inprimatu
Uste gabean
Izenburua:
Uste gabean
Sinadura:
Jose Mari Aizpiri
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Aizpiri, Jose Mari

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1987
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1984
Orrialdea:
235

Uste gabean

 

Jose Mari Azpiri

 

 Gau otz batean lana utzita

 Lasai nijoan etxera,

 Ta, gazte talde iskanbiltsua

 Aurrez zitzaidan atera.

 Oitura dan lez ausartu nintzan

 Denai «Gabon» esatera.

 Baño bereala amorraturik

 Irten ziraden batera.

 Gogor esanaz; hable cristiano,

 Ez itzik egin euskera.

 

 Entzun ondoren uste gabeko

 Erantzuera zorrotza,

 Gorputz guztian nabaitu nuan

 Ikaragarrizko otza.

 Nere artean esanaz beti

 Jainko maitea au lotsa!

 Ongi bazaitzu euskalerrian

 Nagusitzea arrotza.

 Zertako jauna eman zenidan

 Neri euskaldun biotza?

 

 Etxera joanik berealaxe

 Egin nintzan oeratu,

 Ainbat alegiñ egiñagatik

 Ezin loak menderatu.

 Beti gogora etortzen zaidan

 Kalean zer-zen gertatu.

 Ta, une artan gauz askorekin

 Egiñikan konturatu;

 Ikusi nuan kanpotar askok

 Gaituztela gorrotatu.

 

 O! Gaztelarra, entzun ezazu,

 Nere oraingo irtera;

 Erri bakoitzak bereak ditu

 Bizitza ta izakera.

 Ongi deritzait zuen lurretan

 Itz egitea erdera.

 Jesus'ek ere mintza oi zuan

 Arametarren izkera.

 Baño ez aztu euskalerriko

 Izkuntza dala euskera.

 

 Urte askoan ibili arren

 Nere etxetik kanpora,

 Besten gauzetan sartutzerikan

 Etzait etorri gogora.

 Ainbat gutxio auzo erriak

 Botatzerikan albora.

 Dakitalako gorrotoakin

 Ez dala joaten iñora,

 Eta guztiok norbere etxea

 Jasotzen dogula gora.

 

 Zergatik oiek onuntz etorri

 Ta, sartzen dira gurekin?

 Uste al-dute nagusitzea

 Erri ta erritarrekin?

 Esku utsikan agertu ziran,

 Ezer etzuten berekin.

 Kristau bezela artu genitun

 Orniturik lanarekin.

 Eskerrak eman bearrez eta

 Ordaindu gorrotoakin.

 

 Esker txarreko gizona baño

 Txarrarik ezta lurrean,

 Oitako asko agertu dira

 Gure lurralde maitean.

 Eurak arrotzak izanagatik

 Agindu nairik gurean.

 Euren izkuntza guri jarri nai

 Gurea sartu lurpean

 Ori ez dute lortuko emen

 Bizirik gauden artean.

 

 Gu solasean gabiltzanean

 Pozez eta atsegiñez,

 Aguro iges egiten dute

 Euskera entzun eziñez.

 Erri batentzat izkuntza zer dan

 Naiz tutik ere jakiñ ez.

 Nun-nai oztopo aundiak jarri

 Guri gaitz asko egiñez.

 Ez lanerako aurki balitzaz

 Euskera jakin premiñez.

 

 Euskaldun geran guztion lana

 Zer dan oraintxe aditu,

 Senide danok bildu pakean

 Eta izkuntza aunditu.

 Erdaldunduta dauden erriak

 Euskerarekin berritu;

 Euskadik bere seme-asabak

 Lan ontako bear ditu.

 Euskera galdu baño lenago

 Naiago mintzul gelditu.

 

 Euskera oi-da ludi ontako

 lzkuntzetatik zarrena,

 Gure asabak itzalez gorde

 Eta mintzatzen zutena.

 Aieri esker guri ait-amek

 Erakutsi zigutena.

 Ez det esango izkuntz artean

 Gurea danik onena,

 Baño bai gure erriak duan

 Ondasunik aundiena.

 

 


inprimatu