inprimatu
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Izenburua:
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Sinadura:
Etxahun / Jon Etxaide
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Etxahun"c" (Barkoxe)

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1963
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1963 I-II Izar
Orrialdea:
100-105

Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz

 

Aldapeko

 

Sarrantze'ko sentoralak

Sarrantze'ko erromesak

 

               I

     Hasten nüzü khuntatzen

     Egiaz bai mintzatzen,

     Nahi dinak sinhetsiren.

 Bi sentoralak nündien estunatzen

 Debozione txipi bat, en'ustez, beitzien:

     Ezpe'nintzan trunpatzen.

 

     Asi nadin kontatzen,

     Egiazki mintzatzen,

     Aintzat ar dezazuten.

 Bi erromesek ninduten guztiz arritzen,

 Debozio txipi bat, ene ustez, baitzuten,

     Oso oker ezpa'nintzen.

 

               II

     Khanderallü egünin,

     Ekhien jelkhi phuntin,

     Bidin jarri ginandin.

 Ondoz ondo igaran Eskiula'ko hegin,

 Lehenek egürüki Ihasi'k'oihanin

     Hala hitzak beiküntin.

 

     Kandelari goizean,

     Eguzki jaikitzean,

     Jarri giñan bidean.

 Ondoz-ondo igaro Eskiula gaiñean,

 Lenengoak itxoin Ihasi parean,

     Itz emandako eran.

 

               III

     Aitzina gira juiten

     Dona-Mari'n egoiten,

     Orazione erraiten...

 Arrañ bat han ederra ezin-heltin jaten,

 Indarrak hartü ondun girela juanen,

     Sarrantze'n mez'entzunen.

 

     Aurrera gera joaten,

     Dona-Mari'n egoten,

     Otoitzari ematen...

 Ler egiñik, arrai eder bat asi jaten,

 Indarrak artu onduan gerala juanen,

     Meza entzungo Sarrantze'n.

 

               IV

     Egüerditan Sarrantze'n,

     Hara eñherik heltzen,

     Khumentiala sartzen.

 Hanti bertan elkhitzen; meza erranik zen.

 Bazkal-ondun güntila othoitzik erranen,

     Debozionik eginen...

 

     Amabitan Sarrantze'n.

     Naiko lan zen irixten!

     Elizan gera sartzen.

 Baita aguro atera, meza bukatu baitzen,

 Bazkalondoan, bapo, otoitzak egiten

     Saiatuko al-giñen!

 

               V

     Arrañ beharri zabala,

     Hunki jin hizala

     Gure mahañiala!

 Ikhustiak ematen deitadan plazera!

 Esparantxarekila janeko haidala,

     Ene lagünekila...!

 

 Arrai belarri andi,

     Ongi etorri adi

     Gure maiera sarri.

 Ire ikustea niretzat duk pozkarri!

 Berriz noiz jango auten pentsatzen nauk ari,

     Jaki aboragarri...!

 

         I

         Ipui onen muiña ulertu ahal izateko, jakin bearrekoa da «bi sentoralak»

 (erromesak, alegia) emakumezkoak direla. Larrasketa'k dio: Ceci évoque le

 «pélerinage» de deux jeunes filles en compagnie d'un jeune homme». Gure

 euskerak utsune aundia dizu ar-emetasuna ezin bereizi ontan; satira eder au

 dugu lekuko paregabe. Ene ustez, Larrasketa'k lentxeagoko uts berbera egin digu

 «beitziren» aditz-jokoa ezarriz. Etxahun'ek «beitzien» (ots, «baitzuten»)

 kantatu bide zuen, intransitivoan ere ezpaidute, «r» ori oguzten Zuberoatarrek.

 Paperera lenengoz aldatu zutenak erantxi zioten, noski, transitivoa

 intransitivo biurtzen duen letra ori. «Bi sentoralek debozione txipi bat zuten»

 eta ez «ziren». Utsegite bat delako aditz-forma ori, aldatu egin dugu

 Zuberoatar euskalkiko textuan. Zillegi eta barkagarri bekigu aldakizuntxo au.

 Irugarren neurtitz lerroa librexamar itzuli dugula bixtan dagoen gauza da. Ez

 nuen, ordea, beste biderik ikusten.

 

         II

         «Giñan», Zuberoa denean edo geienean beintzat «ginen» esan oi da. Emen,

 ordea, «ginandin» ageri zaigu. Ba-liteke Barkoxe-Eskiula inguruetako aldakuntza

 bat izatea, edo nun-nai erabilli oi den aldakuntza, Gipuzkoa'n «gera» eta

 «gerade» bezala adibidez.

