inprimatu
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Izenburua:
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Sinadura:
Etxahun / Jon Etxaide
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Etxahun"c" (Barkoxe)

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1962 III-IV Esku-azalak
Orrialdea:
94-107

Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz

 

Aldapeko

 

Gaztalondo'ko neskatilen

 

                       I

 Bi berseten huntzera nüzü abiatzen,

 Gaztalondo handiko neskatila gazten.

 Nahi othe dütienez dirade trüfatzen;

 Intertan gaxuak etxetan zahartzen.

 

 Orra non asten naizen bertso batzuk jartzen,

 Gaztalondo'ko neskak aditu ditzaten.

 Naitasuna dienaz dira maxiatzen,

 Orrengatik gaixuak dira neskazartzen.

 

                       II

 Hamar etxekalhaba ba-dirade aizo:

 Nurk zer estakürü din bethi dirade so.

 Algargana bil eta erriz-erriz gero:

 Ai! Zer denbora hori! Eztait nuiz artino!

 

 Amar neskatxa gazte dira auzokide,

 Kale aitzeki billa beti ernai daude.

 Alkarrengana bildu algara ta parre;

 Ai zer bizimodua! Ez jakin noiz arte!

 

                       III

 Gaztalondo handiko hiru etxekalhaba

 Abiatü izan dira Maidalena'ra.

 Bideti ützülirik juaiten Landa'ra,

 Entzünik xalantak zaitzela jun hara.

 

 Gaztalondo aundiko iru neska gazte

 Madalena aldera abitu dirade.

 Bideari utzirik, Landa'ra jo dute,

 Mutillak an direla ikasi baitute.

 

                       IV

 Sentorale haiek egüna segreki

 Igaran ükhen die Muntorieseki;

 Utzültzian horra Soskori aldeti,

 Madalena'n zirela erakusti gati.

 

 Erromes neska aiek eguna ixilik,

 Muntori'n pasa dute mutillekin pozik;

 Etxera itzultzean, orra Soskori'tik!

 Madalena'n zirela erakusteatik!

 

                       V

 Persuna gaixo horiek etxera ziradin

 Uha eta eñhez ziren ezin bestin;

 Flakatürik zirala plañitzen ziradin,

 Ezi bidaje handin izan beitziradin.

 

 Pertsona gaixo oiek etxera etortzean

 Neka-neka egiñik, ezin egonean,

 Makaldurik zeudela kejatzen zirean,

 Ibiliak baitziren bidaldi luzean.

 

                       VI

 Etxekuak arratsen trixtetzera dira,

 Beldürtürik alhabak eri dütiela,

 Ezpeiteiere jaten üsatü bezela

 Landa'n jan baitükie kustilla sobera.

 

 Etxekuak arratsen goibel jartzen dira,

 Bildurturik alabak eri dituztela,

 Ez dutelako jaten oi duten bezela,

 Landa'n janik baitaude saieski sobera.

 

                       VII

 Neskatila gaztik ohilatü arrunt,

 Amek terrixot bat begiratü ondun,

 Horiek ez nahi, alegia ez hun!

 Landa'rik beitie bia phitxer kholkün.

 

 Neskatilla gazteak oiera segidan,

 Amak baso bat ardo diotela eman;

 Txarra dela egiñaz, ez dute nai edan,

 Irentsi baitituzte biña pitxer Landa'n.

 

                       VIII

 Muntoiesak, ziek naizi'estunatzen:

 Barkoxe'n tüzieia emaztik txerkatzen?

 Untsa dakizie eztiela zien,

 Ezpa'zie haboro biñatze lanthatzen.

 

 Muntoritarrak, zuek nauzute arritzen:

 Barkoxe'n dituzute andreak billatzen?

 Orra, bada, nik esan, jai duzute emen,

 Ezpa'duzute masti geiago aldatzen.

 

                       IX

 Muntoi'ko mothikuk, abisa zitie:

 Landa'n emaztiak haita itzatzie:

 Hurak kuntent dira godalerik gabe,

 Mestüraz eta broiaz asia ba-die.

 

 Muntori'ko mutillak ernai zabiltzate,

 Landa'n zuen andreak auta itzazute;

 Aiek kontentu dira ardorikan gabe,

 Taloaz eta aiaz asetuak daude.

