inprimatu
Jesus'en Zazpi azken itzak
Izenburua:
Jesus'en Zazpi azken itzak
Sinadura:
Agustin Zarranz
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Agustin Zarranz

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 III-IV Udazkena
Orrialdea:
29-37

Jesus'en zazpi azken itzak

 

Irisarri

 

1. Aita, barka zaiezu, zer ari diren eztakite-ta

 

                     I

 Zeru-lur artean Jesus jaso dute,

 ta gero berari azpitik begira

 irriz ari zaizko guziak batera,

 eupaka, ixeka zernai badarauste.

 

 «Jainkoa du Aita (berak ala uste!),

 ongi nai badio, hel bekio Bera.

 Baldin Israelgo errege bazera,

 eup! abe ortatik jautsi egin zaite.

 

 Baldin Jauretxea urratu ta berriz

 iru egunetan gora badaikezu,

 eup! zeure burua aska zazu lenen!»

 

 Jesusek guzia entzun ta errukiz

 Aitari otoiztu: «Oi, barka zaiezu!

 Aita, eztakite zer ari diraden».

 

                     II

 Jauna, bai nik ere bein baino maizago

 gurutzean zaitut josi ta itxiki

 nik zure saietsa sastaka idiki

 ta zure gorputza urratu zearo.

 

 Nik zure burua elorriz igaro

 ta anbat listu likits musurat aurtiki:

 nik zure odola oinpean aurizki,

 ta zuri irri egin ta bai zaplaka jo.

 

 Gurutzeko Jesus, urrikal nakizu!

 orduan itsurik nenbilen zearka,

 zentzua galdu ta erotua nintzen.

 

 Aitaren aurrean neretzat egizu

 otoitz berau: «Aita, barka zozu, barka:

 etzakien orrek ere zer ari zen».

 

2. Gaur egongo zera nerekin paradisuan

 

                     I

 Ezker-eskuinetik gaizkile tzar bana,

 bitartean Jesus dago iltzaturik;

 ta biotako bat, amorruz suturik,

 irainka ari zaio, bai gaizto alaina!

 

 Bertzeak ordean Jesus ain otzana,

 ain gozo jasankor, apal nabaiturik,

 igarri du goiko argiz argiturik

 eztela gizon uts aldean daukana.

 

 Ta ari begiratuz: «Oi Jesus, ziotson,

 zure jaurerrira eldu zeranean,

 oroit zaite nitaz, gogoan naukazu!»

 

 Ta Jesusek bertan: «Bai, euzu biotz on!

 egiaz ta zinez nerekin batean

 gaur paradisuan egongo zera zu».

 

                     II

 Oi Jesus, gugatik gurutzean ila!

 zure jaurerrira igan zinen zu bai

 ta Aitaten aldean iarririkan orai

 zeru goian zaude Errege ezin-ila.

 

 Berriz etorriko zera nere bila

 bizi osoaren kontu-artzale ernai,

 eta nik zugana bearko nai t'ez nai;

 oi ordu artako kezka ta naspila!

 

 Nere eriotzean atozkit aldera,

 ateka gaitz artan eskua indazu,

 oroit zaite nitaz, Jesus biotz-bera!

 

 Ta, lapur onari bezela, orduan

 neri ere otoi otoi! erradazu:

 «Gaur egongo zera nerekin zeruan».

 

3. —Andrea, orra or zure semea —Orra or zure ama

 

                     I

 Jesus mintzo zaio Amari erranez:

 «Begira, ni laster ilko naiz, Andrea;

 nere ordez orra or zure semea,

 nere apostolu maiteen Joanes».

 

 Ta apostolu orri: «Zuk ere ordainez

 zure amatako or duzu nerea;

 gaurtik orren seme zu izan zaitea,

 zain zazu ta maita seme on izanez».

 

 «Orra zure Ama!» Itz orren eztia!

 apostolu orren zorion andia!

 Jesus'en Ama du geroztik amatzat.

 

 Dudan nik, oi Jesus, orrenbertze zori:

 nitaz erraiozu Amari orobat:

 «Andrea, orra or zure seme ori!»

 

                     II

 «Baiki, ene kristau, orra zure ama,

 nere Ama bera, inon den onena;

 egiazko bizi Evak il zuena

 nerekin berriro eman dizun ama.

 

 Min-gabe zen egin ori nere Ama

 Belen'en, orduan orren zoramena!

 orain orrenbat min oinazez etena

 egin da Kalbari-mendin zure ama.

 

 Ez ahantzi bada ama orren minez!

 oroit beti orren nigar intzirinez!

 maita-maita zazu neronek bezela!

 

 Ta zu, ene Ama, Ama ezti ori,

 zakizkie ama kristau guziori;

 ezagun bekizu ama zaituztela».

 

4. Yainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?

 

                     I

 Eguerdia zen Jesus iltzatzean;

 ta ara! iguzkia bet-betan itzali,

 bazter orotara iluna zabali,

 ezer ez ageri urrun ez aldean.

 

 Iguzkiak gurutz' orren aitzinean

 aurpegia lotsaz du noski estali;

 argirik eztu nai lurrerat bidali,

 alako gaizkia egin baitute an.

 

 Jendeak or daude ikara ta daldal;

 orain bular-joka, aiez, buru apal

 zein beren etxera menditikan jausten.

