inprimatu
Yesu-kristo'ren Yaungoikotasuna
Izenburua:
Yesu-kristo'ren Yaungoikotasuna
Sinadura:
Gabriel Manterola
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Manterola, Gabirel

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1966
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1966 III-IV Dolorezko izarrak
Orrialdea:
57-71

Yesu-Kristo'ren Yaungoikotasuna

 

Manterola'tar Gabriel

 

1) Yesu-Kristo'ren Yaungoikotasuna

 

 Izadi dana arrituta da

 eguzki, izarr, illargi,

 maitasun samurr irudi diran

 lora gorri, lili zuri.

 

 Yazokun guren, amesan gain

 azalgaitz ta arrigarri,

 gertatu dala, dakus gizonak

 ta diñotso buruari:

 Nire begiak ikusten dauna

 amesan bat da; egia?...

 gure antzeko gizon egiña

 zelan Yaungoiko-Semea?

 

 Mugabage dan Yaungoiko Altsu

 gizon argalen irudiz,

 txiro ta bakarr, askatxo baten

 dakust nik lenengo aldiz.

 Etsayakandik igeska dakust,

 Aloroduna dan arren,

 lantegi baten, izerdiagaz

 yanaria irabatzen.

 

 Bizitz ixilla, nekez betea,

 menpetasunez deundua...

 Zelan leiteke Zoriona dan

 Yaungoiko batek autua?...

 Ez ete da ba, donoki-lurren

 Egille ta Yaube altsu?,

 Bere Itzagaz ludia egin

 eban Yaungoiko Indarrtsu?...

 

 Eguzki antzez illunpetik lez,

 sortu zan egun batean,

 «Egia Neu Naz», esanaz argi

 gau baltz zan ludi erdian.

 Gizon itxaso zabal nastuan

 murgil ebillen gizona,

 begiak zabal, sorrtuta diño:

 nor da itz ori diñona?...

 

 Yakintsuenak, gizaldi-zearr

 dakustaz yoran-yoranez,

 egian billa, ta txinparta bat

 lortuaz neke ta lorrez.

 ta «Egia Neu Naz» zintso ta apal

 diñoan gizon asarrtu,

 langille baten semetzat danok

 ez al dogu ezagutu?...

 

 Oldozkun oneik ezin aditu

 ta itun, samin, artega,

 gizon geyenak, geyago barik

 yo eben lengo bidera.

 Eta egia mingarri yaken

 gizon biotz gexotiak,

 Beren etsai lez euki zituan

 Yaungoikoaren Semeak.

 

 Baña Yaun onak ez eban etsi,

 yarraitu eban esanaz:

 «Ni naz ludiko Argia eta

 zuen Bizitza be Neu Naz».

 Gizon izanik, zelan leiteke

 Au izan Bizitz berbera?

 Gizon garanok, ludi onetan

 ilkorrak ez ete gara?

 

 Ta uste eben bere senean

 ez ete egoan gizona,

 zala, ain gogo beroz egiok

 argi azaltzen zituna.

 Kristo'k aurrera yarraitu eban

 Bere asmoak azaltzen:

 «Ni Naz Bidea» asi oingandik

 nire oñatzak yarraitzen».

 

 Banaka batzuk beraganduta

 asi zan erririk-erri,

 zerutarr egi zoragarriak

 azaltzen beartsueri.

 Orduartean ezerezertzat

 egozan txiro, gexoak,

 Kristorren goitarr maitasunarren

 «Anaitzat» ziran artuak.

 

 Yopukeri ta gorroto baltza

 nagosi ziran ludian,

 goi-maitasunan garrak diz-dagi

 gizarte-gaban erdian.

 Eriotzaren lo-zorrotikan

 esnatu ziran gizonak,

 entzunez pozez Kristo'ren agoz

 donokitarr «Barri-Onak».

 

 Andiki eta aberatz dollor

 yakitun arro, zitalak,

 mindu zituan bakantzat euken

 goi-egiaren indarrak.

