inprimatu
Odea Azkatzailleari Chuquehuanva'k
Izenburua:
Odea Azkatzailleari Chuquehuanva'k
Sinadura:
Sabin Muniategi
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Muniategi, Sabin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1981
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1981
Orrialdea:
90-92

Odea azkatzalleari

Chuguehuanca'k

 

Muniategi'tar Sabin

 

 Errotaria egitsarizko aragian biurtu zan

 eta uriak eta baserriak biztanletu zitun

 Colon'en Mundu Berrikoak, ur-ildozko

 eta arrigizonezko erroz,

 utxak eta ziñezko oroitarriak

 eunkadun mintaira batek dituana berritzen

 olerkarien munduko izkuntzean.

 Bera izan zala olerkari eta igarle gure

 Ama Amerika'ko aundiena,

 Erroma'ko Aventino mendian

 eta zorabioa betierekiko elurrena.

 Bibliako izen bat ezarri zien

 euzko abizen bataz batera:

 Simón Makabeu, eberkar bide-erakuslea;

 Simón Rodríguez, irakaslea,

 Simón Azkatzallea eta ospea gurea,

 iru gizon dira ezberdiñak

 eta Bolibar bakar bat egitazkoa.

 Caracas'en iaio zan, Venezuela'ren erraitik,

 eta ber-iaio zan Cartagena de Indias'en

 zijoanean zuzentza gosez

 eta azkatasun egarriz.

 Caracas'en iaio zan, baiña aren aberria

 lurraldea edo Lurrasoa da norbaitek

 nun azpiratzen ditun

 inguratzen gaituzten morrotzazko illunak.

 Kateak bere eskuakin apurtu zitun

 eta izan zan mendilerroak zearkatzen

 dituzten arrano azkeen leiakidea.

 Burruka egin eta irabazi egin zuan eta,

 bere ezpataz azkatu giñuzan iberiar uztarpetik

 eta odolaren semerik izan ezarren,

 —Ego-aldeko Gurutz eta izarpean,

 mundu guziko kondaireaz arremantzaturik

 sei ikurrin sortu zituan.

 Ez zuan itxasoan goldatu ezta ere etxegin aizean.

 Arena baida ereñotzaren udaberri

 betikorra. Eta sekula eta giza-dorrerik izan

 arriaren ereserkia abestu duanik gorago

 ibaien iatorrizko mintzoarekin

 ari diranak xixelatzen erbasoengandiko arrobia

 eta beroaldeko txorien abestaldea

 aren uztatze ezilkorraren aldarrikariak.

 Iñork Gizurenak baiño lenago ez geroago

 ez zuan bere bustiñazko argontzia galdatu eguzkian

 illuntasunak sakabanatzen

 eta zituana gaubelak argitzen,

 gararaipenaren atsaldian

 eta nekaldiaren atondoan

 edota andestar gau itsuetako

 itzal zirimolduetan.

 Maitasunak iziotzen zuan sugarra

 laztanaren eskuakin

 bera erreopaltzen zanean

 Afroditaren ezkont-oe gaiñean.

 Anots bizia aren itzaldiena

 eta egitazko ondoregoa,

 aren egitsaria ebaki zuan oiana gara

 eta gara aren gazteluaren almenak

 aren aztarnak gara aldian,

 aren abere ozkaridun zantzua,

 gara aren gogoaren erkiak,

 eta aren Amerika'ren lurbesoak,

 gara eunkitutako zenbakia

 aren aunditasunaren kopuru guztian,

 aren erotasunaren lekukotasuna

 eta aren ioan-etorrien izpidea.

 Munduko erritarra izan zan ukatua iru bider

 eta gau naskagarrian aitailtzalle epaia

 eta gau naskagarrian aitailtzalle epaia

 igestuz anka egin zuan ibaiaren uberkatik

 eta Irailleko otza, Gudaren buru argia

 erbestetua beren aberri garratzean,

 ezetsia beren gudataldeakin

 askatu zuan eta bere biziarekin

 ber-erosi zuan lur berberean.

 Beren zerez ezarri zan Jesukristoren

 eta On Kixoteren eskumaldean

 ametsaren azken inguraketan.

 Santa Marta'n izan zan yitoko

 ontziaren antzera, ekaitzean

 brankea apurtuta, aingurea zatituta,

 mastea eta itxas-orratza onik.

 Ondarra jo zuan argi biztuakin

 iraiñen barkamena aldarrikatuz,

 bake-unea anai-erailketazko borrokatan,

 maitasun eta ogia autsialdietan,

 maitasun eta bakea pizti artean,

 eta eskua emarian zabalduta.

 Eun eta berrogeitamar urte dira

 eta oraindik odola darlo saietseko

 zauri neurgabetik eta oraindik zigortzen gaitu

 izu-antzerkiaren erpakin

 aren il-agiñeko dardareak

 eta aren urrindearen mendebalak.

 Itxasoaren aintziñako malko aurrean

 Venezuela'ri ondoreztu zion gorputza,

 Colcmbia'ri iskindu zion biotza

 eta oraindik irakasten digu

 ondo irabazten egun bakoitzeko argia

 eta geitu azkatasunezko ondorego

 gutiziatua lurraren gaiñean,

 gure semeen semeak gaitik eta arein

 iatorrikoen gaitik zin dagigun bitartean

 Simon Bolibar'en izena irarri,

 aren itzak eta aren egitsapenak,

 Andes'ko gandor elurtuetan

 eta baita beste izarbel batzuen tontorretan.

 Mendeak igaroko dirala, gizonak eta itxasoak

 eta iraungo du aren guda eresiak.

 

                                                                       Donostia

                         1980, Azkatzallearen eun ta berrogeitamargarren urtea

 

 


inprimatu