inprimatu
Koroiko pitxiak
Izenburua:
Koroiko pitxiak
Sinadura:
Augustin Zubikarai
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Zubikarai, Augustin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1968
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1968 III-IV Uhaina
Orrialdea:
82-87

Koroiko pitxiak

 

A. Zubikarai

 

                                           (Larra'ko Lora-jokuetan sariztatua)

 

 Nik ez dakit zenbat pitxi

 Karmelgo Amaren ezti,

 sartuko diran koroian

 kapa zuriz estalduen

 batzarrian.

 Nik ba dakit zenbat begi

 maitasun zintzoen egi,

 egongo diran kalian,

 nai ta soiñik berotu ez

 kapapian.

 

 Larrean,

 bakean,

 askok ikasten dabe

 kezketan,

 gaztetan.

 

 Praillia

 ez da jantzia

 ta mundua

 bai konbentua.

 

 Eta arantzadun kalean

 bizi lei praille,

 nai ta sasoiz truka

 —laga ez da uka—

 jantzi ta ule

 arantza bako Larrean.

 

 Ori ikasi neban

 gazteen nitzanean,

 ta kantuz

 ta kontuz

 gozo nai neuke ager,

 maitasuna aloger,

 nire bizitzan jo eta ten

 zaarregi egin baño len.

 

 Orra praillekien Magnificat

 kale-mundutarren errepikan.

 ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ...

 

 Gizon bizitza

 ez ei da itza,

 baizik ekintza.

 Praille bizitza

 ez oi da ekintza,

 baizik goi intza.

 

 Eta ni,

 odol eta lits,

 gizaldien sits,

 mututu nitzan

 zurbil eta itzal.

 

 Itza,

 intza,

 bizitza,

 ekintza..

 

 Olaxe nebillen Larrean

 udaldi girotsu atean.

 

 Aurrean,

 iantzi nabar,

 kapa zuri,

 zuti;

 buru-kaskar

 koroi lodiz

 josi,

 sei nobizio

 —ez ofizio

 ta ez bizio,

 praillekien ixtorio—,

 salmorio

 ta orazio

 otsean.

 

 Nik ez dakit

 nungo amesetan,

 zeren garretan,

 zeiñen kezketan.

 Nik ez dakit.

 

 Baña Larrean,

 uda leneko goizean,

 gaztetasunari, atean,

 musika ixillean

 musuka astean,

 begiratu nitzan

 zindo-zindoki

 ni-neuri,

 ta zuzendu nitzan

 gartsu ta arroki

 areri.

 

 Ta kezka kezkati,

 naizen argalki,

 nerekautan,

 ames kantan,

 biribil neban

 bertsoen eran:

 Edo ni moro

 ta orreik zoro,

 edo ba dago

 geroko gero.

 

 Jakin nekian

 bizia ez dala itza,

 eskatu neban

 otoika goi eskar intza,

 muiñetan sartuz

 ta lepoan artuz

 gaztearoko ekintza:

 maitasunari eskintza.

 

 Ogei urte neukazan

 lasterka dantzan,

 miñik ezin jasan

 garretan ez ba zan,

 argiari ezin so

 maite-miñez lauso.

 

 Baña Larrean,

 sei nobiziok

 lotu ninduen

 zalantz katean.

 

 Ta nire amesean,

 kanpaien otsean

 erriko aguren

 jardun asmaturen,

 bilin bolango

 «izan ta izango»

 ao-mikatuz,

 uxu-muxatuz...

 orra

 —urra—

 bizi ikur,

 aditz zigur:

 IZAN,

 gizon gizan.

 

 «Izan ta izango,

 izan ta izango...»

 burni tantaiak,

 kanpaiak,

 txiki ta aundi,

 ots ta durundi

 nire belarrietan,

 kirioen bizi-miñetan.

 

 ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ...

 

 Uda.

 Guda.

 Tiroak...

 Mutillen giroak

 muga;

 kezka pilloak

 uka.

 

 Odola...

 Erreka naikoak

 ura

 odol laidoan

 muda.

 

 Kaleko gerra

 kalean dabil

 gordin.

 Barruko garra

 su ta irakin

 bardin.

 

 Kalean

 ta

 Larrean

 guda.

 Suka

 odol gazteak.

 Nasteak.

 Burruka.

 Uluka.

 

 Ta kapa zuriak,

 ames iturriak,

 ezin

 nai ta ekin,

 odolik baretu,

 gazterik beretu.

 Orra goi intza

 gizonen mintzan

 aldatu.

 

 Orma aurrean

 kapa zuria ultzean.

 Mundu gorrian

 mutil gordiña bortzian.

 

 Ziltzaldietan

 sartu,

 gartu,

 zeartu,

 zabartu...

 ta ara pekatu,

 jakin miñen kaku.

 

 Ondoren

 arra,

 garra,

 negarra,

 aparra.

 Gizon olatu

 ei da pekatu.