 Etsai bai etsai egertu ziran

 nausitza galtzen bildurrez,

 gau eta egun zerbait asmauaz

 irakaslearen kaltez.

 

 Baña guzurra ez da ezerbe

 egi argien aurrean,

 bizitza deunak bere itzakaz

 azaltzen daben artean.

 Ikasbidea ipiñi eban

 irakatsien oñarri,

 alan izanik entzuten eben

 erritarr lauen gelgarri.

 

 Parixetarrak ez ziran motel

 besteri zama ezarten,

 naiz ta ez egin alegintxo bat

 irakatsia egiten.

 Zama astuna bestearentzat,

 eurentzat onura ba'zan,

 Yesu bigunan ikasbidea

 parixtarrontzat izan zan.

 

 Guzurr ziñaltza, laido lotsage

 arro, gorroto-semeak,

 ziran agotik entzun zituan

 Irakasle on maiteak.

 Itsu areintzat erreza yakon

 egoki zan erantzuna:

 «Zuen artean, nor da Nire gain

 oben ezarri leikena?»

 

 Beren etsayen ixiltasunak

 Yaungoiko zala ikurran,

 gizon izanda, obenik barik

 bat ez dalako lurbiran.

 «Beraz, egia —yarraitu eban—

 ba'diñotzuet zuei,

 zer dala-ta ba ziñestu nai ez

 diñotzuedan itzari?»

 

 Irain, arriak izan zirean

 arein erantzun bakarra...

 Egizalei bizitz onetan

 yagokien zoritxarra.

 

 Ziñeskaitz ba'zara, Yesu'ren egiñak

 aztertu egizuz arret-arretaz,

 ta zintsotasunez esan egidazu

 egin leikezanetz gizon-almenaz:

 «Itsuak argitu, errenak sendatu,

 ustel-erri garbi, illak biztutze,

 obenak azketsi... Ainbeste gelgarri

 Yaungoiko ez danak egin al leiteke?...

 

 Orixe dala-ta, Yesu'k egi-egiz

 esan al eikien etsai daneri:

 «Nire Egi-itzak ez dozuz ziñesten?

 ziñestu egite gelgarriari».

 Ta maitasun-lege, apaltasun eta

 obenen nekea irakatsiaz,

 Yesu, Artzain Ona, ardi galdu billa

 dabil gau ta egun yoran guziaz.

 

 Gizoste andiak bere inguruan

 zintzilika dagoz Bere itzatik,

 egundo alango itzaldi bikañik

 etzan entzun ludi asieratik.

 Taldeak millaka yarraituten dautse

 bakartade soil zan lekaroraño,

 biotza egiaz ase nai geyagoz

 gorputzen gosea ogiaz baño.

 

 Yesu biotzperak, erruki samurrez

 begiratzen dautso gizosteari,

 ta mirari andiz eskiñiten dautse

 ogiaz batera, arrain ugari.

 

 Eskertxarra beti dazau inguruan

 eguzki argitan kerizpea lez,

 maitasunez naste saltzallekeria,

 biotz maitekorrak arantzan antzez.

 Baita gorrotoak, bedarr txarr antzera,

 sustrayak zituan Beren inguru,

 otso amorratu ankerrak zirean

 Bildotsau ilteko arduraz gertu.

 

 Ikasle gaizto ta saltzalle bategaz

 itundu zirean Yesu'n etsayak,

 ta Bera ilteko alkartu zirean

 gizon basatien griña guztiak.

 Yoranez egoan Yaungoiko-Semea

 gure maitasunez yasan gurarik,

 obenen ordaña, Aitari emonaz

 Gurutza batean untzez yosirik.

 

 Ta Bere ordua, urrean zanean

 Azken Aparian bildu zituan,

 Ikasle guztiak, agertzeko asmoz

 zelan maite gaitun Bere barruan.

 Arritu kristaua! Ara Yosu maite

 apal ikaslien oñak garbitzen,

 ta Gorputz-Odola, ogi-ardao antzez

 euren yanaritzat maitez emoten.

