inprimatu
Amets bat
Izenburua:
Amets bat
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
31.zk.
Orrialdea:
198

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Amets bat

 

Txirrita

 

 1

 

 Bart ametsetan Amona xar bat

 inguratu da nigana 

 esanaz: "¿emen bada gizon bat

 nik ezagutzen dedana?

 anbat etzayo akordatuko

 ama semiak gerana

 nere petxuko bularretatik

 amaika trago erana

 gaur ere pozik egingo diyot

 nere aldezakadana".

 

 2

 

 Baju bajutik galdetu niyon:

 -¿Ama Euskera altzera?

 Erantzun ziran: -Bai, alaxe naiz,

 baño egindet zartzera,

 aspaldiyetan kanpoan nitzan

 oraintxe nator etxera,

 nere izkuntza maitatzen duten

 semiak bixitatzera,

 ia, zu ere salta zaitia,

 oyen anaya bazera.

 

 3

 

 Ezagutzen det, Ama maitia,

 dolorez egindu jira,

 oraiñ semiak lagundutzia

 oso gauza egoki da,

 bakoitzak geron fameliyari

 izan zayogun kupira,

 gure anayak jakin dezate

 biyar guazen batzokira,

 gero beorri etxeko andre

 gu bizigeran tokira.

 

 4

 

 Beorri ara dijuanian

 nere anaya gaztiak

 ayen orduko begiratuak

 eztira izango trixtiak,

 seme geyenak postutzen gaitu

 beren Ama ikustiak,

 esanaz oraiñ berexi dira

 gure tarteko nastiak,

 nik bezelaxe igual igual

 maiteko dute bestiak.

 

 5

 

 Galdetu niyon: -Ama, ¿zer dabill

 ola kopeta beztuta?

 -Esango nuke baño zertako

 berdiñ baliyo eztu ta

 aidian ozta errez ibiltzen

 ego muturrak moztuta

 pena aundiya daukan gorputza

 ezin liteke poztuta

 nola enitzan asarretuko

 oinbeste seme ostuta?

 

 6

 

 Ama gaxuak erantzun ziran:

 -Añ doñu triste batian

 miñez egonaiz juandan berrogei

 eta amabost urtian,

 nere malkorik ezta legortu

 ordutik orañ artian

 gure izkuntzan maitagarriya

 sartu naidate larpian,

 baño gurekiñ ibilliko da

 Kantabriako partian.

 

 7

 

 Andikan laister jarrizituzten

 oskola erderazkuak,

 maisu geyena kastillanuak,

 kolorez berde askuak,

 gure semiak amenazatzen

 luzeturikan eskuak,

 itz bat euskeraz, aditzen bada

 autsi biarrik kaskuak,

 ¿non ote dira garai bateko

 emengo mayorazkuak?

 

 8

 

 Milla zortzireun irurogeita

 zortzigarrengo urtian

 guro izarrik maitatuena

 gorde zan lañu tartian,

 euskerarikan eztala biar

 Kantabriak partian

 uju aundiyak egingo ditut

 emen eta apartian,

 mututze ezpanaiz ezta galduko

 ni bizi naizen artian.

 

 9

 

 Saya gaitian semien billa

 galdu ziran tokiyetan.

 gau eta egun zuri ujuka

 or gaude batzoki-etan

 astian iñoiz juntatzen gera

 faltatugabe jayetan,

 ama gauza gora altxatzen

 sartu ezdedin loyetan,

 zeiñ biretatik juaz biardegun

 galde dezagun oyetan.

 

 10

 

 Nik dadukadan jakinduriya

 alde batera da utzu,

 baño maite det biyotzetikan

 euskaldunaren izkuntza

 bajatu ziñan pixka bat baño

 gora nai zaitugu bultza,

 orra semiak non dauden esan

 juan zaitia aruntza,

 kuidado gabe sartu aurrera

 ogingo zaizu laguntza.

 

 11

 

 Ama guazen gauzoyen billa

 ostu zituzten tokira,

 seme guziyak korajez gaude

 ez izan gutzaz kupira

 Euskera baju egon da baño

 gora egindu mugira

 Euskal erriko belar gaixtuak

 geyenak igartu dira,

 oyek aldatu dituzten larrak

 arrosa biyurtu dira.

 

 12

 

 Biyotz biguña daukagu emon

 anparatzeko pobriak

 gudarakore non izandia

 lur ontan baña obiak?

 odol beroko kasta gerala

 ezagun du koloriak,

 mundu guziya ikaratzen du

 euskaldunen baloriak,

 Tubal zarraren arbolatikan

 zabaldutako loriak.

 


inprimatu