inprimatu
Elhartzü eta Biñau
Izenburua:
Elhartzü eta Biñau
Sinadura:
Etxahun / Jon Etxaide
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Etxahun"c" (Barkoxe)

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1962 I-II Zortzikote
Orrialdea:
65-83

Elhartxü eta Biñau

 

Aldapeko

 

 I

 Jente hunak, erranen deiziet mementin

 Zer ikhusi düdan Pau'erako bidin:

 Elhartxü eta Biñau aski aide gaitzin,

 Nihauk ikhusi tüt, Belere'ko hegin,

         Hamarna lüs eskin,

         Jokhatzen beitziadin

         Zuñ lehen jun bidin,

 Elhartxü huñez, Biñau zamari handin.

 

 Jende onak, esango dizutet pozikan

 Zer dudan nik ikusi Pabe'ko bidian:

 Elhartxu eta Biñau asarre bizian,

 Neronek ikusi'tut Belere aldian,

         Amarna lus segidan

         Jokatzekoak ziran

         Zein lenen joan bidian,

 Elhartxu oiñez ala Biñau zamarian.

 

 II

 Oren baten bürüko, Gan'era ziradin,

 Biñau'en zamaria eñhez ezin-bestin.

 Elhartxü aldiz juiten galopaz aitzinin,

 Bagoz eskalanpuak handirik beitzütin.

         Arueita handi zin,

         Gan'eko pabatin,

         Sü jauz-erazten zin:

 Biñau gaixuak hamar lüs'aisa galdü zin.

 

 Ordu baten buruko Gan'era ziraden,

 Biñau'ren zamaria neketan zebillen,

 Elhartxu eiñaletan iritxi zen aurren,

 Eskalaproi aundiak jarri baitzituen.

         Kale-arriak zuten

         Ots aundia egiten

         Ta su-gar ateratzen:

 Biñau gaixuak amar tus galdu zituen.

 

 III

 Gero zütien lanak, Pau'era zirenin,

 Hanko Proküradore ta jüjen aitzinin.

 Elhartxü aisa mintzo, diharia beitzin,

 Biñau ere bai trixte, frank'arrazuekin:

         Ais'obtenitü zin,

         Elhartxu'k bai ordin,

         Tribunal zibilin:

 Prozesa ere Biñau'k harzara galdü zin.

 

 Gero zituzten lanak, Pabe'era eltzean,

 Ango Prokuradore ta juezen aurrean.

 Elhartxu itz-jario, diru babesean;

 Biñau gaixua triste zorigaitz beltzean.

         Tribunal zibillean

         Alkartu zirenean,

         Elhartxu gallurrean!

 Auziak jo baitzuen Biñau'ren kaltean.

 

 IV

 Paueko kuntrolürak, oi! zer lan egin zin,

 Bilhutaik Elhartxü'ri lothü izan zeionin!

 Berak ere pelüka bertan lürrian zin,

 Bi beharrondutarik Eihartxü ilhagin!

         Bertan phentsatü zin

         Zer egin behar zin:

         Elhartxü'k bai ordin

 Kuntrola-erazi zin papera mementin.

 

 Pabe'ko eskribauak marka zuen egin,

 Illetatik tiraka Elhartxu'ri ekin!

 Aren peluka berriz, burutikan amil,

 Bi belorrondotatik Elhartxu ilhagin!

         Olako gizonekin

         Nola joka ba-zekin

         Atereaz etekin:

 Paper batean zion firmatu eragin!

 

 V

 Etzatin dolügarri, ai! kuntrlür jauna,

 Behar ükhenagati sinatü papera:

 Behar izan deozü, orano audela,

 Zihauek abantzatu berrehun libera.

         Elhartxü'k ezpeitzin,

         Beharrüne handin

         Paperaren ordin

 Preskebitzeko edo amandaren phüntin.

 

 Ez al-zen kupigarri, ai! eskribau jauna?

 Bear izanagatik firmatu papera,

 Bear izan diozu orretaz gaiñera,

 Zerorrek aurreratu berrehun libera.

         Elhartxu'ren sakela

         Utsikan dagoela

         Estutxo dago bera.

 Multaren ordaintzeko, nundikan atera?

 

 VI

 Bena Elhartxü'k, nula gizun galant baita,

 Berhala satifatü dizu kuntrolürra

 Eman ükhen diozü zerbütxü sarila,

 Diharü ederretan berrehün libera;

         Abertitü bera,

         Aurhide bezala

         Emakion fida:

 Aisa bilho thirakan bürüzagi dela!

 

 Izanikan Elhartxu gizon bat prestua,

 Lasai egon diteke gure iskribaua;

 Eman dizkio laister, bai, alajainkua!

 Berreun libera eder eta bostekua!

         Baiñan, baita abixua

         Oso benetakua,

         Argi ibiltzekua:

 Illeak ateratzen zela txit yayua!

 

 VII

 Pau'eko kuntrolürrak etzian phentsatzen

 Ai! Elhartxü'ren phasta zertzaz eginik zen,

 Khalamu hariz ala larrüzko hedez den,

 Buhame kasta dela gogun igaraiten;

         Deio hitz emaiten

         Eta etxekiren

         Etzola lothüren;

 Sobera lotsa dela ja basa-gizunen.

 

 Pabe'ko iskribauak etzuen pentsatzen

 Ai! Elhartxu gurea zertaz egiña zen,

 Kalamu arriz ala larruz izanarren,

 Ijito kasta zela dudarikan etzen;

         Laister dio agintzen

         Eztuela eginen

         Egonikan kartzelen:

 Alako basatiak dutela izutzen!

