inprimatu
Emazteki bat ene bizian...
Izenburua:
Emazteki bat ene bizian...
Sinadura:
Manex Erdozaintzi-Etxart
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Erdozaintzi-Etxart, Mañex

Argitalpena:
Egan.
Urtea:
1959
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1/4
Orrialdea:
12-19

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Bizkaitarra

 

Aresti, G.

 

 Iretargi barriak

 Eztauko argirik

 Ez gauberdiko

 Eguski otzak

 Berorik

 Ezta egongo

 Bizkai maitea

 Iños penadu

 Bagarik.

 

 Alan diragutsue

 Gabriel Arestik.

 

 1

 

 Orienteko perlea

 Nobia neurea

 Biotzeko puskea

 Melitxu maitea

 Non da zure legea

 Ta karidadea

 Eukizu piedadea

 Egin mesedea.

 

 2

 

 Guraso biak jaio jatzuzan

 Leongo erreñu zarrean

 Eta ezenduan euskeraz eiten

 Ikusi txiki denporan

 Diñotsudana eztozulako

 Entendietan arean

 Lastima andia egin jatana

 Arimearen barruan.

 

 3

 

 Melitxu Basurtuko

 Piko meladua

 Mesperu ustel gozoa

 Sagar eztitsua

 Laster izango zaraz

 Neugaz ezkondua

 Neure bizi lekua

 Ezta komentua.

 

 4

 

 Zabal zabalik dago zeruko

 Bentana ikaragarria

 Ikusi neban ordutik zeure

 Arpegi zoragarria

 Neska galanta zuk dirudizu

 Paradisuko txoria

 Uxala itsutu egongo banintz

 Ezpadiñotsut egia.

 

 5

 

 Kantadu gura deutsut

 Amabi bertsotan

 Euskotar neska batek

 Zer egindu eustan

 Ene biotza orduan

 Erdibitu jatan

 Ikasi neban ondo

 Dolorea zer zan.

 

 6

 

 Neuk artu neban txiki denporan

 Euskerearen gauzea

 Euskaldun utsa izango zala

 Artuko neban andrea

 Bere zanetan zan korriduko

 Garbia geure errazea

 Mutil txikerra izan da beti

 Bastante zentzunbagea.

 

 7

 

 Nire apelliduak

 Ninduen arrotu

 Aresti Segurola

 Orreikaz itsutu

 Gizonen tonteriak

 Milla itxura ditu

 Baña apelliduenak

 Gustiak bentzidu.

 

 8

 

 Neure semeak ezebelako

 Iños eukingo lotsea

 Erdal izen bat eroateko

 Egin neban promesea

 Aberriaren altara otzean

 Emoten neban mezea

 jangoiko todo poderosoa

 Izanik gure errazea.

 

 9

 

 Arakatu nebazan

 Bilboko kaleak

 Eta Bizkai gustiko

 Baserri maiteak

 Mandadurik bialdu

 Eneutsan neskeak

 Kontestaduten eustan

 Ezetz gisajeak.

 

 10

 

 Emengo jente gastea dala

 Basozale amorratua

 Badakit ondo eztaukazuna

 Ezelan bere aztua

 Esan deustazu askotan dala

 Apeziño ori tontua

 Eneuke esango izan nintzala

 Egun areitan listua.

 

 11

 

 Denpora eder bategaz

 Udagoienean

 Urbira gindoiazan

 Urriko bostean

 Kotxea jente alaiaz

 Beterik egoan

 Baña lupua nintzan

 Ni bakartadean.

 

 12

 

 Andikan ona pasadu diraz

 Zoritxarreko lau urte

 Tristura andia emon deustenak

 Era alegrantza bapere

 An ezagutu neban neskea

 Bai azartuko nintzake

 Orain esaten bildur barikan

 Apur bat nebala maite.

 

 13

 

 Akerraren gurea

 Auntza tapetea

 Gizonaren biotzak

 Bear dan andrea

 Autortuko deustazu

 Errua maitea

 Agaz ibiltekoa

 Ezala nirea.

 

 14

 

 Neska polita zan a benetan

 Tximiñoiaren lerdena

 Christian Diorrek sedaz jantzita

 Ikusten jako bustana

 Esperantza bat jatan kabidu

 Gitzi poztu ninduana

 Egunen baten geldituteko

 Zorionez alarguna.

 

 15

 

 Bizinrodu tristea

 Daroe gizonak

 Enbreri eskuz lotuta

 Goikoak emonak

 Zeuen eskuetatik

 Eskapetan danak

 Errezibitan dituz

 Ene zorionak.

