inprimatu
Orati'ren odak
Izenburua:
Orati'ren odak
Sinadura:
Horazio
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Santi Onaindia)
Egilea(k):
Onaindia, Santiago
Horazio Flako, Kintio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1969
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1969 I-II Udaberri
Orrialdea:
57-62

Orati'ren odak

(III'garren sailla)

 

                                                 euskaratzailea: Aita Onaindia

 

XXI. Txanbil bati

 

 GAIA:Ardao-murko edo ontzi au oierkariaren jaiotz garaikoa dezu, baita bertan

 daukan edari gorria ere. Ta bere adiskide Mesala'kin batera edan nai du;

 ardaotik neurriz edatea osasuntsu baita. Katon zuzenak berak ere etzun noizik-

 bein txurrunpianplin egitea ezetsi. M. Bale Mesala Korbin, irurogeta lau urte

 Kristo'ren aurretik jaioa, Orati'ren ikaskide izan zan Atenai'n eta guda-lagun

 Pilipo'n. Lenengotan Antoni'ren alderdiko izan arren, gero Oktabi'renera aldatu

 ta onekin burrukatu zuen A ki'n. Geroago A kitani'ko kontsul-orde izan zan.

 Izlari bikain ere ba-zan; baiņa berrogei urteko zala, gudaritza ta politika

 utzirik, bakar bizitzea aukeratu zuen, elerti-barrutian murgildurik. Tibul'en

 babesle izan zan. Ziurrenik, Kristo aurreko 8'garren, urtean ila.

 

                         O nata mecum consule Manlio...

 

               O Manli kontsul-pean nerekin jaioa,

               Naiz ik erostak ekar, naiz jolas-jokoak,

                       Naiz liskarrak ta maite loiak,

                       Naiz lo erreza, txanbil samur:

 

           5  Nolanai deitu Masik ona didak zaitzen,

               Ta merezi duk egun eder bat jaitzea:

               Jatsi, Korbin'ek aginduta,

               Ardo aulagoak ixurtzen.

 

               Ez au, naiz sokratiar erakutsiz ezko,

         10  Ark ez au iņundikan muska zapuztuko:

                       Katon zarrak ere sarritan

                       Artu el zun ardo-beroa.

 

               Ik adimen mergatza oi duk leunki mindu

               Geienez; ik iragar oi dituk Lieo

         15          Alaiez jakintsuen kezkak

                       Ta beren burubide ixillak.

 

               Itxaro ta kemena ik diek itzultzen

               Gogo gutartsuei; ik indarra tenkortzen

                       Txiroei; i edanik, erregeen

         20          Errak, ez guda-tresnak lazten.

 

               Liber'ek eta, alai ba'letor, Venus'ek

               T'Esker'ak, beren troiņu askatzen beluko,

                       Ta argi miņak i luzatuko,

                       Poibu'k berriz izarrak uxarte.

 

 Oarrak.—1. L. Manli Torkuat kontsul izan zan, Kristo'ren aurreko 65'garren

 urtean.— 2. Ardaoak dakarzkin ondorenak izendatzen ditu emen, edaleak nolako

 seta naiz goza-giroa duten, alegia.— 5. Masik au gure napar gorri bezala dugu;

 Masik, Itali'ko mastegi izen aundiko bat dezu.— 9 Sokrate. atenaitarra,

 aintziņako jakitun edo pilosoporik aundiena.— 11. Lieu, Bako'ren Izengoiti

 bat.—22. Eskerrak (Charites) gerkar illetxe edo panteolan agertzen diran

 jainkotasunak iru ziran, antza, Hesiodo'k dioskunez: Eufrosiņe (pozkorra),

 Aglaia (diztikorra) ta Thalia (loretsua). Beti alkarrekin zebiltzan irurak,

 margo-laukietan agiri diranez.