 

 VIII

 Elhartxü, phüntü hetan, inkiet ere zen,

 Hiru lau gaitzi bürüz abiatürik beitzen:

 Emazte gaxto baten galantago-razten,

 Prima kexakor baten emakor-erazten,

         Auher handi baten

         Agüdo-erazten,

         Eniz espantatzen:

 Elhartxü phüntü hetan aisa inkiet zen.

 

 Elhartxu'k gai oetan kezkarik ba-zuen,

 Iru lan gaitzi buruz abiaturik baitzen:

 Emakume gaizto baten onera ekartzen,

 Neskatxa asarrekor bat otzandu-erazten

         Eta alper aundi baten

         Lanerako griñatzen,

         Enaiz bada arritzen.

 Elhartxu kezkati baldin ba'zegoen!

 

 IX

 Elhartxü, behakhigü et'-erragük bertan

 Eia zertara hizan hiru lan horietan.

 Bai lanian azkarki, bena auherretan:

 Izkribatzen ari hiz huraren gañian!

         Utzak arren oithian

         Mihisia plegian

         Tabala deno lotan,

 Et'ihau bizi nunbait hor bazter batetan.

 

 Elhartxu, entzun zaiguk eta aguro esan

 Zertako ari aizen iru lan oietan.

 Bai lanian galanki, baiñan alperretan:

 Izkribatzen ari aiz uraren gaiñean!

         Bego oia pakean,

         Tanborra maindiretan

         Lo dagoen artean

 Eta eu bizi lasai baztertxo batean.

 

 X

 Nik ba-ditit bost küñat galantik halere,

 Segürki beraieki huntarzün beitie.

 Hek eni goraintziak igorten deiztade,

 Phiper eta biñagre, oliorik batere;

         Nik haier deüs ere

         Ezpeitüt deüs ere

         Nihauenik ere:

 Hati na,hi nikezü ereñak bil ba'litzade!

 

 Bost koñatu dizkiat, ederrak orratik!

 Ontasunez beteak, eztaukat dudarik.

 Goraintziak jasotzen ditut aiengandik,

 Dena piper ta ozpin, ez noski oliorik.

         Aiei zer igorririk,

         Nerea den gauzarik

         Deus ere eztaukat nik:

 Uzta jaso bezate ereind'ako azitik!

 

 XI

 Andreak gizonari:

 

 Eztik kuntrolür jaunak, ez, erran gezürrik,

 Basa-gizuna zuñ den, harek ba-dakik.

 Irati'n et'Arboti'n hik ba-dük lagünik,

 Nüzpaiko paganuer lekhik idokirik:

         Ez, ire ereñik

         Eztiagü beharrik,

         Khen hakhit hebetik,

 Eta hanti güti'igor jagoiti berririk.

 

 Eztik iskribau jaunak, ez, esan gezurrik,

 Basa-gizona nor den arek bai-baitzekik.

 Irati'n eta Arboti'n ik ba-duk lagunik,

 Antziñako jentillai lekua kendurik:

         Ez, ire ereintzarik

         Eztiagu bearrik,

         Ken akigu emendik,

 Eta andik ez bidali gaurgero berririk.

 

 XII

 Gizonak andreari:

 

 Enañ ez igorriren, hik ni, Irati'rat,

 Ez Holtzarte'rat ere, gütig'Arboti'rat,

 Sarri ni jinen be'niz Elhartxünia'lat,

 Etzütün, ez hik, hantxe manhatüren bestak,

         Hitz emaiten deñat:

         Nik han matütiñak

         Khantatüren tiñat.

 Bertsolariak:

 Prozesa galdü zian emazten bilkhüak.

 

 Gizonak andreari:

 

 Irati'ko basora ez naun bialduko.

 Holtzarte ta Arboti'ra are gutxiago,

 Elhartxunea'n berriz, laister naun izango,

 Ango festak orduan, ik ez aginduko.

         Aditu zaidan ondo:

         Aski naun kantatzeko

         Matutiñak gaurgero.

 Bertsolariak:

 Auzia zuten andrak galdu sekulako.

 

 XIII

 Etziña izigarri balia, Jinkua!

 Emazte erho horiek eginik bilkhüa.

 Zaragolla hobenak haienak zirela!

 Aisa ere gizunen, büzagi zirela!

         Kapiten arrasta

         Gizunen bitalla

         Aski franko zela!

 Bena, aurthenko huntan, trünpaturen dira.

 

 Etzuen deus balio, ez ala-fedea!

 Emakume ero oiek egiña billera;

 Galtzarik bikaiñenak berenak zirela!...

 Gizonez gallentzeko zeukaten ustea!

         Kalamuzkoa dela

         Gizonaren jazkero

         Onegi da sobera.

 Baiñan ustea zaie ertengo ustela.

 

 XIV

 Gizonak andreari:

 

 Bas'arhantzia lili, arhantziareki

 Haren frütia huntzen gaitzago da bethi.

 Uzten hait mintza hadin amuriareki,

 Pheti behala beita hor üharrieki,

         Esparantxareki,

         Denborareki,

         Jinen zaital'eni

 Emazte bat eginik phasta gaxtueneti.

 

 Aran arbolarekin, basarana lorez;

 Baiñan onen frutua ontzen da samiñez.

 Maitale txar batekin abil libertadez

 Peru laister ortxe dun naikeri ujoldez.

         Nago itxaropenez,

         Denborak duen epez,

         Nigana eldu baietz

 Emakume bat antzu dagona bertutez.

 

 XV

 Andreak gizonari:

 

 Egün hun, oi! Jan Pierra. zü ene senharra!