 

                       X

 Barkoxe'k'emazten üsatü legia:

 Zopak jan tienin, arduz godalia!

 Ez Muntoin bezala, hur erdi lohia

 Bargera-xilutara üharriz bildia!

 

 Emakumeak Barkoxe'n dute usario,

 Zopak jan aurrena-ta basoa ardoz gero;

 Ez Muntori'n bezala, ur zikiña naiko

 Erreketan bilduta, ai zer pozkario!

 

                       XI

 Barkoxe'n nahi denak gaiaz paseatü,

 Zaragollak behar-tü untsa butuatü:

 Ezi faxeria izan zaikü heltü

 Emaztek diela gizun bat osatü.

 

 Barkoxe'n nai dezanak gauaz paseatu,

 Galtzak bearko ditu arras ongi lotu;

 Izan ere gogorrak ditugu aditu:

 Emakumek gizon bat dutela irendu.

 

                       XII

 Gaztalondo handin, ibar-lür gizena!

 Sentho ere beita han azirik dena,

 Hankorik hartzera ihur ezin deña,

 Beldürrez hen heztik eman dizen phena.

 

 Gaztalondo aundian ibar-lur gizena,

 Sendo askoa beita an azitzen dena;

 Iñor ez da ausartzen an andre artzea,

 Bildurrez ezitzeak neke ematea!

 

                       XIII

 Gaztalondo handiko ahüñe senthua,

 Eri lüzaz egonik, iruski sendua!

 Zure gaitza baliman etzüzün, gaxua,

 Arauz gaiherdiko zerena gaxtua!

 

 Gaztalondo aundiko antxume sendua,

 Eri egon ondoren, zoriontsu ua!

 Ire gaitza, iñolaz, ez ukan, gaixua,

 Gauerdiko intzaren irudi gaiztua!

 

                       XIV

 Gaiherdi alteko zerena ümitik

 Eritzen ümen-tü neskatila gaztik.

 Eta sendotzeko behar hilabetik:

 Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzik!

 

 Gauerdi inguruko intzaren eziak

 Eritzen omen ditu neskatxa gaztiak;

 Berriz sendatu arte, zer illabetiak!

 Iru, lau, bosi, sei, zazpi, zortzi, beratziak!

 

                       XV

 Neskatila gaztik, abisa zitie!

 Gaiazko zererari ihes egizie:

 Segretian zunbait libratürik ere,

 Jakiten direnak haboro dirade.

 

 Neskatilla gazteak erne zabiltzate,

 Gauerdiko intzaren iges joan zaitezte;

 Isilpean banaka libraturik ere,

 Jakiten diradenak makiñabat daude!

 

                       XVI

 Khantoren egilia da ezkuntzeko,

 Emazte baten nahiz mudela huntako:

 Edale, gormanda, ahuel, «mari-mothiko»:

 Gaztalondo'n fida niz ediren halako.

 

 Bertso oen egillea dago ezkontzeko,

 Emazte baten naiez iduri ontako:

 Edale, jale, alper ta «mari-motiko»,

 Gazlalondo'n ziur naiz dutela arkituko!

 

         I

         «Bi berseten huntzera nüzü abiatzen», esaten digu Etxahun'ek

 Gaztalondo'ko neskatillai eskeiñitako ziri-bertso zoragarri auetan, eta lasa-

 lasa amasei bertso edo aliapaldi botatzen dizkigu. Beste nunbait, berriz, «Bi

 berseten huntzera niz abiatzen» (Sur un procés... Lhande-Larrasketa'ren

 77'garren orrialdean) eta amar ahapaldi jartzen dizkigu illaran. Berebat «Bi

 berset horiez» eta amar bota (70'gn. or-ald.) eta «Bi berset dolorusik» eta

 amasei kantatu gutxieneko... (87'gn. or-ald.). Gaiñera, Etxehun'ek noiz-nai

 darabillen «berset» itza ez dakarte Lhande'k eta Larrasketa'k beren iztegitan

 eta gaurko frantzesean itz onek (verset) beste zentzu bat dauka, gaztelerazko

 «versiculo», alegia. Ona, guztiontaz Jon Mirande-Aiphasorho Zuberotar

 euskaltzaleak ematen dizkigun albiste zoragarriak:

