inprimatu
Ertia
Izenburua:
Ertia
Sinadura:
Ruben Dario
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Santi Onaindia)
Egilea(k):
Onaindia, Santiago
Darío, Rubén

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1968
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1968 I-II Bakardade
Orrialdea:
115-126

Ertia

 

Ruben Dario

euskaratzailea: Igotz

 

         Ruben Dario —Felix Ruben Garcia Sarmiento— Metapa-Nikaragua'n jaio zan

 1869'ko urtarrillaren 18'an. Diplomatiku lez ara ta ona, Europa'n batez be,

 ibilli ondoren, bere aberrira itzuli zan azkenez ta an il zan 1916'ko

 otsaillaren 6'an.

         Espaiņar olerkia berak barriztatu eban, ia susterretik, eta gaur be,

 barru ta azal, gaztelar olerkiaren aita da. Paris' en bizi zala, orduko

 prantses olerkiaren joerak —parnasotarrena ta sinbolu-zaleena, batez be—

 arrigarriro beretu, antzemon ta egosi zitun. Olerkia bere izatean dardaraztu ta

 bide barriak zear jarri ebana, bera dogu: molde zarretatik urtenda, garai

 artako poesiak ezagutzen ez ebazan itz esangarridunak, alegi ta iduri

 lillurakorrak, ertzik bako ritmu ugaria, bertsoetan era ta naste izugarriak,

 kolore ta doiņu bereziak. Ori Ruben Dario'ri zor dautsagu. Gaur, alan be, aren

 eragin eta ugaritasunak zerbait aspergarri yakuz.

         Amerikar idazle gartsu onen olerkiak sarri be sarri argitara emonak

 izan dira. Eta asko irakurriak. Guk be, naiz-ta zerbait atzeratuta, aren

 jaiotzetiko eun urteburua zelanbait ospatuteko, emen dakargu aren poesi bat,

 euskeraz, erti edo arteari buruz ak ederto egiņa.

 

                 Soit: le tonnerre aussi.

                           Biktor Hugo.

 

                   1

 Jainkoak, bere al izatean,

 leia azken gabez betean,

 zeruan goiz-antz ederrak erein

 ta utsera ludiak jaurtzean;

 

 oro Jainkoak egiņa dogu.

 Zelan? Jainko guzti-altsuak

 bere buruan ekusan lezak,

 bere oiņetan be osiņak;

 

 bere izatean bertan sortua,

 arnas atsa eban aizetu,

 eta lezaren barru-barruan

 dardara-igi bat zan sortu.

 

 Milla goiz-izpik, ixioturik,

 emon eben dizdiz guria

 eta ludiak ler-egin eben

 lore-pikor lez, alegia.

 

 Jaunak eskua luzatu eban,

 biziz bete zan lurra oso;

 jaio-barria eban estali

 soiņeko urdiņez: itxaso;

 

 oial bigunak eundu ebazan

 Eol artegari emonik,

 ta buru baten eta bestean

 leiar-izotzak iņaurturik;

 

 Arek, gerora, gura izan eban

 hura onetsi: poz-tokiko

 usain gozotan Jainkoak berak

 anbartu eban samurkiro;

 

 eta zabaldi basatietan

 ta basarte koroituetan,

 zeibu-gurutz ta masti-abarrez

 Berak naro jantzi ebazan;

 

 ta igali leunak dizditu ziran

 ezkur gozoz lurrindurikan,

 eta urrezko tanto antzera

 mahatsak euren mordoetan.

 

 Bitzuon gaiņak, alkarri eutsiz,

 apain dagie margo-lauki

 lorak, egazti usain-jario;

 egaztiak, lorak kantari.

 

 Ta sumendiak azkar joiazan,

 arranoa iduri, gorantza;

 ta goian odei lodia itzul zan

 ekaitzen magalpe belatza.

 

 Eta izadiak, oso-osorik,

 bota zun bere len-intzira;

 lurbira danan dardaratzaille

 izan zan aren len-pilpira.