 Jinkuak egün hunik hanixko deizüla!

 Gaxki bizi beikira, dakizün bezala,

 Oroi gitin iseia, gü, kunbertitzera;

         Adora Jinkua,

         Irabaz zelia:

         Lüze da denbora

 Beste gañeko mündin eternitatekua!

 

 Egun on, oi, Joan Peru, zu zaitut senarra!

 ]ainkua'k urte luzez kontserba zaitzala!

 Gaizki bizi izan gera, dakizun bezala,

 Obeak izateko ba-dugu bearra!

         Iaungoikoa alaba,

         Mundua, berriz, laga.

         Zerua goian baita

 Betikotasunean luze da denbora!

 

 XVI

 Gizonak andreari:

 

 Hunki jin ziradila, prima anderia,

 Zük ikhasi ahal-zü oroi zeküria:

 Utzezazü Phetiri; jiten ba'da beharra,

 Gure gobernadore hura franko beita:

         Egin da bakia,

         Den bezala legia:

         Gizuna nausia!

 Emaztek aski die hari behatzia.

 

 Ongi etorri zaitez, andre nagusia,

 Zuk ikasi al-duzu dotriña berria?

 Utzi ezazu Peru, ba-da tenoria,

 Zure senarra bedi gobernadoria.

         Ein dezagun pakia,

         Den bezala legia

         Gizona da nausia!

 Andreak aski dute senarra zaitzia!

 

 XVII

 Nik ba-düt abis hunik emazte legünen:

 Aisik izan ditian bere gizun phestien,

 Beldürti eta lotsa aldiz kokien;

 Haien gobernatzia eztela emazten:

         Makia azkarren,

         Praubi' aberatsen,

         Emaztik gizunen

 Bortxaz ere dira esküpin izanen!

 

 Andrientzat kontseju nator ni ematen,

 Senar prestuentzako on-onak ditezen,

 Dollorrarekin jakin burua makurtzen,

 Ez baitzaie zillegi aiek gobernatzen.

         Makalak indartsuen,

         Txiroak aberatsen,

         Emazteak gizonen

 Mendean naitanaiez dirade egonen!

 

 XVIII

 Andreak gizonari:

 

 Hik ba-dük abis hunik emazte legünen,

 Nik ba-dikiat gizun ezkuntzekuen

 Eztitin sober'ebil primer khort'egiten,

 Gibeleti manduer bazkaren ezarten;

         Mando gaxtuaren

         üzter-ostikuen

         Süstut ferradunen,

 Bena lotsago izan prima handien.

 

 Emakumientzako aolku ba-duk ik,

 Gizonentzako, berriz, saltzen dizkiat nik:

 Kortejatzen ez ari alaba nausirik,

 Manduari ez eman jatena atzetik;

         Mandoak baldin ba'dik

         Ostikada gaiztorik,

         Ez eduki orratik,

 Alaba nagusiai aiñako bildurrik!

 

 XIX

 Ni izan niz hebetxe ogen agerzale,

 Areta ba-nütin nihaurenak ere,

 Ziek, behazaliak, hobeki egizie:

 Josaffat'en ba-date heiagor'egile,

         Gü jüj'izan gabe,

         Jesüs han beitate:

         Gütiala bere!

 Aski batükegü nurk guriak ere!

 

 Nik agertu dut emen pekaturik asko,

 Naiz-ta neriak izan kontatzeko naiko;

 Zuek, aditzalleok, ez izan olako.

 Josafat'en ba-date deadarra franko.

         Antxen gera bilduko

         Eta gu juzgatzeko

         Jesus da agertuko:

 Norgeren utsak ordun agertu bearko!

 

         «Elhartxü eta Biñau»en izenpean bildutako bertsoak bear bestean uler

 ditzagun, premiazkoa zaigu ixtori orren argibide bat ematea ipuiaren ariari

 zuzen jarraitzeko eta bertsoetan ageri etzaizkigun zenbait xehetasun mamitsuen

 aditzera emateko. Lanbide au Jean Larrasketa jaun apezak egiña duen ezkero

 —Etxahun'en bertso ezagutzalleai galdekizunak egin ondoren, noski—, bere ager-

 saioa itzez-itz aldatzea iruditu zaigu egokiena. Onatx, bada, Larrasketa'ren

 interpretaziñoa:

         «Elhartxu eta Biñau»en bertsoak, Barkoxe'ko baserritar maltzur eta

 auzilari baten zenbait gertakari eta bere emaztearekiko eztabaidak agertzen

 dizkigute. Baserritarrari Elhartxü deritza. «Arranuak Bortietan» —eresi onen

 bikaiña!— eta «Hartzen dit hartzen ofiziua» osatu zituen olerkariaz ari ote

 zaigu? Aita Lhande agurgarriak eztio ezkutu azkuregarri oni argibiderik eman

 ahal izan.

 

         LENENGO ZATIA.— Dema parregarria: Elhartxu'k ogei luseko dema egin dio

 Biñau'ri, au zaldian baiño, bera oiñez lenago joan baietz Barkoxe'tik Pabe'ra

 (47 km.). Perratzallearekin konpondurik, Biñau'ren zaldiari perrak atzekoz-

 aurrera jarri-erazten dizkio (1). Au ezta oartzen bere leikideak egindako

 jokaldi maltzurraz eta bere zaldia alper-alperrik neka-erazten du. Zati au

 —biziki eta lasaiki emanik— mintzaira xarmant eta aoxurigarri batean idatzia

 dago. Euskera aski ezpa'zaio, bearnesa datorkio lagungarri bere itzik politenak

 eskeiñiz.