         «Berset» itzak esan nai du, nik dakidan zuberotar euskalkian,

 «ahapaldi» edo erderaz «strophe». Emengo erderatik jesana dugu itz hori,

 dudarik batere gabe, eta egia da gaurko frantzesean «verset» itzak Biblia'ko

 «versiculo» baizik ez duela esan nai; bañan leenago, «verset», baita «vers»

 itzak ere, neurtitzetan egindako edozein komposizinoa adierazten zuken;

 zuberoatarrez ere, naiz «berset» ahapaldi bat izan stricto sensu, neurtizketa

 esan nai du lato sensu (cf. Etxahun ta Otxalde'ren arteko kobletan, 2'garren

 ahapaldian «Bersetez eztüzü (id est Etxahun) hanbat orai oküpatzen»). Bestalde,

 jakin bear duzu «bertso» itza ez dugula erabiltzen, orain beintzat, ez eta

 «bertsolari» itza ere (1); neurtizlari errikoietan «koblakari» deitzen diogu

 beste batekin neurtitz gudukan diardunari (naiz ez darabilgun «kobla» itza), ta

 «khantore-egile» edo (bakanago) «berset-egile» edozein neurtitz suerteak egiten

 dituenari. «Bi berset» egitera dijoala diosku Etxahun'ek, eta amasei botatzen

 dizkigu, bañan ori mintzatzeko manera bat besterik ez da, susmatu duzun bezala,

 «zenbait» adierazteko. Gisa berean, ene senitarteko emakumeek onela asi oi

 dituzte guri igorritako eskutitzak: «Bi herroka igorten deiziet gure berrien

 zier emaiteko...» ta gero, ba dira berrogoi t'amarren bat «herroka» edo lerro

 olako... Frantzesez ere esaten da: «Je vais vous dire deux mots...», naiz

 berrun esatera zijoazen...».

         Ahapaldi berberan beste esakera bitxi au ageri zaigu: «Nahi othe

 dütienez dirade trüfatzen». Itzez-itz: «Maite ote dituztenaz dira (de)

 maxiatzen». Aditz-jokoaren aurreko othe orrek txunditurik uzten gaitu alderdi

 ontako euskaldunak. Ona emen, bertso-lerro oni buruz Mirande jaunak dasaiguna:

 «Nahi othe dütienez dirade trüfatzen»: ori ulergaitz samarra da, Zuberoatar

 batentzat ere: geienetan «trüfatzia» norbaitez burlatzea esan nai baitu ta

 orduan neurtitzak «se burlan de los que las quieren» esan nai luke, BAÑAN

 «OTHE» ORREK BA DIRUDI SOBERAKIN LITZAKELA; alaz ere, nik uste dut «trüfatzia»,

 ez bakarrik norbaitez burlatzea, bañan baita «gauza bati ajolik ez ematea» esan

 nai duela ta orduan «-ez» (dütienez) ori ez litzake «mediativo» delako izen-

 kasua, baizik «dubitativu» aditz-terminazioa (laburdi-benafarreraz «-etz) eta

 zentzua litzake «les es indiferente si acaso se las quieren (o no») (2),

 akzentua «dütiénez» izaki. (Lenengo kasuan «dütienéz» litzake). Neurtitza

 orrela akzentuatuz (dütiénez, alegia) irakurri diet Zuberotar zenbaiti, ta

 zentzua goian esan bezala erantsi diote». Arrazoi mardulak botatzen dizkigu

 Zuberotar olerkariak bigarren zentzu onen alde. Ni neu ere ortaratu nau

 zalantzarik egiteke. Alabaiña, gu librexamar ari geran ezkero gure itzulpenean,

 lenengo interpretaziñoa errespetatzea erabaki dut, zentzu onekiko soberakin edo

 eragozpen litzakean othe baztertuz eta «trüfatü»ren ordez «maxiatu» Gipuzkoa'ko

 itz xarmanta erabilliz. Iñork, ordea, itzez-itzezko zentzuari obeto

 ba'lerizkio, bertantxe ipiñiko dugu au ere, eta bakoitak nai dezana auta beza:

                 Orra non asten naizen bertso batzuk jartzen,

                 Gaztalondo'ko neskak aditu ditzaten.

