inprimatu
Itxaso-zear
Izenburua:
Itxaso-zear
Sinadura:
Roman Irigoien
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Irigoien, Roman

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1961
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1961 I
Orrialdea:
33-38

Itsaso-zear

 

Irigoien'dar Roman

 

                 (E'tar N. ta A'tar I-itsas-gizana'ri beren ezkontzako egunean)

 

                 I

 Danok bezela zorion billa

 jarri zerate bidean

 —egarri ori oso sartua

 bait-daukagu barrenean—.

 Itsas ontziai gertu jarrita

 or, kaiaren babesean,

 bertan sartuta itsaso-zear

 alkartasun ederrean

 joan zaitezten zorion ori

 eskuratu bearrean.

 Ur zabalera irtendakoan

 ikusteko zerate an

 egundoko gauz lilluragarri

 zuen begien aurrean.

 Ango ontziaren ur-ebakitze

 ta seaskatxo antzean

 gozo-gozoki kulunkatzea

 ugin jostari artean...

 Ango zero urdin, ango aize eder...

 Zer edertasun goizean

 Eguzki-jauna nagiak kentzen

 ur-azpitik jaikitzean...

 Gerogo herriz zeru garbiko

 jaun eta jabe egitean

 ta itsasoari arrenganako

 maite-miña piztutzean

 t'eguzkiaren iruditxo bat

 izategatik beragan

 urezko ispillu biurtzen dala

 ikusten dezutenean...

 Ta illunabarrez pixka-banaka

 bere indarrak gutxitzean

 ta lengo suzko margo biziak

 ubeltzen zaizkionean

 -biotzeko miñ Eguzkik ere

 aldendu bear dunean

 ta eriotza gañeraturik,

 urezko illobi otzean

 ezti-eztiro nola erortzen

 ta itzaltzen dan azkenean...

 Eta ango gabak... Ugin-jolasak

 eten gabe ontzinean

 ta keñuka ta jolas bizian

 millaka izar goi-aldean;

 mintziorik ez inun entzuten,

 pake santua danean:

 itsas-ontzia aurrera zuzen

 zuen zorion-bidean...

 Orduan, Jauna bakar-bakarrik

 lekuko dezutenean

 eta izadia eliz-nagusi

 biurturik dagonean,

 apaltasunez beterik biok

 belaunak jarri lurrean,

 jaso biotzak, eskerrak eman,

 alaitu ontasunean,

 asmo onak artu ta aurrera ekin,

 jarraitu egiñalean

 ametsetako lur eder aien

 jabetza lortu artean.

 Baiña itsasoa ez beti bare,

 ez da beti jolasean;

 zakar-aldiak sortzen zaizkio,

 eta bere aserrean

 ugin jostari zabiltzanak len

 orain uraren gañean

 dabiltzan mendi antzeko dira

 dana deuseztu naiean.

 Aur biurria jostalluekin

 dabillen era berean

 itsasoa're ontziarekin

 jolastu oi da sarritan:

 artu ta ibilli, ondo gozatu,

 baiñan gero, aspertzean,

 geiago onik ez bere barrena

 ando ikusi bitartean.

 Eta itsas-ontzi... edo intxaur-azal,

 laister da ugin-gallurrean;

 eta andik berriz amilduz, urak

 irentsi nai bait-lukean,

 jausten da goitik beko zulora

 bertan galtzeko ustean:

 tximistak, trumoi ta aize orruak

 askatuak, jaun aidean.

 Ontziko gizon errukarriak

 larri ontan arkitzean

 ez daki egi dan dakusena

 edo amets txar ote-dan.

 Bizkor ta ausarti zaia amaika aldiz

 erakutsia izango zan;

 orain ikara, ikara aundia

 bai buru, bai biotzean

 egoaizeak lurreko ostoak

 eramaten ditun eran,

 lema galduta ta nora-gabe

 ontzia dabillenean.

 Maite ditunak, emazte ta aurtxo,

 dakus irudimenean...

 Maite ditunak... Alkartuko ote

 berriz guztiok etxean...?

 Errukarria itsas-gizona

 ekaitzaren zigorpean:

 illuntasuna biotzean, ta

 illuntasuna goi-bean.

 

                 II

 Pozez beterik artu dezuten

 oraingo bide berriak,

 itsasoaren antzera, sarri

 ditu aldaketa aundiak:

 alsegin eta pozen urrean

 malko ta estu-aldiak.

 Baiñan guztiok barruan degun

 zorionen egarriak,

 an edo emen billatutzeko

 itxaropenez betiak,

 bere atzetik garama urduri

 zabal-zabalik begiak.

 Orlaxe zuek, lagun maiteak,

 leiaz bidean jarriak

 biarko egi izan ditezen

 atzoko amets eztiak.

 Eta bidea arintzearren,

 dituzuteño biziak

 alkarren lagun beti izateko

 ziñ egin dezute biak.