 

 (1) Xehetasun au garrantzi aundikoa izanarren, jakin-erazi ezik ezpaiditeke

 konprendi oñiez zaldirik motelenean baiño len irixtea, Etxahun'ek eztigu

 aditzera ematen bere bertsotan. Nunbait, Jon Mirande'k dion bezala, aldi artan

 mundu guziaren jakiñekoa zelako gertakizun au, etzuen aditzera eman.

 

         BIGARREN ZATIA.—-Biñau'k bere dema galdu du, baiñan, orra bi

 apostulariak auzitegian. Emen gertakizun berria: auzi parregarria, Elhartxü'k,

 asarrekor baita, auzitegiko prokuradoreari egiten dio erru. Borrokari ekiten

 diote, Majistratuak bezeroa illetatik atzitzen du. Onek, erantzuki, peluka

 erauzten dio. Auzi gaiztoa! Majistratuak oker egin du eta konponketa baterako

 prest dirudi, batez ere Elhartxü'ren ukabilla ezagutu ondoren. Gure

 baserritarrak bere ageri-paperetan iru auzigai zorigaiztoko ditu oiturazkoak

 eta meatxuzkoak (2). Alkar konpontzea onena. Elhartxü'k jakin-erazi dio

 prokuradoreari, bera maixu dela ille tiraketan, baiñan, berreun liberako

 erregalu bat egiten dio bere egite txarrak ahaz ditzan. Alaxe egin zuzen (3).

 

 (2) Xehetasun onen berri ere etzaigu ageri Etxahun'en bertsotan; Larrasketa'k

 aterea dugu, noski, aztarren au.

 (3) Eztut uste Larrasketa zuzen dabillenik 200 liberako erregalua egin ziola

 esatean. Jon Miraude'ren iritzia besterik da: «Elhartxü'k atzera ematen dio

 kuntrolurrari onek aurreratutako dirua, 200 franko zor baitzizkion ain zuzen,

 eginerazitako paper ofizialak eta multa gatik».

         IRUGARREN ZATIA. - Amaitzeko, ezkontide arteko auzi motel bat Elhartxü

 eta bere emaztearen artean. Onek, zakurraren ipurdira bialdu nai du senarra.

 Elhartxü'k ortzak erakusten dizkio. Golpean menderatzeko, «ezpal gaiztoko

 emakume galant bat» etxeratuko duela zemai egiten dio. Itzok aski dira: emakume

 erregarria berealako otzan billakatzen da. Eta ekaitz ondorengo ortze urdiñaren

 antzo, azken ahapaldiak leialtasunezko, mendetasunezko eta pakezko aolkurik

 zintzogarrienak emanaz bukatzen dira. Azkenean, bertsolariak bere burua

 pekataritzat jotzen du. Baiñan aditu ditzagun —gatzez eta piperrez ezezik,

 pipermiñez (4) ere ondutako euskeran—, errankizun gordiñaz eta maltzurkeri

 irri-abartsuz ornitutako mintzairan, ahapaldi ariñok, puntuak biziro eta aidoso

 erabillirik, Zuberotar arimaren iduri.

 

 (4) Egilleak «poivre» (pimienta) eta «piment» (pimiento) itzak darabilzki. Nik,

 eztut «pimienta» itzultzeko itzik ezagutzen euskeraz eta orretxegatik

 «pipermin» (guindilla) itzaz baliatu naiz ideia berbera adierazteko.

 

         I

         Ahapaldi ontako lenengo bertsoko «mementin» (momentuan), gipuzkoar

 bertsolari batek «segidan» esango luke, bainan, itz au beheraxeago erabiltzea

 bearturik arkitu naizelako, «pozikan» erabiltzeko libertadea artu dut. «Aide

 gaitzin», Jon Mirande jaunak jakin erazten didanez, «indarka» da; «gaitz» itzak

 «geienetan «indartsu», «bortitz» esan nai du Zuberoan». Nik, puntuari atxikiaz,

 «asarre bizian» itzuli dut esakera au.

 

         II

         «Eñhez ezin-bestin», Larrasketa'k «n'en pouvant plus», itzultzen du.

 «Eñheatu», Zuberoa'n gure «nekatu» dela esanak gera lenago ere. Onetxegatik,

 eta puntuaren eskabidea aintzakotzat arturik «neketan zebillen» itzuli dut.

 Aitortzen dizut ala ere, esaera onek eztuela jatorrizkoak aiñako indarrik.

 «Bagoz eskalanpuak handirik beitzütin», oso bitxi egiten zaigu emengo

 euskaldunei eta makiñabat buruauste ibilli ditut berorren zentzua atera naiean.

 Jon Mirande ene adiskide onari bere iritzia eskaturik, onela iardetsi zidan:

 «Bagoz eskalampuak handirik beitzütin» ez du «bagozko eskalampu handiak

 beitzütin» besterik esan nai. Egia da —jarraitzen dio Zuberotar olerkari

 gallenak ahapaldi ontako nire galderai erantzunaz— kantagilleak ez duela

 azaltzen Biñauren zaldiari arotzak (perratzalle, Zuberoa'n) perrak alderantziz

 ezarri zizkiola, bainan hori, erri guztiak zekielakotz gertakariaren berri».

 «Arueita» bearnes itza da eta itzulirik dugun bezala «otsa» esan gura du.