                 Maitatuak diranentz eztira kezkatzen,

                 Orrengatik gaixuak dira neskazartzen.

         Neurri-mugak eskaturik «ote» kendu bear izan dugu, baiñan, eztu ere

 bear-bearrezko esaldia zalantzakorra izan dadin. Ala ere, obekiago matizatuta

 legoke «maitatuak ote diranentz», ots, maitatuak ote diran ala ez. Neurriak

 bearturik, guk nai bezala borobiltzerik eztugulako ahal izan bertso au, beste

 esangurari nagusitasuna eman diogu.

 

 (1) Ala ere, oartu naiz, Etxahun'ek, iñoiz edo, «bertsularia» esaten duela («Bi

 berset horiez», 70'gn. orrialdean).

 (2) Danok dakigu -etz edo -entz atzizkiak (egingo duenentz), egingo duen ala

 ez, esan gura duela.

 

         III

         Landa, Zuberoa eta Biarnoa mugaldeko iri baten izena izaki;

 frantzesezko izen ofiziala Lanne dizu. Maidalena, berriz, Atharratze, Zalgize

 eta Barkoxe arteko baseliz goitia. «Xalanta», maita-laguna, amorantea da.

 Jatorrago iruditu zaigu, ordea, bere truk «mutillak» jartzea.

 

         IV

         Frantzesezko Montory oraingo euskaldunek Muntori edo Muntoi esaten

 dute. Forma au, ordea, euskerakizun bat besterik ezta,, Motriko, Mutriku bezaia

 edo Mondragón, Mondragoe. Alabaiña, Montory'k ba-dizu euskal izen zaharra, ots,

 Beroriz, Berorize. Izen au, ordea, gaur ezaguna eztalako eta neurriz silaba bat

 geiegi artzen zuelako (Mun-to-rin, batera eta Be-ro-riz-en, bestera), gaurko

 euskerakizuna erabiltzea erabaki dut. Gaiñera, Etxahun'ek ere izen au darabil.

 Azkeneko bertsoa, «Madalena'n zirela erakusteatik» barkakizun bekit. Neurriak

 bearturik —beste errankizun batera ez jotzekotan— bi ateraldi nituen: «erakuste

 gatik» edo «erakusteatik». Egia, azkeneko ontan kausagarri den atzizkiaren «g»

 letra galtzen dela, baiñan, bertsolarien artean zillegi da galtze au eta ezta

 bestea bezain gogorra gertatzen.

 

         V

         Ahapaldi ontako bigarren neurtitz-lerroan «Uha eta eñhez» dio

 Etxabun'ek. Eñhe = neke da. «Eñhea, eñheia, = fatigue, peine, diotsa Lhande'k,

 eta frantzes jatorrikotzat dauka itz au, izarño bat ipintzen baitie

 aintzinetik. Orobat Larrasketa'k, «enhe, eñhe, = se fatiguer; eta jatorriaz

 onela dio: «mot apparenté prob. au fr. ennuyer, mais la forme directement

 empruntée est difficile à preciser». Uha, Lhande'ren iztegiak (Larrasketa'k

 eztakar) «bato» itzultzen du. Guztiontaz, Mirande Aiphasorho jaunak eman digu

 albiste ederrik: «Boskarren ahapaldian: «uha eta eñhez ziren ezin bestin»;

 «uha» onomatopeia bat da, frantzesez «uf» bezela, indarka bat egin ondoren

 ateratzen den asperena. (Ba dakit «uha» edo «uhe» makilla ere dela euskalki

 batzuetan, bañan Zuberoan ez dut sekula itz ori entzun; «makhila edo «zahá

 (r)o» esaten dugu). «Eñhee» aldiz, nekadura da; eñhatu = nekatu; eñherik =

 nekatuta. Mitxelena'k esan zidanez —darraikio Zuberotar olerkariak—, gure itz

 ori esakera komun zatekean «aunatu»'tik dator, ta izpidean dagoela deritzait».

 Nik, auxen besterik eztut gaiñeratu bear: «Uha eta eñhez»'en ordez,

 gipuzkerazko «neka-neka» esakera polita ezarri dutela. Azken ahapaldiko «ezi»

 (donc, puisque, car, en effet, Lhande'ren itzulpenak), aditzari «bait»

 aurrizkia erantxiz gipuzkeratu dugu.