 

 16

 

 Andratxu arek eukiten eban

 Ulle bellegi lastoa

 Eta begiak azul azulak

 Zelan balira itsasoa

 Kolore orreik orain nastuta

 Badirudie ostoa

 Arbolatikan udazkenean

 Lurrean jausitakoa.

 

 17

 

 Etse bateko zan alabea

 Iñor badago aberatsa

 Zaspi giltzagaz gordeta eukana

 Bankuan diru mataza

 Danok dakigu zidar artean

 Arkituten dana satsa

 Onegaitikan etorkizuna

 Presentadu jatan gatxa.

 

 18

 

 Mandadua bialdu

 Neutsan zoritxarrez

 Zergaitik kontestadu

 Egin eustan baietz

 Agaz gelditu nintzan

 Azegaria lez

 Musturra pasmaduta

 Ta lepoa aldrebes.

 

 19

 

 Zerua goian ta lurra bean

 Ori zan ene ondasuna

 Pobrero jaio banintzan bere

 Enas iñoren zorduna

 Eskeindu jakon gorputz fuerte bat

 Sufriduten ekiana

 Eta ezer barik eskatu barik

 Arima bat-fededuna.

 

 20

 

 Gorengo esperantzea

 Eraz galdu neban

 Arima penau batek

 Desegindu eustan

 Aldarriz kantatuaz

 Domu Santuetan

 Zeruetan eztala

 (Enperadorikan?).

 

 21

 

 Baña gizonen alanbearrak

 Asko nindun arduratu

 Zergaitik gure sufrimentuak

 Etxakuzan akabadu

 jangoiko fuerte amoroso bat

 Zeruan dogun paradu

 Egun danetan trankil ta umillak

 Areri egiteko erregu.

 

 22

 

 Umanidadeari

 Fabore emoteko

 Semea prestau nintzan

 Gure Euskalerriko

 Ainbeste borondate

 Nebala eukiko

 Zelan nire odola

 Agaiti emoteko.

 

 23

 

 Egondu nintzan ordu luzeak

 Euskal libruen ganean

 Izakerea berbakuntzea

 Geureak estudietan

 Eskribidurik egoan dana

 Legidu eneban artean

 Eneban sartu ago mingots au

 Euskaldun lagun artean.

 

 24

 

 Neure fede sendoa

 Neutsan ofrezidu

 Penak eta gloriak

 Etxeko partidu

 Obra miragarria

 Gura neban sortu

 Euskaldun jenteari

 Lurra makiñatu.

 

 25

 

 Etxeko alaba gustiak ondo

 Dakiez gure barriak

 Plaza gizonak eztireala

 Etseko jaun egokiak

 Bolatokian galdu egiten

 Badiraz postura andiak

 Eskaratzean eztireala

 Prijiduten aragiak.

 

 26

 

 Euskalerri maitea

 Bolatokia zan

 Eta neure fedea

 Posturak zirean

 Gizon andi gustiak

 Anlaitu dira alan

 Itoten direala

 Berakatx zopetan.

 

 27

 

 Nire biotzak ulertu eban

 Egun aretan ederto

 Zergaitik neska buru bako arek

 Tratau ninduan ain txarto

 Pentsadu eban dirurik baga

 Enebala maitatuko

 Euskaldunaren jangoiko altuak

 Urrezko ipurdia dauko.

 

 28

 

 Neure amodioa

 Probadutearren

 Bear nebazan itzi

 Al baño lasterren

 Nire pentsamentuak

 Eta oindikarren

 Nire ukaerea

 Ezteust parkatuten.

 

 29

 

 Gaztelu atako torre fuerteak

 Lurrera jausi zirean

 Neure fedea zarateagaz

 Deungaro apurtu jatan

 Zeru gorena urraturikan

 Ekatx amorratuetan

 Zelango negar malko mingotsak

 Begiok busti ebezan.

 

 30

 

 Utsik gelditu nintzan

 Munduan errege

 Eneunkala barruan

 Kezkarik bapere

 Zelan elai alaia

 Galtzadetan libre

 Afrikarantza doian

 Usoa legetxe.

 

 31

 

 Parkatu istazu nobia maitea

 Zeu ezagutu baño len

 Enbren atzetik modu gatxean

 Arin banintzan ibilten

 Arito itsuak arroken kontra

 Adarrak dauz apurtuten

 Eta gizonak bere grinea

 Tristurazko sabel baten.

 

 32

 

 Oneik bertso tristeok

 Abendu onetan

 Erdotar neska batek

 Aditu eutsazan

 Gabriel Arestiri

 Ulertu barikan

 Neskarik galantenak

 Amelia Esteban.

 


inprimatu