 

         III

         Zalantza apurtxo bat neukan «bai ordin» esakerari Zuberoa'n ematen

 dioten zentzuaz. Orra, Jon Miraonde'k gai ontaz esaten didana: «Bai ordin»:

 emen eta urrengo ahapaldian «bai, orduan» gipuzkeraz bezela esan nai du. Baiñan

 egia da zenbait aldiz «ordin zuberoeraz zuen «beraz» adi erazteko erabiltzen

 dugula («beraz» ez dugu erabiltzen). Bertso puntuak eskaturik nik libre-xamar

 itzuli bear izan ditut ahapaldi ontako neurtitz laburrak eta esakera ori

 kanpuan gelditu da.

 

         IV

         Etxahun'ek darabillen «kuntrolür» frantzesezko «controleur» berbera da,

 noski. Itz au gazteleraz iztegiak onela ematen dute: «registrador»,

 «inspector». REGISTRADOR, persona encargada de anotar algo en el registro

 (lenengo zentzua). INSPECTOR. empleado que tiene a su cargo la inspeccion y

 vigilancia de un servicio (bigarren zentzua ). Jon Mirande'ri bere iritzia

 eskatu nion gai ontan eta orra bere erantzuna: «kuntrolür» frantzesezko

 «controleur» da dudarik gabe; bainan ez dakit batere zer izan ditekean

 auritegiko «kuntrolür» bat... Susmatzen dut hala ere gaztelerazko «registrador»

 dela emen, hots, frantzes korrientean auzitegi bateko «greffier» delakoa».

 Beraz, escribano eta apika notario ere izan diteke Etxahun'en «kuntrolür»a.

 Onetzegatik, gipuzkoar bertsolariaren aboan «iskribau» edo «eskribau» itza dela

 egokiena iruditu zaigu. Ahapaldi ontako beste korapilloa azkeneko bertsoan

 dugu: «Kuntrolaerazi zin papera mementin». Ontaz ere Jon Mirande jaunari

 galdegin nion eta orra zer erantzun zidan: «Ez dakusat garbi zer paper

 Elhartxük kontrolaerazi zion; beharbada, Etxahun'ek esan nai du Elhartxuk firma

 erazi ziola auzitegian gertatu zenaren akta, kontrolurra oker ibilli baitzan

 Elhartxü joaz (??)». Bertso laburretan —jatorrizkoan sei silabakoak eta gurean

 zazpikoak— libre-zamar aritu gera, baiñan, zentzu nagusitik apartatzeke.

         V

         Ahapaldi ontako lenengo bertsoa, ots, «Etzatin dolügarri, ai! kuntrolür

 Jauna», galdekizunean obeto legoke Jon Mirande Jaunaren iritziz eta alaxe ipiñi

 dugu gipuzkeraturik. «Etzatin» aditz-jokoari buruz onela mintzo zaigu olerkari

 Zuberotarra: «Zuk diozun bezala, «zatin» hori «zatean» edo «zatekean» da

 («zatekin» ere esaten dugu) eta itzulpena, beraz, «ez al zen dolugarri», «ez

 ote zen dolugarri». Zuberotar ene adiskidearen itzulpena osoki errespetatuz

 —tankera guzietan baita jantziago jakitez ni baiño— esango nuke, ideia ori

 zeatzago itzulia legokela beste tankera ontan: «Etzen, noski, kupigarri...».

 Itzulpenean, ordea, Jon Mirande'ren aburuz eman dugu, naturalkiago datorrelako.

 «Deozü» aditz-jokoari buruz auxen idazten dit Sorhuetar ene adiskide unak:

 «Dativuan «deiot, derozü, deio» zuka edo ika ari ez geranean erabiltzen ditugun

 formak dituzu (baita «derot, derozü, dero» forma beteak eta «deot, deozü, deo»

 edo «dot, dozü, do», forma oraindik laburtuagoak ere erabiltzen ditugu). Zukan,

 «deiot» en ordez, «diot» edo (zuzenago dirudina) «diozüt» esaten dugu. «Deio»

 ren ordez, «deozü». Ikan, «deiot» en ordez, «dioait» edo «doat», eta «dioant»

 edo «doant». «Deio»ren ordez, «diok» eta «dion». Ahapaldi onen azkeneko lau

 bertsoak tankeraz ulerkaitzak egiten zaizkigu mugaz beitiko euskaldunei. Onatx,

 beroien ideia nola jasotzen duen Jon Mirande gure aidiskideak: «Elhartxük ez

 zuelako orduan, bear aundia zuelarik, papera preskebitzeko edo multa

 ordaintzeko dirua». «Amandaren phüntin» delakoak esan nai du «amanda den

 bezenbatean», «amanda dela-ta».

 

         VI

         Ahapaldi ontan Etxahun'ek diotsa Elhartxu'k iskribaua «satifatü» duela.

 Zer tankeran kontentatu du, ordea, auzitegiko gizona? Larrasketak dionez,

 berreun liberako erregalua egiñaz eta Jon Mirande'ren iritziaz, «Elhartxük

 atzera ematen dio kuntrolurrari onek aurreratutako dirua, 200 franko zor

 baitzizkion ain zuzen, eginerazitako paper ofizialak eta multa gatik». Sei

 silabako bertso laburrak —zazpiko biurturik— lasaiki itzuli ditugu, baiñan,

 ikus ditekeanez, ideiaren ariari jarraiki. Itzulpen zorrotza onelatsu litzake:

 «Abertitu du iskribaua, senide edo adiskide on bezala, eztakiola fida».

