inprimatu
XII'garren gizaldiko arlote baten konfeziñoa
Izenburua:
XII'garren gizaldiko arlote baten konfeziñoa
Sinadura:
Otto von Fleisingen
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Toribio Etxebarria)
Egilea(k):
Etxebarria, Toribio
Fleisingen, Otto von

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1960
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1960 IV
Orrialdea:
236-237

XII'garren gizaldiko

arlote baten konfeziñoa

 

Otto von Fleisingen

euskaratzailea: T. Etxebarria

 

 Barrua sutan dodala

 nere asarre gaitik,

 naiz mingots nere zorrak

 esango dittut nik;

 bustin argal bategaz

 eginda naizenetik,

 orria bezela nabil

 aizeen aldetik.

 

 Nola dan jakinarren

 gizon aituana,

 aitzan gaiñean jarri

 oiñarri etxeana;

 zoroen antzera nozu

 ibaian labana

 naiago dotenetik

 igesik doiana.

 

 Nabil, uretan bezela

 galdutako ontzia,

 edo aizeak daroien

 paseko txoria;

 ez giltz lotzen nabenik

 ea kartzelak keriza,

 antzerakoan billa

 dot topa okertia.

 

 Biotz illunak neri

 gauzak illunagoak;

 jolasa naigarri ta

 gozo letz abauak;

 Venus'ek deust agintzen (2)

 lan guztiz legunak,

 baiña sarri a bizilagun

 bular aul bigunak.

 

 Bide zabaletik noia

 gazteen antzera,

 loturik soiña loidin

 ongi aztutzera;

 aragira geiago

 baiño osasunera,

 arimea galduta

 narrua salbatzera.

 

 Parka, Nagusi ospataua, (3)

 deutsut nik eskatzen,

 baiña iltzen naben gaitza

 gozoa eroaten;

 neskatx baten ederrak

 bularra zauritzen,

 t'obraz ezin deirana

 biotzakin be ez gozatzen?

 

 Gauza oso gaitza

 berez benderatu,

 neskatilla agirian

 garbi gorde gogu;

 gazteok lege ain gogorra

 ezin jarrai dogu,

 ta arek ume politen

 ardura ez artu.

 

 Nor, sutan jarri ezkero

 erreko ez dana?

 Nor, Pavi'n deiña izan (4)

 loitu ez an dana?

 Venus'ek atz bategaz

 guztiak berangana,

 begiegaz itsatsi,

 lazo ao laztana.

 

 Hypolito ba-dozu (5)

 gaur jarri Pavia'n

 ezta bera Hypolito

 biaramonian;

 Venus'en gelarunzka

 kale guztiak an,

 ta Arizi'tr tegi bat ez (6)

 ainbesten artean.

 

 Jarraian kulpatzen naiz

 baita jokolari,

 baiña narru gorrian

 jokotik ni sarri;

 oiñetatik oztuta,

 buruan izerdi,

 ordun bertso-soñuak

 asko obeto jarri.

 

 Irugarren taldian,

 aitu tabernia,

 eztok iñoiz laga t'ez

 asmu lagatzea;

 aingeruak deiren arte

 koruan kantatzea,

 ildakoan Requiem

 ta bedeinkatzea.

 

 Eta nik pentsatzen dot

 iltzea tabernan,

 ardoak deiazen aotik

 ildakoan bertan;

 ala esango dabe alai

 aingeruak kantetan:

 Jauna, bigundu zaitez

 ordi unen ordu ontan.

 

 Pitxarrekoak ixotuta

 argitan odola,

 ba edanak aseta

 biotza doia gora;

 tabernako ardoa

 eztitsuago aora,

 nausina kopan baiño

 izana batiora.

 

 Igesik taberneri

 bertsolari batzuk,

 obeto eriztiakin

 ezkutu illuntsuk;

 an garunak urturik

 artzen dana burutz,

 eztabe gauzonik

 ateratzen argiruntz.

 

 Baraurik iraun deiela

 olako olerkariak,

 utzirik kale eta

 plazetako kontuak;

 ta sortze asmuz

 betirako obrak,

 urkatu deiala

 lan gura larregiak.

 

 Iñoiz neri etortzen

 bertsoen guria,

 aurretik ondo sabela

 ez bada betia;

 baiña ba-dot ganbaran

 Bako, nik jabia (7)

 Febus'ek ikusgarri (8)

 deusta etorria.

 

 Gizon bakoitzak dau

 bere berezkoa,

 ta ni ez bertsolari

 ziur baraurikoa;

 au ausi ezik, naiz ume

 baten azpikoa,

 ezerk ez nik egarriari

 lako gorrotoa.

 

 Ara or, ni, oker onen

 akatsak esanda,

 auzoak diñoen letz

 ardo, joko ta andra;

 jaurti deidala arria

 ta laga nedilla etzanda,

 deianak arima

 loi gabe eroanda...

 

 (1) Egin diran azterkizunetatik jakin da Ottu von Fleisingen zala euren

 egillea, Federico Barbarroja'ren koblarietariko bat. Colonia'ko Arzobispoa,

 Federico Canciller izan zanean, onen aginduz Erroma ra egin eban osteran,

 1167'an, koblari onek lagundu ei zeutsan.

 (2) Venus, maitasunaren jainkokia.

 (3) Nagusi opatsua. Reginald von Dassel, Colonia'ko Arzobispoa.

 (4) Arzobispoa'ri Erroma'rako enbajada eretan lagundu zeutsanean ezagutu eban

 Pavia'ko uria ta bertan idatzi ei eban Confessio izeneko olerki au.

 (5) Hypolito, Teseo'ren semea, Atenas'ko erregea, bere ugazamaren aragizko

 oparieri eutsi zeutsana.

 (6) Arizi, Hypolito'n emaztea, Diana garbitasunaren jaungoikokian eredugarriz

 jartzen dana.

 (7) Bako, ardo ta alaitasunaren jainkokia.

 (8) Febus, erromatarren Apolo, olerkarien jainkokia.

 

 


inprimatu