 

 Gotzon danak ixil, arrituta dagoz

 itzal andiz gurtzen Yainko-Altsua,

 ikusirik zenbat maite daben Yesu'k

 obendaria dan gizon gaxoa!

 Ta maitasunezko ikasbide guren

 au emon ondoren, auxe diñotse:

 «Nik zuok maitatu zaituedan antzez,

 zuok bere alkarr maite zaiteze.»

 

 O Maitasun deuna! Non eskutau zara?...

 Gorrotorik asko dakust ludian!...

 Sutuizuz barriro gizonen biotzak

 anai lez guztiak bizi gaitean.

 Eguzkik sartzen, izpi samurrenak

 lurrera bialtzen dituan antzez,

 Yesu'ren Biotzak, Nekaldi aurretik

 izpi gozoenak agertzen dautsez.

 

 Ikasleak lagun zituala jozan

 Getsemani'rantza, guztiz oldoztun,

 obenaren zama gogoan ebala,

 Nekaldi-gomutaz Biotzaz itun.

 Lurrean auzpeztu, otoi egiteko,

 eriotz samiñaz Bere gogoan,

 larri dagerr Yesu, gure maitasunez

 gabaren erdian baratz txokoan.

 «Al dan gauza ba'da, Aita, alde, arren!,

 edontzi garratz au, urrin Nigandik,

 baña nire naya ez daitela egin,

 Zeure naya baño», diño gogotik.

 

 Ta Bere Biotza taupada zoliaz

 lerrtu bearrean dan bitartean,

 Au arrigarria! Ara Yesu maite

 odol izerdiaz gorputz guztian.

 

 Ikasleak lotan, etsayak urduri,

 gabaz Yesu'n billa, lapurr antzera,

 Yudas saltzallea, burutzat ebela,

 lasterr eldu ziran, baratz ertzera.

 

 Zenbat biderr gero, Eleiz-Edestian

 berberau dakusgu, biotz samiñez,

 Kristo'n ikasleak lo daozan artean,

 otsoak triskantzak egin dituez!...

 Yudas, Yesu'gana urreratuten da,

 «Irakasle, agurr», diño maltzurrak,

 mosu bat emonaz... auzarkeri onek

 ikaratu ditu zeru ta lurrak.

 

 Mosu baltzagorik ez da ezagutu

 gizaldiak-zearr, lurbira ontan,

 baña orren antzez, zenbat guzurr-laztan

 biotz zuzendunak ditu gomutan!

 Laztan ankerr oni, Yesu amultsuak

 damotso erantzun samurr-samurra:

 «Gizonan Semea, ene adizkide,

 laztan batez saltzen asarrtzen zara»?...

 

 Une gitxi barru, ara gure Yauna,

 bildots otzan antzez ots artean,

 Ikasle guztiak igesi ondoren

 gaizkille bai'litzan, epaitegian.

 Guzurr ziñaldariz salatuten dabe

 Errugea zana, lotsarik barik,

 Yesu bitartean epaikari aurrez

 eskuak lotuta ixil-ixillik!...

 

 Baña itandurik, Bere Ikasle ta

 irakatsietzaz, argi darantzu:

 «Nik beti argiro itz-egin dot eta

 Nire entzulei itandu yozu»...

 Esanaz batean morroi zital batek

 zaplada damotso esanaz bizi:

 «Era orrerako erantzun lotsage

 emoten asarrtu Yaupariari»?

 —Gaizki esan ba'dot,—diño Yesu'k bakez,

 zetan uts dagidan esan eidazu,

 baña egokiro erantzun ba'dot Nik

 zer dala-ta olan laidotzen nozu»?

 

 Yaupari Nausiak azkenean diño:

 «Zu al zara Kristo, Yainko-Semea?»

 —«Neu Naz bai» diñotso ta, ikusiko nozu

 egunen batean aintzaz betea.