 

         VII

         Ahapaldi ontako illunalditxo bakarra «etxeki» aditzean dagoela esango

 nuke. Lhande'ren iztegiari gatxizkiola, itz onek ba-ditu bi esangura gurean

 ongi datozenak. Batetik «soutenir» (sostener), alegia, emandako itzari eusten

 diola ez duela lotuko. Bestetik «observer (une loi, etc.)». Ontaz, itzul

 genezakean «Dio itz ematen eta «kunplitzen» eztuela lotuko», uste baitut, kasu

 ontan «observar» edo «cumplir» berdintsu dela. Jon Mirande'k, zalantza oni

 buruz onera idazten dit: «Etxeki» (Laphurdi'n atxiki) sostener da geienetan;

 baiñan egia da izkuntza horietan ere erabilli oi dugula: «Hitza etxeki» (tenir

 sa parole); «legea etxeki» (observer la loi)». Ondikotz nik eztut itzulpena

 eman ahal izan itzez-itz eta eztut itz onen kidekorik erabilli.

 

         VIII

         Etxahun'en ahapaldi ontako «galant» itzaren zentzua, Larrasketa'k bere

 iztegian dakarren «pas mechant, calme, paisible», da zalantzarik gabe. Beraz,

 emakume bat otzana, xamurra, ona biurtzen saiatzen ari zela esan gura du eta

 orrela itzuli dugu «onera ekartzen». «Prima kexakor», «neskatxa asarrekor»

 itzuli dugu, nik dakitelarik «prima» (oiñordeko emea) ezpaita ezaguna gure

 euskalkian eta eztut uste ere ordekorik duenik. Bestalde, egia da —geroago ikus

 ditekeanez— Etxahun'ek zitalkeri bereizi bat erantxi nai diola edonungo

 «primai» ots, alaba nagusiai, oiñordeko bear dutenai, eta ori orrela izanik,

 «neskatxa» itzarekin itzuliaz, bertsolariak bere pentsamentuari eraxten dion

 kolorea —matiza, alegia— moteldu egiten da. Beraz, alderdi ortatik, «prima»

 itza kontserbatzea obea litzakeala uste dut. «Emakor» Lhande'ren iztegian

 «qu'on peut apaiser, calmer, radoucir, apprivoisser. Ene ustez au da ongien

 dagokion itzulpena, ots, neskatxa asarrekorra otzan-erazi, ezi. Jon Mirande k

 «otzandu» baiño «ezi» naiago lukenarren, lenengoa ezarri dut -erazten

 eraskiñarekin obekiago baidator.

 

         IX

         Zer egia edo errealitate ezkutatzen digu Etxahun'ek ahapaldi onen

 bertso laburretako metaforaren azpian? Orra, iru bertso misteriotsu auek —Utzak

 arren oithian - mihisia plegian - tabala deno lotan— nola itzultzen eta

 esplikatzen dituen Larrasketa'k: «laisse le drap à son pli, tant que le

 «tambour» se tait», ots «laisse ta femme tranquille, tant que ses cris sont «en

 sommeil». Orra Jon Mirande'ren iritzia gai beroni buruz: «Neronek ere, ez dut

 illun zaizun neurtitz irukoa oso ongi ulertzen, itzez-itz bereren, Etxahunek

 zer esan nai duen argi agiri baita (Lhande-Larrasket'ek, emandako

 interpretazioa dudarik gabe). Nere ustez, bertsolariak bi metafora erabiltzen

 ditu emen alkarren ondozka: 1.° «tabala deno lotan» «tanborra lo den artean» =

 «emazte oiuzalea ixilik dagoen artean». 2.° «utzak mihisia plegian», ots, «ez

 ezak ikutu aren ogea», esnatu ez dadin, alegia». Gaiñerakoan, lexikoari

 gagozkiola, «arren» gure «bada» da (donc-pues) eta ez «otoi». «Oithian»,

 ostera, «otoi» da Zuberoa'n. Lhande'k, par faveur, je vous en supplie,

 itzultzen du. Iru bertso laburrok, batez ere «mihisia plegian» —maindirea

 tolesturik— eztitut itzez-itz itzuli ahal izan, baiñan, zentzua zuzen-zuzen

 jaso dutelakoan nago.

 

         X

         Seguru aski, Larrasketa'k oker eman zuen ahapaldi ontako «beitire»

 aditz-jokoa eta orretxegatik aldatu egin dugu —«beitie» ezarriz— Jon Mirande

 Jaunaren baiespenarekin. Pasivoko mintza-moldea bitxi egin zitzaidan kasu ortan

 eta Zuberotar olerkariari argibidea eskatu nion. Onatx, onek itzez-itz

 erantzundakoa: «Segürki beraieki huntarzun beitire» ez duzula ongi entenditu?

 Ez dut miresten, verboa oker baitakarte bertso ontan Lhande-Larrasket'ek;

 «beitire'ren» ordez, «beitie» bear luke, ots, «baitute» (beitie = baitute eta

 beitire = baitira, berdin-berdin oguzten ditugu). Emengo bertso laburretan ikus

 deitekeanez, Etxahaun batzuetan oso zaharra dugu bertso-lanketan. Guk, puntua

 aldatuz ebitatu ahal izan dugu bi «deus-ere» eta irugarren «ere» jartzea bertso

 amaigarri. Azkeneko bertsoa beste ontara ere eman diteke: «Uzta jasoko al-dute

 ereindako azitik»; alabaiña, lenbiziko hemistikioan bi silabekin (ko-al)

 diptongo egin bearko litzake zazpiko neurria gordetzeko.