 

 Baiņa batez be Berak, aundiak,

 gauza guztien Sorle danak,

 biran argia dizdiz betean

 ta aldia oiņaulki daukanak;

 

 Jainkoak berak ixuri eban

 giz-barnean gogai-azia

 ta biotzaren zer-izanean

 maitasunerako azkia.

 

 Ala emon zun, ezagutzea,

 jakin-miņa, indarra, kemena,

 beroa eta gaztetasuna

 ta lana ta burutapena;

 

 eta Arek, dana banatzen daunak

 bere naira ta erean,

 argiak legez dana artzen daunak

 ertia jarri zun lurrean.

 

 Ertia geroz ikurratz dozu

 Jaunak irarria barnean,

 Berari onen deritxonaren

 biotz-otsein muin ostenean.

 

 Ta ertilariak egazka dagi

 beti eder danaren billa,

 Jaunak ariman irarri dautson

 ikurra beraz daroala.

 

 Sua daroa begira sistan;

 sukarrez ase, itz erotu;

 mundua, barriz, noizka dakusa

 begiratzen eztaunan edu.

 

 Ertilariak eztauko bada

 zer-ikusirik lur-gaiņean,

 eta antxe dabil goiak barruna...,

 bai, trumoiaren magalean.

 

 Eta andik beera jasten danean,

 edozertarako da gauza...,

 baita arrobi bati kentzeko

 Moises'en arpegi zakatza;

 

 edo pintzel bat zeru azpiko

 sakonean ureztatzeko,

 ta oial baten ludia sortu

 ta Errapel deitu-azteko;

 

 edo usgune itsu, ozpel goibela

 gezi zorrotzez zulatzeko,

 uts-sabelera jaurtirik ausart

 goi-orratzak arri latzezko;

 

 edo-ta doiņu askodun otsen

 erraiak leun sakon-azteko,

 ta ari tinkatu batetik zotin

 ta trumoiak aterateko;

 

 naiz olerkari izateko; t'ordun,

 ba-dakizue, orrek zera

 lepora jaurtzen dau borontzezko

 aridun lira ezilkorra;

 

 eta an, sumiņa bordoi bakoitzak

 damotso, poza, negar-auen...

 Danontzat dauko eres-doiņu bat,

 danentzat daki zerbait ozen.

 

 Gudamutilla dabes bulartsu,

 burrukan iņar sutsu oso;

 gerkarra dabes buruzagia,

 ta orduan Omer deritxo.

 

 Ta Jerusalen artako egun

 abesten ditu zori latzak...

 Ez entzun soilki..., ikus dagiguz

 Jeremias'en trumoi-otsak.

 

 Aulki gaiņean doillor dagoan

 jauntxo salkorra dau zauritzen,

 Jubenal zalak betosko arro

 ziri-bertsoz dausku agertzen.

 

 Kopet larua tximur-asten dau

 ikus-eziņaz izketari;

 Musa izukorrak ixil damotsa

 loaren bedarra edari;

 

 urrats ezpaikoz or dabilkizu,

 eta gogoa yakola urratzen,

 bildurge!, illen egon-lekuko

 baratz gozoa dau kezkatzen;

 

 gozotasuna atzera itxirik,

 jarraika doa itzalari;

 ixil Jainkoari dagio soa,

 irribarretsu Satan'i;

 

 barne-miņaren erpa latzpean,

 lira dau sendo bertan joten,

 ta barrendiko suaren bidez

 galda gori yako biurtzen;

 

 eta miresten dauan arnasaz

 asten da kanta-kantari,

 ta suzko bertsoz dau gero idazten

 itzalaren epopei andi;

 

 ta asmamenaren beta jasorik

 dirdaizko, derakus argia,

 Jainko-gizonen aurrean —Dante!—

 bere biotz arrigarria.

 

 Ta jeiņu orrein atzetik gero,

 beste bat areikana igonik,

 arein dirdaiak miatzen ditu

 eder ta andia zearturik.