 

         VI

         «Ezpeiteiere», Larrasketa'k «ezteielakoz» itzultzen du eta guk itzez

 itz «ez dutelako» itzuli dugu. «Jan baitükie» (baitukete), ene ustez, «jan

 baitute, noski» itzuli bear da. Ala ere, itzulpena libreago eman dugu, ots,

 «janik baitaude».

 

         VII

         «Ohilatü arrunt», «se coucher tout de suite», itzultzen du

 Larrasketa'k. Urbil-urbilletik jarraitu natzaio zentzu oni. «Terrixot», katillu

 da, baiñan guk baso itzuli dugu: ez, noski, orain ardoa basotik edaten delako

 —antziña ba-dakigu katillutik edaten zena eta oraindik orain ere Galizian

 oitura ori da— neurtitzaren eskabidez baizik. «Landa'rik beitie bia phitxer

 kholkun», ene ustea zenez eta Mirande jaunak sendoetsi didanez, ez da itzez-itz

 artu bear, alegia, biña pitxer kolkuan gordeta etortzen zirela, bi pitxer ardo

 edanda etortzen zirela baizik. Itzez itz ezpada ere, zentzu onekin itzuli dut

 nerean. «Bia», «bira»'ren laburpena da, Jon Mirande'k gaztigatzen didanez eta

 Lhande-Larrasketa'k dakartenez eta bere esangura «bakoitzak bi» omen, ots,

 gipuzkerazko bina edo biña. «Alegia» itzaren zentzua Zuberoa'n, Lhande'k eta

 Larrasketa'k dakartenez «en simulant» oi da, ots, gaztelerazko «simulando»,

 «fingiendo». Nire itzulpena irudi ontara artu bedi: «Txarra dela (itxurak)

 egiñaz, ez dute nai edan». Euskerari zillegi zaizkio orrelako murrizteak, batez

 ere itz neurtuak agindurik.

 

         VIII

         «Tüzieia» aditz-jokoa bitxi eginen zaie, noski, gure alderdiko

 euskaldunai. Ori esakera ditekenik ere ezin sinisteraiño, bearbada. Populuak,

 ordea, aditz-jokuok lepo-eginda erabiltzen ditu geienbat. Osatzen baldin

 ba'dugu, ordea, «dütüzieia» gelditzen zaigu eta au, gure «al-dituzute» izaki.

 «Untsa dakizie eztiela zien» (ongi dakizute ez direla zuentzat), neurriak eta

 oskidetasunak eskatuta lasaiki itzuli dut, giputz-bizkaitarren esakera polit au

 sartuaz: «jai duzute», ots, denbora galtzen ari zerate, zer egiñik ezpaiduzute.

 «Biñatze», zalantzarik gabe «mahasti» bezala darabil emen Etxahun'ek.

 Larraketa'k eztu aipatzen itz au, eta Lhande'k inguruka. Onek, «mahasti»

 adierazteko «biña-berse» eta «biña-berje» itzak jartzen ditu. Biña-berjetu, -

 tze, Zuberoa'ko Zalgize'n, «planter un champ en vignes» omen. Nik, neurriak

 bearturik «masti» jarri bear izan dut. Barkakizun bekit.

 

         IX

         Ahapaldi ontan ezer gutxi daukagu esateko. Soilki, auxe: «Godale»,

 salda eta ardo nahastea omen eta Larrasketa'k dionez eltzekariaren ondoren

 artzen da. Bearnesez «goudale» esaten dute, aipatutako jaun apezak dionez, eta

 Lhande'ren aburuz frantzes zaharretik dator itz au. Guk, «ardoa» itzuli dugu

 soilki.