         XI

         Ahapaidi ontako bi bertsuok, «Irati'n et'Arboti'n hik ba-duk lagünik -

 nüzpaiko paganuer lekhik idokirik», Zuberotarrek aipatutako eskualdetako

 jendeaz duten kontzeptuaren oiartzuna dira, noski. Jon Mirande'ri galdetu nion

 oien berri ba'ote zekien, eta orra berak erantzundakoa: «Ez dut Iratiar eta

 Arbotiurren famaren berririk; Irati baso bat delakotz, adierazten bide du

 bertsolariak hangotarrak basaiak edo basajendeak direla; dena dela, ernagarri

 da ahapaldi hau, erakusten duelakotz oraindik ere badirela Zuberoan (edo ba

 zirela joan den mendean) aintzinako Jentilen gaineko tradizio batzu; Zuberoan

 izango naizen urrengo aldian inkesta bat eginen dut hortzaz; oraingoan

 zorigaitzez ezin erran dezaizuket ezer segurrik».

 

         XII

         «Emazten bilkhü» orri buruz Jon Mirande'ren iritzi zuhurra emanen dut

 aburu zuzenean dagoela uste baitut: «Emazteen bilkura» hori niretzako ere

 adigaitz samarra da, orain artean Elhartxü emazte bakarrari mintzatu baitzaio;

 beharbada, egilleak jakinerazi nai du, ez soilki emaztea, bainan etxenko

 emakumeak oro (alaba, erreiña e. a.) etxeko jaunari jazarri zaizkiola.

 

         XIII

         Ahapaldi ontan maratilla askotxo ditugu ideki bearrak. Goazen, beraz,

 emeki-emeki. Mintza gaitezen aurrean «etziña» (ez ziña! aditz jokoaz. Jon

 Mirande'k idazten digu: «Ez dut garbi ikusten zergaitik egilleak «etziña»

 darabillen lenengo bertsoan, hori «forme allocutive» delako bat baita,

 emaztekiekiko ikan usatzen duguna, ots, «EZ ZUEN» (zia, ziña edo zi, zizün).

 Ba-dirudi, beraz, emakumeei zuzentzen diotela egilleak ahapaldi hau. Itzez-itz,

 honela dijoa gipuzkeraz: «Ez zuen asko balio, (ala) Jainkoa, emakume ergel

 horiek egin ba zuten batzarrea» (1). Bertso laburrak, oi bezala, luzeak baiño

 libreago itzuli bear izan ditut. Ala ere, ideiari zeatz lotu natzaio. Jon

 Mirande'k, itzez-itzezko itzulpen au eman zidan: «Kalamu-(oial)-ondakiñak

 —Larrasketa'k, les restes de tissu de chanvre— gizonen jaunzkeratzat (bitalla

 (tzat), bitalla (garri) franko naikoa zirela». Eta komentari au osatzen dio

 olerkari Zuberotarrak itzulpenari: «Ez dakit gizonezkoek kalamuzko oialkiak

 usatzen zituztenetz jaunzkerako Etxahun'en denboran. Beharbada, egilleak erran

 nai du kalamuzko oiala, zatarrenetatik izaki (zaku edo olako egiteko bakarrik

 erabiltzen zena) hala ere aski on litzakela gizonentzat, emakumeen ustean».

 Amaitzeko, ene adiskide onak ahapaldi oni egiten dion beste iruzkin bat aipa

 nai nuke. «Bestalde —dio Mirande-Aiphasorho jaunak— gizonen buruzagi izateak ez

 du erran nai, Zuberoeraz, gizonen nausi izanen zirela emaztekiak, baizik

 gizonak baino geiago, indartsuago, gorago... «Bürüzagitü nitzozü», erran nai

 du, guretan, «gaillendu dut», «garaitu dut».

 

 (1) Onaix, Zuberoeraz —Campion'en Gramatica de los cuatro dialectos'etik

 aterarik— (Ekarri) nikan-niñan'en konjugaziñoa: nia-niña, ian-ian, ZIA-ZIÑA,

 ginia-giniña, zieya-zieña.

 

         XIV

         Lenengo bi bertsoak Jon Mirande'k onela itzultzen ditu itz-lauz: «Sasi-

 aran-ondoa loratzen da aranondoarekin (= aran-ondoaren dembora berean). Haren

 frutua ontzenago edo umotzenago, eta gaixtoago da (ez egiazko aran-ondoarena

 bezala, beraz)». Giputzok, bigarren bertsuaren zentzua beste era ontan artuko

 genduke: Basaranaren frutua zaillago dela umotzen baratz-aranarena baino. Guk

 bertsotan eman dugun itzulpena —beti naturaltasunari jarraiki— ez da zeazki ez

 bat eta ez beste, baiñan ideiaz atxikiago zaio Jon Mirande'k emandako

 zentzuari. Laugarren bertsua ere —Pheti behala beita hor üharrieki— ez da

 garbi-garbi ikusten denetakoa, baiñan Mirande jaunak, esaten dit ongi jaso

 dutela ene itzulpenean (Peru laister ortxe dun naikeri-ujoldez).

         XV

         «Prima anderia», nolabait itzuli bearrez, «andre nagusia» itzuli dugu.