 

XXII. Diane'ri

 

 GAIA:Diane zan baso-oianetako jainkosa. Ziri-betso edo epigrama eder onen

 bitartez Diane'ren egitekoak gogorazten dizkigu olerkariak. Baita bere udetxe

 gaiņetxoan daukan ler-ondo (piņu) bat eskeiņi ere. Olerki arin txairoa, inguma

 egalari baten irudikoa. Berau jazteko lore billa, ordea, gerkar baratzetan

 ibilli zaigula esan dezakegu.

 

                         Montlum custos nemorumque virgo...

 

               Mendi-oianetako neskatx zaindaria

               Jainkosa iru-erako, irutan deitua,

                       Andre gazteak erdi-zori oi dituzu

                       Entzun t'eriotik askatu:

 

           5  Bedi zurea udetxe gaiņeko piņua,

               Ta urte-buru bakoitzez nik ua pozikan

                       Okerka jo nai duen apota odolez

                       Dizut ureztatuko bertan.

 

 Oarrak.—2. Iru era edo antzeko, au da: Illargi, zeruan; Diane, lur-azalean, eta

 Ekate, lurpean, ifernuan.— 3. Egiazki erditza-jainkosa erromatarren artean June

 zan arren, Diane'ri ere oles egin oi zioten, eta Lutziņe izenez ain zuzen ere.

 

XXIII. Pidile'ri

 

 GAIA:Jainkoak, oparirik apal-txikarrena ere eder dute, eskintzaillearen eskuak

 garbi ba'daude. Pidile au neskatx baserritar bat zan, noski, olerkiaren

 ahapaldietatik atera dezakegunez. Eztu oparigai gurenik, baiņa esku artean

 daukana pozarren eskeintzen du. Gerkarren antzera osoturiko Pidile izenak, au

 esan gura du: gutxikin naikotzen dena.

 

                         Caelo supinas si tuleris manus...

 

               Eskuak zerurantz zut jaso ba'zenitza,

               Illargia sortzean, Pidile larreko,

                       Nare ba'zenitza itzalak kez,

                       Urte-alez ta txerri jalez:

 

           5  Mastegi joriak ez luke egoi loirik

               Nabaltuko, ez zure aziak erdoirik,

                       Ezta zure kimu goxoak

                       Fruitu-garaiz aro astunik.

               Algido elurtuan opagai autua,

         10  Naiz arte ta artelatz artean asea

                       Naiz Alba-larretan azia,

                       Apaiz-aizkorak du itzuliko.

 

               Zuri ez dagokizu, erromeru-mirtu

               Zinglez jainko txikiak koroatzen ari

         15          Zeran orri, arei laguntza

                       Eskatzea ardi-iltze ugariz.

 

               Zure eskuak txau iku ba'dagi opamaia,

               Jainko aserraziak baretuko ditu

                       —Opai gurenak bezin leunki—

         20          Zaldalez ta papur dantzariz.

 

 Oarrak.—2. Illargi berritan.— 3. Itzalak, etxejainkoak (latiņez, Lares,

 Penates).— 5. Africus, egoi-sartzaldetik zetorren aizea.— 6. Erdoi, gorriņa;

 gariaren gaixo onek izua sartu oi zuen Itali'ko alorretako nekazarietan. Eta

 ortarako Robigo zeritzaten jainko edo jainkosa gurtu oi zuten, bere omenezko

 jaiak —Robigalias— aprillaren 25'an ospaturik: garia loratan dagon garaia,

 noski. Numa asi zan irudizko jai ori ospatzen, eta geienik ardi bat edo zakur-

 eme bat eskeiņi oi zuten.— 9. Algido mendian eta Alba inguruan, Apaiz-alkarteak

 larre zabalak zeuzkan, oparitako bear ziran abereak bazkatzeko.— 20. Zaldale,

 ots, garagar-iriņa; ta papur dantzari, au da, gatz saltaria.