 

         X

         Ahapaldi ontan «arduz godalia» esaten digu Etxahun'ek. Au, ene ustez

 bitara interpreta diteke: Godalia, ots, ardo-salda, ardoaz laguntzen zutela, au

 basotik edanaz, edo bestela, godalia saldari esaten dio soilki eta ortara,

 arduz godalia izanen litzake egiazko godalia, ots, ardo-saldo. Zalantza

 auekatik itzulpena libre eman dut, «basoa ardoz» jarririk. Baiñan, ez legoke

 gaizkiago «salda ardoz», zentzua orrela dela jakin ezkero. Bi azken neurtitzak

 oraindik lasaiago itzuli ditut giputz-mintzairak ala eskaturik, batez ere

 «bargera-xilutara üharriz bildia» (erreketako bargera-zulotara uraren oldarrez

 bildua). Mirande'k iaioki aditzera emanen digu orain zernolako ziren «bargera-

 xiluak». «Barga» zen leenago —dasaigu Zuberotar olerkariak— liñua garbitzeko

 tresna bat (orrazi baten antzekua zela uste dut) eta garbitze lan ori «bargera»

 deitzen zen —biarnes itzak dituzu noski barga ta bargera—. Urean egiten zen,

 erreka bazterreko zulo batzuetan: oriek dira «bargera-xiluak»; üharria da

 uraren oldarra, edo ur oldartsua. Frantzesera onela itzul diteke: «de l'eau à

 demi boueuse que le courant a conduit dans les rouissoirs». Gure itzulpenean,

 bertsolariaren ideia nagusia jasotzearekin aski-etsi dugu.

 

         XI

         Ahapaldi ontan, azken neurtitz lerroan itz bat aldatu dugu Lhande-

 Larrasketa'ren tekstotik; ots, «zehatü»'ren ordez «osatü» ipiñi dugu, Jon

 Mirande'k dionez, Etxahun'ek ala kantatu baitzuen, baiñan, bertsuarer

 gordinkeriak izuturik, nunbait, Lhande-Larrasketa apaiz jaunek aldatu egin

 zuten iztxo ori xamurrago baten truk. Larrasketa'k, «zehatü»'ri ipiñitako

 oarrean dio: Hala erraiteko. Beraz, ezta dudarik aldatua dagoela. Osatü,

 Zuberoa'n, txikiratu, irendu da, eta zehatü, ostera, zigortu, astindu, ezi,

 menderatu. Gure estudio-lanak, ordea, eztu zillegi aldakizunik eta Etxahun'ek

 esan bezalaxe ipintzen dugu. Mirande jaunak dizu itz: «XI'garren ahapal-

 diaren azkenengo neurtitza honela damate Lhande-Larrasket'ek: «Emaztek diela

 gizun bat zehatü», bañan jatorrizko versionea hau zen herriak dioenaz: «Emaztek

 diela aphez bat osatü» (osatü = irendu, zikiratu); beraz, aukera ba duzu bi

 versionean artean». Geroxe, ordea, beste eskutitz batean onela zuzendu zidan

 Mirande jaunak: «Egiari berea zor baitzaio, esan bear dizut, beste Zuberoatar

 batzuekin itz egin ondoren, XIgarren ahapaldiko neurtitza «emaztek diela gizun

 bat osatü» zatekeala lenengo versionean, ta ez «aphez» bat, orain kantatzen

 duten bezala. Oraindik oroitzapena ba da erriaren tradizioan Barkoxe'n emaztek

 gizon bat zikiratu omen zutela, ez dakit noiz». Irugarren neurtitz-lerroa ezik

 —oni lasaitasun pixkabat eman diot— beste denak, esaterako, itzez-itz itzuliak

 daude. Jakingarri gixa esango dut «zaragollak», «culotte courte d'homme»

 itzultzen duela Larrasketa'k, eta «faxoria», «contrariete». Botoiari, berriz,

 eztiogu aditz-tankerarik ematen gure aldean eta orregatik «butuatü» ordez, lotu

 ezarri dut. «Behar-tü»'ren tankerako aditz-murrizteak (tü = dütü = ditu)

 eztitugu aurrerakoan aipatu ere egingo, itzetik ortzera ageri baitira.

 

         XII-XIII

         Amabigarren eta amairugarren ahapalditan «sentho» ta «sendo» itzak

 ageri zaizkigu. Lhande'k, zenbait esangura eraxten dizkie itz abei. SENDO'ri:

 bortitz, osasuntsu, zangar, iraunkor. SENTHO'ri: fort, bouillant, par nature,

 heureux, chanceux. Larrasketa'k, SENDO, guérir, dela dio, ots, gure «sendatu».