 Ez nau kontentatzen itzulpen onek, baiñan, ezin asmatu dut «prima» nola aditzen

 eman eta bertso ontan naitanaiez aditzera eman bear da —XVIII'garrenarekin

 daukan alkarkizunarengatik—Elhartxu'ren emaztea oiñordekoa zela. «Oiñordeko

 andria» itzul nezakean, baiñan, orduan, bigarren hemistikio onek silaba bat

 geiegi dauka, bi itzak diptongoz ez jostekotan beintzat. «Zeküria» itzaz ba-

 dugu auzi. Larrasketa'k la sagesse itzultzen du, ots, «zuhurtzia». Pierre

 Lhande'k ostera, genre de vie. Zalantza onetan Jon Mirande'ri galdegin nion eta

 onatx Zuberotar olerkariaren aburua: «Zeküria» (= «zekürü»-a) ez dugu nire

 aurkintzan (lurraldean) geiago erabiltzen. Lhanderen arabera «façon de vivre»

 erran noi omen du, eta zentzu hau, Larrasketek emaiten duena baiño onargarriago

 zait, etymologiari begiratuz. Alabainan latiñezko «saeculum» «seculu(m)»-tik

 dator euskalitz han, eta saeculum'ek erran nai zuen latiñez, «mendea»z

 bestalde, mundua, munduko erak e. a.». Guk, bertso neurriak beartuta, libre

 xamar itzuli dugu baiñan asmoa aldatu gabe. Bestetxo: zentzuari gagozkiola

 «gure gobernadorea» Elhartxu dela pentsatu bear ba'da ere, mintza-moldeak beste

 zerbait pentsa-azten du. Mirande'k, xehetasun oni buruz esaten dit: «Gure

 gobernadorea» senarra da, hots, Elhartxu, naiz bera izan mintzo, aundi ba zaizu

 ere. Hala ulertzen dut neuk, bai eta nire aitak ere; bitxi ez dut nik arkitzen

 Elhartxuk bere buruaz mintzo delarik «gure» erraitea: hori «pluralis

 majestatis» delako bat duzu».

         XVI

         Euskal-iztegi guziak arakatu eta dantzatuarren, delako «phestien»

 misteritsuaren itz sustrairik ezin arkitu iñun. Itz illun onen baitan sartzeko,

 beti bezala, maratilla Jon Mirande gure adiskide onak ideki digu eta uste ez

 genduena ikusi. «Phestien» itz aurki-ezin hori «pherestü-en» baizik ez duzu,

 ots «prestu» (Zubero'an esan oi denez) eta bigarren bertsoak erran nai du:

 «mana- edo agindu-errezak, esaneko, izan ditezentzat beren gizon

 prestuentzako». Azken neurtitzeko «bortxa» itzaz, berriz, onela idazten dit

 Mirande adiskideak: «Bortxaz» ez du «indarraz» erran nai, bainan nai ta nai ez

 (frantzes errikoian «forcement» bezala) eta azkenengo lau neurtitzak honela

 itzultzekoak dira: «Nai ta nai ez, aula indartsuen eskupean, bearduna aberatsen

 (esku-pean) eta emakumeak gizonen (esku-pean) izaten dira». Ene ustez, bertso

 ontan, mamiz beñepein, egilleari urbil-urbilletik jarraitu natzaio.

 

         XVII

         Nik uste izan nuen bigarren bertsoko «ba-dikiat», «ba-ditiat» (ba-

 dizkiat)'en utsegite bat zela, baiñan, Jon Mirande'k, orrelakorik eztela esaten

 dit. «Diki»t» = «duket» (ots, izango dut) omen, gizonekiko itanokan eta

 «dikiñat» edo «dikiánt» emaztekikoan, azentua azken silaban emanaz. Guk, ordea,

 eztugu « duket»en ordezko gerogarririk —bizirik esan gura dut, ez zukan eta are

 gutxiago ikan— eta orretxegatik «dizkiat» erabilli dut. Ahapaldi ontan,

 «prima», «alaba nausi» itz bikotearekin itzuli dut. «Uzter-ostiko», Llhande'ri

 jarraiki, ostiko eman erreza da eta «süstut», Larrasketak dionez, «bereziki»,

 «batez ere», ots, Barkoxe'n erabilli oi den itza bearnesetik artuta. Azkeneko

 lau bertsoak onela ematen ditu prosan Jon Mirandek: «Mando gaixtoaren (batez

 ere perradunen) ostikoen beldur izan, baiñan prima aundien beldurrago izan».

 «Egia da -jarraitzen du Zuberoatar olerkari gorengoak—mandoai ez zaiela bazka

 atzetik ematen, eta horrela eman nai ba lie batek, ostiko bat emango liokete...

 Erran nai bide du gizon ezkongaiak, atzetik, hau da, ebazka, itzulinguruka,

 prima aundiei gorte egiten ausartzen ba dira, ostiko bat, hots, afruntu bat

 biltzeko zorian daudela».

 

         XVIII

         Ahapaldi ontan iru aditz-joko gerogarri ageri zaizkigu gipuzkeraz ezin

 eman ditugunak, «ba-date» (izango da), «beitate» (izango baita) eta «batükegü»,

 (baidukegu, izango baidugu). Lenengoa errespetatu egin dut, gipuzkeraz oraindik

 naturalki irakurtzen delako, gerogarri auek euskera komunekoak baitziren

 aintziña. Beste biak -ko ezaungarridun gerogarriaz trukatu ditut. «Areta» itzak

 («ata» oguzten dugu) —dio Jon Mirande'k— Larrasketek jartzen dion zentzua

 dauka, gutxi gora bera; frantzesez «et pourtant, et quand meme...». «Gütiala»,

 eztut uste esan bearrekoa denik gipuzkerazko «gaituala» dela. Ikus ditekeanez,

 bertso laburrak jazkiz zerbait aldatu ditut. «Ogen», ezta «pekatu», «erru»,

 «uts» edo «falta» baizik. Alabaiña, bertsoaren jatortasunak eskaturik

 «pekatu»gatik aldatu dut. Eta eztut uste beste esatekorik daukatenik «Elhartxu

 eta Biñau»ren Ahapaldi xarmangarriaz.

 

 


inprimatu