inprimatu
Agur!
Izenburua:
Agur!
Sinadura:
Sabin Muniategi
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Muniategi, Sabin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1987
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1984
Orrialdea:
127

Agur!

 

Muniategi-tar Sabin

 

 Bai, agur dagiogu abandotar seme bioztun,

 Euzkadi'ren semerik guren aintzaltsuenari:

 Aberri bat, ezaumen barri bat emon euskun

 seme gotor ta itzartzalle, Sabin aundiari.

 

 Agur! Zentzuz, iakituriz, ekintza sugarriz

 il-zoriturik zegon erriari, odol barri

 bat, gogo barri bat, eralguntza goralgarriz

 bide barri bat ezarritako gizonari.

 

 Gizon eragille, gizon artez ta zindoa,

 gogamen sendo, buru argiz iantzirikoa:

 gizon itzaltsu, gizon maitagarri, errikoa,

 aritzaren giartasun biziz biozturikoa.

 

 Zugaitik euzkotarrok bizi-itxaropendu

 gara, ta gogartu, erri baten maitasunez;

 zugaitik izantzatu gara ta, osasundu,

 aberri baten onuragai ta, eginkizunez.

 

 Zuk ekarri euskuzun maitezko abotsean,

 erri zar baten etengabeko bizi-naia;

 zuk ats-barritu zendun, egitazko egiņean

 atxurturik aritz endekatuaren sustraia.

 

 Bai, zure adimenak argitu euskun bidea

 erakutsirik zeintzuk diran gure etsaiak;

 zeintzuk gure alor ta egitazko anaiak,

 zein, azkatasunik-ezaren atsekabea.

 

 Zure kolkotik gogor atara zan iņoizko

 irrintzi ta oiurik eder maitagarriena;

 betiraunezko abotsez ta, indar biziko

 mintzoz, iņoiz entzundako deirik goigarriena.

 

 Etsaiari bildurra sartzen eutson abotsa,

 erriaren zain-buruz maiteberatzen dana

 egibidezko abots zoli, abots zorrotza,

 arerio maltzur askorentzako zoramena.

 

 Zure abotsaren ondorioz, zure deiaren

 maitasunezko, gogamenezko ereintzara,

 aberri suminduaren, aberri zapalduaren

 barruan sortu zan, alako gogo-ikara...

 

 Gure erri zarra itzarkundezko eresiz

 seneratu zendun egitazko eragiņez

 ta, egunik egunera, osasuna irabaziz

 azal-barritu zan, egundoko izan-miņez.

 

 Ota larrak garbitu eta, ereintzarako

 alorrak izerdiz busti ta, sakon atxurtuz,

 uri-baserrietako, erririk errirako

 ekintzatan ari ziņan lurra egokituz.

 

 Baikorra, etengabea izan zan zure lana,

 Aberrizko ta Iainkozko eratura gogoz,

 zure maitezko irrintzipean edatu zana

 argikunde eder baten itxaropen osoz.

 

 Aundizki semea izanarren erriaganatu

 eta, ekintzatu ziņan gogor, zeure ogasun

 zeure iakiturizko adimena iziotu

 ta, opaldurik zeure bizitza ta osasun.

 

 Nekearen nekez, ainbat sumindura, naigabez,

 Erria-suspertu zendun bai, egunoroko

 agerkunde zabal, Erri argitasunezko

 eragin arduratsu, zeure gizon izatez.

 

 Zuretzat Maixu, zuretzat bideak ez ziran

 garaikundez larrosatu, ez ziran samurtu;

 ez ziran zure iragarpenezko bizitzan

 arantzak gitxitu, baizik esiak ugaritu.

 

 Zuretzako saldukeriak eta salakuntzak,

 oņaze ugari izan zan ainbat kalbarioz,

 etsai-bidezko espetxe ta loturakuntzak

 zure itzarkundezko abotsaren ondorioz.

 

 Iņundiko errazoi ez iņundiko lotsa,

 petral askok indarkerizko loturamenez

 estaldu gura izan eben zure abotsa

 ondamendizko iokera zital, garratzenez.

 

 Baiņa, zuk Sabin, egiaren ispillu garbia

 aurkeztu euskuzun ederrik, gizatasunez,

 gure lurraren zauri gordin, zauri bizia,

 euzkaldun lozorrotu askoren lotsamenez.

 

 Itzarkundezko txirulaz, uri ta baserriz,

 zure izantzaren burubide, nortasunez,

 egunsenti eder bat nabaitzen zan argi biziz,

 askatasun eguzkiaren sorkunde legunez.

 

 Eskerrak zuri Erri bat daruagu biotzean

 ta, Erri erren lazdura, oņaze, samiņak

 ta, gaņontzeko une pozgarri, atsegiņak,

 Euzkalerri edo Euzkadi'ren izenean.

 

 Orregaitik agurtu nai zaitut ta, goraldu

 aizean ederrik dakusguzan ikurriņez;

 orregaitik gazteriak maitez ots-egiten du

 lurra bustirik azkatasunezko odolez.

 

 Zure belgundari ta, zure olerkari abotsa

 mendi ta ibarretan gaindu zan, uri-baserriz

 urturik euzko gogo-biotzetako izotza,

 aberriz sugarturiko irrintzi pozgarriz.

 

 Zuri abestuz aberriari dabestzat Sabin,

 euzkeradun Euzkadi bat —mamin ta azalez—

 biotz ta arimazko Erri bat izan dadin

 anai-arteko alkarguntza, bide zabalez...

 

 Ta, zuk opalduriko egoera azkatuan

 loratu bedi euzkerea bizitzazko gunez,

 usain gozo ta ederrezko emaitasunez,

 osasundiruk Lurra gizarte sendatuan.

 

 Oi, Sabin! Biziratu bedi gure mintzoa,

 egintza zuzenez landuriko alorrean

 indartu dadin gure arto, gari soloa,

 maitezko gara-burutzarik ederrenean!

 

 


inprimatu