 Beraz, «sendo» infinitivo tankerako aditza da, -tu atzizkiarekin bukatu

 bearrean -o atzizkiarekin bukaturik. Larrasketa'k berak dio asendatuko»,

 «sendoen» edo «sendoko» esaten dela eta «sendaturik», «sendoik». Beraz

 zalantzarik eztago XIII'garren ahapaldiko «Eri lüzaz egonik, iruski sendua»,

 «gaixo luzaro egonik, zorionez sendatua» dela. Alabaiña, itzulpen au ain egoki

 etorriarren, Larrasketa'k eztio ahapaldi ontako «sendua»'ri bere iztegiko

 zentzua eraxten. Emengo oarrean, SENDO, de tompérament ardent, bouillant, dela

 dio, eta egia esan, adierazpen orrekin nik eztiot zentzurik billatzen. SENTHO,

 berriz, Larrasketa'k bere iztegian dionez, alerte et vigoureux à la fois, dela

 dio. Nahaste auek direla-ta, argi billa betiko iturrira jo bearrean arkitu

 nintzen. Beraz, mintza bekigu, oi bezala, itsumutil ari zaigun Jon Mirande

 jauna, SENDO eta SENTHO itzai zer zentzu dagokien jakiteko. «Sentho» —dio gure

 adiskide onak—, bortitz, osasuntsu, zangar, etc. da baiki; beste euskalkietako

 «sendo» itza bezala. «Sendo», aldiz, guretzat, aditz bat da, «sendotü»'ren

 aldamenean darabilguna, intransitivu denean «curarse, sanarse» esan nai baitu,

 ta transitivu denean «curar», «sanar» (zuen euskalkian «sendatu» bezela).

 «Sendotüko da edo sendoko da» = se curará; «sendotzen da» -= se cura edo se

 está curando; «sendorik da, edo sendoa da», se ha curado; «sendotürik da»,

 gauza berdiña esan nai du, bearbada «nuance» txiki batekin: sendabide baten

 eragiñagatik sendotzea, esan naiago luke; «sendorik», berriz, berez sendatu

 dela esan nai luke, nik aditzen dudan legez. Dena dela, neurtitzak au esan nai

 du, ezbairik batxo ere gabe: «Gaxorik luzaro egonda, zorionez sendatua», ta

 orrialde zolan datorren oarra (Lhande-Larrasketenean, alegia) «SENDO, de

 tempérament ardent, bouillant», uts bat da». Arrigarrizko utsa, izan ere,

 Larrasketa'k garbi adierazten baitu iztegian SENDO aditz infinitivuaren zentzua

 ezagutzen zuela eta ez ditake uler nola itxutu zitekean ain garbi ikusten den

 bertsoan. Gaiñeratu dezagun, «uruski sendoa»'ren ordezko «zorionez sendatua»'k

 neurriz gaiñezka egiten zigula eta orretxegatik bi aukerabide oetara jo

 bearrean arkitu naiz: «orain sendatua» edo «zoriontsu ua». Nik, azken onen alde

 egin dut, baiñan nai dezanak alda lezake obeto ba'derizkio.

         Ona, orain, amabigarren ahapaldian, «Gaztalondo'ko neskatilen» deritzan

 bertso sailleko bi errenkarik biurrienak, zaillenak, illunenak, giputz edo

 bizkaitar batentzat beñepein:

                 Hankorik hartzera ihur ezin deña,

                 Beldürrez hen heztik eman dizen phena.

         Zer da «deña»? Zer da «heztik»? Zer zentzu erantxi nai izan zien

 Etxahun'ek bi bertso lerro auei? Bekigu, orain ere, itsumutil, Mirande-

 Aiphasoro jauna, ezpaitut beste iñun arkitu ahal izan mataxa biurri auek

 arilkatzeko laguntasunik. «Deña» ori —dio Zuberoatar euskal-olerkariak—

 frantzes aditza «daigner» (dignar) duzu, dudarik gabe; egia esateko, erderakada

 itsusia da, banan, dakizun bezala, irudi ba'zaie aren bearra ba dutela...