 Egi pozgarri au, biraotzat dauke;

 Soñeko urratuz Yaupalburuak

 «Biraoa!» diño, zer deritxozue?»

 -«Eriotzgarri da» beste enparauak.

 

 Eta txistu naskak arpegira yaurti,

 matrallako laidoz, irain itzakaz

 begiak estaldu eta diñotsoe:

 «Nok, ia nork yo auan igarrik, gai baaz».

 Eta Yaun maitea ixillik dagerku

 gure maitasunez maltzur anean,

 gaiztakeri danen, erantzupen latza

 gure ordez daula Bere ganean.

 

 Biozge ez dana, zelan izan leike

 Yesu maitatzeko mukerr ta nagi,

 Yaungoiko bat alan nekez ikusirik

 gure gaiztakeri, obenakaitik?

 O Yaungoikoaren maitasun bikaña

 samurr eta sakon neurrigabea,

 Nork ulertu leike? Nork azaldu egiz

 gizonontzat dozun maite-legea?

 

 Orrexek darabil epaitegi-zearr,

 Pilatus lenengo, gero Erodes,

 onek zoro etsi, Pilatusek barriz

 erruge zala-ta, zamau zigorrez.

 Bita ta bestea sentsunge dagerkuz,

 Zoro zelan leike Yakiturik dana?

 Zoroa bai dala, erruge etsi ta

 Yauna zigortzeko agintzen dauna.

 

 Baña griñaz kikil, galtze bildurr dana

 errez biurtzen da zoro antzeko;

 egi ta zuzentza zapaltzeko gertu

 onura yakona ondo zaintzeko.

 Olangoak beti ugari ludian

 onen kaltez gertu euren onuraz,

 zuzentza-egia ostikopetu ta

 errugearentzat gogorr zigorraz.

 

 Alan Yesu ona erabilli eben

 zigortze ta laidoz, irriz, ixekaz,

 Gurutzan iltzera epaitu aurretik

 an ziran lapurr bi gaizkilleakaz.

 Begira Yesu'ri, gorputz urraturik,

 Gurutz astun latza daula lepoan,

 yausi eta yaiki, aldapa-bidean,

 Kalbari deritxon mendi ondoan.

 

 Ama samurraren biotz maitekorra

 samiñak urratu dau ikustean...

 Nork azaldu daike, alkarr ikuste au

 ta gertatu zana bion artean?

 Nozbaiten eskiñi eutsoen laguntza,

 baita errukia emakumeak,

 ur tantatxo batzuk biztuagotzeko

 yasaten zituan oñaz-nekeak.

 

 Eta lasterr ara: Gurutza gañean

 gure Gaizkalea untzez yosirik,

 lapurren erdian, billotz-billotzik.

 arantza-burestun, egarriz itoten

 eta biozge zan gizoste ankerra,

 oyu, garrazika, laidoz, ixekaz:

 «Gurutza ortatik yatsi adi lasterr

 Yaungoiko-Semea benetan ba'az».

 

 Ta bildots otzana, eroapen andiz,

 oñaze-itxaso sakon aretan,

 ixil ixil dago guretzat parkeske,

 obenak ditula bere gomutan,

 irain danen ordez erruki opaka

 arren eskatuaz Bere Aita'ri:

 «Zer egiten daben ez dakie ba ta

 parka egiezu Aita danori».

 

 Itzotan lapurrak ikusten dau zerbait

 gizatarr ez dana, ta... arren dagitso,

 esanaz beragaz gomutau zeitela...

 ta Yesu'k zerua eskintzen dautso.

 Eta Bere Ama, guztion Amatzat

 maite-maitekiro emoten dausku,

 aurrerantzean ba, ez gara umezurtz,

 bere babespean zainduko gaitu.

 

 Ludiko Argia iltamuan zegon

 eta eguzkia lotsa bai'litzan

 Yesu Guntzean ez ikustearren

 izpiak gordeta, illun egin zan.

