inprimatu
Thomas Merton
Izenburua:
Thomas Merton
Sinadura:
Thomas Merton
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Luis Arostegi)
Egilea(k):
Arostegi, Luis
Merton, Thomas

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1988
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1985-1986
Orrialdea:
285-290

Thomas Merton

                           (Ikusi Olerti1982, 81-82)

 

Thomas Merton

euskaratzailea: Luis Arostegi

 

Cobre'ko andra mariari abestia

 

 Neskatilla zuriak zugatzak lez jasoten ditue buruak,

 neskatilla baltzak

 koartzak lez kalean ispillatuta doaz.

 

 Neskatilla zuriak urak baizen zoli kantatzen dabe,

 neskatilla baltzak buztiña langoak bare dagie berba.

 

 Neskatilla zuriak odeiak lez zabaltzen ditue besoak,

 neskatilla baltzak egoak lez isten ditue begiak:

 aingeruak makurtzen dira kanpaiak lez,

 aingeruak begiratzen dabe gora panpiñak lez,

 

 zeruko izarrak

 erestun baten dagoz-ta

 eta mosaikoaren, lurraren, zati guztiak

 jagi ta badoaz egaz txoriak lez.

 

                                                             Therty Poems(1944)

 

Naigabea

 

 Azaro otza subertebako arrantzale bat lez kaiñabera artean dagoanean

 eta aateak aizea lez bat-batean

 ibai itsutik iges doazanean,

 geldiro gatoz gu, geure kaiñaberea eta eskupetea arrapatu dauskuezala,

 arboletako kaiola naigabetu artean ibilliz.

 

 Ekatx-asteak joan dira danak eiztari mozkorrak lez,

 mundu griseko ateak abenduarentzat zabal-zabalik itzita.

 Baiña orain ez da abar-berbotsik kartzela apurtuotan.

 Ezkurrak lurrean dagoz,

 ez gure damu ezaguteziña baiño itziago:

 eta emen gagoz gu aretxak baizen sorgor,

 zumarrak baizen mutu.

 

 Eta kartzel-zaiñak baizen seriotsuak antzez izan arren,

 ez dogu itauntzen joandako egunen morroilloak beartu eta gure udea nok ostu

 dauan.

 (Ez dogu geiago entzun gura ez esaera bakanik ez giltz eskuturik!)

 

 Ez dautsegu urtaroai jaramonik egiten

 eta muiñoak lez gagoz, gor.

 Eta ez dogu iñoz urte igeskorraren oiñotsa entzuten,

 orri bat lez goaz makurka adar beeratu artetik.

 

                                                             Therty Poems(1944)

 

Arrotza

 

 Zugatz ixillai

 iñok entzuten ez dautsenean

 eguzkia osiñean

 iñok nabaitzen ez dauanean

 

 lenengo euri tanta

 iñok asmatzen ez dauanean

 edo azken izarra ikusten ez dauanean

 

 edo bakea asi

 eta asarreak amaitzen diran

 mundu erraldoi baten

 goiza agurtzen ez dauanean:

 

 txori bat dago ixilik

 Jainkoaren lana begiratzen:

 orri bat biraka,

 lora bi jausten,

 amar obo osin gaiñean.

 

 Odei bat muiño egalaren gaiñ,

 kerizpe bi ibarrean

 eta argiak zuzen joten dau.

 Orain egunsentiak ondasunik aundiena

 arrapatzeko agintzen dau,

 ain sari miragarria

 emoteko!

 

 Urrago ta argiago

 beste edozein irakasle berbatsu baiño,

 Zu, iñoz ikusi ez zaitudan barruko

 Arrotz ori,

 

 itxasandi barrunbatsua baiño

 sakonago ta garbiago,

 artu nire ixilla

 eta euki naizu Zeure Eskuan!

 

 Orain ekintza alperrikoa da

 eta miña kendua

 legeak esku-zabalak biurtzen dira

 mugak bota izan dira

 bekaitzak jabetzarik ez dauka-ta

 eta ez da griñarik.

 

 Begitu, Argi zabaltsua ixilik dago

 gure Argirik argiena Bat da!

 

                                                     The Strange Islands(1957)

 

Abestia: billa ba'zabiltz...

 

 Zeruko argi baten billa ba'zabiltz

 Neu, Bakartade, nozu irakaslea!

 

 Neu noatzu aurretik utsaren barrura,

 zure goizalde barrientzat eguzki bakanak sortzen dodaz,

 zure gelarik sakoneneko

 leioak edegiz.

 

 Nik, bakartasunak, berarizko kiñua egitean

 jarraitu nire ixillari, jarraitu erakusten dodanera

 Ez izan bildur, abere txiki, espiritu txiki

 (zu, berba ta abere),

 ni, Bakartade, aingeru naz

 eta otoi egin dot zure alde.

 

 Begitu gau uts, aberatsean

 illetargi erromesa!

 Izendaturiko ordua naz,

 sorbatz batek lez

 aldia ebagiten dauan «oraiña».

 

 Iñusturi ustekabea naz

 «baietza» eta «ezetza» baiño arago,

 Jaungoiko Berbearen aurrelaria.

 

 Jarraitu nire bideai eta neuk eroango zaitut

 eguzki ule-urregorrietara,

 logos ta soiñu, errubako pozak,

 itaunetatik garbi

 eta erantzunak baiño arago:

 

 Ni, Bakartade, zeure zeu nozu-ta:

 ni, Ezereza, zure Dana naz,

 ni, Ixilla, zure Amen naz!

 

                                             Emblems of a Season of Fury(1963)

 

Geldiro geldiro...

 

 Geldiro geldiro

 dator Kristo ortua zear

 zugatz sagratuai itz egiten

 Euren adarrak kalte barik

 jasaten dabe bere argia

 

 Geldiro geldiro

 dator Kristo errautsak zear

 ikasle galduaren billa

 Lotsakorra berau

 lar ikasia

 berbak siñisteko

 eta ostendu egiten da

 

 Geldiro geldiro

 jasoten da Kristo arto soloetan

 Uzta aroa da bakarrik

 Ikasleak bere loan biurtu

 eta murmurikatzen dau:

 «Damu dot»

 

 Ikasleak itzartu egin nai dau

 istoria ezagutu dauanean

 Baiña geldiro geldiro

 istoriaren Jaunak

 negar dagi sutara

 

                                                           Cables to the Ace or

                                   Familiar Liturgies of Misunderstanding(1968)

 

 


inprimatu