriac prestutasunaren alde arrazoiz jarriac [1869]

 

 

 1.-

 

 Zortzico batzuetan / Guaz aguertzera

 Munduac jaquin dezan / Gure guertaera;

 Cer motivoz gaituzten / Erritic atera

 Eta danoc ecarri / CARCELA BATERA. (&)

 

 2.-

 

 Ichuraz bacarrican / gauzac juzgatzeco

 culpadunac guerala / Bada pensatzeco;

 Bañan gogoa duanac / Ondo, jaquiteco

 Ez du arrazoyen vistan / ala sinistuco.

 

 3.-

 

 Diputazio jaunac / Ayuntamentuai

 Eman die ordena / Urri eta zorroz, bay;

 Arreglua jartzeco / ELEIZACO GAUZAI

 Gusto emateagatic / Junta liberalai.

 

 4.-

 

 Errespeto gustian / Degu contestatu

 Gauza oetaraco / Esqueradela gu;

 Jaincoac dituala / Obispoac AUTU

 Ta ayen gauzetan eziñ / Guintezqueala sartu.

 

 5.-

 

 Berac ere dezala / Chit ondo pensatu

 Obispoac neurtzeco / Ez dala Aita Santu

 Guere concienciric / Ez dedin cargatu

 Ez degula nai orlaco / ordenic cumplitu.

 

 6.-

 

 Diputazio jaunac / ¿FUEROAC NUN DITU?

 ¡Gobernadoreari / Da garratz quejatu;

 Esanaz obediencia / Diogula meatu!!

 ORRA CEATIC GAITUZTEN / Presondeian sartu.

 

 7.-

 

 Concienci garbia / Daucagun becela

 Honratzat daramagu / oraingo carcela;

 Euscaldunac ezguiñan / izango bestela

 Jaincoac eta guizonac / JUZGA GAITZATELA.

 

 8.-

 

 Erlijiyua degu / Gustien gañetic

 argatic ezdegu nai / utzi ezergatic;

 Seguituco degu, bay ... / Firme beregatic

 NAIZ DESTERRUA - EMAN / Orren gauzac gatic.

 

 9.-

 

 Legueai faltatuta / Gauzac eguiteco

 BELTZAC becelacoric / Ez da iñon sortuco;

 ¡¡cer!! ¿Gu oyen guticia / Beti cumplitzeco ?

 Ez, ez, ...bada infernua / Oyec quiscaltzeco.

 

 10.-

 

 Ona emen esplicatu / Gauzac itz guchian

 jaquiñ dediñ Españian / Ta mundu guztian.

 ¡¡oh cembat gertatzen da / Gaurco egunian

 Panfarroi daudelaco / Beltzac aguintian!!

 

 Bersolariac presoai

 

 Guizon prestu leyalac / Eguiaz barcatu

 Licenci gabe badet / Zuen icena artu;

 AGUR batequin orain / Beardet bucatu

 esanaz PROVINCIYA / Dezuela honratu.

 


inprimatu