 Gizon arnasa

 bere zakatza.

 Gizon semena

 bere ondorena.

 

 Jausi

 ta jaiki?

 Ez etsi, estutu;

 adorez kutsutu.

 Or da gizonaren sortzea,

 pekatutik azkatutzea.

 Ta azkatuteko

 salmoen amesa,

 indarren babesa

 ta gizon inkesa

 bear.

 Lar.

 

 Aspertu zan praillekia

 kalean billatu neban...

 gazte artean

 ereduen zeregiñean.

 Anai arteko naspillan

 Castillan

 ebillan,

 eguzki galdatan

 lur aren landatan.

 

 Zurbil ebillen

 illen.

 Ba ekian gerra zer dan

 gorputzaren zotiñez.

 Burruka geiago eban

 kontzientziaren miñez.

 «Nik ba dot erria,

 niria,

 ta erbestean nabil.

 Nik ba dot egia,

 betia,

 ta guzurretan nabil.

 Orra

 lorra.

 Baiña gizona

 gizona dala

 erri ta erbeste dakit».

 

 Ta irribarrezko,

 ames eta kezka,

 ezagutu neban

 egi lardazketan:

 Gizona ez da norbera

 baizik urko berbera.

 Jaunagan batu bear ba da eliza,

 jakin gizona dala Bizian kaliza.

 

 Ta antxe eskiñi

 zan Bizi opari.

 Ez aberriari

 ta ez mundu arroari.

 

 Ez urreari

 ta ez ospeari.

 Gizonari.

 Bere amesa

 bete eban:

 IZAN.

 Ortantxe

 il zan.

 Lagun jausiei

 esperantza biztuten

 at'ako bandan,

 ames barrien galdan.

 

 Ta edurraren

 kapa zuriak,

 bere odolaren

 griña urdiñak

 estaldu zituzan

 prailleki itxuran.

 Illik, bizi zan

 ondorenen bizitzan.

 Orra etengabe

 Izan,

 gizonari dagokion

 gintzan.

 

 Izena?

 Edozein.

 Guda zekena!

 Ez al zan amaren sein?

 Botilla uts baten,

 kurutze orde,

 amasei ipiñi eutsen

 nortasun truke.

 Bera zan naiku kurutze!

 

 ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ...

 

 Gerra ondorean,

 Larrean

 barriro agertzean,

 ez neban ikusi

 leen bezala

 gure prailleki

 kapapean,

 baña bai igarri

 bere itzala

 bizi zala

 arkupean,

 ixillaren bakean

 oritutako

 arlandu zaarren

 begipean.

 

 Eta bizitzan,

 ekintzan

 nai eskintzan,

 sartu,

 jardun

 eta jun,

 praillekien mistikaz

 ta gizonen taktikaz

 bear dala jokatu,

 ta ori ez da pekatu

 prailleki aspertuak

 eustan gogoratu,

 ta bere utsuneak

 barriro aitatu.

 

 Larrean,

 salmorio

 ta laudorio

 artean,

 edo kalean,

 premiña

 ta estuta

 naastean,

 ba dakit gogoari

 nundik atsegin,

 bai eta soiñari

 nundik eragin

 Izan'aren

 len, orain eta geroko

 izatearen

 betetasunetik.

 

 Larrean,

 euskal mendien berdean

 eta bakean,

 kanpaiak

 ez dira mutututen

 gizonak prailletzen

 edo prailleak gizontzen.

 Goizean,

 gabean,

 bilin bolango

 izan ta izango

 ekitean,

 kontzientzien bigunean

 ots eta jo,

 tente nai lo,

 durundi ori,

 praille ixtori,

 dator,

 jator,

 bizi barrien ernari,

 Pentekostes amestuaren gertari.

 

 Maite dot nik Larrea,

 kontzientzi askoren bakea.

 Edo katea.

 Baña kateak

 ba dau atea:

 gizartea.

 Ta gizarteak eskea

 Maixuaren jokabidea:

 «Ni naz bidea

 ta zurea kidea...»

 Ain zuzen,

 bete beten,

 gerrateko amasei-ren

 esnatzea

 ta egitea.

 Eta kanpaiak ixiltzean,

 mutikoen asperenetan,

 gau erditako esnatzetan,

 izan zanaren omenez

 eta danaren eskerrez,

 prailletzen diranen oroiz

 eta urten ziranen otoiz,

 biotzen dei

 ta intzentsu kei,

 nai litzake entzun

 munduaren erantzun,

 salmo sakonen neurriz,

 kantu bigunen eresiz:

 

 Gizonak prailleak ezin egin gor,

 prailleak gizonai beti dira zor.

 Zintzilik dagozan kapa zuriak

 praillea dabille kale gorrian.

 

 Begoz gizonak Jaunaren bakean,

 zuzenak geituz mundu ta Larrean.

 

 Ala biz

 urte anitz

 Amatxin

 koroi pitxiz.

 

 


inprimatu