inprimatu
Horati'ren odak
Izenburua:
Horati'ren odak
Sinadura:
Horazio
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Santi Onaindia)
Egilea(k):
Onaindia, Santiago
Horazio Flako, Kintio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 III-IV Udazkena
Orrialdea:
84-88

Horati'ren odak

(III'garren sailla)

 

Horati

euskaratzailea: Aita Onaindia

 

II. Bere ņagunai

 

 GAIA:Gosea, egarria ta tan neketsuak eramaten gazte-gaztetatik erakutsi bear

 zaie Erroma'ko mutillai, gudate zakarrerako gai egin ditezten batez ere. Orla

 tritxitako kemenak, erritar xumeen gaiņez jartzen ditu auek. Gizonari dagokion

 dedurik garaiena gudari izatean datza, atsegingarri baita aberriaren alde bizia

 ematea. Eriok ea bezate asketsi txepelai. Ona eztago, bese omen gora-beretan,

 erri zearen ustetik zintzilika; ezetsi aren erabakiak eta zador ezagungaitzez

 zuzen itzazu ango gazteak, izarrak jotzeraiņo aurki. Ixillak ere ba-du bere

 saria; zu etzaite ar-emanean sartu ezkutua agerian ipiņi dunarekin.

 

                         Angustam amice pauperiem pati...

 Gogo onez ikas beza gazte bulartsuak

               gudu latzean txiro ta medar bizitzen,

                       ta zaldizko izugarri, igunez

                       partitar ankerrak aizatzen.

 

           5  Bizi bedi aizetan, gauza izu artean,

               ta jauntxo gudarian andreak ta neskatx

                       aziak, etsai-arresitik

                       arduratsu begiraturik,

               antsi dezatela, ĢAi, ene bakal-senarrak,

         10  burrukan otz, ez beza bultz leoi biurrik

                       gudara, asarre odoltsuak

                       iltze erditik ebats duenik!ģ

 

               Aberri alde iltzea, ezti bezain eder.

               Iges doana ere Balbe'k du oratzen,

         15          gazte emeen belaun ta sorbalda

                       ikusi ez die parkatzen.

 

               Makur lotsakorrik ez dakin onbideak

               loi-ezaindu gabeko deduz dirdir dagi;

                       ez artean ez uzten maketsak,

         20  erri-aizearen jostari.

 

               Onbideak, ilkor ez diranai zerua

               irikiaz, zidor gal-aziz ibil nai du;

                       gizartea ta lur ezea

                       ego igesle nardatzen ditu.

 

         25  Sari ziurra ba-du ixilkai zintzoak.

               Legorpe berdiņean bizitzen eztut nik

                       utziko Kere ezkutuaren

                       ixilla barreia duenik,

 

               ezta ura nigaz ontzi me itxasoz ibilli.

         30  Egun-aitak maiz, zabar, loiz bil du osoa.

                       Zigor'ek eztu uzten, naiz oin-sor,

                       jo gabe iges doan gaiztoa.

 

 Oarrak.—1. Erromatarren artean, amazazpi urtekin asten zan gudaritza, eta an

 ikasi oi zuten mutil gazteak, ezeukiak berarekin ditun lazturak gogo-naiz

 eramaten.— 4. Oso burrukari ziran paritarrak, Eskiti'tik irten eta Persitarren

 ondakin-triskantza gain egokitu ziranak.— 6. Jauntxo edo tyrannus —gerkeraz

 turannos— itzak, aintziņakoen artean, errege edo agintari esan nai zuen.

 Gerkarrak, askatasun zale baitziran, aginpide latz-gordiņez erriak menderatzen

 zituztenei ematen zien izen au.— 14. Balbe, au da, eriotz.— 19. Erriepaikaritza

 nagusiak bere ezaugarria zuen: agatxo-sorta bat, aizkora edo maketsa erdian

 zerkalarik; au, ordea, etzuten jarri naiz kendu erriaren aizez egiten.— 27.

 Kere, Saturno ta Kibele'n alaba zan; aren omenez ospatzen ziran ezkutukiak,

 txit ixillak baitziran, iņork iragarten ba'zitun, olakoa Jainkoen aserrepean

 bizi zalako ustea zuten.— 90. Egun-aita —Diespiter—, ots, Jupiter, jainkoen

 nugusi.

 

III. Gizaseme zintzoari buruz

 

 GAIA:Artez eragikorra, bizitzako arrisku-zemairik aundienetan ere, ezta

 beingoan ikaratuko; bost axola olakoari erri-naste, alkar ulertu-ezin,

 matxiņada, jauntxo odol beroen arrokeri ta antzekoakaitik: urki-garapa edo

 txirlore iduri zaizkionak ditu. Munduari on egin diotenen izenak dakazki

 urrengo: Polux, Erkul, Bak, eta auen artean August, Erroma'ko agintari nagusia.

 Gero, olermen-egoak zabal, Jainkoen goi-batzarreraiņo doa Orati, June'ren

 ezpaiņetan itzaldi arnas aundikoa ipiņirik. Erroma troiar aritik ba'dator ere,

 ura (Ilion, Troia) geiegi goratzea ezta egoki.

                         Iustum ac tenacem propositi virum...

