inprimatu
Biba Jesukristo'ren Lege Santubak
Izenburua:
Biba Jesukristo'ren Lege Santubak
Sinadura:
Alkain, Juan Jose (Udarregi)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Alkain, Juan Jose

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
35.zk.
Orrialdea:
220-222

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Biba Jesukristo'ren Lege Santubak!

 

Alkain

 

 1

 

 Milla bederatzireun

 ta seigarrenian,

 Abenduko illaren

 ogeita amarrian,

 zezen plaza berriko

 barrunbe ederrian

 Ąai zenbait jende prestu

 ara etorrian,

 modu jatorrian,

 ezta kalterrian,

 biar biarrian

 gabiltz indarrian,

 bizi nai deunok lengo

 Lege zarrian.

 

 2

 

 Zer motibo gatikan

 Donosti aldera

 geren sentimentuba

 adieraztera,

 mudantza berri ori

 ankaperatzera,

 obrazko ejenplua

 askori ematera,

 gure etorrera

 plaza jatorrera,

 ein degun sarrera,

 fediaz aurrera,

 segitzen badiyogu

 galduko ez gera.

 

 3

 

 Askoren iritziyan

 giņan ogei milla,

 errespeto aundiko

 jende umilla,

 aberats eta pobre

 gizon da mutilla,

 aita baten semiak

 euskaldun kuadrilla,

 letubaz kartilla,

 uraxen zan pilla,

 onradu ta ixilla,

 fade dun sotilla,

 lengo lege zar santu

 on oyen billa.

 

 4

 

 Goyarri ta beratar

 fededun bikaņa,

 jendia portatu da

 sekula ez aņa,

 igartu zala uste

 sano egon zaņa,

 aurrez erakutsiya

 degu lengo oņa,

 Relijiyo fiņa,

 gurutziaz ziņa,

 Jesus imajiņa,

 ta Ama Birjiņa,

 au da Euskal-erriyak

 nai dun dotriņa.

 

 5

 

 Ez gaitu ikaratu

 elur da euriyak,

 ain gutxi urrutiko

 neke aundiyak,

 lorik egin gabeko

 gaizki ibilliyak,

 gaubian pasatubaz

 baso ta mendiyak

 utzi familiyak,

 zekor eta beyak,

 korajez guztiyak

 legor da bustiyak,

 oik-dira egiyazko

 penitenziyak.

 

 6

 

 Ortxen ikusi gera

 kristau euskaldunak,

 senide, adiskide

 eta lagunak,

 gurasuen legian

 bizi nai degunak,

 oraindaņo bezela

 gerorare danak,

 ari ditun lanak

 Aita Santu onak

 Pio amargarrenak,

 eman ditu ordenak,

 kunplitu ditzagun zintzo

 arren esanak.

 

 7

 

 Frantziyatik sartu da

 Espaņiyara gaitza,

 guztiyen kaltekua

 oraingo ekaitza,

 mudazi nai digute

 santuzko bizitza,

 utziko degulako

 ainbestez Eliza,

 gaizki dira mintza,

 askotxo deritza,

 obra bezela itza,

 jende moldakaitza

 beren moduko agunen

 billa dabiltza.

 

 8

 

 Kristau onak geranak

 alkargana bildu,

 arrazoya bada ta

 aguro eldu,

 Elizaren etsaya

 nai gaituzte saldu,

 kontrariyo gogorrak

 zaizkigu azaldu,

 albaida zapaldu,

 ez gaitezen galdu,

 lege ori bialdu,

 Jainkuak nai badu,

 neroni irtengo naiz

 aurren soldadu.

 

 9

 

 Baldin jartzen bagera

 lege oyen mende,

 galdu biarrak gera

 amaika jende,

 zibil ezkontza azkenik

 nai da libertade,

 aurreratu gera

 ernai ez bagaude,

 gaitzo nayez aude

 sayatubak daude

 kristau bagerade

 probatzeko gaude,

 gogor ein biayegu

 beldurrik gabe.

 

 10

 

 Motibu orrengatik

 egin diyen kaso

 degun errespetua

 biar preziso,

 oik naiduten bezela

 ez baita al kaso,

 oker aundiyaguak

 letozke akaso,

 gero zeņek jaso,

 guztiyok penoso,

 nun nai estraposo,

 erori igual oso,

 orduantxen bai zenbait

 Lujurioso.