 «Beldürrez hen heztik eman dizen phena»: «heztik» (hezteak) ezi = domar, aditza

 da, ez ezti adjektivua (azkenengo hau guk ere h'ik gabe oguzten dugu; dizen ez

 da dezaten, orrialde zolako oarrak dioen bezala, bañan «diezaien» (dizaien);

 frantzes ahapaldiaren azken bi neurtitzak honela itzul ditezke: personne ne

 daigne prendre qui que ce soit de la-bas (emaztetzat, alegia), de peur que leur

 dressage (id. est, emazte orien ezteak) ne leur cause du travail (ain baitira

 ezigaitzak Gaztalondo'ko lurretan eziak direnak)». Gure itzulpenean Etxahun'en

 esangura gardenagotzen saiatu gera, Zuberotar koblakariak «emakume» itza (ots,

 «hankorik hartzera», ango emakumerik artzea baita) aipatu gabe ulergarritzat

 jotzen baitu; baiñan, itz au igarri ezik, ahapaldia zentzugabe gelditzen

 delako, jartzea erabaki dugu. «Deñatu» = daigner = dignarse, itzaren ordez,

 zentzuz aldaturik, «ausartu» ezarri dugu, bertsoa jatorrago gelditzen baita.

         «Baliman» eta «arauz» itzaz Jon Mirande gure adiskidearen iritzia

 aldatuko dugu emen oso-osorik. Ala guziz ere, olerkari Zuberoatarra arrazoi

 osoaren jabe izanarren, itzulpena bide lasaiago batetik egitea erabaki dugu,

 gure asmoa, argiro esan dugun bezala, Etxahun'en bertsoak gipuzkera jatorrean

 (zeatzago, gipuzkera osotu jatorrean) ematea baita, ots, emengo bertsolari

 batek kantatuak bailiran, eta xede onek itzulpen-lokarriak urratu-erazten

 dizkigu maiz-aski. Alabaiña, Etxahun'en iztegi bereizia ezagutu nai dezanak,

 irakur bitza zaleki Jon Mirande'ren zerrenda kutsugarriok. «Baliman» esan nai

 du «agian», baiñan itz orrek laburdi-benafarreraz duen esangurarekin, au da,

 «esperantza dut», ta ez gipuzkeraz bezela, «bearbada», «apika». Ahapaldi berean

 (13.garrenean) «arauz» («auz» oguzten dugu) ez da erderakada bat —naiz itz

 andana bat darabilzkin, Etxahun'ek syntaxis oso jatorr dauka beti— itz ori ez

 da emen pospozizio bat, «segun» esan nai lukena (ori adierazteko «arabe (r)a»

 esaten dugu, Manexek bezala, ta itz ori orien euskalkitik artua dugu ere, nik

 uste), bañan adverbio bat, zentzuok dituena: pentsatzen dut, uste izateko da,

 dirudianez etc. «Noski» itzez itzul dezakezu zure euskalkian.

 

         XVI

         «Mari-mothiko» itzari buruz, nik uste, Zuberoatarrak eta giputzok bat

 gatozela zentzuari dagokionez. Gipuzkoa'rik geienean (Naparroa mugaldean izan

 ezik) «marimutil» esaten dugu, eta Azkue'k eta Lhande'k dakarten zentzua baiño

 —hombruna, muchacha revoltosa, amiga de andar entre muchachos (Azkue); marie-

 garcon, jeune fille qui aime frequenter les gargons, eta areago ere bai, fille

 de moeurs douteuses, (Lhande)— Mirande'k ematen diona edatuago dela uste dut.

 «Nik ezagutzen dudan Zuberotar euskalkian, dio Mirande-Aiphasorho jaunak,

 «mari-mothiko» («may-mothiko» oguzten dugu, ta oargarri da «mothiko» ori,

 mothiko esaten baitugu bestalde) ez du «neska-mutilzalea» esan nai, ez eta

 «fille de moeurs douteuses», Lhande'k dakarren araura, bañan mutil baten

 manerak dituen neska bat, edota gizon baten rnanerak

 dituen emakume bat, frantzesez «une garçonne» edo «une femme hommasse» esaten

 dugun bezala». Nik ere beti tankera orretan entzun izan dut Gipuzkoa'n, baiñan,

 esango nuke kaso guzitan neska koskorrai aplikaturik, amairu-amalau urtetaraiño

 geieneko. Orra, ba, Jon Mirande'ren aburua itz polit oni buruz eta ene ustez,

 zentzu au gallenago dizu besteak baiño Euskalerri guzian edo geienean.

 

 


inprimatu