 

 Gizon zintzoa, bere asmoan zail dana,

               eztu igitzen gogamen sustraitutik gaitza

                       zabaldu nai dun erri-zinkak,

                       ez jauntxoen betosko beltzak;

 

           5  ez Adri durdurian jaun dan Ipar lokak,

               ez Jobe aundiaren esku ziztariak;

                       mundua, susiz, beera ba'ledi,

                       izukaitz lekuske galkuntzak.

 

               Polux t'Erkul sarkaillak, antze ontan gogor,

         10  goiko su-gazteluak zituzten iritxi;

                       August'ek auekin, etzanik,

                       guriņa deda ao gorri.

 

               Ta zu ere, Bak aita, orla merezirik,

               katamotzak eraman zindun muker lepo;

         15          Kirin'ek orrela igestu zun

                       Akeront, Gudu'ren zaldizko;

 

               June baitzan Jainkoen billera nausian

               eder asko mintzatu: ĢIlion, Ilion!

                       epaille zatar gaizto batek,

         20          emakume arrotza lagun,

 

               errauts biurtua. Laomedon'ek opa

               sari gabe Jainkoak zitunetik utzi,

                       nik ta Minerba txauak zindugun

                       erri ta buru illun ezetsi.

 

         25  Eztu gero dizditu Lakena loiaren

               arrotz doillorrak; ezta Priamu'ren txamail

                       dongeak akitar jauzkorrak,

                       Ektor lagun, ez ditu sakail.

 

               Ta paketu zan gudu geure ezin ikusiz

         30  Luzatua. Asarre latz auek, gerozti,

                       ta troiar jaupariak erdi

                       zun illoba iguina Marte'ri

 

               itzuliko dizkiot. Ontzat ematen dut,

               goitiko egoitzetan sarturik ņirņari,

         35          mistel-guriņa txastatuz leun

                       jainko-mailletan dedin jarri.

               Bego alere Erroma ta Ilion artean

               itxas luzea asarre; erkatuak pozik

                       bebiltza nainon agindurik;

         40          Priamu ta Paris'en gaiņik

 

               beude zartaz piztiak, ta abereak azke

               gorde bitzate kumak aien obietan;

                       bego Kapitol, Erroma autak

                       legetuz medar garaituak.

 

         45  Dardar edatu izena lur azkeneraiņo;

               erdiko urak Europa ta Aprika banandu

                       ta Nil putzituak alorrak

                       urtzen ditun lur artaraiņo.

 

               Bedi urre idoro-eza ezetsiz aundiki,

         50  —lur-azpi dagolarik obe baita urrea—

                       ta ez gizagai oreturik,

                       deun oro ere eskuz osturik.

               Dana dala, munduko mugarik zaillena

               ukitu beza iskilluz, sua ta illunpea

         55          ta euri-jasik itsuenak

                       diran lekuan saia naita.

 

               Baiņa erromar gudu-zaleai zoriok

               digarzkit, on izanik ta lar ustekorrak

                       berriz jaso nai ez ditzaten

         60          asabon Troia'ko sapaiak.

 

               Txori zurbilpe Troia zoriz ber-jaiorik,

               berriro leramake triskantza illunera,

                       Jobe'n andre-arreba naizen su

                       sail garaillen buru dalarik.

 

         65  Ta, Apol egille, irutan zutitu ba'dadi

               burnizko ormea, irutan litzake suntsirik

                       nere gerkarrak erauzia,

                       senar ta aur andreak mindurikģ.

 

               Baiņa au ez dagokio lira yaukalari.

         70  Nora oa, Muse? Utz jainkoen autuak

                       arro edestu t'era txikiz

                       gai gurenak mee biurtzeak.

 

 Oarrak.—S. Adriatik itxasoa Itali, Grezi ta Iliri tarteko izpazter zabala da.—

 9. Indar auetan tinko, ots, eramankor ta zuzentsu, ilkor zirala ezilkor biurtu

 ziran, izarki-argiz dizdiz dagian ortziraiņo igorik; Erkul'ek, alderrai, ludi

 zarreko iru alderdiak, Europa, Asia ta Aprika igaro zitun.— 14. Bak'ek ezitako

 katamotzak giza-eratasunaren eta aurrerakuntzaren ezaugarri dira; oroigaillurik

 geienetan, eta olertian batez ere, panterak izan oi dira; iņoiz baita leoiak,

 giza-zaldiak, akerrak eta abar ere.— 21. Laomedon'ek, Apol'ek eta Neptun'ek

 Troia'ko arresiak eraiki zituzten arren, eskeiņitako alogera ukatu zien eta

 zemai izugarriz uritik egotzi zitun, Omer'ek Iliada'ko XXXI'garren kantuan

 dionez.— 24. Paris da doillor au, Elena ebatsi zuna; Lakena, Lakedemoni'ko

 erregiņa zalako.— 32. Erromul'en ama Ilie odolez troiarra zan.— 43. Kapitol,

 Tiber ibaiaren ezker-ertzean, Tarpei mendiska gaiņean jasoriko gaztelu bat

 zan.— 46. Erromatarrak fretum Gaditanumdeitzen zioten Gibraltar'ko itxas-

 atakaraiņo; Europa ta Aprika onek baiditu bereizten.— 65. Laomedon'en garaitik,

 Peibu edo Apol'ek eraiki oi zitun Troia'ko orma-murruak.

 

 


inprimatu