 

 Eskugoaren asmamen argi,

 jarleku jaso gaiņ zankartez,

 emeretzigarren gizaldiak

 Gizadiari dautso aurkez;

 

 Paris'tik bere gogai ta asmoak

 ditu ixurtzen sakon-zorrotzik,

 ta Aomenak mundu osoan zear

 daroaz bere egoz arturik:

 

 Biktor Hugo! Oi, aren abotsak

 kantu ezilkorrak dauz sortzen...,

 ta auxe da beste bat areitako,

 an goitik zear bipil, guren.

 

                   2

 Gogo-ludia sortzen dauana,

 ez ezpairik!, dogu ertia;

 ezilkorra da beraren jantzi:

 fede, maitasun, poz ta argia.

 

 Ertiaren putz jaungoikozkora

 gerkar Olinpu'n zan jaikia,

 ertiaren su done bizira

 Kapitolitar Zeus andia.

 

 Ta aren olatu oldar eskergan,

 eder ta maite-suz asea,

 nakar-margozko maskor gaiņean

 jaio zan Benus Kiterea.

 

 Grezi, erraian giza-iduri,

 bertso ta maite zituna eroan,

 eta lorezko zoruntegiak,

 gerkar Olinpu deun ondoan;

 

 Grezi donea, bere pentzutan

 jainkoak zaindu ebazana,

 onetsia zu!, an ba ertia

 jainkoztua izan zan bakana.

 

 Eta ertian t'ertigaitik

 garai atan ziran eratu

 Diane ederran arpei sotilla,

 Marte'ren mutur igar trastu.

 

 Marpil ta urrean zanak puztutzen,

 Fidia'k damo era, iduri,

 ta Minerba'ren eta Atena'ren

 edertasuna or da agiri.

 

 Eta jainkoek dirdaitzen dauen

 tximist-zizta, ņirņir artean,

 Partenon burgoi ezin-obeko

 arpillak doaz goratzean.

 

 Ta an illezkorrak jazten dituan

 ertien dizdiatze ori,

 nainun ta beti dozu aurkitzen

 ta nainun dozu bera jori.

 

 Berealdiko dozu Asia,

 bere jainkozko aspaldiaz;

 Txina'k arrosko gorantza dagi

 bere troskazko torreakaz.

 

 Euren erraldoi goi-erpiņakaz

 azken bagea jakin-aziz

 dagoz, aldiaz nagusiturik,

 Aigito'ko txuntxurrak neurriz.

 

 Eta or dago ertia naro

 arri-mokor zakar orreitan,

 mairutar baratz ederrean lez

 burdin-sare ikusgarrietan.

 

 Ta bere izate oro bizi da;

 bere jainkozko atsa dago,

 bizantitarren gangako koro

 edo pagoda goratuan.

 

 Ta xixelak bai-dau aragitzen,

 arria bizirik dirudi,

 artzain-txirulak eta txirriņak

 daragiskuen lez intziri.

 

 Ta ark emoten dau neurri ta aria

 ta orrekin, alai ta ospa,

 Omer turuta soiņuan dabil,

 Bergili txirulari oska.

 

 Ta bere doe bikaiņen bidez

 aizatzen dauz buru sorleak,

 nota soiņutsuz lauki ederrak,

 Paro-armolez olerkiak.

 

 Goiargi-izpiz ordeazturik

 ederra azaltzen gizonari;

 baiņa, buruan baiņo geiago

 biotzean da jostalari.

 

 Argi-begia gorrizkatzean

 beraren indarra dargisku,

 goiz-nabarreko egun-urratzez

 larrosa margoz, dirdiratsu;

 

 negar eztiak soma orduan

 ur-kulunka bare alboko,

 erlauntz langille samur artean,

 abi epelen ber-bertako;

 

 sua, emokor, urdiņa zear

 dardarazko dagoanean;

 Arrats il-berak aldero egin

 eta kiņulari ibiltean;

 

 aize-boladak bular ekaiztsu

 artean txistuz joatean;

 odai-erruak, ostotsez izor,

 izugarri lerregitean.