 

XXIV. Diru-zaleen aurka

 

 GAIA:Bere egunetako griņa ta joera txarrak darabiltza txibita-gaiņ. Diru-gosea

 batez ere uxatu bear da, ta ori lortzeko bideak darakusazki. Gaitz ontatik

 bait-datoz oitura onak ustetzea ta erkalean dauden txarkeri guztiak, ots,

 auzkak, eriotzak, ezkontz-austeak, apainkeri larregiak, lege ta aginduak

 ezestea, ta gaiņerakoak. Erri basatiak eta txiro bizi diranak, zoriontsuagoak

 dira askotan, ain zitaldurik ezpaitaude. August'ek, legez ta aziera onez, erri-

 oiturak berriztu ta jaso bear ditu.

 

                         Intactis opulentior...

 

                       Zure dirutza arabitarren

               Altxor ikuge ta Indi jorikoa baiņo

                       Geigo ba'litz be, ta zeure etxez

               Tirren eta Apuli'ko kresala esitu,

           5          Bear latzak gaillur goetan

               Diamantezko iltzeak itsatsi ezkero,

                       Ezin kezkatik gogoa aska,

               Ezta zeure burua balbe-lakiotik.

 

                       Gurdikin etxolak alderrai,

         10  Obeto dira bizi eskitar lugiņak;

                       Ta getar latzak, beren alor

               Ertz-geak gari-fruitu jarei dakarkitzela;

                       Etzale eder urte-golde ezik,

               Eta nekeren nekez ark igaroa

         15          Ordeak lan berdiņ du pozten.

               An, errurik eztuen andrak ditu zaitzen

                       Ama gabeko aur-ordeak;

               Eztu jaurtzen senarra emazte joriak,

                       Galai ederraz eztu usterik;

         20  Gurasoen on-ala sari aundi dute,

                       Baita garbitasuna ere,

               Alkartze txit seguruz iņoren gizona

                       Muxintzen duna ziur aski:

               Gaitz amor egitea, ta erio sari.

 

         25  Ai, nork nai lituzken ken-azi

                       Ilketa gordiņ eta erri-matxinadak

               Ta asarre ezigea galgatzen

                       Gotor ager zalako Uri-aita izenez

               Irudietan josia izan,

         30          Gure ondokoetan ospetsu egiņik;

               On dana izan ere, omen txar!,

                       Iguin da, ta kendua aren gosez gabiltz.

               Zer ditugu espa goibelak

         35          Errua min-oiņazez erauzi ezikan?

               Zer legeak, oitura gabe uts,

                       Ez bero-galdatan kuin dauden lurraldeak,

               Ez Borea'tik ur daudenak,

                       Ez elurtza zoruan ere trinkatuak,

         40  Ezpa-dituzte rnerkatariak

                       Uxatzen? Itxastarrak maltzur azpiratzen

               ur izugarriak. Laidotzat

                       Euki txirotasunak zernai jasatera

               Beartzen, on latza utzi-aziz.

         45          Edo jun Kapitoli'ra oiuz giza-talde

               Onak ots dagian tokira,

                       Edo bota ditzagun urreko itxasora

               Txirlarri, atxurdin ta urre patal,

                       Gaitz aundien sortzaille. Erruz ondo damu

         50  Ezkero, naikunde gaiztoen

                       Galak erro-errotik kendu bear dira

               Ta gure barren lar guriak

                       Gorputz-iņarkun latz gordiņakaz azi.

 

               Aitor-seme aulak ez daki

         55          Zaldi-bizkar egoten, ta eize-bildur da;

               Jolasten alere ba-daki,

                       Naiz gerkar firridan zuk agindu, naiz legez

               Galazi zorizko jokuak:

                       Olan aitaren gezur-fedeak laguna

         60  Ta arrotza ditu atzipetzen,

                       Oiņorde gai-ezari dirua metatuz.

               Onela azten diru gaiztoak:

                       Baiņa beti da zerbait oin koskor.

