inprimatu
Iainkorako Maite-leloa
Izenburua:
Iainkorako Maite-leloa
Sinadura:
San Juan de la Cruz
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Orixe)
Egilea(k):
Ormaetxea, Nikolas
Cruz, Juan de la

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1961
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1961 II
Orrialdea:
126-129

Iainkorako maite-leloa

(Kristo ta Anima)

 

Juan Gurutzekoa

euskaratzailea: Orixe

 

           Anima

 

 Non zaude kuku, Maite?

 Emen nuzu mingulin.

 Oreiņak antzo, iota

 nadukazu maitemin.

 Atzetik oska nuzu,

 ta Zuk neri aldegin.

 

 Sarobitik muņora

 ardien zai oana,

 baldiņ ikusten ba-duk

 nik maiteen dudana,

 esaiok nola nagon

 min, illun, ill-urrana!

 

 Zure billa niazu,

 piztien bildur gabe

 ez loreak biltzera,

 mendira, ibarrera

 arresi ta gaztelu

 bizkor igarotzera.

 

 Oi nere Maite orrek

 landa zaituten oian

 eta baso itsuak,

 esaidazute, esan,

 belardi loretsuak,

 emendik igaro dan!

 

           Izakiak

 

 Ariņ igaro zaigu

 zoramen dariola,

 ta begiratuz utsez,

 gu ikusiz doala,

 daukan edeitasunez

 apaindu gaitu ola.

 

           Anima

 

 Ai, nork senda nazake!

 eman zakit egitan!

 Ez ibili geiago

 neri mandataritan,

 ez dakitze mintzatzen

 nik nai nuken neurritan!

 

 Andik emendik, Zure

 zoramen esanekin

 zauritzenago naute

 eziņ-esanarekin:

 iltzear nadukate

 bar-bar totel orrekin!

 

 Zelan bizirik iraun

 ez-leku ontan biziz,

 eta maite-guziak

 amuts geldieraziz,

 Arek egin-ukitu

 guziak illeraziz?

 

 Zauritu baitidazu

 biotz au, esaidazu,

 ez al duzu sendatzen?

 Lapurtu ba'didazu,

 orrelan utzi bage

 lapurtu au ar zazu!

 

 Arren, begion argi,

 ez eduki mingarri

 nereok, senda itzezu

 zaitzaten ikusgarri

 Zutzat bakarrarentzat

 nahi ditut ekarri!

 

 Maitemiņa sendatzen

 ba-dakit neke dala;

 aurpegi eder ori

 agertu dakidala!

 Zu begiz ikusteak

 erioz il nazala!

 

 Oi iturri gardena

 zillar-leiar orretan

 agertuko ba'lira

 nik nere erraietan

 irarririk daukadan

 begi oiek bet-betan!

 Ken, Maite! Ba-niazu egan.

 

           Kristo

 

 Itzul, usoa,

 orein zauritu onek

 gainduko du muņoa.

 Zure egal oietatik

 arturik otxaroa!

 

           Anima

 

 Nere Maitea!: baso,

 zelai gorde, oiantsu,

 urrutiko izaro,

 erreka txurrutatsu,

 aize maiteen xixtu:

 ori ta are zera. Zu.

 

 Gau ixil paketsua,

 goiz-argitik urbilla,

 bakardi ozenean,

 musikaren ixilla,

 maitasuna dakarren

 apari zuzpergilla!

 

 Matsa lore daukagu,

 ta axariak atzeman,

 egin dezagun xorta

 arrosaz bitartean,

 ez baita nabariko

 iņor gure landetan.

 

 Ixo! Ipar, erio!

 Ego, maite-ekargarri!

 io nere baratzean

 usaien zabalgarri;

 an aseko Maiteak

 loreetan egarri.

 

 Iudar neskax-lagunak!

 lili ta arrosa artean

 usai onek dirauņo,

 zaute aldamenean;

 arren, ez egin oles

 gure etxeko atean!

 

 Kuka zaite, Maiteņo,

 menditara begira,

 gorde ixil-gordea,

 neskax-lagunak dira:

 izaro galduetan

 dabillanaren billa.

