inprimatu
Burgos aldeko eizak
Izenburua:
Burgos aldeko eizak
Sinadura:
Jakakortajarena, Txomin
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Jakakortexarena, Txomin

Argitalpena:
Euskerazaintza.
Urtea:
1988
Argitalpenaren urtea:
Alea:
4.zk.
Orrialdea:
51-52

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Burgos aldeko eizak

 

Jakakortajarena, Txomin

 

 Burgos'ko erri txiki

 Arlote batean,

 Bost lagun izan giñan

 Eper eizean.

 Eguna bota eta

 Nekea soiñean.

 Xato beltxak ler egin

 Zigun atzenean...

 idi bat maiean,

 Birrintzeko ustean

 Erdel lurrunean

 Sar giñan taldean,

 ¡Ez toki txar txarrera

 Ase naiean!

 

 Sartu giñan bezela

 Zaunkaka zakurrak,

 Leio atzean kuzkur

 Atso zimurrak.

 Oillo danak kakaraz

 Arrantza asto izurrak,

 Oartu gabe eztira an

 Sartuko lapurrak...

 Biztanle zugurrak

 Yo zitun bildurrak

 Bost eusko aidurrak

 Ase ezin makurrak,

 Yango genitula ango

 Txistor muturrak.

 

 Sei etxe kolokan da

 Eliz bat goitxoan

 Gabeukatz bat ageri

 Da lo zorroan;

 Obitegirik eztu

 Eleizak alboan,

 Ezpaita iñor il denik

 Oraindik gogoan.

 iñor ez arloan,

 Iñor ez soroan,

 Sei asto saldoan,

 Lau txerri lertzoan.

 Mandos ilko dun aker

 Usala auzoan.

 

 Etxe onentxonera

 Yo genun albetan,

 ¡Geriraiñoko loia

 Atarietan!

 Galduko ez ba'giñan

 Danak loidietan

 Yarri azi giñuzen

 Asto zar gaiñeten.

 Ez naiz ni olgetan

 Yarriko birretan

 Ango astoetan

 Ta mando zarretan

 ¡Asto ta guzi iraulka

 Giñan loietan!

 

 ¡Ura ango Aztakaren

 Ikaragarria!

 Bi astok antxen galdu

 Zuten bizia

 Baiñan etzan asarre

 Etxeko nausia

 An ase genulako

 Zerbait yan-isia...

 Eskatu ur garbia

 Ken dezagun loia

 Ordu betera ia

 Omen da iturria..

 ¡Zato beltxa anpatzeko

 Au da alderdia!

 

 Sukaldera sartu ta

 Orma danak kear

 Txistorrik ez da an ager

 Makilla zear.

 Bilgo bildurgarri bat

 Eta bi txaki zar.

 Piperrak alda leikez

 An gaur edo biar

 Gelan ontzi ñabar

 Lotsagarri-xamar...

 Aulkirik an ez ar

 Danak anka bakar

 ¡Prakak aska nai ta arto

 Soloa bear!

 

 Atso beltx ta ttattar bat

 Aurkeztu da atera

 ¡Ene bada arek egin

 Zigun atera!

 Eskuan txerri pertza

 Ta atzetik aldera

 Sendi polita dakar

 Gu abetaltzera...

 ¡Ura aren yazkera!

 Zazarkin aukera

 Aren mintzoera

 Piper miña bera

 Poz pozik botako nun

 Lisu batera.

 

 Ontan danontzat eska

 Dugu aparia

 Nork bestela ixil-azi

 Atso itz-ontzia?

 Ikusi bazenuten

 Ura ango larria!

 Danak yan-eske ibill

 Baitzuten erra

 Gela bat itxia

 Illun ta txikia

 Mai trinkin eria

 Ona yan-tokia

 Yaki zai ez digu ba

 Yo geberdia?

 

 Noizpait ager dituzte

 Gure lau eperak

 Gero piper luze ta

 Mutur okerrak.

 Urrena tipuletan

 Min-min ta txikerrak

 Arrunt oki giñuzen

 Burgos'ko piperak.

 Atso zar alperrak

 Par-murri ankerrak

 Gure Yon alerrak

 Galdera ederrak...

 Arraultzik ez al duten

 Yartzen akerrak?

 

 Yan-usalera berriz

 Erriko elbiak

 Ate zulotik sartu

 Ziran guziak.

 Mordoan asaldatu

 Zituzten txaliak

 Etzitun atzeratzen

 Piper min gorriak...

 Aur errukarriak

 Urteten begiak

 Katu gosetiak

 Miauka larriak

 Iñoiz en ezin egin

 On apariak.

 

 Bostentzat eska degu

 Oia apal ostean

 Muturka sar giñuzen

 Lasto pillean

 Baiñan zeiñek lo artu

 Alako oatzean?

 Azkaka asi baikiñan

 An oiñak sartzean

 Gaiñera goizean

 Irurak aldean

 Lo artzeko unean

 Belarri ertzean

 Eun kirkir zitzaizkigun

 Asi batean.

 

 Begiak itxi gabe

 Yo zuten zazpiak;

 Ontan entzun ditugu

 Danda larriak.

 Etzula ta gauz onik

 Iñolaz erriak

 ¡Gure atarrapuzkak

 Etziran txikiak!

 Auntz beltz ta itsusiak

 An datoz nagiak!

 Eleiz atariak

 Akerraz yosiak...!

 ¡Akerrai deitutzeko

 Eleiz-txiliak!

 

 Mendiruntz abitu da

 Aker beltz saldoa

 Guri ere erne saigu

 Itzul gogoa

 Baiñan mendiko berri

 Guk yakin naikoa

 Bide lagun yatorra

 Dala xatokoa...

 Ardo bira auzoa

 Irauli osoa

 ¡Guri an yazoa

 Ezta aipatzekoa!

 Danan arte ezin anpa

 Gure xatoa.

 

 Geroago ikasi det

 Biaromonean

 Arrentzak zituztela

 Eleiz barnean.

 Itzuli ez gaitezen

 Ogei bat urtean

 Onda omen gendun ba

 Erria yanean

 Ez naiz ez arean

 Sartuko eizean

 Erdel lurrunean

 Urte sail batean!

 Eiza urri egin oi da

 Burgos aldean.

 


inprimatu