inprimatu
Nor ote?...
Izenburua:
Nor ote?...
Sinadura:
Julian Barandiaran
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Emiliano Jesus Haurrarena

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1960
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1960 I
Orrialdea:
32-36

Nor ote?...

                             (Ego Flos campi...)

 

Olagoiti, K.O.

 

 Illunabarrez loretegian

 Aruntz onuntz bein nenbillen

 An nabaitzen zan usai goxotan

 Ene gogoa gozatzen...

         Ta alkar izketan

 Loreak oar nituen.

 

 Dena belarri jarri nitzaien

 Ea zer esaten zuten...

 Lili txuria lore anaiei

 Onela asi zan galdetzen:

         «Zuen artean

 JESUS nork ote ezagutzen?...

 

 Gure jabe dan Baratzaiari

 Entzun bai-diot esaten,

 Nerau JESUS'i eskeintzeko zein

 Lore polita nintzaken!...

         Beraz, nor danik

 Ez al dit iñork azaltzen?»

 

 Larrosa gorri bizia zaio

 Lenen onela mintzatzen:

 «Etzait ezagun JESUS izenik.

 Batek baki nor liteken!...

         Aundiki ba'litz

 Bai, ezagutuko nuen».

 

 «Nerau ere enaiz izen ori iñoiz

 Aitu dedanik oroitzen,

 —jazmin txikitxo usaitsu batek

 erantzun zion ondoren—.

         T'ertilariak

 Beti neu naute erabiltzen!...»

 

 Kameli otz axolagabeak

 «Nik ere ez! —du gaiñeratzen—.

 Saskil bat, ziñez! Pinpirin diran

 blutil gazte ta neskatxen

         Papar gaiñean

 Bakarrik ni naiz ibiltzen!...»

 

 «Saskil? Bai zera! Ezin liteke!

 —liliak du erantzuten—.

 Ni Arentzako eder naizela

 Ez al dezu, ba, entzuten?

         Neu naiz bestela

 Leku txarrean gelditzen!...»

 

 Auek entzunik bioleta apal

 Ixilla ari da itz egiten:

 «Emen agiri eztan lore bat

 Ba-dala zait iruditzen

         JESUS sarritan

 Oitua begiz ikusten...

 

 Bide-ertzetako kardaberari

 Ba'diozu galde egiten,

 Esango dizu bere ondotik

 Ikusi dula igarotzen...

         Ta igarotzean

 Buru-makur dula agurtzen.

 

 Egia ote? Bide-ertzetako

 Belarrak ote ezagunen?...

 Orren itxusi dan kardabera

 Ote zaio, ba, atsegiñen?...

         Orixe eztakit

 Egia nola liteken!...

 

 Izana arantzez josia oro

 Etzait eder iduritzen...

 Ardi bildotsen ille txuria

 Beretzat bai-du pillatzen,

         Lapurra dala

 Ez al digu or ematen?...»

 

 Liliak, baiña, bere abotsa

 Pitintxo bat du eztitzen,

 Ta bide-ertzera irtenda dio

 Kardaberari galdetzen:

         «Zerrorek JESUS

 Benetan ote ezagutzen?...»

 

 —Bai! —darantzuio— nere ondotik

 Milla aldiz igaroko zen!...

 Bere jantziak ere leunkiro

 Sarri ditut nik ikutzen!...

         Naizena izanik,

 Onexek nau ni arritzen!...

 

 —Neronen antza duanik-edo

 Bai ote zaizu iduritzen?

 —Zertxobait, ziñez: gau-illargitan

 Goibel zeranean jartzen...

         Burua tente

 Zuk geixeago jasotzen!...

 

 Arek, ordea, beti burua

 Makur daki eramaten.

 Txuritasunez, alare, zure

 Antz aundia diot artzen...

         Aren antzeko

 Ba'nintz neu ere zerbaiten!...

 

 —Bere begiak nolako diran

 Ez al didazu azaltzen?

 Lore urdin bat erakutsirik

 Argi dio oar erazten

         Aren begiak

 Zein zoragarri diraden.

 

 —Bere bularra nolakoa da?

 —Lore gorri du ematen.

 —Eta buruan koroitzat-edo

 Eztu ezer eramaten?

         Arantzak dute

 Aren burua inguratzen.

 

 —Etzait orixe koroi ederra

 Danik neroni iduritzen!

 —erdi parrezka du orduantxe

 Kameliak gaiñeratzen—.

         Ez ote dio

 Burua zuloz betetzen?...

 

 Larrosak ere ba-dituztela

 Beren arantzak izaten?

 Auek, ordea, orri tartean

 Errez dirade ezkutatzen.

         Arantzak soillik

 Ez ditut ontzat ematen».

 

 Liliak berriz kardaberari

 Galdezka dio jarraitzen:

 «Erantzuidazu: JESUS'ek bai al

 Eta nola du maitatzen?»

         Egitez dio

 Kardaberak erantzuten:

 

 Bere lumatxo ariñak oro

 Indarka atera ondoren,

 Aren begitan lau aizetara

 Egaran ditu jaurtitzen,

         «Alaxe —esanaz—

 Daki JESUS'ek maitatzen».

 

 «Oraindik ere jakin nai nuke

 —liliak dio esaten—

 Neroni JESUS ezagutzea

 Al izango litzaidaken...

         Bai al dakizu

 Nun ikusiko ote nuken?...»

 

 «Ura ikusteko nolatan oi dan

 Bidetan zear ibiltzen,

 Bere begiak zein errukitsu

 Duten oroi begiratzen,

         Etorri zaite

 Nere ondora bizitzen...

 

 Lortuko dezu kardabera apal

 Ba'zera zeu ere egiten

 Zorioneko naizela Berak

 Sarri oi bai-dit esaten,

         Bidez doana

 Oro bai-det nik alaitzen...

 

 Zure usaiak lilluratuta

 Ez baita Ura galdetzen

 Ezta aundikien loretegira

 Lore eder billa etortzen:

         Beste usai batek

 Ura du guztiz zoratzen...

 

 Bai al dakizu zein dan usaia

 Geien zaiona gustatzen?

 Loren usaiak baiño geiago

 Zeiñek duan lilluratzen?

         Biotz zaurien

 Miñak dutena ixuritzen...»

 

 Lili txuriak kardabera izan

         Etzuan nai:

 Naiago izan zun loretegian

         Eder jarrai.

 

 Larrosa ere liliarekin

         Alkartu zan

 Etzuan ontzat bizilekua

         Bide-ertzetan.

 

 Berdiña izan zan kameliaren

         Erantzuna:

 Berdiña ere bioleta ta

         Jazmiñena.

 

 Beraz, guztiak JESUS nolako

         Al ziteken

 Ezagutzeke gelditu bear

         Izan zuten.

 

 Mendi-belarra soillik JESUS'en

         Adiskide

 Kardabera apal eztanak ezin

         JESUS maite.

 

 


inprimatu