 Gaberdi batean, Yesu'ren Yayotzak

 inguru guztiak argitu zitun,

 oin eguerdi baten iltzer egoala,

 eguzkia bera dakusgu illun.

 

 Yaunaren oñazez Izadi guztia

 tamalez beterik dala dirudi,

 lurra dardaraka, arkaitzak zatitu,

 eta illargia lotsaz da gorri.

 Eleiza Nausiko oyala zatitu,

 obian ziranak urtetan dabe,

 Gurutza batean il dan ongillea

 aittortzeko dala Yaun eta Yaube.

 

 Yesu'k Gurutzaren goitik oyu dagi,

 Maitasun gurenen azken oyua;

 «Zure eskuetan, Nire Aita Maite

 osoan isten dot neure gogoa.»

 Yazokun oneikaz, gudalburu zanak

 Yauna aintzalduaz diño bildurge:

 «Gurutza orretan il dan gizon ori

 egiz autortzen dot Yaungoiko-Seme.»

 

 Olan il zan Yesu, gure Maitasuna,

 gure Gaizkatzalle, gure Yaungoiko.

 Maitatzalle ori maite ez dabena,

 gaiztesia bedi, beti-betiko!

 

2) Garaitza

 

 Gero... Illobia arkaitz gogorrean

 arri astunagaz ondo itxita,

 ikasleak ostu leikean bildurrez,

 gudari-izkilluz ondo zainduta.

 Yaungoiko alaren ondoan zer dira

 baña, gizonaren ames guztiak?

 «Iru egun barru berbiztuko naz Ni»,

 sarri entzun eben, Bere entzuleak.

 

 Esan eta egin; Bizkunde goxean

 Yesu'k itxiten dau Illobi-utsa

 —zaintzalleak izu argitasunagaz—

 Aintzatsu beteaz Yaungoiko-itza.

 Barri au entzunda etsayak artega,

 yazoa zelanbait azaldu nairik,

 iñondik iñora nai ez ebelako

 zabaltzea Yesu'n berbiztutzerik.

 

 Baita asmau bere azalben bakana:

 «Ikasleak ostu dabe gabean,

 Yesu'ren Gorpua ilobi itxitik

 zaintzalleak lotan ziran artean».

 Guzurr onek baña, adirazoten dau

 lotan egozanak zirala eurak,

 lotan ba'egozan Yesu'n zaintzalleak,

 zelan ezaugutu beren ikaslak.

 

 Ta orrez gañera, lotan artzen daben

 gudal-zaintzalleak ez dau zigorrik?

 Laterririk al da, lurbira guztian

 zigortzen ez dauna olango utsik?

 Bitartean Yesu, Berrbiztuta sarri

 agertuten yake Ikasleai,

 ta ziñes-gogorrak izan ba'ziran be,

 ezagutu eben argi ta garbi.

 

 Beragaz itz-egin, alatzak ikusi,

 zauriak ikutu, onuak artu,

 berrogei egunez, lagun izan eben,

 eta Igokundez donokiratu.

 Agindu eutsen lez, Goteuna yatsi zan

 argi-maitasunez ikaslien gain;

 ezyakin, argalak izan ba'ziran be,

 yakintsu, kementsu dakusguz orain.

 

 Ziñeste bizi ta maitasun garretan,

 Yesu irakatsi deunak zabaltzen

 iñoren bildurrge, kemen bardingeaz,

 goi ta bekoei egia azaltzen.

 

 Aberatz zikotz ta agintari ankerr,

 azal-guzurr danak aurka dituez,

 baña Ikasleak aurrera darraye,

 Yesu'n Berbiztean Egi-indarrez.

 Espetxe, zigorrak, su eta Gurutza,

 izan dira beti euren saria,

 yasarpen artean, gaizkille bai'ziran

 igaroaz euren bizi guztia.

 

 «Yesu Berbiztu da», euren ikurritza

 ludi zabaleko alde danetan,

 beraz maite Yesu, Berari yarraitu,

 zuzen ibilteko bizitz onetan.