 

 Jesusek ilunbe beltz oien artetik

 «Jainko, ene Jainko» dio gurutzetik,

 «zerengatik nauzu bertanbera uzten?»

 

                     II

 Gure bekatuak bere gain jasanik

 ortxe dago Jesus obendun bezela;

 gu bekatarion soineko zitela

 jauntzi du, eztauka Jainko-aztarrenik.

 

 Ta zeruko Aitak, ori autemanik,

 badirudi ezin ikus dezakela,

 iguinez ta nardaz itzuli duela

 bere aurpegia erabat arganik.

 

 Urkamendi ortan gaixtagin antzora

 ta minez biurka dagoen Kristori

 axolik eztio Aitak erakusten.

 

 Argatik du arek egin heiagora:

 «Non gorde zatzaizkit, oi ene Jainko ori?

 ta zergatik nauzu onela zapuzten?»

 

5. Egarri naiz!

 

                     I

 «Egarri naiz!» dio Kristok behera so;

 alta berak ditu sortzen ur biziak

 ta betezen inon diren urtegiak

 iturri, erreka, ibai ta itsaso.

 

 «Egarri naiz!» Alta berak jauts-arazo

 oi ditu zerutik elur intz euriak,

 asetzen bizidun ta leku guziak

 abere, landare, bai mendi ta baso.

 

 «Egarri naiz!» Alta berak ura nasai

 arkaitz gogorretik erauzi zioten

 beinola mortuan judu egarriai.

 

 Zeruan bera da ezin agor daiten

 bizitze-iturri, sainduen edangai;

 t'orain «Egarri naiz!» berak otsegiten.

 

                     II

 Jesus onak anbat odol galdu baitu,

 anbertze izerdi ta nigar goiz artan,

 anbat urrats egin, anbat neke jasan...

 azkenerat orra guziz egarritu.

 

 Gure neke, bear, gaitz oro nai ditu

 ark bere gain artu ta berak eraman;

 oien eramaten guk ikas genezan,

 bide ori berak lenik ibili du.

 

 Egarri da Jesus! Ta ur garbi orde

 beazun ozpinak eradan diozte,

 barnea ta agoa kirastuz orrela.

 

 Gu berriz nekerik arinenen beldur,

 edozein ez-aldi jasateko uzkur...

 guk aise bizi nai, Kristo ez bezela.

 

6. Guzia amaitu da

 

                     I

 «Oro amaitu da!» Bai, Jesus laztana,

 zuk bukatu duzu guzia egoki

 ta deus utzi gabe burutu zintzoki

 egiteko Aitak eman zizun lana.

 

 Egiztatu duzu profeten errana:

 gu etsaien-petik lokabe idoki

 ta Aitari biurtu diozu osoki

 gure bekatuek zor zuten ordaina.

 

 Zabaldu diguzu zeruko atea,

 ebaki ta leundu arako bidea,

 etsaia erabat autsi ta garaitu.

 

 Zure bizitzari orain begiratuz

 erran dezakezu egiaz ta gertuz

 «Lanak egin ditut ta oro amaitu!

 

                     II

 «Oro amaitu da!» (nik ere alaber

 erran bear noizpait) «eldu naiz mugarat

 Herio badator, bizia badoat,

 ta nere gorputz au obian da laster.

 

 Lur gaineko zerak, itsusi naiz eder,

 samin ala gozo, akitu neretzat

 aide, adiskide, lagunak berebat,

 nerekin ezpaitut eramango ezer».

 

 Ta arimak erranean ote Jesusekin

 «Oro amaitu da! lanak ongi egin

 ta zerura orain sari eske noa»?

 

 Ala erran bear: «Alfer bizi izan naiz,

 zerurako eztut ezer egin garaiz:

 betiko galdu naiz, galdu dut Jainkoa»?

 

7. Aita, zure eskuetan ezartzen dut nere arima

 

                     I

 Atsaldeko iru orduak izaki

 Kristok eriotza urbil dela auteman

 ta «Nere arima au zure esku oietan

 ezartzen dut, Aita» erran du goraki.

 

 Bere gogoz il da, berak erabaki

 ta lendik autatu zuen ordu artan;

 biotz eder ura lotu da bet-betan,

 burua makurtu, begiak itzali.

 

 Arima-gorputzak berezi dirade,

 zein bere tokian banan-banan daude;

 Jainkoak alere biekin badirau.

 

 Il nadin ni ere, Jesus, bereola,

 zeruko Aitari mintzo natzaiola

 «Zure eskuetan dut ezartzen arima au».

 

                     II

 Arritzeko gauza! Il da Jesus ona,

 Il da biziaren iturburu dena,

 bizidun guziei bizia diena;

 Il da betidanik bizirik dagona.

 

 Oinazetan il da, Jainko ta gizona,

 oinazerik ezin ikus dezakena;

 il da ilak ere pizten dituena,

 il da ilak ere bizi zaizkiona.

 

 Il da bai! —Alere kontsola gaitezen

 gorputz saindu ori lurpean gorderik

 ezta usteldu ta errauts itzuliko.

 

 Ildoan erein den gari-alea zen

 iru egun gabe biziro ernerik,

 jaikiko da berriz ta mardul aziko.

 

 


inprimatu