inprimatu
Aita-semeak
Izenburua:
Aita-semeak
Sinadura:
Iturbe Balda, Martin
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Iturbe, Martin

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1967
Argitalpenaren urtea:
Alea:
247.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Aita-semeak

 

Iturbe, Martin

 

 1

 

 AITAK:

 

 Pozez beterik kanta ditzagun

 gaurko onetan bertsoak;

 egun onetan poztu ditezen

 umetxoen gurasoak:

 lendabizitik eskatutzen det

 jasoaz gora besoak

 «Egun on on bat eman bezaigu

 zeruetako lainkoak».

 

 2

 

 SEMEAK:

 

 Barruan dedan kezka bat nai det

 bertso onetan azaldu:

 beartsu danak norbaitengandik

 laguntasuna bear du;

 bakarrik utzi ezkero gaur gu

 biar liteke berandu,

 guraso ona lagun iguzu

 betiko ez gaitezen galdu.

 

 3

 

 AITAK:

 

 Guraso naiz ta umeengatik

 egin det nik alegiña

 baña semea zure joerak

 sortuazten dit samiña;

 utsa litzake alkarrengana

 asarre bizi bagiña

 seme, zergatik itza ukatuz

 ixiltzen dezu mingaña?

 

 4

 

 SEMEAK:

 

 Zure semea mututu zaizu

 mingaña dauka ixilla;

 lengo errua ez da ordaintzen

 aita izanik abilla;

 oraiñ alperrik zabiltza aita

 zure semearen billa

 aspalditikan arkitzen baita

 biotz ta animaz illa.

 

 5

 

 AITAK:

 

 Semea ezin esango dezu

 gogorartu zaitudanik;

 beti txintxoa izan da aita

 zurekin goxo izanik;

 zure aitatxok sekula ez du

 izan beregan errurik

 orrengatikan ezin esan zuk

 aita gaiztoa dezunik.

 

 6

 

 SEMEAK:

 

 Mundu onetan iñor ez gera

 errurik gabe geranik

 baña sekulan ez nun usteko

 aita ain «zintzo» nuanik;

 aitaren erruz galdu naizela

 negarrez esaten det nik

 nor ote da gaur giza-artean

 ni zuzenduko nauanik?

 

 7

 

 AITAK:

 

 Apaizak arte dauzkazu seme

 ez etorri neregana;

 saiatu zaitez zuzen betetzen

 aiek dotriñan esana;

 bakoitzak bere lana badegu

 Zeruko jaunak emana

 Zuek zuzentzen saiatutzea

 dute oiek bere lana.

 

 8

 

 SEMEAK:

 

 Beste gauztxo bat esan gabean

 ez nuke nik gelditu nai

 apaiz guziak sobra ditugu

 ta artu genezake jai;

 aitatxo bera biurtu da ta

 semearentzako etsai

 aurra galduta ikusi arren

 aita trankil eta lasai

 

 9

 

 AITAK:

 

 Seme maitea ez zaitez asi

 aitari ezer eskean

 zaartu arte lasai bizitzen

 utzi idazu pakean;

 ni bezelako kristau on danak

 zertan ibilli nekean?

 zerua errex irabazten da

 azken aitortza trukean.

 

 10

 

 SEMEAK:

 

 Semea ola baztartzen danak

 ez du aitaren biotzik

 ona zerala uste izan arren

 ez daukazu kristau antzik;

 mesedez aita ez aztu gero

 emen esandako itzik:

 denbora joan da ill ondorean

 ez da sendatutzen gaitzik.

 

 11

 

 AITAK:

 

 Oraingoz ere eman didazu

 uste ez nun ostikoa

 zure bertsoa nola nai ez da

 erantzun gabe uztekoa;

 kristau itxuran zuk bezin ondo

 maite det nik Jaungoikoa

 jaiero meza entzun ezkero

 ez ote degu neikoa?

 

 12

 

 SEMEAK:

 

 Kanpotik ardi itxura eta

 barrundik otso bazera

 alperrik zoaz jai eta aste

 Komunioa artzera;

 itxura egiñaz baldin ba-zoaz

 jendea engañatzera

 obe zenduke betiko utzi

 eleizarako joera.

 

 13

 

 AITAK:

 

 Mundu onetan seme maitea

 ez da zuk uste aña gaitz,

 zergatik ortaz gure artean

 atera orrenbeste itz;

 sekula ez det pensatu izan

 «ni erruduna ote naiz?...»

 bañan kezka bat sortu zait orain

 «Ai nire obea banitz!».

 

 14

 

 SEMEAK:

 

 Uste badezu zerala egiz

 zure bururen jabea

 aitor idazu etzeradela

 batere erru gabea;

 nere begian lastoa ikusiz

 gorde zeorren abea...

 gero egia azaldutzean

 ez zeizu izango obea.

 

 15

 

 AITAK:

 

 Gaizki dan gauza eduki bear

 diximuloan gordea,

 giza artean, itxuraz beintzat,

 ona azaldu ordea;

 oker dan ezer sortutzen bada

 begira beste aldea...

 biurri danai lagundutzea

 ez al da karidadea?

 

 16

 

 SEMEAK:

 

 Egia au da: jakitea ando

 gauzak nola diran berez;

 bañan egia mingarri bada

 baztartutzen degu erruz;

 borondatea oker dunakin

 alperrik da ta... ezer ez!...

 ikus nai ez dun itxua baño

 itxu okerragorik ez.

 

 17

 

 AITAK:

 

 Seme maitea ezagutzen det

 oker ta itxu negola

 aurrerakoan bide obea

 artu bearren nagola;

 aita batentzat seme on batek

 badu ta naiko ajola

 zu zintzo ta on izate arren

 emango nuke odola.

 

 18

 

 SEMEAK:

 

 Pentsatzen nuan ez ninduzula

 aita utziko bakarrik

 akats bat emen agertu ba-det

 ez egin aita negarrik;

 baldin alkarri lagundu ezkero

 ez degu geio bearrik

 aurrerakoan ez da izango

 neretzat guraso txarrik.

 


inprimatu