 Egi onen alde yokaturik zintso,

 neke, lorr artean giza-guren lez,

 euren zanetako odol garbi dana

 ixuriten dabe EGIAN aldez.

 

 Ustegarri diran ziñaldari billa

 dabiltzaz yoranez ziñesgabeak?

 Or dira bizia Berbizkunde alde

 emon eben Yesu'ren len-ikasleak.

 Yaungoikotasuna egiz agertzeko

 alatzen artean guztiz andia,

 gure Gaizkatzalle, Yesu otzanaren

 illen artetiko BERBIZKUNDEA.

 

3) Asiera ta azkena

 

 Estalpe baten, txiro-txirorik

 neguko gaban erdian,

 Yayo zan Yesu, arro, zikotzak

 nagusi ziran aldian,

 biotz geyenak lizunkeriaz

 ustelduta lez egozan.

 Mari Neskarbi Sortzetik Garbi

 Yesu'ren Ama izan zan.

 

 Gizon adiña ilunpean zan

 Kristo'k damotso Argia

 noraezean zorion billa,

 ta darakutso Bidea.

 Oben azpian, illunpe, il da,

 dager gizonen biotza,

 ta Yesu maitek, erruki utsez

 eskintzen dautso Bizitza.

 

 Irakatsirik bikañenakaz

 arritu eban gizona,

 ikasbidean bardin gabea

 guren artean gurena.

 Gaizkatzalle lez agertu zan ta

 Yaungoiko-Seme azaldu,

 alatz ugari ta arrigarriz

 Bere esanak egiztu.

 

 Izadiaren yaube lez dager,

 axe, itxaso baretuz,

 osasunen Yaun, bizitzan Nausi

 illik egonak berrbiztuz.

 Obendariei parkatuagaz,

 Yaungoiko lez agertzen da

 eskarr-Bizitza eskiñiagaz

 goi-ondasunen Yaun ona.

 

 Gurutza baten bizitza emon

 neurribako maitasunez,

 eskarrtxarreko gizonon alde

 oben guztien ordañez.

 Illen artetik berbiztuagaz

 Yaungoiko zala egiztu,

 Ikurton deunan geldituagaz

 alorodun lez agertu.

 

 Gizon zoil danak egin al leike

 ainbeste alatz, gelgarri?

 Autortu daigun, beraz, guztiok

 Yesu-Yaungoiko-Gidari.

 Berak damosku adin-argia,

 Berak ziñeste goitarra,

 Berak biotzak sendotuteko

 bardingabe dan eskarra.

 

 Ugutza bidez, goitarr bizitza,

 Sendotza bidez kemena,

 Yaunartza bidez Bere Gorputza,

 Autortzagaz azkezpena,

 Azken Igortziz, osatzen gaitu,

 Yaupaltzaz gogo-laguntza,

 Ezkontza deunak iraunkor dagi

 Gizadiaren bizitza.

 

 «Aita Gurea» diñogunean,

 anaitasuna autortu,

 adiraziaz anai antzera

 bear garala maitatu.

 Egizko gentzan iturri ori

 garbi zaintzen dan artean,

 egi-zuzentza nagosi dago

 gizadian biotzean.

 

 Orixe dogu bide bakarra,

 bizitz-zoruna lortzeko,

 baita erbeste onen ondoren

 zoriondun izateko.

 Yesu-Kristo'ren egiak dira

 Bere bizitzaz batean,

 gizonarentzat eutsigarria

 ondamendiko bidean.

 

 Beren Eleizan oarrpen zurrak

 zaindu ba'ziran osoro,

 ez litzakez gaur, laterri asko

 alkarr ondatzen, zearo.

 Yesu-Kristo da, ludiko gatxen

 Osagille on gurena,

 Bera dalako gauza gustien

 asiera ta azkena.

 

 Berari aintza ta maitasuna,

 Berari adin-biotzak,

 Bera otseinduz lortuko doguz

 oin ta betiko zoruntzak.

 

 


inprimatu