 Turuta joaz kaitik goizean

 irten dan zuen ontziak

 arin ta bizi ebaki ditu

 itsasoko ur gaziak.

 Ur onen luze, zabal ta sakon

 arrigarrizko neurriak

 Biderik ez du ta dana bide

 ta nun-nai ezkutukiak...

 Itsaso-zear zenbatek lortu

 ameis egindako naiak;

 eta zenbatek, amets-atzetik,

 bertan arkitu illobiak...

 Gazte osasun-jabe zerate,

 lan egiten ikasiak

 ta maitasunak itsas-ertzean

 biok alkarraraziak.

 Gaur asitako bide orretan

 bai laguntzaille egokiak...

 Laurak egoki, ta maitasuna

 lenen-lenengoz sendiak.

 Jakin zorion orren atzetik

 dijoan itsas-ontziak,

 lortuko ba'du, bear ditula

 maitasun-aize garbiak.

 (Ba'dira beste gezur-jario

 maitasun antz-irudiak,

 jantziz ardi ta barrenez otso:

 alaxe maitakeriak,

 maitasun garbi ta egizkoen

 arerio ta etsaiak).

 Egiazko dan maitasunaren

 almenak ain bereziak,

 ain aundi dira, esango nuke

 lezazkela mirariak.

 Bere menpean bizi nai danok,

 goi-beko ta aundi-txikiak.

 Ez du ondasun aundiagorik

 izango zuen kabiak.

 Osasun, sasoi ta edertasun,

 denboraren janariak;

 eta maitasun eta ardau onak,

 urteen joan-etorriak

 leguntasun ta urriñ geiazten

 dizkioten edariak.

 Berak «zure» ta «nere» ziranak

 «gure» biurten guztiak,

 ala ondasun, etxe ta asmoak,

 ala amets zoragarriak;

 poza kutso-dun egiñaz, berak

 alaitzen bi arpegiak;

 miñ edo neke lirakela-ta,

 malkoak eta izerdiak

 gogo-gozoki txukatzen ditu

 maitasunaren zapiak.

 Indarrak geitu, lanak arindu.

 Bait-lirakean bitxiak

 jasotzen batak besteagandik

 datozkion uskeriak.

 Maitaleak «zaill» t'«eziñ» zer diran

 ez dizkitzute ikasiak:

 maiteagatik guztia lortu

 dezaken uste biziak;

 maitasun-bidez indartzen aulak

 ta trebetzen lotsatiak.

 Baiñan oparo berekin ditun

 alderdi goragarriak

 ez dira antzeko, goitik

 utsaren truk eroriak,

 baizik gaur, biar ta egunero

 arretaz irabaziak.

 Su bizienak, lagundu gabe,

 laister ditugu itzaliak.

 Landare bikain da maitasuna:

 zaitu, eman ongarriak;

 au ez egiñik igartu leizke

 adar, osto ta sustraiak;

 laguundz, berriz, oparo biltzen

 lore usaintsu ta igaliak.

 Maitasunaren emaitzat, beaz,

 bai bikain eta joriak,

 baiñan —au era esan bear da,

 ala dio ta egiak—:

 berak bakarrik ezin billatu

 zorion-lurraren kaiak.

 Itsaso-zear dijoazenak

 urak ere ainbat goiak

 aztertu bear; andik esango

 izar eta eguzkiak

 zuzen dabiltzan; andik etortzen

 aize bigun, biurriak,

 giro on eta txar, egun pozgarri

 t'ekaitz ikaragarriak.

 

               * * *

 

 Zuen naia zan bezela alkartu

 ta ametsetan ikusiak

 zerenganatzen asteko gertu

 zeraten ezkon-berriak:

 gaurtandik izan beti-betiko

 alkarren serbitzariak

 ta egunero berritu gaurko

 asmo Jauna'k onetsiak;

 ekin biziro biok, sendotu

 sendiaren oñarriak.

 Beti gauz oso-bakar-bat izan,

 ez osoaren zatiak;

 alkar artzetik indarrak datoz

 urratzetik, auleriak:

 erreka txiki asko bilduaz

 osatzen dituzte ibaiak.

 Eta bidean —ala eskaizen

 itsasoko ibiltaldiak—

 aldiz aizeak bultza bearko

 ta aldiz zuen ausardiak.

 Ordu berean bitez zuen poz

 estutasun ta larriak.

 Jolaserako sasoian, jolas,

 lanerako ez nagiak.

 Eta sarritan begira gorantz

 eman esker ugariak

 on-aldietan; eta txarretan

 egin zuen eskariak.

 —bitartekotza duela Bere

 ta gare ama Maria'k—

 biotzez egin onartu ditzan

 itsasoen Nagusiak,

 ta menderatu ekaitz eta aize,

 tximistak eta trumoiak.

 

 


inprimatu