 

           Kristo

 

 Arren, egazti ariņ,

 leoi, orein txantxari,

 ibar, mendi, ugalde,

 euri, aize, sargori,

 esnai ta amets artean

 gau latzaren zaindari!.

 

 Sirenan zora-kantuz

 dagizue arago, (1)

 gorde asarre ori;

 ez txintik ein geiago

 andregaiak lo egin

 dezan seguruago.

 

 Sartua da laztana

 gogo zun baratzean;

 bere gogara datza

 loa bete-betean,

 lepoa makurturik

 Maiteren besartean.

 

 Elkartuak gituzu

 sagar-ondo azpian,

 an, eskuak emanez

 senar-emazte giņan;

 osasuna arki duzu

 amak galdu tokian

 

           Anima

 

 Gure oia lore da,

 leoi-zuloz ertsia,

 purpuraz iņaurririk,

 pakeak eraikia;

 bizkorren iskiloez

 inguruan iantzia.

 

 Zure urratsen segi

 nexka gazteak doaz,

 txinpartak ukituak,

 birbiz, on dar ardoaz,

 biotza bizkorturik

 Iainko-usai gozoaz.

 

 Maiteren ardangelan

 edana naiz barnean;

 berriz landa ontara

 atera nintzanean,

 saldoa galdu nendun

 ezer ez oroitzean.

 

 An eradoski nindun

 iakite txit guriaz;

 an eskeņi nintzaion

 nerau, dudan guziaz;

 bere nindula agindu

 nion, danak utziaz.

 

 Anima, dudan oro

 eman nion mendeko;

 enaiz geio saldo-zai,

 ez dut deus egiteko;

 ontarako bakar naiz:

 Maitea maitatzeko.

 

 Aurrera larraiņean

 ikusten ez nautela,

 esanen dute, naski,

 maitez galdu naizela:

 galgarri nintzalarik

 irabazi nutela.

 

 Goiz otxean bilduzko

 lore ta pitxiekin,

 egiņen dugu xorta

 Zure maitasunekin,

 eta nere buruko

 ille eio batekin.

 

 Lepoan egan bakar

 nik nenkarren illean;

 so zenegion eta

 bertan lotu ziņean;

 zauri ziņan erori

 nere begi batean.

 

 Begi oiek neretan

 eder ziran ixuri;

 ala nintzan txit maite,

 ala zuten merezi

 zuretan zekustena

 nereetan iauretsi.

 

 Ez esker gaizto neri,

 nizaizulako beltxun;

 so egidazu, beintzat,

 begiz io baininduzun,

 ederrez, zoramenez,

 apain iantzi ninduzun.

 

           Kristo

 

 Ba-datar uso txuri

 mokoan muskilâkin

 kutxara; uxapala

 maite zeukan Arekin

 urondo urdiņetan

 batu dira alkarrekin.

 

 Bakarrean bizi zan,

 bakarrean kabia

 egin du, bakarrean

 du maite gidaria;

 bakartasun aretan

 artua du zauria.

 

           Anima

 

 Maita igun elkar, Maite,

 goazen oian-barnera,

 Zure edertasuna

 mendian ikustera,

 muņoari darion

 uretik edatera.

 

 Andik gorago dauden

 artzulo gordetara,

 aietan bi-biņook

 ixil sartuko gara,

 ta puni-sagardoa

 dedakegu gogara.

 

 An erakutsiko Zuk

 nik gogoan dudana,

 emain ere didazu.

 —nere bizi zerana—

 aurreko egun artan

 an eman zenidana.

 

 Aizearen arnasa

 txindorraren txioa,

 izar dagon gauean

 inguru on-giroa,

 min gabe erretzen dun

 sugarraren lanboa.

 

 Etzegon iņor beha,

 Txerren leize zuloan;

 esi-barrua pake

 iabalean zegoan,

 eta zalditeria

 ur-begitik zioan.

 

 (1) Arago-arao, conjuro.

 

 


inprimatu