 

 Jainkoak bada, beti ta nainun,

 piztu oi dau, ta suz asea,

 jainkozko sugar baten antzera,

 ertiren argi amaigea,

 

 ta argi-diz onek oldez darabiltz

 arri, xixel, ari ta lira,

 t'estal, igaro ta argitzen dausku

 eder eta eraren bira.

 

 Museu betea dau aberasten

 ta oskidetasuna iraunaz,

 eta marmoa ta aiztoa daukaz

 Koliseu'ri bizi emonaz.

 

 An antzerkiak dirdir dagie,

 trajediaren su ausartak,

 jost-irudien sutzar beteak,

 ziri-neurtitzaren txinpartak;

 

 an orro dagi Prometeu'k izu,

 aitz zakarrari uzkaldua,

 usi latzaren sugar bizitan

 biotza daula kiskaldua;

 

 antxe, opamai done gaiņean,

 izkutu-sua dago keetan...;

 Edipo itsuak an dagi orru,

 mosua kuin-kuin odoletan;

 

 an, ludiaren kopet erdira,

 argitasun bizi antzera,

 birao miņa jaurtika dago

 Segismundo'ren esaera,

 

 ta maite-griņak erneten dira,

 erre ta xora oi dauenak,

 ta Desdemona eta Otelo

 sortzen dauz andi asmamenak.

 

 Hamlet ezpaian; Ernani'k zaurtu;

 Kleopatra'k, lizun, ziria;

 zerura doa leun Margarite;

 Faust oldozkor; dil Ofelia;

 

 giz-antz bikaiņa da moldetua;

 lerro ta doiņu dira sortzen,

 ta ames-laiņozko zeru-zubia,

 ta itzezko trumoi-otsa, garden.

 

 Zu andietsiz txalokatzeko,

 Jainko garai ta donetsia!,

 Zuk batez bere ixio dozu

 ertiaren dirdai joria.

 

                   3

 Onetsi bedi, bere eskuetan

 burilla zorrotz artzen dauna,

 ta arri samilla eta marpilla

 landu, zaurtu t'ezten dauana!

 

 Onetsi bedi, xixelez aitza

 ozkatu t'ernerazten dana!

 Onetsi bedi, liraz zamatu

 ta pintzela bustiten dauna!

 

 Onetsi bedi, naiak zuzentzen

 dauan esku ausartaz, ea!,

 Koliseu'an zut jasoten dauna

 erraldoizko aurrekaldea!

 

 Onetsi bedi, ots kidekoak

 nastu, igi ta arrotzen dauzana!

 Onetsi bedi ertia, sua,

 olerkia daroazana!

 

 Azken orduan eldu ta Jaunak,

 bere opamai donetsian,

 eder jarteko, otoitarri bat

 egin ta jaso nai izatean,

 

 eta au jasorik, Jainkoak ekar

 eutsozan bi apak artzean,

 beeko amaige danarena bat

 ta goikoa bestea urrean,

 

 ordun, ori izan daitekenean,

 jaunak, goian egongo danak,

 ertilarian gogo gaiņera

 Halduko dauz suzko miiņak.

 

 Eta argia, illezkor oso,

 betiko uiņetan ibiltean,

 danetarako ots-alkargoak

 bere barren-notak iotean;

 

 Aita gurena ostenduten daun

 zapiaren euna urraturik,

 egaz dagilla aize usaintsuak

 zeru lurriņez txit aserik;

 

 ederrak berak, goi-jauretxean,

 bere anditasun betean,

 Izadiaren ontziko kea

 artu daroan bitartean,

 

 ertilariak, beti aurrera,

 azkenik eztaun leia atzetik,

 Jainko-atsaren mosu gartsua

 asmatuko dau, os-osorik.

 

 


inprimatu