 

 11

 

 Jaungoikua amatzeko

 ez dauka konturik

 artu nai ez duanak

 Sakramenturik,

 nork esandu du orlako

 atarramenturik,

 badutela uste ta

 ez da talenturik,

 etsayak loturik,

 buru gogorturik,

 biziyoz loturik,

 lea dandik oiturik

 modu ortan ez daude

 zerun sarturik.

 

 12

 

 Zeņen gauza ederra

 ori guretzako,

 len gaistuak bagaude

 laister ontzeko,

 gorputza onratu ta

 anima galtzeko,

 geren ondorenguak

 gaizki ikusteko,

 ondo zeņentzako?

 ez iņorentzako,

 txiki ta aundientzako

 kalte danontzako,

 bire bat seguruba

 inpernurako.

 

 15

 

 Guk egite ez badegu

 oraingotik gerra,

 ondorenguentzako

 istillu ederra,

 etorri baņo leno

 alako negarra

 semiak izaten du

 aitaren bearra,

 utzi bada indarra

 degun Lege zarra,

 ez da bide txarra,

 artu gendun zorra

 galdu ez dediņ jende

 euskaldun-tarra.

 

 14

 

 Guk amarretatikan

 bagerade zortzi,

 Lege ori etzaigunak

 ondo iritzi,

 oi nai duten moduban

 ez baita lizentzi,

 aurretik badaukagu

 zenbat esperientzi,

 ez dezagun etsi,

 dotriņ onez jantzi

 zarrari bai eutsi,

 ez galtzera utzi,

 orra zer egin biar dan

 nik erakutsi.

 

 15

 

 Frailiak gobernatu

 zuenian Espaņiya

 izan zan len da orain

 beziņ aundiya,

 gaistuak eta alperrak

 galdu du guztiya,

 onaidi nai irabazi

 etsayak autsiya,

 zer dan notiziya

 nago ikasiya,

 ezin ikusiya,

 gauza itsusiya,

 famili baterako

 zer desgraziya.

 

 16

 

 Persona asko dago

 buru gogortuba,

 franzesaren idiak

 enreratuba,

 katoliko fiņentzat

 egiņa zeruba,

 obratzen bado ondo

 prenda seguruba,

 Berak aginduba

 bostek aitatuba,

 Berak maitatuba,

 degu aitortuba,

 biba Jesukristoren

 Lege santuba.

 

 17

 

 Jaunaren agindubak

 amar mandamentu,

 lenengua guztiz gaņ

 Bere amatu,

 juramentuik ez egiņ,

 ayak zelebratu,

 tokatzen dan moduban

 gurasua onratu,

 ta elkar maitatu,

 ez lujuriatu,

 iņori ez ostu,

 itsegiņaz justu,

 besten inbiri gabe

 gauden kontentu.

 

 18

 

 Sinai'ko mendiyan

 Moises'i emanak.

 kunplitziatik zintzo

 arren esanak,

 ez dirade nolanai

 jarritako ordenak,

 zerura juatezkero

 egin biar denak,

 bestela zer penak

 guretzat daudenak,

 izan biar onak,

 ala naidu Jaunak,

 obligaziyo estubak

 dauzka gizonak.

 

 19

 

 Nere kristau maitiak,

 dizuet itzegin,

 arrazoi dan bezela

 biyotzetik fin,

 mudantza berri onek

 naikua emandu miņ

 asko gaudelako

 burutikan ariņ,

 sayatu alegiņ

 dakigu zer egiņ,

 gaistuai aldegiņ,

 komeni da berdiņ,

 gure lengo dotriņa

 galdu ez dediņ.

 

 20

 

 Onrak merizi ditu

 euskaldun erriyak,

 biyotz garbiko jende

 maitagarriyak,

 okasiyo gogorrak

 dira etorriyak,

 gizon gaisto batzuek

 onera ekarriyak,

 istillu gorriyak,

 oik berak jarriyak,

 fededun urriyak

 gaude igarriyak

 orra Alkain gaztiak

 berso berriyak.

 


inprimatu