inprimatu
Usurbil'go mixiyo santuai
Izenburua:
Usurbil'go mixiyo santuai
Sinadura:
Alkain, Juan Jose (Udarregi)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Alkain, Juan Jose

Argitalpena:
Argia.
Urtea:
1935
Argitalpenaren urtea:
15
Alea:
744.zk.
Orrialdea:
11

Usurbil'go mixiyo santuai

 

Udarregi

 

 Milla zortzireun da

 larogeita amairuban

 ditxa eder bat sortu da

 gure inguruban.

 Bertsuak paratzia

 jarri zait buruban:

 gorputza ez daukat

 lengo estaduban...

 sayatu egin biat

 al dedan moduban.

 

 Biba Kabilduba ta

 Ayuntamentuba!

 Esperatzen det oyen

 konsentimentuba.

 Memoriya debilla,

 au sentimentuba,

 zerbait itz egiteko

 det pentsamentuba...

 egingo banu oyen

 kontentamentuba.

 

 Usurbilko erriko

 Parroko guria,

 izan du itz egiten

 abillidadia,

 errespetua eta

 formalidadia;

 piska bat bajatu da;

 dauka edadia

 izan degu guztizko

 predikadoria.

 

 Ai gure Erretore

 leyal eta fiņa

 fedia aumentatzeko

 onek badu griņa:

 sermoi ederra franko

 guretzat egiņa

 beti enpleatu du

 bere alegiņa

 gu guziyok egiten

 sayatu bagiņa...

 

 Oraiņ ekarri dizku

 bi erlijioso

 sermoi eder oyeri

 egiyegun kaso...

 premiyakuak izan

 gintezke akaso,

 oyen laguntasuna

 biar da preziso.

 Ondo prebenituta

 guazen animoso.

 

 Frai Daniel Bartel ta

 Frai Andres bestia...

 asko desiatzen zan

 oyek ikustia.

 Predikadore txarrak

 azaldu eztia...

 pentsatzen det graziyak

 ematen astia,

 lastima da oyeri

 ixilik uztia.

 

 Martxuaren amaikan

 dirade asiyak...

 Ez ditugu aditu

 sermoi itxusiyak;

 nola predikatzen dan

 daude ikasiyak,

 gizon estudiatu

 asko ikusiyak.

 Ondo portatu dira

 Jaumari graziyak.

 

 San Franziskoren seme

 estimagarriyak

 Aita piadoso bi

 dira etorriyak

 Bete gabe pekatu

 grabien neurriyak

 bizitza berriyak,

 ikusi ez ditzagun

 istillu gorriyak.

 

 Bildur gabe juateko

 digute otsegiņ;

 modu obian eziņ

 gizonak itzegiņ.

 Etsayaren mendian

 ez dala atsegiņ,

 libratzeko moduba

 obe degu egiņ,

 Jesusen asarria

 aplakatu dediņ.

 

 Espasiyoz ta ondo

 egiņ esamiņa:

 artu doloria ta

 propositu fiņa

 damutasunarekin

 pekatu egiņa:

 aboz konfesiyua

 egin alegiņa

 ta izan penitentziya

 kunplitzeko griņa.

 

 Konfesiyo ondoren

 Komulgatutzian

 konsidera dezagun

 geren biyotzian

 gure Jesus maitiak

 bere eriyotzian

 supritu zitubenak

 aundiyak baizian.

 Gure onagatikan

 iltzan gurutzian.

 

 Utzi pekaturako

 dauden biziyuak

 menderatu ez gaitzan

 kondenaziyuak;

 egin errespetoko

 konbertsaziyuak

 kunplitu estaduko

 obligaziyuak;

 enkargu ori eman

 dute Misiyuak.

 

 Deskubritu dituzte

 fedeko kasuak;

 etorri dira gizon

 sustantziosuak.

 Arritu gaitu oyen

 izketa gozuak

 nola umiak eta

 ala gurasuak.

 Osasuna diyela

 Jaun amorosuak.

 

 Oyen sermoyetara

 allegatu dana

 konforme egon liteke

 Jaungoikuagana

 bederatziurren batian

 egin dute lana;

 Konfesiyuan ere

 asko oyengana...

 Badute talentuba

 Jesus'ek emana.

 

 Anima garbitzen du

 konfesiyo onak:

 ez du ezer serbitzen

 bildurrak egonak,

 Itxurak egiteko

 desiuan danak

 engaņatuko ditu

 konfesore jaunak;

 Goikuari pegatzen

 izango dira lanak.

 

 Ark kargu artuko du

 zorrotz eta estu

 zeņai bere kontubak

 eman biar justu.

 Batzubek ukatu ta

 beste zenbait aztu,

 konfesiyo txarrakin

 ez biziro poztu...

 goiko Jueza iņork

 engaņatzen eztu...

 

 Jauna ofenditurik

 gaude sentimentuz

 nola itzez ta obraz

 ala pentsamentuz.

 Emendikan aurrera

 bizi biagu kontuz

 estali gaitzan bere

 bendiziyo santuz,

 ala gerta dedilla.

 Amen. Biba Jesus!

 


inprimatu