 

 Oarrak.—1. Petrea, arabitarren lurraldea, oraindik ukutu gabea zan

 erromatarrentzat, eskualde ura ezpaitzan izan Trajano'ren aginterarte erromatar

 erki edo probintzi.— 4. Tos kana'ko itxasoa ta Apulla edo Adriatik kolkokoa.—

 10. Eskitarrak Europa'n zeukaten eskualde bat eta Asia'n beste bat; etzeukaten

 uririk, ez bizi-toki ziurrik, eta gaurko ijituen antzera gurdietan ibilli oi

 ziran ara ta ona.— 11. Getarrak, oso ankerrak ziran; auek, alderrak biziagatik,

 egotez Danubi inguruan eta itxaso Beltza'ren ertzetan bizi zizkitzun; lurrak

 txandaka landu oi zituzten.— 28. Norbere arri-irudien oiņean Aberri-Aita

 deitzen dion izena idatzita ikustea, beti izan da atsegingarri.— 57. Burnizko

 obo bat, giltz antzeko bultzagai batekin erabiltzen zana; mutikoen jolasa zan

 geienbat.— 63. Asko eukita ere, geiago naiaren irrika ezin uxatu.

 

XXV. Bako'ri

 

 GAIA:Orati'k berriz ere, liriku bertsotan, August'en egite arrigarriak abestu

 nai ditu, ta erdi-orditua ta txerbel xamar aurkitzean artzen du ortarako asmoa:

 Bak'i eskerrak emanez asten da, uragandik artu duen goiargiagatik. Aipu edo

 goresmen geiegi bat bezela duzu oda au, erromatar arnasaz baiņo gerkarrez

 geiago betea, ziur asko.

 

                         Quo me, Bacche, rapis tui...

 

               Nora naramazu, Bak, zeurez betea?

               Zer oian edo leizera naiz emana

               Arnas berriz? Zein arpetan neri

               Entzungo, Kaisar'en ospe argi urena

           5  Izartzan betikoz eta Jupiter'en

               Batzarre-lekuan jarri gura izanda?

               Zerbait aundi dana dut nik goretsiko,

               Berria, iņork agoz iņoiz esangea.

               Nola arritu oi dan mendi-gaillurretan

         10  Ebie logaldu, Ebro, Trazi elur

               Zuri ta Rodope bas-oiņez jauzia

               Ikuskatuz, ala bide-gabe eder zait

               Bazterrak ta zabal utsa mirestea.

               O lats-neskatxen ta lizar-goiak eskuz

         15  Erasten dituzten Bake-en jaun altsu!

               Eztut txikirik ez kaskarrik esango,

               Ez ezer ilkorrik. Arrisku goxo da,

               O Leneu, mats-aien berdezkaz lokiak

               Koroatzen ditun jainko-segi ibiltea.

 

 Oarrak.—2. Parnaso'ko muiņoetatik bat Bako'ri eskeiņita zegon. Eta bakotiarrak,

 aserreak jota zeudenean, toki bakar eta ezkutuetan sartu oi ziran.— 7. Eginkari

 arrigarriak edestuko ditut, berriak eta oraiņarte iņork ere aitatu gabeak.

 Erromatarrak, Orati'ren aurretik, etzuten izan olerki lirikurik.— 10. Evyus,

 Bako'ren izena; Ebie, bakotiar emakume edo Bakante bat. Ebro, gaurko Maritza,

 Trazi'ko ibaietan errege. Bako'ren jaiak urrillean ospatu oi ziran, eta Orpeu,

 ibai ospetsu orren ertzetan egin ziran jai batzuetan, bakotiar emakumeak

 zaparreatu zuten.— 11. Rodope, gaur Despoto Dagh, Balkan mendietako gaillur

 bat, basakar edo trazitarrak maiz beren dantza-irradaz zanpatua.— 14. Ibaietako

 neskatx edo naiadak.— 15. Bake edo bakante indartsuak. Penteu dakarkigu onek

 gogora; bere amak, diotenez, bakanteak lagun arturik, zakar jazartu zuen; ark

 lizar baten gaiņera igo zuen, baiņa bakanteak, suminduak, zugatza eratxi ta

 zati-zati egin zuten errege-gai doakabea.— 18. Leneu, Bako'ren izengoitia;

 griegotik lenos, ou, dolare.

 

 


inprimatu