inprimatu
Odei abea
Izenburua:
Odei abea
Sinadura:
John Henry Newman
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Luis Arostegi)
Egilea(k):
Arostegi, Luis

Newman, John Henry

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1981
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1981
Orrialdea:
33-34

John Henry Newman

 

Luis Arostegi

 

         Oarra. Newman (1801-1890) Anglitar erlegiñotik, barne-burruka latzaren

 ondoren, katoliku egin zan (1845). 1879'garrenean Leo XIII'garrenak Kardenal

 izendatu eban. Jakintsua eta izakera zorrotz-adeitsu, sentikor ta bikaiña.

 Katoliku pentsalarien artean gora andikoa da. Ingles idazleen artean, idazteder

 klasiku jakiña. Bere idazlan guztiak 40 bat ale osotzen dabez, geienak teologi

 edo erlegiño. Olerkiak be baditu.

         Emen itzultzen dodana beingoan zabaldu ta ospetsu egin zan, eta

 danetarik ezagunena da: «Lead, kindly Light» lenengo itzetatik da ezaguna.

 1933'garrenean idatzi eban, Palermo'tik Marseille'rako itsas-ontzian (Apalogia

 pro vita sua, BAC, Madrid 1977, 31 or.). Aldi atan barru-ezkutuan doi-doi

 oartzen eban bere gogoa ibillian joiala elburu ezjakin baterantz (ib. 98 or.).

 Elburu edo egingo argi te ezagutua au zan: Anglitar Eleizea liberalismu ta

 «protestantismu» arriskutik atara ta asikerako Eliza katoliku apostoluenagana

 zuzentzea (ib. 28 or.; ikus 29-31 or.). Erroma'ko Eliza Katolikuaganantzako

 bidea artzeko barne-burrukaren lenengo lurrikarea 1839'garrenean sentidu eban

 (ib. 95 or. eta ur.). Olerki au ondutzean, beraz, begi aurrean eukan arazoa

 aurrerago esandakoa zan. Barru-ezkutuan oartzen eban elburu ezjakiña «argi

 onberak» agertuko eban geroago Eliza katolikua zala.

         Itzulpenak olerkiaren barrua ezeze, oiñarrizko azal-egiturea be zaindu

 nai dau, nai ta ez, gogorregi, silaba-kopuru ta itz-amai bardiñetan estutu.

 

Odei abea

 

 Zuzen nagizu, argi onbera, inguru illun erdian,

 zuzendu zeuk aurrera!

 Gaua illun-balt:a da, eta ni etxetik urrin naz,

 zuzendu zeuk aurrera!

 Zaindu nire oiñak; ez dot nik urrutia

 ikusterik eskatzen — urrats bat naiko jat.

 

 Ez naz iñoz olan izan, ez iñoz eskatu zeuk eroan

 nengizula aurrera.

 Neure bidea neuk aukera ta ikusi gura oi; baiña orain

 zuzendu zeuk aurrera!

 Egun disditsua neban maite, eta, bildurrak gorabera,

 arrokeriak erabillan nire naia; lengo urteak ez gogora.

 

 Ain luzaro nau zure indarrak onetsi, oindiño be, ziur naz,

 zuzenduko aurrera,

 eremu eta zingira zear, arkaitz ta uramil gain

 gaua igaro artean;

 eta goizean irribarre dagien arte, antxiñatik maite izan

 eta aspaldi galdu dodozan aingeru arpegiak.

 

 


inprimatu