         «Ondoz-ondo», bata bestearen ondoren, alegia, igaroko ziren Eskiula'ko

 irian barrena, jendearen bixtan alkarrelkin pasatzea ezpaitzen egoki, baiñan,

 bein Ihasi'ko oihanera iritxi ezkero, alkartuko ziren, basoan ezpaitzen

 arriskurik iñork ikusteko.

         «Hala hitzak beiküntin», itzez-itz itzulirik, «Ala itzak baigenituen»

 da. Ots, «beit-günti(a)n» (bait-genituen), aurrizkiaren «t» azken letra jausiaz

 eta aditz-jokoaren «g» letra «k»n gogortuaz. Aditz-joko au berbera laugarren

 ahapaldian ageri zaigu, «güntila», gipuzkeraz «genituela». Azken ontan itz

 mugatu gabe batekin uztartzen zaigu, ots, «bazkal-ondun güntila OTHOITZIK

 erranen» eta onetxegatik ba-dirudi zerkiak (akusativoak) singularrean bear

 lukela, au da, «günian», gipuzkeraz «genduen». Ez ote da «otoitzik» forma

 mugatugabea «otoitzak» pluralaren utsegite bat? Gaiñerakoan, aditz-jokoa legoke

 gaizki gure ikusmira laburrean. «Hala hitzak beiküntin» esakera bitxia da

 guretzat. Onatx, beronetaz Jon Mirande euskal-idazle jakintsuak dioguna:

 «II'garren ahapaldian. «Hala hitzak beiküntin»: hori da «hala hitz (hartu)

 beikünin» edo zuen euskalkian «ala itz artu baigenduen», ots, «orrela itundu

 giñalako», «itunben hori egin genduelako». Zuberoatarrez itz eman («hitzaman»

 diogu geuk) agindu esan nai du.»

 

         III

         Irugarren eta boskarren ahapaldiak lizun-jarioa dutela dio Larrasketa

 apaiz jaunak, ... «la satire est finement obscène, strophes 3 et 5. Les deux

 scènes, traitées en termes sobres, sont suffisamment voilées». Guretzat

 beñepein, Bidaso'z onuzko euskaldunentzat, alegia, zearo estalita gelditzen da,

 lizunkeri kutsu orri igarri ahal izateko ezpaitio zirrituri zabalik uzten.

 Irudipenari lan-eragin bear zer esan gura duen asmatzeko. Zuberoatar

 mentalitate-senak, ordea, bereala igartzen dio, noski, «arrañ» itzaren

 zentzuari eta eztu besteren bearrik Etxahun'en asmo biurria bete-betean

 jasotzeko. Argibidez, Miranda-Aiphasorho jaunaren itzak aldatuko ditugu,

 baiñan, ala ere aitortu bearrean gera, zentzu orri garraizkiola, zerbait arrea

 edo alkarren kontrakoa arkitzen dugula. «Arrañ bat han ederra ezin-heltin

 jaten» —dio gure adiskide onak—, «ezin-heltin» Zuberoatar izkuntza bat da

 «ezindurrik», «indargeturik» esan nai duena. Ibillaldiaz nekatuta baitzeuden,

 bi erromesek indarrak berritu nai dituzte arrai bat janaz; baiñan beldur naiz

 delako janaldi horrek, indar emateko ordez, areago auldu ditukela ezen

 III'garren eta V'garren ahapaldiko arrañ horri zuk ez ba diozu maleziarik

 arkitu, bejondeizula! Alabañan, delako arraia Venus'en ugiñetan igerika laket

 izaten dena duzu, ots, metafora gabe mintzatzeko, gizontasunaren seinale ta

 lankeia den giza-soin-atal baliotsu hura...».

 

         IV

         Lenago aipatutako aditz-jokoaz gaiñera esanbearrik gutxi daukagu.

 Itzez-itz: «Ara nekaturik irixten» litzake. Gu tankera ortako Gipuzkoa'ko

 esakera jator batez baliatu gera. Azkeneko neurtitz lerroa ere aldaturik eman

 dugu.

 

         V

         Larrasketa'k diogunez, geroaldiaren ezaugarri -en da Barkoxe'n. Beraz,

 «jango», «janen» esaten dute. Alabaiña, ahapaldi ontan Etxahun'ek Eskiula'ko

 geroaldi tankera bereizia darabilgu, ots, «janeko». Ez ote era ontan gure bi

 geroaldi-formak alkar josita? Jan-en-ko, ta emendik jan-e-ko? Azkeneko lerroa

 aldaturik eman dugu jatortasunaren begirunez.

 

 


inprimatu